Celina

Celina

Thông tin nhân vật

Worlds: ARC-V

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Awakening of the Charmers
Tiết lộ 1 "Người quyến rũ" hoặc 1 "Người bị sở hữu quen thuộc" và đưa 1 lá bài từ Tay về Bộ bài của bạn để đặt 1 Sự thức tỉnh của người bị chiếm hữu từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài chứa:
 ● Familiar-Possessed - Aussa
 ● Familiar-Possessed - Eria
 ● Familiar-Possessed - Hiita
 ● Familiar-Possessed - Wynn
Awakening of the Possessed
Familiar-Possessed - Hiita
Familiar-Possessed - Eria
Familiar-Possessed - Wynn
Familiar-Possessed - Aussa
Awakening of the Charmers
The Legend of the Heroes
Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu.
・Có thể được sử dụng nếu tổng Xếp hạng Liên kết của quái vật trên sân của bạn là 3 trở lên. Tăng Điểm gốc của bạn lên 2000.
・Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Đưa 4 Quái thú Liên kết từ Mộ của bạn về Bộ bài Phụ, và thêm 1 "Mekk-Knight Crusadia Avramax" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ của bạn.
Mekk-Knight Crusadia Avramax
The Legend of the Heroes
Chung
Attack Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x100 ATK cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Attack Charge
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Fusion Restock
Có thể được sử dụng nếu bạn điều khiển một Quái thú Dung hợp. Bạn có thể trả lại cuối Bộ bài 1 Bài Phép "Polymerization" hoặc Bài Phép "Fusion" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Polymerization
Fusion Restock
Master of Fusion
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 'Polymerization' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Fusion
Attack Burst
Chỉ có thể được sử dụng cho đến lượt thứ 3 của bạn, và một lần duy nhất. Chọn 1 quái thú mà bạn điều khiển. Nó nhận được 500 ATK. Vào cuối lượt, ATK của quái thú này sẽ trở thành 0.
Attack Burst
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha

Level-up Reward

UR Rarity
Lunalight Leo Dancer
UR Rarity
Lunalight Leo Dancer
Lunalight Leo Dancer
DARK 10
Lunalight Leo Dancer
Vũ công sư tử ánh trăng
 • ATK:

 • 3500

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

"Lunalight Panther Dancer" + 2 quái thú "Lunalight"
Phải được Triệu hồi Fusion bằng các Nguyên liệu Fusion ở trên. Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài, cũng như không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Một lần mỗi lượt, vào cuối Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Lunalight Panther Dancer" + 2 "Lunalight" monsters Must be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Your opponent cannot target this card with card effects, also it cannot be destroyed by your opponent's card effects. This card can make a second attack during each Battle Phase. Once per turn, at the end of the Damage Step, if this card attacked a monster: You can destroy all Special Summoned monsters your opponent controls.


UR Rarity
Lunalight Panther Dancer
UR Rarity
Lunalight Panther Dancer
Lunalight Panther Dancer
DARK 8
Lunalight Panther Dancer
Vũ công beo ánh trăng
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

"Lunalight Cat Dancer" + 1 quái thú "Lunalight"
Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion với các Nguyên liệu Fusion ở trên. Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Lá bài này nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Lunalight Cat Dancer" + 1 "Lunalight" monster Must first be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Cannot be destroyed by your opponent's card effects. Once per turn, during your Main Phase 1: You can activate this effect; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card destroys an opponent's monster by battle: This card gains 200 ATK until the end of the Battle Phase.


SR Rarity
Greater Polymerization
SR Rarity
Greater Polymerization
Greater Polymerization
Spell Normal
Greater Polymerization
Đại dung hợp

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng 3 quái thú hoặc lớn hơn từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ nhận được những hiệu ứng này.
  ● Lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài.
  ● Nếu lá bài này tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, sẽ gây thiệt hại xuyên thủng.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using 3 or more monsters from your hand or field as Fusion Material, and if you do, it gains these effects. ● This card cannot be destroyed by card effects. ● If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.  Deck sử dụng nhân vật Celina trong DUEL LINKS