Hướng dẫn chơi bom xịt Darkfluid

Hướng dẫn chơi bom xịt Darkfluid

Ra mắt hoành tráng cùng đám Agents, Sunavalon, Infernoble Knight,... Darkfluid được kì vọng hơn bao giờ hết do độ ngầu, skill thậm chí vào cả High Potential các kiểu. Nhưng đổi lại nó bị đá khỏi list tiềm năng sau vài ngày ra mắt, úp bô bao thanh niên đã nghèo còn Build (như mình dkm). Nó out tier là do combo quá dài, nếu địch thông minh ném disruption đúng chỗ vào Cyberse Witch hoặc Cyberse Sage thì cũng khá là cứng họng


Vậy hôm nay hãy cùng xem deck này có gì nhee

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Darkfluid Link (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Darkfluid Link (Skill Card)
UR Rarity
Darkfluid Link (Skill Card)
Darkfluid Link (Skill Card)
Darkfluid Link (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng thứ hai và thứ ba của Kỹ năng này một lần trong Trận đấu.
1: Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú Cyberse.
2: Nếu Extra Deck của bạn chứa quái thú Link-5, hiển thị 1 quái thú "Firewall" hoặc quái thú Ritual trên tay của bạn, sau đó loại bỏ 5 quái thú từ bên ngoài Deck của bạn (những quái thú này có thể được Triệu hồi Đặc biệt) và thêm 1 "Cynet" Bài Phép từ Deck của bạn về tay bạn. Nếu bạn kích hoạt hiệu ứng này ở lượt thứ 2 trở đi, hãy thêm 1 "Cynet Rollback" từ bên ngoài Deck lên tay bạn.
3: Nếu bạn được Triệu hồi Đặc biệt "Decode Talker" trong Trận đấu này, xáo trộn tối đa 5 lá bài từ Mộ của bạn và/hoặc trong số các lá bài bị loại bỏ của bạn vào Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can only use this Skill's second and third effects once per Duel. 1: You cannot Normal or Special Summon monsters, except Cyberse monsters. 2: If your Extra Deck contains a Link-5 monster, reveal 1 "Firewall" monster or Ritual Monster in your hand, and then banish 5 monsters from outside of your Deck (these monsters can be Special Summoned) and add 1 "Cynet" Spell Card from your Deck to your hand. If you activated this effect on the 2nd turn onward, also add 1 "Cynet Rollback" from outside of your Deck to your hand. 3: If you have Special Summoned "Decode Talker" during this Duel, shuffle up to 5 cards from your Graveyard and/or among your banished cards into the Deck.


Trước tiên tìm hiểu qua Skill của deck đã nhé. 

Dòng đầu tiên thì khá đơn giản, khóa deck ta chỉ được triệu hồi các quái thú Cyberse. Điểm nhấn quan trọng nhất trong Skill này là hiệu ứng thứ 2 : "Nếu ta có quái thú Link 5 trong Extra (ở đây sẽ là Firewall Dragon Darkfluid), show 1 quái thú Firewall hoặc ritual ra thì bỗng nhiên sẽ có 1 đống lá từ hư không sẽ xuất hiện trong vùng banish của bạn (Mình sẽ nói về cụ thể từng lá sau)/ đồng thời thêm 1 Cynet Spell từ lên tay. Thậm chí nếu kích hoạt hiệu ứng này vào turn 2 trở đi, ta sẽ được thêm cả 1 Cynet Rollback từ hư không lên tay luôn". Và dĩ nhiên r, Skill nào hưởng lợi thêm card nào cùng mạnh cả. 


Khả năng thứ 3 của skill là giúp ta hồi hàng dưới mộ nếu triệu hồi Decode Talker, cái này là cần thiết do mỗi lần combo xong là ta chả còn gì để back cả.


Firewall Dragon (Skill)

UR Rarity
Firewall Dragon
UR Rarity
Firewall Dragon
Firewall Dragon
LIGHT
Firewall Dragon
Rồng tường lửa
 • ATK:

 • 2500

 • LINK-4

Mũi tên Link:

Trái

Trên

Phải

Dưới


Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú
Một lần khi ngửa trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu các quái thú trên sân và / hoặc Mộ tối đa số lượng quái thú được co-linked với lá bài này; trả lại chúng lên tay. Nếu một quái thú mà lá bài này chỉ đến bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc bị gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cyberse từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ monsters Once while face-up on the field (Quick Effect): You can target monsters on the field and/or GY up to the number of monsters co-linked to this card; return them to the hand. If a monster this card points to is destroyed by battle or sent to the GY: You can Special Summon 1 Cyberse monster from your hand. You can only use each effect of "Firewall Dragon" once per turn.


Nếu như đi turn 1 mình cũng khá hay dùng D.D.R để triệu hồi con này từ Banish Zone, Co-Link với Darkfluid để có 1 lượt Quick return.

Firewall eXceed Dragon (Skill)

SR Rarity
Firewall eXceed Dragon
SR Rarity
Firewall eXceed Dragon
Firewall eXceed Dragon
DARK
Firewall eXceed Dragon
Rồng vƯỢt tường lửa
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú Cấp 4
Lá bài được Triệu hồi Xyz này nhận được 500 ATK x tổng Link Rating của các quái thú Link được mũi tên Link chỉ vào với lá bài này. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Link Cyberse Link-4 trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn để nó chỉ đến lá bài này, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú khác hoặc tấn công trực tiếp trong phần còn lại của lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Level 4 monsters This Xyz Summoned card gains 500 ATK x the total Link Rating of Link Monsters linked to this card. You can detach 2 materials from this card, then target 1 Link-4 Cyberse Link Monster in your GY; Special Summon it to your field so it points to this card, also you cannot Special Summon other monsters or attack directly for the rest of this turn.


Không có gì đặc biệt ngoại trừ là XYZ duy nhất. Nếu hand đẹp và thừa tài nguyên, ta có thể lôi lá này từ Banish zone về bằng D.D.R để Max ping 4 counter cho Darkfluid

Cyberse Quantum Dragon (Skill)

SR Rarity
Cyberse Quantum Dragon
SR Rarity
Cyberse Quantum Dragon
Cyberse Quantum Dragon
DARK 7
Cyberse Quantum Dragon
Rồng lượng tử mạng điện tử
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Trong khi bạn điều khiển quái thú Link, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu vào quái thú bạn điều khiển để tấn công, ngoại trừ quái thú này, đối thủ của bạn cũng không thể chọn mục tiêu quái thú bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ quái thú này. Một lần mỗi lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể trả lại quái thú của đối thủ đó về tay, lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai liên tiếp.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters While you control a Link Monster, monsters your opponent controls cannot target monsters you control for attacks, except this one, also your opponent cannot target monsters you control with card effects, except this one. Once per turn, at the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can return that opponent's monster to the hand, also, this card can make a second attack in a row.


Đây có lẽ là lá bài tốt nhất trong đám bài do Skill cung cấp. Khả năng lấy thân chịu đòn cực tốt (DHS nó lại màu trắng nữa), đồng thời khi đi turn 2 giúp loại bỏ hầu hết được các quái thú khó chịu hoặc là có Atk lớn, dễ OTK

Cyberse Clock Dragon và Cyberse Magician (Skill)

SR Rarity
Cyberse Clock Dragon
SR Rarity
Cyberse Clock Dragon
Cyberse Clock Dragon
DARK 7
Cyberse Clock Dragon
Rồng đồng hồ mạng điện tử
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

"Clock Wyvern" + 1+ quái thú Link
Khi lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi các lá từ trên cùng Deck của mình đến Mộ, bằng tổng Link Rating của các nguyên liệu được sử dụng cho Triệu hồi Fusion của lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, cho đến hết lượt tiếp theo đến lượt, các quái thú khác mà bạn điều khiển không thể tấn công, đồng thời lá bài này nhận được 1000 ATK cho mỗi lá bài được gửi đến Mộ nhờ hiệu ứng này. Trong khi bạn điều khiển (các) quái thú Link, quái thú của đối thủ không thể chọn mục tiêu vào những quái thú khác mà bạn điều khiển để tấn công, cũng như đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu những quái thú khác mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion mà bạn điều khiển bị hiệu ứng bài của đối thủ gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép từ Deck lên tay của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Clock Wyvern" + 1+ Link Monsters When this card is Fusion Summoned: You can send cards from the top of your Deck to the GY, equal to the total Link Rating of the materials used for this card's Fusion Summon, and if you do, until the end of the next turn, other monsters you control cannot attack, also this card gains 1000 ATK for each card sent to the GY by this effect. While you control a Link Monster(s), your opponent's monsters cannot target other monsters you control for attacks, also your opponent cannot target other monsters you control with card effects. If this Fusion Summoned card you control is sent to your GY by an opponent's card effect: You can add 1 Spell from your Deck to your hand.


SR Rarity
Cyberse Magician
SR Rarity
Cyberse Magician
Cyberse Magician
DARK 7
Cyberse Magician
Pháp sư mạng điện tử
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Cynet Ritual". Bất kỳ thiệt hại nào bạn nhận được giảm một nửa. (Bạn không thể giảm một nửa sát thương hai lần theo cách này.) Khi bạn điều khiển quái thú Link, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu vào quái thú bạn điều khiển để tấn công, ngoại trừ quái thú này, đối thủ của bạn cũng không thể chọn mục tiêu quái thú bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ quái thú này . Nếu lá bài này đấu với quái thú Link, nó nhận được 1000 ATK chỉ trong damage calculation đó. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Cyberse từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Cynet Ritual". Any damage you take is halved. (You cannot halve the same damage twice this way.) While you control a Link Monster, monsters your opponent controls cannot target monsters you control for attacks, except this one, also your opponent cannot target monsters you control with card effects, except this one. If this card battles a Link Monster, it gains 1000 ATK during that damage calculation only. If this card in your possession is destroyed by an opponent's card effect: You can add 1 Cyberse monster from your Deck to your hand.


Đây là 2 lá còn lại trong 5 lá được thêm do skill, ta ko cần quan tâm chúng vì 2 mục là Fusion và Ritual đã rất dễ triệu hồi trong deck này rSơ bộ các lá trong Deck chính


Để mà lói thì deck Darkfluid này sẽ rất nặng ở khoản combo, múa máy rất nhiều và thậm chí đối thủ lớn nhất của ta là hết thời gian chứ k phải opp =))). Thế nên phần này mình nói sơ qua các Card trong deck, mấy bạn tập trung vào phần combo nhé.

Ngoài các boss của deck thì đám quái thú trong deck chính này không có gì quá đặc biệt, chúng có 1 điểm chung là các mảnh ghép của combo, tạo càng thêm nhiều body càng tốt -> từ đó ta sẽ lấy những cục thịt đó để leo Link, Synchro hoặc là Ritual rồi từ từ summon Boss. Effect của chúng chung chung sẽ bao gồm: Tự triệu hồi miễn phí, tạo Token, hồi sinh lại từ mộ hay triệu hồi thêm quái thú khác, vv....

Linkslayer (x0-2)

UR Rarity
Linkslayer
UR Rarity
Linkslayer
Linkslayer
EARTH 5
Linkslayer
Kẻ sát hại liên kết
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ tối đa 2 lá bài, sau đó chọn mục tiêu vào nhiều Bùa / Bẫy đó trên sân; phá hủy chúng.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). Once per turn: You can discard up to 2 cards, then target that many Spells/Traps on the field; destroy them.


Có thể tự triệu hồi KHI KHÔNG CÓ QUÁI THÚ NÀO KHÁC TRÊN SÂN, tức là ta có thêm free 1 cục thịt để spam làm nguyên liệu link,...
Khả năng phá tới max 2 Spell/Trap của địch nghe khá hữu dụng nhưng thực tế lại gặp một vấn đề chi phí khá tốn đó là đưa bài từ tay xuống mộ (nhiều lúc nó sẽ là các mảnh combo quan trọng không thể bỏ)

Dotscaper (x0-1)

UR Rarity
Dotscaper
UR Rarity
Dotscaper
Dotscaper
EARTH 1
Dotscaper
Vật quét màn hình
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Dotscaper" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dotscaper" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY: You can Special Summon this card. If this card is banished: You can Special Summon this card. You can only use 1 "Dotscaper" effect per turn, and only once that turn. You can only use each effect of "Dotscaper" once per Duel.


Linkslayer với vài lá Spell trong deck sẽ cần cost là "Discard" trong khi Deck ta lại không có lá để sẵn lòng đưa xuống mộ (do không có hiệu ứng khi bị đưa xuống đó). Vậy nên Dotscaper là lựa chọn hoàn hảo để bạn không phải băn khoăn cần đưa lá nào xuống. 


Kết hợp lá này với Linkslayer để dụ địch dùng Spell/Trap, hay là dùng với Cynet Crosswipe để phá hủy 1 lá trên sân (hay là D.D.R để hồi sinh Banish) mà vẫn được lôi cổ bé nỳ lại sân.

Firewall Defenser (x2-3)

SR Rarity
Firewall Defenser
SR Rarity
Firewall Defenser
Firewall Defenser
DARK 4
Firewall Defenser
Tường lửa phòng thủ
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của một quái thú Cyberse: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Firewall" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Firewall Defenser". Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú ở lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Firewall" mà bạn điều khiển sắp bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Defenser" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY as material for the Link Summon of a Cyberse monster: You can Special Summon 1 "Firewall" monster from your Deck, except "Firewall Defenser". You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except Cyberse monsters. If a "Firewall" monster(s) you control would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Firewall Defenser" once per turn.


Starter chính. Lá này sau khi Link đi sẽ triệu hồi thêm 1 Firewall khác từ deck, lại là thêm Body để Link. Ngoài ra effect thứ 2 của nó sẽ cho ta 1 chút an tâm để bảo kê Boss chính của deck là Firewall Dragon Darkfluid và Firewall Dragon. (k sợ Dark Hole)

Firewall Guardian (x2-3)

SR Rarity
Firewall Guardian
SR Rarity
Firewall Guardian
Firewall Guardian
DARK 4
Firewall Guardian
Vệ binh tường lửa
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của quái thú Cyberse: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú Link của bạn và quái thú Link của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá đòn tấn công đó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt này, ATK ban đầu của quái thú đối thủ đó trở thành 0, đồng thời nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài khác, ngoại trừ hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Guardian" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY as material for the Link Summon of a Cyberse monster: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. When an attack is declared involving your Link Monster and an opponent's Link Monster: You can banish this card from your GY; negate that attack, and if you do, until the end of this turn, the original ATK of that opponent's monster becomes 0, also it is unaffected by other card effects, except its own. You can only use each effect of "Firewall Guardian" once per turn.


Sau khi lấy Firewall Defenser để Link đi và kích hoạt hiệu ứng của nó, thì Firewall Guardian đây sẽ là mục tiêu chính của hiệu ứng đó. 

Lá này khi dùng để làm nguyên liệu Link sẽ quay trở lại sân 1 lần nữa (để làm gì thì ae cx biết r), nhưng sẽ bị banish khi rời sân chứ không phải xuống mộ.

Vậy nên ae ko cần qtam khả năng thứ 2 của lá này làm gì vì chẳng mấy khi nó ở dưới mộ đâu, mà dù cho có ở dưới mộ thì điều kiện đó cũng rất khó xảy ra.

Firewall Phantom (x0-1)

UR Rarity
Firewall Phantom
UR Rarity
Firewall Phantom
Firewall Phantom
DARK 5
Firewall Phantom
Bóng ma tường lửa
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của một quái thú Cyberse: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Cynet" từ Deck của bạn lên tay, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; trong End Phase của lượt này, xáo trộn 1 quái thú Cyberse từ Mộ của bạn vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Phantom" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY as material for the Link Summon of a Cyberse monster: You can add 1 "Cynet" Spell/Trap from your Deck to your hand, then discard 1 card. You can banish this card from your GY; during the End Phase of this turn, shuffle 1 Cyberse monster from your GY into the Deck. You can only use each effect of "Firewall Phantom" once per turn.


Không khuyến cáo xài con hàng này, level 5 nên chỉ có thể triệu hồi đặc biệt nhờ khả năng của Firewall Defenser thành ra khá brick. Cũng như bao Firewall ở Maindeck khác, nó có hiệu ứng khi dùng làm nguyên liệu Link cho quái thú Cyberse: Thêm 1 lá Spell/Trap "Cynet" lên tay. Thi thoảng dùng để search Cynet Crosswipe rồi úp nhưng cái giá đổi lại phải đưa 1 lá trên tay xuống mộ thì cũng chả bõ.

Effect thứ 2 hồi hàng nhưng cũng khá sida, được có 1 lá dưới mộ về deck. Riêng cái effect thứ 3 của Skill đã làm rất tốt r nên k cần tới lá này đâu. Vậy nên nếu ae build deck Cheap ver thì có thể miễn cưỡng cho lá này vào cũng được.

Cyberse Sage (x1-2)

 Rarity
Cyberse Sage
 Rarity
Cyberse Sage
Cyberse Sage
DARK 1
Cyberse Sage
Thuật sư mạng điện tử
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Cynet Ritual". Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các nguyên liệu được đề cập trên nó khỏi sân hoặc Mộ của bạn, bao gồm cả quái thú Cyberse. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse hoặc 1 Lá bài Phép Ritual trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyberse Sage" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Cynet Ritual". During your Main Phase: You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing materials mentioned on it from your field or GY, including a Cyberse monster. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can target 1 Cyberse monster or 1 Ritual Spell in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Cyberse Sage" once per turn.


Cyberse Sage mảnh ghép quan trọng nhất trong chuỗi combo của deck. Là quái thú Ritual, nhưng đồng thời cũng là Tuner duy nhất trong deck, có Effect giúp ta triệu hồi Fusion. 1 Lá bài quá hoàn hảo :v

 1. Trước mắt ta vì là level 1 nên rất dễ ritual được bằng bất kì quái thú nào

 2. Tuner level 1 + Cyberse Converter/Link-Infra Flier = Synchro Lv 3 (Cyberse Integrator)   Đồng thời Khi dùng để Synchro còn được hồi hàng lại 1 lá Ritual Spell hoặc 1 quái thú Cyberse dưới mộ về tay

 3. Khả năng triệu hồi Dung hợp k cần Ma pháp, xài cả nguyên liệu dưới mộ giúp ta gọi ra Diplexer Chimera 
Cộng thêm bản thân nó là quái thú Ritual nên 1 lúc đã cung cấp cho Boss Firewall Dragon Darkfluid 3 loại bài khác nhau để tối đa hóa sức mạnh rồi.

Link Infra-Flier và Cyberse Converter (x1)

N Rarity
Link Infra-Flier
N Rarity
Link Infra-Flier
Link Infra-Flier
WIND 2
Link Infra-Flier
Vật bay vượt liên kết
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Link Infra-Flier" một lần mỗi lượt theo cách này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Link Infra-Flier" once per turn this way.


N Rarity
Cyberse Converter
N Rarity
Cyberse Converter
Cyberse Converter
LIGHT 2
Cyberse Converter
Máy mạng điện tử chuyển dữ liệu
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là quái thú Cyberse (tối thiểu 1), bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Cyberse Converter" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; nó trở thành quái thú Cyberse cho đến cuối lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If all monsters you control are Cyberse monsters (min. 1), you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Cyberse Converter" once per turn this way. When this card is Normal Summoned: You can target 1 face-up monster you control; it becomes a Cyberse monster until the end of this turn.


Các lá level 2 có khả năng tự summon, kết hợp với Cyberse Sage để triệu hồi Synchro level 3. Mình ưu tiên Cyberse Converter hơn do điều kiện triệu hồi dễ hơn đôi chút, còn không thì các bạn cho cả 2 vào cũng được

Cyberse Gadget (x0-1)

SR Rarity
Cyberse Gadget
SR Rarity
Cyberse Gadget
Cyberse Gadget
LIGHT 4
Cyberse Gadget
Linh kiện mạng điện tử
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 2 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gadget Token" (Cyberse / LIGHT / Cấp độ 2 / ATK 0 / DEF 0). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyberse Gadget" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 2 or lower monster in your GY; Special Summon it in Defense Position, but its effects are negated. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "Gadget Token" (Cyberse/LIGHT/Level 2/ATK 0/DEF 0). You can only use this effect of "Cyberse Gadget" once per turn.


Lá này có thể hồi sinh Cyberse Sage thẳng từ dưới mộ đồng thời có thể tạo token

Armored Bitron (x0-2)

R Rarity
Armored Bitron
R Rarity
Armored Bitron
Armored Bitron
DARK 2
Armored Bitron
Máy bit mặc giáp
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi lá bài này: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cyberse từ Deck của bạn, ngoại trừ "Armored Bitron", nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Nếu quái thú Link-3 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Armored Bitron" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card: Special Summon 1 Cyberse monster from your Deck, except "Armored Bitron", but negate its effects, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except Cyberse monsters. If a Link-3 or higher Link Monster you control is destroyed by battle or an opponent's card effect, while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Armored Bitron" once per turn.


Mục đích chính của lá này thường là triệu hồi lên, hiến tế và triệu hồi đặc biệt Firewall Defenser từ deck, sau đó dùng Cyberse Witch để lôi lại từ mộ để kết hợp với Cyberse Sage Synchro

Paladin of Storm Dragon (x0-1)

R Rarity
Paladin of Storm Dragon
R Rarity
Paladin of Storm Dragon
Paladin of Storm Dragon
LIGHT 4
Paladin of Storm Dragon
Hiệp sĩ của rồng bão
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Cynet Ritual". Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công một quái thú: Bạn có thể trả lại quái thú đó về tay. Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cyberse Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của bạn, nhưng nó không thể kích hoạt hiệu ứng của nó trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Paladin of Storm Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Cynet Ritual". At the start of the Damage Step, if this card attacks a monster: You can return that monster to the hand. You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 5 or higher Cyberse monster from your hand or Deck, but it cannot activate its effects this turn. You can only use each effect of "Paladin of Storm Dragon" once per turn.


Effect lá này không có gì quá hữu ích, ngoại trừ bản thân nó là Ritual nên có thể kích Skill hay quẳng xuống cho Firewall Dragon Darkfluid. Ta có thể bỏ hẳn cũng được nhưng mình khuyên ae vẫn nên x1 do nó có thể triệu hồi nhờ Cynet Ritual

Cynet Mining (x2-3)

UR Rarity
Cynet Mining
UR Rarity
Cynet Mining
Cynet Mining
Spell Normal
Cynet Mining
Khai phá mạng lưới

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.


  Searcher Ur có thể search mọi quái thú trong deck này. Tuy vậy cost là 1 lá trên tay là khá a đuồi do các lá trong deck không có lá nào có effect dưới mộ tốt cả. (Vậy nên mình nghĩ chỉ cần x1-x2 lá này thôi là đủ rồi vì còn search được qua skill mà)

  Cynet Ritual (x2)

  N Rarity
  Cynet Ritual
  N Rarity
  Cynet Ritual
  Cynet Ritual
  Spell Normal
  Cynet Ritual
  Nghi lễ mạng lưới

   Hiệu ứng (VN):

   Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual Cyberse nào. Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng hoặc vượt Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 quái thú Ritual khỏi Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Cynet Tokens" (Cyberse / LIGHT / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Bạn không thể kích hoạt hiệu ứng này khi đến lượt lá bài này được gửi đến Mộ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card can be used to Ritual Summon any Cyberse Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon. If you control no monsters: You can banish this card and 1 Ritual Monster from the GY; Special Summon 2 "Cynet Tokens" (Cyberse/LIGHT/Level 4/ATK 0/DEF 0). You cannot activate this effect the turn this card is sent to the GY.


   dùng để triệu hồi Cyberse Sage và Storm Dragon đồng thời có thể tạo token (hiệu ứng tạo token này thường k hay xuất hiện nhưng nó có thể giúp ta trong vài trường hợp khó khăn vì dẫu sao tạo càng lắm body càng tốt để leo Link lên cao mà)

   Lá này cũng khá dễ để có thể lấy được lên tay nên mình nghĩ không cần phải x3 đâu

   Cynet Backdoor và Cynet Crosswipe (x1)

   N Rarity
   Cynet Backdoor
   N Rarity
   Cynet Backdoor
   Cynet Backdoor
   Spell Quick
   Cynet Backdoor
   Phần mềm độc mạng lưới

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse mà bạn điều khiển; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú Cyberse từ Deck của bạn lên tay của bạn, có ATK thấp hơn ATK ban đầu của quái thú đó. Trong Standby Phase tiếp theo của bạn, đưa quái thú bị loại bỏ bởi hiệu ứng này trở lại sân và nó có thể tấn công trực tiếp lượt đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Backdoor" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 Cyberse monster you control; banish it, and if you do, add 1 Cyberse monster from your Deck to your hand, whose ATK is lower than that monster's original ATK. During your next Standby Phase, return that monster banished by this effect to the field, and it can attack directly that turn. You can only activate 1 "Cynet Backdoor" per turn.


    SR Rarity
    Cynet Crosswipe
    SR Rarity
    Cynet Crosswipe
    Cynet Crosswipe
    Spell Quick
    Cynet Crosswipe
    Tiêu huỷ mạng lưới

     Hiệu ứng (VN):

     Hiến tế 1 quái thú Cyberse, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Tribute 1 Cyberse monster, then target 1 card on the field; destroy it.


     Crosswipe sẽ được ưu ái hơn và Backdoor thì lượn cũng được. Nhưng dù gì chúng cũng là Quickspell nên khá hữu dụng trong hầu hết trường hợp, thường sẽ để úp để làm 1 phần của Endboard sau combo rồi nhường lại cho turn địch

     Cynet Refresh (x0-1)

     N Rarity
     Cynet Refresh
     N Rarity
     Cynet Refresh
     Cynet Refresh
     Trap Normal
     Cynet Refresh
     Mạng lưới tải lại

      Hiệu ứng (VN):

      Khi quái thú Cyberse của đối thủ tuyên bố tấn công: Phá huỷ tất cả quái thú trong Vùng Main Monster Zones. Trong End Phase của lượt này, Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ càng nhiều quái thú Link Cyberse nhất có thể, đến các ô của chủ nhân của chúng, đã bị phá huỷ bởi hiệu ứng này. Khi quái thú của đối thủ kích hoạt hiệu ứng của nó: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Các quái thú Link Cyberse mà bạn đang điều khiển không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ của chúng, cho đến khi kết thúc lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When an opponent's Cyberse monster declares an attack: Destroy all monsters in the Main Monster Zones. During the End Phase of this turn, Special Summon from the GY as many Cyberse Link Monsters as possible, to their owner's fields, that were destroyed by this effect. When an opponent's monster activates its effect: You can banish this card from your GY; Cyberse Link Monsters you currently control are unaffected by card effects, except their own, until the end of this turn.


      Effect đầu của lá này khá sida và hiếm khi xảy ra vì điều kiện là địch phải dùng quái thú Cyberse tấn công ta. Mục đích chính khi đưa lá này vào là để discard quăng xuống mộ (tương tự như Dotscaper) nhưng nó không giúp tăng body mà giúp các Quái thú Link Cyberse của ta không bị ảnh hưởng hiệu ứng xấu trong hết turn này (né handtrap là 9)

      D.D.R. - Different Dimension Reincarnation và Dimension Distortion (x3)

      UR Rarity
      D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
      UR Rarity
      D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
      D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
      Spell Equip
      D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
      Chuyển sinh ở KgK

       Hiệu ứng (VN):

       Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Tấn công, và trang bị cho nó với lá bài này. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú được trang bị.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Discard 1 card, then target 1 of your banished monsters; Special Summon it in Attack Position, and equip it with this card. When this card leaves the field, destroy the equipped monster.


       N Rarity
       Dimension Distortion
       N Rarity
       Dimension Distortion
       Dimension Distortion
       Spell Normal
       Dimension Distortion
       Bóp méo thứ nguyên

        Hiệu ứng (VN):

        Bạn chỉ có thể kích hoạt lá bài này nếu không có lá bài nào trong Mộ của bạn. Chọn 1 quái thú bị loại bỏ khỏi trò chơi và Triệu hồi Đặc biệt nó ở phía bên của bạn trên sân.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can only activate this card if there are no cards in your Graveyard. Select 1 removed from play monster and Special Summon it on your side of the field.        Skill sẽ cho ta cả đống card ở vùng Banish, vậy nên lá bài này lôi chúng từ banish zone về lại sân. Ta có thể dùng chúng để làm các mảnh ghép combo, hay thậm chí là dùng để tại thành 1 phần của endboard, để đấm OTK,... Nếu bạn không có đủ Chips để đổi D.D.R thì bạn xài hàng fake bên cạnh cũng được nhưng mà ko khuyến khích lắm đâu he.

        Dark Hole (x0-2)

        SR Rarity
        Dark Hole
        SR Rarity
        Dark Hole
        Dark Hole
        Spell Normal
        Dark Hole
        HỐ đen

         Hiệu ứng (VN):

         Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Destroy all monsters on the field.


         Ae không còn quá xa lạ với lá này nhỉ. Giờ meta Duel Links các deck đi Turn 1 dàn sân thường rất mạnh, lắm disruption vậy nên deck ưa thích OTK như ta bắt buộc phải có lá này: vừa để dẹp sân, vừa để chống cái monster khó chịu (ví dụ: Bọn Phantom Knight ăn 1 Dark hole là nằm)

         Artifact Lancea và Effect Veiler (Handtrap)

         UR Rarity
         Artifact Lancea
         UR Rarity
         Artifact Lancea
         Artifact Lancea
         LIGHT 5
         Artifact Lancea
         Hiện vật Lancea
         • ATK:

         • 1700

         • DEF:

         • 2300


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
         Phân loại:

         UR Rarity
         Effect Veiler
         UR Rarity
         Effect Veiler
         Effect Veiler
         LIGHT 1
         Effect Veiler
         Người che đậy hiệu ứng
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
         Phân loại:

         Handtrap phổ biến, deck này khi build cũng sẽ thừa được kha khá slot nhét Handtrap nên cố cho vô nhé k là đi Turn 2 ngồi xem cno múa cháy máy đó         Extra Deck

          

         Firewall Dragon Darkfluid (x1)

          Rarity
         Firewall Dragon Darkfluid
          Rarity
         Firewall Dragon Darkfluid
         Firewall Dragon Darkfluid
         DARK
         Firewall Dragon Darkfluid
         Rồng tường lửa Darkfluid
         • ATK:

         • 3000

         • LINK-5

         Mũi tên Link:

         Trên

         Trái

         Dưới-Trái

         Dưới-Phải

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         3+ quái thú Hiệu ứng
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể đặt các Counter trên lá bài này bằng với số lượng quái thú Cyberse khác nhau trong Mộ của bạn (Ritual, Fusion, Synchro, Xyz). Lá bài này chỉ nhận được 2500 ATK cho mỗi Counter trên đó trong Battle Phase. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 phản từ lá bài này; đồng thời vô hiệu hoá việc kích hoạt, nếu hiệu ứng này được kích hoạt giữa lần tuyên bố tấn công của lá bài này và khi kết thúc Damage Step, lá bài này có thể thực hiện tấn công khác liên tiếp.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         3+ Effect Monsters If this card is Link Summoned: You can place counters on this card equal to the number of different types of Cyberse monsters in your GY (Ritual, Fusion, Synchro, Xyz). This card gains 2500 ATK for each counter on it during the Battle Phase only. When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can remove 1 counter from this card; negate the activation, also, if this effect was activated between this card's attack declaration and the end of the Damage Step, this card can make another attack in a row.


         Nhât vật chính của Deck đây r, max ping ta sẽ triệu hồi được ra Darkfluid khi có 4 loại card khác nhau dưới mộ tương ứng với 4 counter (nhưng hiếm lắm, thường 3 là vjp pro lắm r). Khi này nó sẽ có 13000+ Atk trong battle Phase kèm 4 lần negate. 

         Khả năng đấm nhiều lần của lá này thì khá hiếm khi xảy ra do điều kiện kích hoạt khá khó hoặc là do ATK của lá này quá cao nên đấm cái chết ngắc r. Nhưng cũng có thể đưa ra vài ví dụ cho effect này nếu mà opp mù chữ k đọc 🤡: (Ví dụ địch có con BE 2 đầu, dùng lá này đấm be 2 đầu sẽ kích hoạt khả năng BE 2 đầu là Banish Darkfluid của ta -> Khi này ta sẽ Negate và đấm tiếp)


         Decode Talker (x1)

         UR Rarity
         Decode Talker
         UR Rarity
         Decode Talker
         Decode Talker
         DARK
         Decode Talker
         Người xử mã
         • ATK:

         • 2300

         • LINK-3

         Mũi tên Link:

         Trên

         Dưới-Trái

         Dưới-Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2+ quái thú Hiệu ứng
         Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


         Chủ yếu ta triệu hồi lá này để kích skill, hồi lại hàng do deck Darkfluid mà combo xong là cạn tài nguyên luôn. Vậy nên dùng skill để hồi lại hàng còn mở nước mà đi turn sau nữa.

         Ngoài ra Decode Talker link 3 sẽ dễ dàng + 2 lá nữa triệu hồi Darkfluid. Nếu như đi Turn 2 mình lại thích để lá này trên hơn thay vì Darkfluid.

         Cyberse Witch (x1)

         SR Rarity
         Cyberse Witch
         SR Rarity
         Cyberse Witch
         Cyberse Witch
         DARK
         Cyberse Witch
         Nữ phù thuỷ mạng điện tử
         • ATK:

         • 800

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Dưới-Trái

         Dưới


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cyberse
         Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài Phép khỏi Mộ của mình; thêm 1 Cyberse Ritual Monster và 1 "Cynet Ritual" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong Main Phase của bạn, nếu hiệu ứng này được kích hoạt ở lượt này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyberse Witch" một lần trong mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Cyberse monsters If a monster is Special Summoned to a zone this card points to (except during the Damage Step): You can banish 1 Spell from your GY; add 1 Cyberse Ritual Monster and 1 "Cynet Ritual" from your Deck to your hand. During your Main Phase, if this effect was activated this turn: You can target 1 Level 4 or lower Cyberse monster in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Cyberse Witch" once per turn.


         Đây cũng là mảnh ghép combo quan trọng không kém gì Cyberse Sage. Ta sẽ thường Link summon ra lá này đầu tiên trong khi combo, search ngay được "Cynet Ritual" + 1 quái thú Cyberse Ritual nếu chưa có và đồng thời có thể hồi sinh 1 Quái thú Cyberse lv 4 hoặc thấp hơn dưới mộ (giới hạn hồi sinh rất rộng cho ta thoải mái lựa chọn mục tiêu tùy tình huống).

         Cyberse Wicckid (x1)

         R Rarity
         Cyberse Wicckid
         R Rarity
         Cyberse Wicckid
         Cyberse Wicckid
         DARK
         Cyberse Wicckid
         Trẻ ranh ma mạng điện tử
         • ATK:

         • 800

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Dưới

         Dưới-Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cyberse
         Lá bài được Triệu hồi Link này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Quái thú Cyberse mà lá bài này chỉ đến để không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cyberse khỏi Mộ của mình; thêm 1 Cyberse Tuner từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyberse Wicckid" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Cyberse monsters This Link Summoned card cannot be destroyed by battle or card effects. Cyberse monsters this card points to cannot be destroyed by card effects. If a monster(s) is Special Summoned to a zone(s) this card points to while you control this monster (except during the Damage Step): You can banish 1 Cyberse monster from your GY; add 1 Cyberse Tuner from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Cyberse Wicckid" once per turn.


         Ngoài Cynet Mining và Cyberse Witch thì lá này cũng có thể search Cyberse Sage. Ngoài ra Effect bảo vệ kia cũng khá thú zị ấy chứ

         Honeybot (x1)

         SR Rarity
         Honeybot
         SR Rarity
         Honeybot
         Honeybot
         LIGHT
         Honeybot
         Rô bốt mật ong
         • ATK:

         • 1900

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Trái

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cyberse
         Cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu những quái thú mà lá bài này chỉ đến với các hiệu ứng của lá bài, và những quái thú đó không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Cyberse monsters Neither player can target monsters this card points to with card effects, and those monsters cannot be destroyed by battle.


         Lá này có 2 mũi tên ở vị trí rất thích hợp để nằm giữa, kết nối với Darkfluid và cả Firewall Dragon, đồng thời bảo kê chúng

         Link Disciple (x0-1)

         R Rarity
         Link Disciple
         R Rarity
         Link Disciple
         Link Disciple
         LIGHT
         Link Disciple
         Đệ tử liên kết
         • ATK:

         • 500

         • LINK-1

         Mũi tên Link:

         Dưới


         Hiệu ứng (VN):

         1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
         Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Disciple" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Level 4 or lower Cyberse monster You can Tribute 1 monster this card points to; draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Link Disciple" once per turn.


         Link 1 dễ triệu hồi nhất, ta có thể dùng các Firewall ở Main deck hoặc Dotscaper leo lên Link 2 rất dễ.

         Cyberse Integrator (x1)

         R Rarity
         Cyberse Integrator
         R Rarity
         Cyberse Integrator
         Cyberse Integrator
         LIGHT 3
         Cyberse Integrator
         Máy tích phân mạng điện tử
         • ATK:

         • 1000

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro, bạn có thể: Triệu hồi Đặc biệt 1 Cyberse Tuner từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyberse Integrator" một lần cho mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned, you can: Special Summon 1 Cyberse Tuner from your hand or GY in Defense Position, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Cyberse monsters. If this Synchro Summoned card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use each effect of "Cyberse Integrator" once per turn.


         Lá Synchro không thể thiếu trong extra, dễ triệu hồi + Rút bài Free, thậm chí hồi sinh cả Cyberse Sage để tiếp tục dung hợp 

         Diplexer Chimera (x1)

         R Rarity
         Diplexer Chimera
         R Rarity
         Diplexer Chimera
         Diplexer Chimera
         LIGHT 5
         Diplexer Chimera
         Diplexer Chimera
         • ATK:

         • 2000

         • DEF:

         • 800


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cyberse
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Cyberse; Bài Phép / Bài Bẫy, và các hiệu ứng của chúng, không thể được kích hoạt trong Battle Phase của lượt này. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Cynet Fusion" và 1 quái thú Cyberse trong Mộ của bạn, ngoại trừ lá bài này; thêm chúng lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Diplexer Chimera" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Cyberse monsters Once per turn: You can Tribute 1 Cyberse monster; Spell/Trap Cards, and their effects, cannot be activated during the Battle Phase of this turn. If this Fusion Summoned card is sent to your GY: You can target 1 "Cynet Fusion" and 1 Cyberse monster in your GY, except this card; add them to your hand. You can only use this effect of "Diplexer Chimera" once per turn.


         Điều kiện đơn giản dễ triệu hồi phù hợp vs deck. Mục đích chính là để làm vật tế cho Dark fluid chứ còn lại không quan tâm lắm.         Combo

         Phần quan trọng nhất của Deck đây r. Deck này sẽ có rất nhiều hướng đánh nhỏ mấu chốt là vài quái thú quan trọng, từ đó ghép lại xâu chuỗi thành combo lớn. Ở đây mình chỉ làm mẫu những trường hợp đơn giản nhất có thể xảy ra thoi nhé

         1 Card Cyberse Witch

         SR Rarity
         Firewall Defenser
         SR Rarity
         Firewall Defenser
         Firewall Defenser
         DARK 4
         Firewall Defenser
         Tường lửa phòng thủ
         • ATK:

         • 1200

         • DEF:

         • 1500


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của một quái thú Cyberse: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Firewall" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Firewall Defenser". Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú ở lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Firewall" mà bạn điều khiển sắp bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Defenser" một lần trong lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is sent to the GY as material for the Link Summon of a Cyberse monster: You can Special Summon 1 "Firewall" monster from your Deck, except "Firewall Defenser". You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except Cyberse monsters. If a "Firewall" monster(s) you control would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Firewall Defenser" once per turn.


         SR Rarity
         Cyberse Witch
         SR Rarity
         Cyberse Witch
         Cyberse Witch
         DARK
         Cyberse Witch
         Nữ phù thuỷ mạng điện tử
         • ATK:

         • 800

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Dưới-Trái

         Dưới


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cyberse
         Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài Phép khỏi Mộ của mình; thêm 1 Cyberse Ritual Monster và 1 "Cynet Ritual" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong Main Phase của bạn, nếu hiệu ứng này được kích hoạt ở lượt này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyberse Witch" một lần trong mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Cyberse monsters If a monster is Special Summoned to a zone this card points to (except during the Damage Step): You can banish 1 Spell from your GY; add 1 Cyberse Ritual Monster and 1 "Cynet Ritual" from your Deck to your hand. During your Main Phase, if this effect was activated this turn: You can target 1 Level 4 or lower Cyberse monster in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Cyberse Witch" once per turn.


         SR Rarity
         Firewall Guardian
         SR Rarity
         Firewall Guardian
         Firewall Guardian
         DARK 4
         Firewall Guardian
         Vệ binh tường lửa
         • ATK:

         • 100

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của quái thú Cyberse: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú Link của bạn và quái thú Link của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá đòn tấn công đó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt này, ATK ban đầu của quái thú đối thủ đó trở thành 0, đồng thời nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài khác, ngoại trừ hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Guardian" một lần trong mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is sent to the GY as material for the Link Summon of a Cyberse monster: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. When an attack is declared involving your Link Monster and an opponent's Link Monster: You can banish this card from your GY; negate that attack, and if you do, until the end of this turn, the original ATK of that opponent's monster becomes 0, also it is unaffected by other card effects, except its own. You can only use each effect of "Firewall Guardian" once per turn.


         R Rarity
         Link Disciple
         R Rarity
         Link Disciple
         Link Disciple
         LIGHT
         Link Disciple
         Đệ tử liên kết
         • ATK:

         • 500

         • LINK-1

         Mũi tên Link:

         Dưới


         Hiệu ứng (VN):

         1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
         Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Disciple" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Level 4 or lower Cyberse monster You can Tribute 1 monster this card points to; draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Link Disciple" once per turn.


         Yêu cầu: Hand có Firewall Defenser

         1. Triệu hồi thường Firewall Defenser
         2. Link summon Link Disciple
         3. Firewall Defenser dưới mộ sẽ triệu hồi đặc biệt Firewall Guardian từ deck
         4. Firewall Guardian + Link D = triệu hồi Link Cyberse Witch
         5. Triệu hồi Guardian trở lại sân vào ô mà Cyberse Witch chỉ vào (sau đó banish spell để search, hồi sinh,... nếu có thể)
         Kết thúc: Khi này có 1 Cyberse Witch Link 2 trên sân + 1 Firewall Guardian

         DarkFluid 4 counter

          Rarity
         Firewall Dragon Darkfluid
          Rarity
         Firewall Dragon Darkfluid
         Firewall Dragon Darkfluid
         DARK
         Firewall Dragon Darkfluid
         Rồng tường lửa Darkfluid
         • ATK:

         • 3000

         • LINK-5

         Mũi tên Link:

         Trên

         Trái

         Dưới-Trái

         Dưới-Phải

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         3+ quái thú Hiệu ứng
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể đặt các Counter trên lá bài này bằng với số lượng quái thú Cyberse khác nhau trong Mộ của bạn (Ritual, Fusion, Synchro, Xyz). Lá bài này chỉ nhận được 2500 ATK cho mỗi Counter trên đó trong Battle Phase. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 phản từ lá bài này; đồng thời vô hiệu hoá việc kích hoạt, nếu hiệu ứng này được kích hoạt giữa lần tuyên bố tấn công của lá bài này và khi kết thúc Damage Step, lá bài này có thể thực hiện tấn công khác liên tiếp.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         3+ Effect Monsters If this card is Link Summoned: You can place counters on this card equal to the number of different types of Cyberse monsters in your GY (Ritual, Fusion, Synchro, Xyz). This card gains 2500 ATK for each counter on it during the Battle Phase only. When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can remove 1 counter from this card; negate the activation, also, if this effect was activated between this card's attack declaration and the end of the Damage Step, this card can make another attack in a row.


         SR Rarity
         Cyberse Witch
         SR Rarity
         Cyberse Witch
         Cyberse Witch
         DARK
         Cyberse Witch
         Nữ phù thuỷ mạng điện tử
         • ATK:

         • 800

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Dưới-Trái

         Dưới


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cyberse
         Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài Phép khỏi Mộ của mình; thêm 1 Cyberse Ritual Monster và 1 "Cynet Ritual" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong Main Phase của bạn, nếu hiệu ứng này được kích hoạt ở lượt này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyberse Witch" một lần trong mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Cyberse monsters If a monster is Special Summoned to a zone this card points to (except during the Damage Step): You can banish 1 Spell from your GY; add 1 Cyberse Ritual Monster and 1 "Cynet Ritual" from your Deck to your hand. During your Main Phase, if this effect was activated this turn: You can target 1 Level 4 or lower Cyberse monster in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Cyberse Witch" once per turn.


          Rarity
         Cyberse Sage
          Rarity
         Cyberse Sage
         Cyberse Sage
         DARK 1
         Cyberse Sage
         Thuật sư mạng điện tử
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Cynet Ritual". Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các nguyên liệu được đề cập trên nó khỏi sân hoặc Mộ của bạn, bao gồm cả quái thú Cyberse. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse hoặc 1 Lá bài Phép Ritual trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyberse Sage" một lần trong lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can Ritual Summon this card with "Cynet Ritual". During your Main Phase: You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing materials mentioned on it from your field or GY, including a Cyberse monster. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can target 1 Cyberse monster or 1 Ritual Spell in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Cyberse Sage" once per turn.


         UR Rarity
         D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
         UR Rarity
         D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
         D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
         Spell Equip
         D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
         Chuyển sinh ở KgK

          Hiệu ứng (VN):

          Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Tấn công, và trang bị cho nó với lá bài này. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú được trang bị.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Discard 1 card, then target 1 of your banished monsters; Special Summon it in Attack Position, and equip it with this card. When this card leaves the field, destroy the equipped monster.


          R Rarity
          Diplexer Chimera
          R Rarity
          Diplexer Chimera
          Diplexer Chimera
          LIGHT 5
          Diplexer Chimera
          Diplexer Chimera
          • ATK:

          • 2000

          • DEF:

          • 800


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cyberse
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Cyberse; Bài Phép / Bài Bẫy, và các hiệu ứng của chúng, không thể được kích hoạt trong Battle Phase của lượt này. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Cynet Fusion" và 1 quái thú Cyberse trong Mộ của bạn, ngoại trừ lá bài này; thêm chúng lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Diplexer Chimera" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Cyberse monsters Once per turn: You can Tribute 1 Cyberse monster; Spell/Trap Cards, and their effects, cannot be activated during the Battle Phase of this turn. If this Fusion Summoned card is sent to your GY: You can target 1 "Cynet Fusion" and 1 Cyberse monster in your GY, except this card; add them to your hand. You can only use this effect of "Diplexer Chimera" once per turn.


          N Rarity
          Cynet Ritual
          N Rarity
          Cynet Ritual
          Cynet Ritual
          Spell Normal
          Cynet Ritual
          Nghi lễ mạng lưới

           Hiệu ứng (VN):

           Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual Cyberse nào. Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng hoặc vượt Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 quái thú Ritual khỏi Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Cynet Tokens" (Cyberse / LIGHT / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Bạn không thể kích hoạt hiệu ứng này khi đến lượt lá bài này được gửi đến Mộ.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           This card can be used to Ritual Summon any Cyberse Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon. If you control no monsters: You can banish this card and 1 Ritual Monster from the GY; Special Summon 2 "Cynet Tokens" (Cyberse/LIGHT/Level 4/ATK 0/DEF 0). You cannot activate this effect the turn this card is sent to the GY.


           R Rarity
           Cyberse Integrator
           R Rarity
           Cyberse Integrator
           Cyberse Integrator
           LIGHT 3
           Cyberse Integrator
           Máy tích phân mạng điện tử
           • ATK:

           • 1000

           • DEF:

           • 1000


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro, bạn có thể: Triệu hồi Đặc biệt 1 Cyberse Tuner từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyberse Integrator" một lần cho mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned, you can: Special Summon 1 Cyberse Tuner from your hand or GY in Defense Position, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Cyberse monsters. If this Synchro Summoned card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use each effect of "Cyberse Integrator" once per turn.


           UR Rarity
           Decode Talker
           UR Rarity
           Decode Talker
           Decode Talker
           DARK
           Decode Talker
           Người xử mã
           • ATK:

           • 2300

           • LINK-3

           Mũi tên Link:

           Trên

           Dưới-Trái

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú Hiệu ứng
           Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


           UR Rarity
           Cynet Mining
           UR Rarity
           Cynet Mining
           Cynet Mining
           Spell Normal
           Cynet Mining
           Khai phá mạng lưới

            Hiệu ứng (VN):

            Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.


            SR Rarity
            Firewall eXceed Dragon
            SR Rarity
            Firewall eXceed Dragon
            Firewall eXceed Dragon
            DARK
            Firewall eXceed Dragon
            Rồng vƯỢt tường lửa
            • ATK:

            • 2500

            • DEF:

            • 2000


            Hiệu ứng (VN):

            2+ quái thú Cấp 4
            Lá bài được Triệu hồi Xyz này nhận được 500 ATK x tổng Link Rating của các quái thú Link được mũi tên Link chỉ vào với lá bài này. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Link Cyberse Link-4 trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn để nó chỉ đến lá bài này, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú khác hoặc tấn công trực tiếp trong phần còn lại của lượt này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2+ Level 4 monsters This Xyz Summoned card gains 500 ATK x the total Link Rating of Link Monsters linked to this card. You can detach 2 materials from this card, then target 1 Link-4 Cyberse Link Monster in your GY; Special Summon it to your field so it points to this card, also you cannot Special Summon other monsters or attack directly for the rest of this turn.


            N Rarity
            Cyberse Converter
            N Rarity
            Cyberse Converter
            Cyberse Converter
            LIGHT 2
            Cyberse Converter
            Máy mạng điện tử chuyển dữ liệu
            • ATK:

            • 1000

            • DEF:

            • 1000


            Hiệu ứng (VN):

            Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là quái thú Cyberse (tối thiểu 1), bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Cyberse Converter" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; nó trở thành quái thú Cyberse cho đến cuối lượt này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If all monsters you control are Cyberse monsters (min. 1), you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Cyberse Converter" once per turn this way. When this card is Normal Summoned: You can target 1 face-up monster you control; it becomes a Cyberse monster until the end of this turn.


            Đây không phải là combo khởi đầu, combo này diễn ra khi ta đã có Cyberse Sage (hãy làm mọi cách để Search được Cyberse Sage bằng Witch hay thứ nào cũng được)


            Giả sử trường hợp này nối tiếp Combo trên kia:

            1. Kích skill, Add 5 lá vào banish zone đồng thời Add Cynet Mining (nếu chưa có)

            2. Dùng Cynet Mining search Cyberse Converter (nếu chưa có)

            3.  Triệu hồi Ritual Cyberse Sage bằng Firewall Guardian trên sân

            4. Triệu hồi đặc biệt Cyberse Converter, ngay lập tức Synchro ra Cyberse Integrator

            5. Cyberse Integrator hồi sinh Cyberse Sage dưới mộ, Cyberse Sage kích hoạt khả năng và Dung hợp ra Chimera bằng 2 nguyên liệu bất kì dưới mộ

            6. Chimera + Cyberse Sage Link ra 1 lá Link 2 bất kì (Honeybot)

            7. Cyberse Witch hồi sinh 1 level 4 hoặc nhỏ hơn dưới mộ

            8. Dùng Cyberse Witch + 1 lá bất kì trên sân khi đó triệu hồi Decode Talker để dọn sân

            9. Kích hoạt D.D.R (Hoặc Cynet Rollback) hồi sinh Firewall Exceed ở Banish Zone

            10. Khi ấy dùng Decode Talker + Exceed + 1 lá Level ở bước 7, Link Summon Dark Fluid với 4 Counter
            Đơn vị đồng hành:

            - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


            Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

            https://ygovietnam.com/
            Top