lswarm Union

skill
Gửi một quái thú "lswarm" từ tay của bạn và một quái thú "Iswarm" từ Bộ bài của bạn vào Mộ và thêm 1 quái thú "Iswarm" từ Bộ bài của bạn vào tay bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Iswarm" khi bạn đang sử dụng Kỹ năng này (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của bạn).

Bạn chỉ có thể sử dụng Kỹ năng này một lần trong Trận đấu nếu bạn có 10 quái thú "Iswarm" trở lên trong Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài Phụ của bạn) khi bạn bắt đầu Trận đấu.

Bạn có thể tìm lswarm Union thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill lswarm Union trong DUEL LINKS

Top