Thông tin tổng quan của Dinos

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Ultimate Conductor Tyranno
UR Rarity
Ultimate Conductor Tyranno
UR Rarity
Ultimate Conductor Tyranno
LIGHT10
Ultimate Conductor Tyranno
  • ATK:

  • 3500

  • DEF:

  • 3200


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 2 quái thú Loại Khủng long khỏi Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của một trong hai người chơi: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trong tay hoặc sân của mình, và nếu bạn làm điều đó, hãy thay đổi tất cả quái thú ngửa mà đối thủ điều khiển thành Tư thế Phòng thủ úp. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi  thú một lần. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ: Bạn có thể gây 1000 sát thương cho đối thủ và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi quái thú Tư thế Phòng thủ đó đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 2 Dinosaur-Type monsters from your Graveyard. Once per turn, during either player's Main Phase: You can destroy 1 monster in your hand or field, and if you do, change all face-up monsters your opponent controls to face-down Defense Position. This card can attack all monsters your opponent controls, once each. At the start of the Damage Step, if this card attacks a Defense Position monster: You can inflict 1000 damage to your opponent, and if you do, send that Defense Position monster to the Graveyard.

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 33 UR

UR Rarity
Dogoran, the Mad Flame Kaiju1 card
UR Rarity
Maxx "C"2 card
UR Rarity
Souleating Oviraptor3 card
UR Rarity
Ultimate Conductor Tyranno2 card
UR Rarity
Apollousa, Bow of the Goddess1 card
UR Rarity
I:P Masquerena1 card
UR Rarity
Linkuriboh1 card
UR Rarity
Scrap Wyvern1 card
UR Rarity
Spright Elf1 card
UR Rarity
Baronne de Fleur1 card
UR Rarity
Borreload Savage Dragon1 card
UR Rarity
Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Abyss Dweller1 card
UR Rarity
Evolzar Dolkka1 card
UR Rarity
Evolzar Laggia1 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Crossout Designator1 card
UR Rarity
Fossil Dig3 card
UR Rarity
Ground Xeno3 card
UR Rarity
Triple Tactics Talent2 card

Main: 40 Extra: 15

UR Rarity
2 cardUltimate Conductor Tyranno
UR Rarity
2 cardUltimate Conductor Tyranno
Ultimate Conductor Tyranno
LIGHT10
Ultimate Conductor Tyranno
  • ATK:

  • 3500

  • DEF:

  • 3200


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 2 quái thú Loại Khủng long khỏi Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của một trong hai người chơi: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trong tay hoặc sân của mình, và nếu bạn làm điều đó, hãy thay đổi tất cả quái thú ngửa mà đối thủ điều khiển thành Tư thế Phòng thủ úp. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi  thú một lần. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ: Bạn có thể gây 1000 sát thương cho đối thủ và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi quái thú Tư thế Phòng thủ đó đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 2 Dinosaur-Type monsters from your Graveyard. Once per turn, during either player's Main Phase: You can destroy 1 monster in your hand or field, and if you do, change all face-up monsters your opponent controls to face-down Defense Position. This card can attack all monsters your opponent controls, once each. At the start of the Damage Step, if this card attacks a Defense Position monster: You can inflict 1000 damage to your opponent, and if you do, send that Defense Position monster to the Graveyard.Deck của DINOS trong MASTER DUEL