Thông tin tổng quan của Exosister

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Dimension Shifter
UR Rarity
Dimension Shifter
UR Rarity
Dimension Shifter
DARK 6
Dimension Shifter
Người đỏi không gian
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không có lá bài nào trong Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, bất kỳ lá bài nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ thay thế.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have no cards in your GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; until the end of the next turn, any card sent to the GY is banished instead.

R Rarity
Exosister Elis
R Rarity
Exosister Elis
R Rarity
Exosister Elis
LIGHT 4
Exosister Elis
Chị em trừ tà Elis
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú "Exosister" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, sau đó nếu bạn điều khiển "Exosister Stella", bạn nhận được 800 LP. Nếu đối thủ của bạn di chuyển một (các) lá bài ra khỏi Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Xyz "Exosister" bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exosister Elis" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control an "Exosister" monster: You can Special Summon this card from your hand, then if you control "Exosister Stella", you gain 800 LP. If your opponent moves a card(s) out of either GY (except during the Damage Step): You can Special Summon from your Extra Deck, 1 "Exosister" Xyz Monster using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Exosister Elis" once per turn.

UR Rarity
Exosister Martha
UR Rarity
Exosister Martha
UR Rarity
Exosister Martha
LIGHT 4
Exosister Martha
Chị em trừ tà Martha
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, hoặc chỉ quái thú Xyz: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Exosister Elis" từ Deck của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú "Exosister" . Nếu một (các) lá bài di chuyển ra khỏi Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Xyz "Exosister" , sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exosister Martha" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, or only Xyz Monsters: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, Special Summon 1 "Exosister Elis" from your Deck. You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except "Exosister" monsters. If a card(s) moves out of either GY (except during the Damage Step): You can Special Summon from your Extra Deck, 1 "Exosister" Xyz Monster, using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Exosister Martha" once per turn.

SR Rarity
Exosister Stella
SR Rarity
Exosister Stella
SR Rarity
Exosister Stella
LIGHT 4
Exosister Stella
Chị em trừ tà Stella
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Exosister" từ tay của bạn, sau đó nếu bạn điều khiển "Exosister Elis", bạn sẽ nhận được 800 LP. Nếu đối thủ của bạn di chuyển một (các) lá bài ra khỏi Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Xyz "Exosister" bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exosister Stella" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can Special Summon 1 "Exosister" monster from your hand, then if you control "Exosister Elis", you gain 800 LP. If your opponent moves a card(s) out of either GY (except during the Damage Step): You can Special Summon from your Extra Deck, 1 "Exosister" Xyz Monster using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Exosister Stella" once per turn.

UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.Phân loại:

R Rarity
Aratama
R Rarity
Aratama
R Rarity
Aratama
DARK 4
Aratama
Hoang hồn
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Trong End Phase của lượt, lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Trả bài về tay. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 quái thú Thần từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Aratama".


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned. During the End Phase of the turn this card is Normal Summoned or flipped face-up: Return it to the hand. When this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 Spirit monster from your Deck to your hand, except "Aratama".

UR Rarity
Sakitama
UR Rarity
Sakitama
UR Rarity
Sakitama
LIGHT 4
Sakitama
Hạnh hồn
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Một lần trong lượt, trong End Phase, nếu lá bài này đã được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa ở lượt này: Trả lá bài này về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Sakitama" một lần trong lượt. Bạn có thể tiết lộ lá bài này trên tay; ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Thường 1 quái thú Tinh linh từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Hiến tế: Chọn mục tiêu 1 quái thú Tinh linh trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned or flipped face-up this turn: Return this card to the hand. You can only use each of the following effects of "Sakitama" once per turn. You can reveal this card in your hand; immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 Spirit monster from your hand. If this card is Tributed: Target 1 Spirit monster in your GY; add it to your hand.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.Phân loại:

UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
Spell Quick
Called by the Grave
Ngôi mộ gọi tên

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.  Phân loại:

  UR Rarity
  Crossout Designator
  UR Rarity
  Crossout Designator
  UR Rarity
  Crossout Designator
  Spell Quick
  Crossout Designator
  Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

   Hiệu ứng (VN):

   Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.   Phân loại:

   UR Rarity
   Exosister Pax
   UR Rarity
   Exosister Pax
   UR Rarity
   Exosister Pax
   Spell Quick
   Exosister Pax
   Chị em trừ tà bình an

    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase: Trả 800 LP; thêm 1 lá bài "Exosister" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Exosister Pax", sau đó, nếu bạn đã thêm một quái thú bằng hiệu ứng này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó nếu quái thú "Exosister" khác được đề cập trên đó nằm trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Exosister Pax" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During the Main Phase: Pay 800 LP; add 1 "Exosister" card from your Deck to your hand, except "Exosister Pax", then, if you added a monster by this effect, you can Special Summon it if the other "Exosister" monster mentioned on it is on your field or in your GY. You can only activate 1 "Exosister Pax" per turn.

    SR Rarity
    Pot of Prosperity
    SR Rarity
    Pot of Prosperity
    SR Rarity
    Pot of Prosperity
    Spell Normal
    Pot of Prosperity
    Hũ nhường vàng

     Hiệu ứng (VN):

     Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.     Phân loại:

     SR Rarity
     Exosister Returnia
     SR Rarity
     Exosister Returnia
     SR Rarity
     Exosister Returnia
     Trap Normal
     Exosister Returnia
     Cầu khẩn cho chị em trừ tà

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là quái thú "Exosister" (tối thiểu 1): Trả 800 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ; loại bỏ nó, sau đó bạn có thể áp dụng 1 trong các hiệu ứng sau.
      ● Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Xyz 1 quái thú Xyz "Exosister" bằng cách sử dụng quái thú bạn điều khiển.
      ● Nếu bạn được Triệu hồi Xyz trong lượt này, loại bỏ 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển.
      Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Exosister Returnia" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If all monsters you control are "Exosister" monsters (min. 1): Pay 800 LP, then target 1 card your opponent controls or in their GY; banish it, then you can apply 1 of the following effects. ● Immediately after this effect resolves, Xyz Summon 1 "Exosister" Xyz Monster using monsters you control. ● If you Xyz Summoned this turn, banish 1 card your opponent controls. You can only activate 1 "Exosister Returnia" per turn.

      SR Rarity
      Exosister Vadis
      SR Rarity
      Exosister Vadis
      SR Rarity
      Exosister Vadis
      Trap Normal
      Exosister Vadis
      Chị em trừ tà đi đâu

       Hiệu ứng (VN):

       Trả 800 LP; chọn 1 quái thú "Exosister" từ Deck của bạn, sau đó lấy 1 quái thú "Exosister" khác từ Deck của bạn được đề cập trên quái thú đó và Triệu hồi Đặc biệt cả hai, nhưng xáo trộn chúng vào Deck trong End Phase, cũng như cho phần còn lại của quá trình này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Exosister" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Exosister Vadis" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Pay 800 LP; choose 1 "Exosister" monster from your Deck, then take 1 other "Exosister" monster from your Deck that is mentioned on that monster, and Special Summon both, but shuffle them into the Deck during the End Phase, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Exosister" monsters. You can only activate 1 "Exosister Vadis" per turn.

       UR Rarity
       Infinite Impermanence
       UR Rarity
       Infinite Impermanence
       UR Rarity
       Infinite Impermanence
       Trap Normal
       Infinite Impermanence
       Vô thường vĩnh viễn

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.        Phân loại:

        Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

        UR Rarity
        Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
        UR Rarity
        Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
        UR Rarity
        Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
        LIGHT
        Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
        Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
        • ATK:

        • 3000

        • DEF:

        • 3000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 12
        Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.        Phân loại:

        R Rarity
        Exosister Asophiel
        R Rarity
        Exosister Asophiel
        R Rarity
        Exosister Asophiel
        LIGHT
        Exosister Asophiel
        Chị em trừ tà Asophiel
        • ATK:

        • 2100

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Exosister Asophiel" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng quái thú "Exosister" làm nguyên liệu: Cả hai người chơi không thể kích hoạt hiệu ứng của lá bài trong Mộ lượt này. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại nó lên tay.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters Cannot be destroyed by the activated effects of monsters Special Summoned from the GY. You can only use each of the following effects of "Exosister Asophiel" once per turn. If this card is Xyz Summoned using an "Exosister" monster as material: Neither player can activate card effects in the GY this turn. You can detach 1 material from this card, then target 1 monster your opponent controls; return it to the hand.

        SR Rarity
        Exosister Gibrine
        SR Rarity
        Exosister Gibrine
        SR Rarity
        Exosister Gibrine
        LIGHT
        Exosister Gibrine
        Chị em trừ tà Gibrine
        • ATK:

        • 1400

        • DEF:

        • 2800


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Exosister Gibrine" một lần mỗi lượt. Nếu bạn điều khiển lá bài đã được Triệu hồi Xyz trong lượt này bằng cách sử dụng quái thú "Exosister" làm nguyên liệu (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; trong phần còn lại của lượt này, tất cả quái thú Xyz mà bạn điều khiển sẽ nhận được 800 ATK.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters Cannot be destroyed by the activated effects of monsters Special Summoned from the GY. You can only use each of the following effects of "Exosister Gibrine" once per turn. If you control this card that was Xyz Summoned this turn by using an "Exosister" monster as material (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. You can detach 1 material from this card; for the rest of this turn, all Xyz Monsters you control will gain 800 ATK.

        R Rarity
        Exosister Kaspitell
        R Rarity
        Exosister Kaspitell
        R Rarity
        Exosister Kaspitell
        LIGHT
        Exosister Kaspitell
        Chị em trừ tà Kaspitell
        • ATK:

        • 2300

        • DEF:

        • 800


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Exosister Kaspitell" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng quái thú "Exosister" làm nguyên liệu: Cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Mộ trong phần còn lại của lượt này. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; thêm 1 quái thú "Exosister" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters Cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the GY. You can only use each of the following effects of "Exosister Kaspitell" once per turn. If this card is Xyz Summoned using an "Exosister" monster as material: Neither player can Special Summon monsters from the GYs for the rest of this turn. You can detach 1 material from this card; add 1 "Exosister" monster from your Deck to your hand.

        UR Rarity
        Exosister Mikailis
        UR Rarity
        Exosister Mikailis
        UR Rarity
        Exosister Mikailis
        LIGHT
        Exosister Mikailis
        Chị em trừ tà Mikailis
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Exosister Mikailis" một lần mỗi lượt. Nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Xyz trong lượt này bằng cách sử dụng quái thú "Exosister" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển hoặc trong Mộ của họ; loại bỏ nó. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; thêm 1 Lá Bài Phép / Bẫy "Exosister" từ Deck của bạn lên tay bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters Cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the GY. You can only use each of the following effects of "Exosister Mikailis" once per turn. If you control this card that was Xyz Summoned this turn by using an "Exosister" monster as material (Quick Effect): You can target 1 card your opponent controls or in their GY; banish it. You can detach 1 material from this card; add 1 "Exosister" Spell/Trap from your Deck to your hand.

        UR Rarity
        Exosisters Magnifica
        UR Rarity
        Exosisters Magnifica
        UR Rarity
        Exosisters Magnifica
        LIGHT
        Exosisters Magnifica
        Hội chị em trừ tà Magnifica
        • ATK:

        • 2800

        • DEF:

        • 2800


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Xyz "Exosister" Rank 4
        Phải được Triệu hồi Xyz với các nguyên liệu trên. Lá này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Một lần trong lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; loại bỏ 1 lá bài đối thủ điều khiển. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đưa 1 quái thú Xyz mà bạn sở hữu đã đưa vào lá bài này về Extra Deck của bạn, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Extra Deck của bạn, bằng cách sử dụng lá bài này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu . (Điều này được coi như Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của lá bài này cho quái thú được Triệu hồi.)


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Rank 4 "Exosister" Xyz Monsters Must be Xyz Summoned with the above materials. This card can make a second attack during each Battle Phase. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; banish 1 card your opponent controls. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can return 1 Xyz Monster you own attached to this card to your Extra Deck, then you can Special Summon that monster from your Extra Deck, by using this card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer this card's materials to the Summoned monster.)

        Cần 34 UR

        UR Rarity
        Dimension Shifter2 card
        UR Rarity
        Exosister Martha3 card
        UR Rarity
        Maxx "C"3 card
        UR Rarity
        S:P Little Knight1 card
        UR Rarity
        Salamangreat Almiraj1 card
        UR Rarity
        Sakitama3 card
        UR Rarity
        Ash Blossom & Joyous Spring3 card
        UR Rarity
        Effect Veiler1 card
        UR Rarity
        Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
        UR Rarity
        Exosister Mikailis3 card
        UR Rarity
        Exosisters Magnifica2 card
         Rarity
        Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis1 card
        UR Rarity
        Called by the Grave2 card
        UR Rarity
        Crossout Designator1 card
        UR Rarity
        Exosister Pax3 card
        UR Rarity
        Triple Tactics Talent1 card
        UR Rarity
        Infinite Impermanence3 card

        Main: 40 Extra: 15

        UR Rarity
        2 cardDimension Shifter
        UR Rarity
        2 cardDimension Shifter
        Dimension Shifter
        DARK 6
        Dimension Shifter
        Người đỏi không gian
        • ATK:

        • 1200

        • DEF:

        • 2200


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn không có lá bài nào trong Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, bất kỳ lá bài nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ thay thế.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you have no cards in your GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; until the end of the next turn, any card sent to the GY is banished instead.


        R Rarity
        3 cardExosister Elis
        R Rarity
        3 cardExosister Elis
        Exosister Elis
        LIGHT 4
        Exosister Elis
        Chị em trừ tà Elis
        • ATK:

        • 500

        • DEF:

        • 800


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn điều khiển một quái thú "Exosister" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, sau đó nếu bạn điều khiển "Exosister Stella", bạn nhận được 800 LP. Nếu đối thủ của bạn di chuyển một (các) lá bài ra khỏi Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Xyz "Exosister" bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exosister Elis" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control an "Exosister" monster: You can Special Summon this card from your hand, then if you control "Exosister Stella", you gain 800 LP. If your opponent moves a card(s) out of either GY (except during the Damage Step): You can Special Summon from your Extra Deck, 1 "Exosister" Xyz Monster using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Exosister Elis" once per turn.


        N Rarity
        1 cardExosister Irene
        N Rarity
        1 cardExosister Irene
        Exosister Irene
        LIGHT 4
        Exosister Irene
        Chị em trừ tà Irene
        • ATK:

        • 400

        • DEF:

        • 800


        Hiệu ứng (VN):

        Bạn có thể đặt 1 lá bài "Exosister" từ tay của bạn ở dưới cùng của Deck; rút 1 lá bài, sau đó nếu bạn điều khiển "Exosister Sophia", bạn nhận được 800 LP. Nếu đối thủ của bạn di chuyển một (các) lá bài ra khỏi Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Xyz "Exosister" bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exosister Irene" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can place 1 "Exosister" card from your hand on the bottom of the Deck; draw 1 card, then if you control "Exosister Sophia", you gain 800 LP. If your opponent moves a card(s) out of either GY (except during the Damage Step): You can Special Summon from your Extra Deck, 1 "Exosister" Xyz Monster using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Exosister Irene" once per turn.


        UR Rarity
        3 cardExosister Martha
        UR Rarity
        3 cardExosister Martha
        Exosister Martha
        LIGHT 4
        Exosister Martha
        Chị em trừ tà Martha
        • ATK:

        • 1600

        • DEF:

        • 800


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, hoặc chỉ quái thú Xyz: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Exosister Elis" từ Deck của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú "Exosister" . Nếu một (các) lá bài di chuyển ra khỏi Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Xyz "Exosister" , sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exosister Martha" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control no monsters, or only Xyz Monsters: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, Special Summon 1 "Exosister Elis" from your Deck. You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except "Exosister" monsters. If a card(s) moves out of either GY (except during the Damage Step): You can Special Summon from your Extra Deck, 1 "Exosister" Xyz Monster, using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Exosister Martha" once per turn.


        SR Rarity
        1 cardExosister Sophia
        SR Rarity
        1 cardExosister Sophia
        Exosister Sophia
        LIGHT 4
        Exosister Sophia
        Chị em trừ tà Sophia
        • ATK:

        • 100

        • DEF:

        • 800


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn điều khiển một quái thú "Exosister" khác: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó nếu bạn điều khiển "Exosister Irene", bạn nhận được 800 LP. Nếu đối thủ của bạn di chuyển một (các) lá bài ra khỏi Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Xyz "Exosister" bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exosister Sophia" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control another "Exosister" monster: You can draw 1 card, then if you control "Exosister Irene", you gain 800 LP. If your opponent moves a card(s) out of either GY (except during the Damage Step): You can Special Summon from your Extra Deck, 1 "Exosister" Xyz Monster using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Exosister Sophia" once per turn.


        SR Rarity
        1 cardExosister Stella
        SR Rarity
        1 cardExosister Stella
        Exosister Stella
        LIGHT 4
        Exosister Stella
        Chị em trừ tà Stella
        • ATK:

        • 300

        • DEF:

        • 800


        Hiệu ứng (VN):

        Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Exosister" từ tay của bạn, sau đó nếu bạn điều khiển "Exosister Elis", bạn sẽ nhận được 800 LP. Nếu đối thủ của bạn di chuyển một (các) lá bài ra khỏi Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Xyz "Exosister" bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exosister Stella" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During your Main Phase: You can Special Summon 1 "Exosister" monster from your hand, then if you control "Exosister Elis", you gain 800 LP. If your opponent moves a card(s) out of either GY (except during the Damage Step): You can Special Summon from your Extra Deck, 1 "Exosister" Xyz Monster using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Exosister Stella" once per turn.


        UR Rarity
        3 cardMaxx "C"
        UR Rarity
        3 cardMaxx "C"
        Maxx "C"
        EARTH 2
        Maxx "C"
        “G” sinh sản
        • ATK:

        • 500

        • DEF:

        • 200


        Hiệu ứng (VN):

        Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
        Phân loại:

        R Rarity
        2 cardAratama
        R Rarity
        2 cardAratama
        Aratama
        DARK 4
        Aratama
        Hoang hồn
        • ATK:

        • 800

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Trong End Phase của lượt, lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Trả bài về tay. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 quái thú Thần từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Aratama".


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Cannot be Special Summoned. During the End Phase of the turn this card is Normal Summoned or flipped face-up: Return it to the hand. When this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 Spirit monster from your Deck to your hand, except "Aratama".


        UR Rarity
        3 cardSakitama
        UR Rarity
        3 cardSakitama
        Sakitama
        LIGHT 4
        Sakitama
        Hạnh hồn
        • ATK:

        • 400

        • DEF:

        • 900


        Hiệu ứng (VN):

        Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Một lần trong lượt, trong End Phase, nếu lá bài này đã được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa ở lượt này: Trả lá bài này về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Sakitama" một lần trong lượt. Bạn có thể tiết lộ lá bài này trên tay; ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Thường 1 quái thú Tinh linh từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Hiến tế: Chọn mục tiêu 1 quái thú Tinh linh trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Cannot be Special Summoned. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned or flipped face-up this turn: Return this card to the hand. You can only use each of the following effects of "Sakitama" once per turn. You can reveal this card in your hand; immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 Spirit monster from your hand. If this card is Tributed: Target 1 Spirit monster in your GY; add it to your hand.


        UR Rarity
        3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
        UR Rarity
        3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
        Ash Blossom & Joyous Spring
        FIRE 3
        Ash Blossom & Joyous Spring
        Tro hoa xuân hạnh phúc
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
        ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
        ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
        ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
        Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
        Phân loại:

        UR Rarity
        1 cardEffect Veiler
        UR Rarity
        1 cardEffect Veiler
        Effect Veiler
        LIGHT 1
        Effect Veiler
        Người che đậy hiệu ứng
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
        Phân loại:

        UR Rarity
        2 cardCalled by the Grave
        UR Rarity
        2 cardCalled by the Grave
        Called by the Grave
        Spell Quick
        Called by the Grave
        Ngôi mộ gọi tên

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
         Phân loại:

         UR Rarity
         1 cardCrossout Designator
         UR Rarity
         1 cardCrossout Designator
         Crossout Designator
         Spell Quick
         Crossout Designator
         Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

          Hiệu ứng (VN):

          Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.
          Phân loại:

          R Rarity
          1 cardExosister Carpedivem
          R Rarity
          1 cardExosister Carpedivem
          Exosister Carpedivem
          Spell Continuous
          Exosister Carpedivem
          Chị em trừ tà sống trọn khoảnh khắc

           Hiệu ứng (VN):

           Cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu vào quái thú "Exosister" mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Exosister Carpedivem" một lần mỗi lượt. Nếu bạn Triệu hồi Xyz quái thú "Exosister" : Bạn có thể tuyên bố tên của 1 lá bài; vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt và các hiệu ứng trên sân bài có tên gốc đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú "Exosister" của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Neither player can target "Exosister" monsters you control with effects of monsters that were Special Summoned from the GY. You can only use each of the following effects of "Exosister Carpedivem" once per turn. If you Xyz Summon an "Exosister" monster: You can declare 1 card name; negate the activated effects and effects on the field of cards with that original name, until the end of this turn. When an attack is declared involving your "Exosister" monster: You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it.


           UR Rarity
           3 cardExosister Pax
           UR Rarity
           3 cardExosister Pax
           Exosister Pax
           Spell Quick
           Exosister Pax
           Chị em trừ tà bình an

            Hiệu ứng (VN):

            Trong Main Phase: Trả 800 LP; thêm 1 lá bài "Exosister" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Exosister Pax", sau đó, nếu bạn đã thêm một quái thú bằng hiệu ứng này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó nếu quái thú "Exosister" khác được đề cập trên đó nằm trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Exosister Pax" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            During the Main Phase: Pay 800 LP; add 1 "Exosister" card from your Deck to your hand, except "Exosister Pax", then, if you added a monster by this effect, you can Special Summon it if the other "Exosister" monster mentioned on it is on your field or in your GY. You can only activate 1 "Exosister Pax" per turn.


            SR Rarity
            1 cardPot of Prosperity
            SR Rarity
            1 cardPot of Prosperity
            Pot of Prosperity
            Spell Normal
            Pot of Prosperity
            Hũ nhường vàng

             Hiệu ứng (VN):

             Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
             Phân loại:

             UR Rarity
             1 cardTriple Tactics Talent
             UR Rarity
             1 cardTriple Tactics Talent
             Triple Tactics Talent
             Spell Normal
             Triple Tactics Talent
             Chiến lược tài ba

              Hiệu ứng (VN):

              Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
              ● Rút 2 lá bài.
              ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
              ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
              Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
              Phân loại:

              SR Rarity
              3 cardEvenly Matched
              SR Rarity
              3 cardEvenly Matched
              Evenly Matched
              Trap Normal
              Evenly Matched
              Kết quả thắng bại

               Hiệu ứng (VN):

               Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể khiến đối thủ loại bỏ các lá bài khỏi sân của họ theo hướng úp xuống để họ điều khiển số lá bài giống như bạn. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               At the end of the Battle Phase, if your opponent controls more cards than you do: You can make your opponent banish cards from their field face-down so they control the same number of cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
               Phân loại:

               SR Rarity
               1 cardExosister Returnia
               SR Rarity
               1 cardExosister Returnia
               Exosister Returnia
               Trap Normal
               Exosister Returnia
               Cầu khẩn cho chị em trừ tà

                Hiệu ứng (VN):

                Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là quái thú "Exosister" (tối thiểu 1): Trả 800 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ; loại bỏ nó, sau đó bạn có thể áp dụng 1 trong các hiệu ứng sau.
                ● Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Xyz 1 quái thú Xyz "Exosister" bằng cách sử dụng quái thú bạn điều khiển.
                ● Nếu bạn được Triệu hồi Xyz trong lượt này, loại bỏ 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển.
                Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Exosister Returnia" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If all monsters you control are "Exosister" monsters (min. 1): Pay 800 LP, then target 1 card your opponent controls or in their GY; banish it, then you can apply 1 of the following effects. ● Immediately after this effect resolves, Xyz Summon 1 "Exosister" Xyz Monster using monsters you control. ● If you Xyz Summoned this turn, banish 1 card your opponent controls. You can only activate 1 "Exosister Returnia" per turn.


                SR Rarity
                1 cardExosister Vadis
                SR Rarity
                1 cardExosister Vadis
                Exosister Vadis
                Trap Normal
                Exosister Vadis
                Chị em trừ tà đi đâu

                 Hiệu ứng (VN):

                 Trả 800 LP; chọn 1 quái thú "Exosister" từ Deck của bạn, sau đó lấy 1 quái thú "Exosister" khác từ Deck của bạn được đề cập trên quái thú đó và Triệu hồi Đặc biệt cả hai, nhưng xáo trộn chúng vào Deck trong End Phase, cũng như cho phần còn lại của quá trình này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Exosister" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Exosister Vadis" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Pay 800 LP; choose 1 "Exosister" monster from your Deck, then take 1 other "Exosister" monster from your Deck that is mentioned on that monster, and Special Summon both, but shuffle them into the Deck during the End Phase, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Exosister" monsters. You can only activate 1 "Exosister Vadis" per turn.


                 UR Rarity
                 3 cardInfinite Impermanence
                 UR Rarity
                 3 cardInfinite Impermanence
                 Infinite Impermanence
                 Trap Normal
                 Infinite Impermanence
                 Vô thường vĩnh viễn

                  Hiệu ứng (VN):

                  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                  Phân loại:

                  UR Rarity
                  1 cardS:P Little Knight
                  UR Rarity
                  1 cardS:P Little Knight
                  S:P Little Knight
                  DARK
                  S:P Little Knight
                  Chiến sĩ đêm nhí S:P
                  • ATK:

                  • 1600

                  • LINK-2

                  Mũi tên Link:

                  Trái

                  Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Hiệu ứng
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.


                  UR Rarity
                  1 cardSalamangreat Almiraj
                  UR Rarity
                  1 cardSalamangreat Almiraj
                  Salamangreat Almiraj
                  FIRE
                  Salamangreat Almiraj
                  Thú lửa chuyển sinh Almiraj
                  • ATK:

                  • 0

                  • LINK-1

                  Mũi tên Link:

                  Dưới-Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  1 quái thú được Triệu hồi bình thường với 1000 ATK hoặc thấp hơn
                  (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; nó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Khi một quái thú được Triệu hồi Thường mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu, trong khi lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Almiraj" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  1 Normal Summoned monster with 1000 or less ATK (Quick Effect): You can Tribute this card, then target 1 monster you control; it cannot be destroyed by your opponent's card effects this turn. When a Normal Summoned monster you control is destroyed by battle, while this card is in your GY: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Salamangreat Almiraj" once per turn.


                  UR Rarity
                  1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                  UR Rarity
                  1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                  Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                  LIGHT
                  Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                  Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
                  • ATK:

                  • 3000

                  • DEF:

                  • 3000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 12
                  Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
                  Phân loại:

                  R Rarity
                  2 cardExosister Asophiel
                  R Rarity
                  2 cardExosister Asophiel
                  Exosister Asophiel
                  LIGHT
                  Exosister Asophiel
                  Chị em trừ tà Asophiel
                  • ATK:

                  • 2100

                  • DEF:

                  • 1800


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 4
                  Không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Exosister Asophiel" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng quái thú "Exosister" làm nguyên liệu: Cả hai người chơi không thể kích hoạt hiệu ứng của lá bài trong Mộ lượt này. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại nó lên tay.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 monsters Cannot be destroyed by the activated effects of monsters Special Summoned from the GY. You can only use each of the following effects of "Exosister Asophiel" once per turn. If this card is Xyz Summoned using an "Exosister" monster as material: Neither player can activate card effects in the GY this turn. You can detach 1 material from this card, then target 1 monster your opponent controls; return it to the hand.


                  SR Rarity
                  2 cardExosister Gibrine
                  SR Rarity
                  2 cardExosister Gibrine
                  Exosister Gibrine
                  LIGHT
                  Exosister Gibrine
                  Chị em trừ tà Gibrine
                  • ATK:

                  • 1400

                  • DEF:

                  • 2800


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 4
                  Không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Exosister Gibrine" một lần mỗi lượt. Nếu bạn điều khiển lá bài đã được Triệu hồi Xyz trong lượt này bằng cách sử dụng quái thú "Exosister" làm nguyên liệu (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; trong phần còn lại của lượt này, tất cả quái thú Xyz mà bạn điều khiển sẽ nhận được 800 ATK.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 monsters Cannot be destroyed by the activated effects of monsters Special Summoned from the GY. You can only use each of the following effects of "Exosister Gibrine" once per turn. If you control this card that was Xyz Summoned this turn by using an "Exosister" monster as material (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. You can detach 1 material from this card; for the rest of this turn, all Xyz Monsters you control will gain 800 ATK.


                  R Rarity
                  2 cardExosister Kaspitell
                  R Rarity
                  2 cardExosister Kaspitell
                  Exosister Kaspitell
                  LIGHT
                  Exosister Kaspitell
                  Chị em trừ tà Kaspitell
                  • ATK:

                  • 2300

                  • DEF:

                  • 800


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 4
                  Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Exosister Kaspitell" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng quái thú "Exosister" làm nguyên liệu: Cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Mộ trong phần còn lại của lượt này. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; thêm 1 quái thú "Exosister" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 monsters Cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the GY. You can only use each of the following effects of "Exosister Kaspitell" once per turn. If this card is Xyz Summoned using an "Exosister" monster as material: Neither player can Special Summon monsters from the GYs for the rest of this turn. You can detach 1 material from this card; add 1 "Exosister" monster from your Deck to your hand.


                  UR Rarity
                  3 cardExosister Mikailis
                  UR Rarity
                  3 cardExosister Mikailis
                  Exosister Mikailis
                  LIGHT
                  Exosister Mikailis
                  Chị em trừ tà Mikailis
                  • ATK:

                  • 2500

                  • DEF:

                  • 1800


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 4
                  Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Exosister Mikailis" một lần mỗi lượt. Nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Xyz trong lượt này bằng cách sử dụng quái thú "Exosister" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển hoặc trong Mộ của họ; loại bỏ nó. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; thêm 1 Lá Bài Phép / Bẫy "Exosister" từ Deck của bạn lên tay bạn.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 monsters Cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the GY. You can only use each of the following effects of "Exosister Mikailis" once per turn. If you control this card that was Xyz Summoned this turn by using an "Exosister" monster as material (Quick Effect): You can target 1 card your opponent controls or in their GY; banish it. You can detach 1 material from this card; add 1 "Exosister" Spell/Trap from your Deck to your hand.


                  UR Rarity
                  2 cardExosisters Magnifica
                  UR Rarity
                  2 cardExosisters Magnifica
                  Exosisters Magnifica
                  LIGHT
                  Exosisters Magnifica
                  Hội chị em trừ tà Magnifica
                  • ATK:

                  • 2800

                  • DEF:

                  • 2800


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Xyz "Exosister" Rank 4
                  Phải được Triệu hồi Xyz với các nguyên liệu trên. Lá này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Một lần trong lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; loại bỏ 1 lá bài đối thủ điều khiển. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đưa 1 quái thú Xyz mà bạn sở hữu đã đưa vào lá bài này về Extra Deck của bạn, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Extra Deck của bạn, bằng cách sử dụng lá bài này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu . (Điều này được coi như Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của lá bài này cho quái thú được Triệu hồi.)


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Rank 4 "Exosister" Xyz Monsters Must be Xyz Summoned with the above materials. This card can make a second attack during each Battle Phase. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; banish 1 card your opponent controls. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can return 1 Xyz Monster you own attached to this card to your Extra Deck, then you can Special Summon that monster from your Extra Deck, by using this card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer this card's materials to the Summoned monster.)


                   Rarity
                  1 cardSuper Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
                   Rarity
                  1 cardSuper Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
                  Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
                  DARK
                  Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
                  Ngôi sao thảm họa Logiastella TY-PHON
                  • ATK:

                  • 2900

                  • DEF:

                  • 2900


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 12
                  Trong lượt hoặc lượt sau, đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú hoặc lớn hơn từ Extra Deck, bạn có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng 1 quái thú bạn điều khiển có ATK cao nhất (bạn lựa chọn, nếu bằng nhau). (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Nếu làm thế, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này. Khi quái thú được Triệu hồi Xyz này ở trên sân, cả hai người chơi không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú có ATK 3000 hoặc lớn hơn. Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đưa 1 quái thú từ sân về tay.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 12 monsters During the turn, or turn after, your opponent Special Summoned 2 or more monsters from the Extra Deck, you can also Xyz Summon this card by using 1 monster you control with the highest ATK (your choice, if tied). (Transfer its materials to this card.) If you do, you cannot Normal or Special Summon monsters for the rest of this turn. While this Xyz Summoned monster is on the field, neither player can activate the effects of monsters with 3000 or more ATK. Once per turn: You can detach 1 material from this card; return 1 monster from the field to the hand.                  Deck của EXOSISTER trong MASTER DUEL