Thông tin tổng quan của Exosister

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Exosister Martha
UR Rarity
Exosister Martha
UR Rarity
Exosister Martha
LIGHT4
Exosister Martha
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, hoặc chỉ quái thú Xyz: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Exosister Elis" từ Deck của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú "Exosister" . Nếu một (các) lá bài di chuyển ra khỏi Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Xyz "Exosister" , sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exosister Martha" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, or only Xyz Monsters: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, Special Summon 1 "Exosister Elis" from your Deck. You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except "Exosister" monsters. If a card(s) moves out of either GY (except during the Damage Step): You can Special Summon from your Extra Deck, 1 "Exosister" Xyz Monster, using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Exosister Martha" once per turn.

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

UR Rarity
Exosisters Magnifica
UR Rarity
Exosisters Magnifica
UR Rarity
Exosisters Magnifica
LIGHT8
Exosisters Magnifica
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Xyz "Exosister" Rank 4
Phải được Triệu hồi Xyz với các nguyên liệu trên. Lá này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Một lần trong lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; loại bỏ 1 lá bài đối thủ điều khiển. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đưa 1 quái thú Xyz mà bạn sở hữu đã đưa vào lá bài này về Extra Deck của bạn, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Extra Deck của bạn, bằng cách sử dụng lá bài này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu . (Điều này được coi như Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của lá bài này cho quái thú được Triệu hồi.)


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Rank 4 "Exosister" Xyz Monsters Must be Xyz Summoned with the above materials. This card can make a second attack during each Battle Phase. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; banish 1 card your opponent controls. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can return 1 Xyz Monster you own attached to this card to your Extra Deck, then you can Special Summon that monster from your Extra Deck, by using this card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer this card's materials to the Summoned monster.)

Cần 33 UR

UR Rarity
Dimension Shifter2 card
UR Rarity
Exosister Martha3 card
UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being1 card
UR Rarity
Sakitama3 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring2 card
UR Rarity
Ghost Mourner & Moonlit Chill3 card
UR Rarity
Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
UR Rarity
Exosister Mikailis3 card
UR Rarity
Exosisters Magnifica3 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Crossout Designator1 card
UR Rarity
Dark Ruler No More1 card
UR Rarity
Exosister Pax3 card
UR Rarity
Infinite Impermanence2 card

Main: 40 Extra: 15

UR Rarity
3 cardExosisters Magnifica
UR Rarity
3 cardExosisters Magnifica
Exosisters Magnifica
LIGHT8
Exosisters Magnifica
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Xyz "Exosister" Rank 4
Phải được Triệu hồi Xyz với các nguyên liệu trên. Lá này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Một lần trong lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; loại bỏ 1 lá bài đối thủ điều khiển. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đưa 1 quái thú Xyz mà bạn sở hữu đã đưa vào lá bài này về Extra Deck của bạn, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Extra Deck của bạn, bằng cách sử dụng lá bài này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu . (Điều này được coi như Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của lá bài này cho quái thú được Triệu hồi.)


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Rank 4 "Exosister" Xyz Monsters Must be Xyz Summoned with the above materials. This card can make a second attack during each Battle Phase. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; banish 1 card your opponent controls. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can return 1 Xyz Monster you own attached to this card to your Extra Deck, then you can Special Summon that monster from your Extra Deck, by using this card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer this card's materials to the Summoned monster.)Deck của EXOSISTER trong MASTER DUEL