Thông tin tổng quan của Ishizu

Cần 40 UR

UR Rarity
Bystial Magnamhut1 card
UR Rarity
Fairy Tail - Snow1 card
UR Rarity
Kelbek the Ancient Vanguard2 card
UR Rarity
Keldo the Sacred Protector1 card
UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Noh-P.U.N.K. Deer Note1 card
UR Rarity
Tearlaments Reinoheart1 card
UR Rarity
Tearlaments Scheiren2 card
UR Rarity
The Bystial Lubellion2 card
UR Rarity
Elder Entity N'tss1 card
UR Rarity
Tearlaments Kaleido-Heart1 card
UR Rarity
Tearlaments Rulkallos1 card
UR Rarity
Thunder Dragon Colossus1 card
UR Rarity
Spright Elf1 card
UR Rarity
Spright Sprind1 card
UR Rarity
Topologic Zeroboros1 card
UR Rarity
Underworld Goddess of the Closed World1 card
UR Rarity
Baronne de Fleur1 card
UR Rarity
Chaos Ruler, the Chaotic Magical Dragon1 card
UR Rarity
Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying1 card
UR Rarity
Assault Synchron2 card
UR Rarity
Diviner of the Herald3 card
UR Rarity
Beatrice, Lady of the Eternal1 card
UR Rarity
The Zombie Vampire1 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Foolish Burial1 card
UR Rarity
Gold Sarcophagus1 card
UR Rarity
Primeval Planet Perlereino1 card
UR Rarity
That Grass Looks Greener2 card
UR Rarity
Triple Tactics Talent1 card

Main: 60 Extra: 15

SR Rarity
1 cardAgido the Ancient Sentinel
SR Rarity
1 cardAgido the Ancient Sentinel
Agido the Ancient Sentinel
EARTH4
Agido the Ancient Sentinel
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) lá bài được gửi từ tay hoặc Deck tới Mộ của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fairy EARTH Cấp 4 từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Agido the Ancient Sentinel". Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc Deck đến Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; mỗi người chơi gửi 5 lá bài trên cùng trong Deck của họ đến Mộ (hoặc toàn bộ Deck của họ, nếu ít hơn 5), sau đó, nếu "Exchange of the Spirit" trong Mộ của bạn, bạn có thể gửi thêm 5 lá bài từ trên cùng của một trong hai Deck của người chơi đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Agido the Ancient Sentinel" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a card(s) is sent from the hand or Deck to your opponent's GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, then you can Special Summon 1 Level 4 EARTH Fairy monster from your GY, except "Agido the Ancient Sentinel". If this card is sent from the hand or Deck to the GY: You can activate this effect; each player sends the top 5 cards of their Deck to the GY (or their entire Deck, if less than 5), then, if "Exchange of the Spirit" is in your GY, you can send 5 more cards from the top of either player's Deck to the GY. You can only use each effect of "Agido the Ancient Sentinel" once per turn.


UR Rarity
2 cardKelbek the Ancient Vanguard
UR Rarity
2 cardKelbek the Ancient Vanguard
Kelbek the Ancient Vanguard
EARTH4
Kelbek the Ancient Vanguard
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) lá bài được gửi từ tay hoặc Deck trong Mộ của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn, sau đó đưa quái thú đó về tay. Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc Deck vào Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; mỗi người chơi gửi 5 lá bài trên cùng trong Deck của họ vào Mộ (hoặc toàn bộ Deck của họ, nếu ít hơn 5), sau đó, nếu "Exchange of the Spirit" ở trong Mộ của bạn, bạn có thể Úp 1 Bẫy từ Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Kelbek the Ancient Vanguard" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a card(s) is sent from the hand or Deck to your opponent's GY (except during the Damage Step): You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls; Special Summon this card from your hand, then return that monster to the hand. If this card is sent from the hand or Deck to the GY: You can activate this effect; each player sends the top 5 cards of their Deck to the GY (or their entire Deck, if less than 5), then, if "Exchange of the Spirit" is in your GY, you can Set 1 Trap from your GY. You can only use each effect of "Kelbek the Ancient Vanguard" once per turn.


UR Rarity
1 cardBeatrice, Lady of the Eternal
UR Rarity
1 cardBeatrice, Lady of the Eternal
Beatrice, Lady of the Eternal
LIGHT6
Beatrice, Lady of the Eternal
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


UR Rarity
1 cardThe Zombie Vampire
UR Rarity
1 cardThe Zombie Vampire
The Zombie Vampire
DARK8
The Zombie Vampire
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú Cấp 8
Nếu bạn sử dụng (các) quái thú có Cấp độ thuộc sở hữu của đối thủ để Triệu hồi Xyz của lá bài này, hãy coi nó là Cấp độ 8. Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng của quái thú được Triệu hồi Đặc biệt, ngoại trừ những quái thú Đặc biệt. Được triệu tập từ Mộ. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; mỗi người chơi gửi 4 lá bài trên cùng từ Deck của họ đến Mộ, sau đó nếu có bất kỳ quái thú nào được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số những quái thú đó đến sân của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Zombie Vampire" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Level 8 monsters If you use a monster(s) with a Level that is owned by your opponent for the Xyz Summon of this card, treat it as Level 8. Neither player can target this card with effects of Special Summoned monsters, except those Special Summoned from the GY. You can detach 1 material from this card; each player sends the top 4 cards from their Deck to the GY, then if any monsters were sent to either GY by this effect, you can Special Summon 1 of those monsters to your field. You can only use this effect of "The Zombie Vampire" once per turn.Deck của ISHIZU trong MASTER DUEL