Thông tin tổng quan của Phantom Knights

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 27 UR

UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Tour Guide From the Underworld3 card
UR Rarity
Cherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss1 card
UR Rarity
I:P Masquerena1 card
UR Rarity
Knightmare Gryphon1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
The Phantom Knights of Rusty Bardiche1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Arc Rebellion Xyz Dragon1 card
UR Rarity
Number F0: Utopic Draco Future1 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Crossout Designator1 card
UR Rarity
Foolish Burial1 card
UR Rarity
Forbidden Droplet2 card
UR Rarity
Harpie's Feather Duster1 card
UR Rarity
Reinforcement of the Army1 card
UR Rarity
Infinite Impermanence3 card

Main: 41 Extra: 15


Deck của PHANTOM KNIGHTS trong MASTER DUEL