Thông tin tổng quan của Rikka

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

UR Rarity
Sylvan Dancepione
UR Rarity
Sylvan Dancepione
UR Rarity
Sylvan Dancepione
WIND
Sylvan Dancepione
  • ATK:

  • 1200

  • LINK-2

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-Phải


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú thực vật
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn một số từ 1 đến 3 và lật và xem nhiều lá bài đó từ trên cùng Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 2 quái thú Thực vật đã được lật và xem, nhưng chúng không thể được được sử dụng làm Nguyên liệu Link, đồng thời gửi các lá bài còn lại đến Mộ. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thực vật trong Mộ của bạn có Cấp độ; Cấp độ của quái thú mà lá bài này chỉ để trở thành Cấp độ của quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sylvan Dancepione" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Plant monsters If this card is Link Summoned: You can choose a number from 1 to 3 and excavate that many cards from the top of your Deck, and if you do, you can Special Summon up to 2 excavated Plant monsters, but they cannot be used as Link Material, also send the remaining cards to the GY. You can target 1 Plant monster in your GY that has a Level; the Levels of monsters this card points to become that monster's Level, until the end of this turn. You can only use each effect of "Sylvan Dancepione" once per turn.

Cần 24 UR

UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being3 card
UR Rarity
Aromaseraphy Jasmine2 card
UR Rarity
Sunavalon Melias1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Ghost Belle & Haunted Mansion2 card
UR Rarity
Ghost Ogre & Snow Rabbit2 card
UR Rarity
Alsei, the Sylvan High Protector1 card
UR Rarity
Rikka Queen Strenna2 card
UR Rarity
Teardrop the Rikka Queen1 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Infinite Impermanence2 card

Main: 41 Extra: 15 Side: 15


Deck của RIKKA trong MASTER DUEL