Thông tin tổng quan của Eldlich (Golden Land)

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Imsety, Glory of Horus
Imsety, Glory of Horus
Imsety, Glory of Horus
DARK8
Imsety, Glory of Horus
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển "King's Sarcophagus", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ Mộ của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Imsety, Glory of Horus" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Imsety, Glory of Horus" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay bạn vào Mộ, bao gồm cả lá bài này; thêm 1 "King's Sarcophagus" từ Deck của bạn lên tay bạn, sau đó bạn có thể rút 1 lá bài. Nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển rời sân bởi hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Vùng quái thú của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi 1 lá bài trên sân vào Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control "King's Sarcophagus", you can Special Summon this card (from your GY). You can only Special Summon "Imsety, Glory of Horus" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Imsety, Glory of Horus" once per turn. You can send 2 cards from your hand to the GY, including this card; add 1 "King's Sarcophagus" from your Deck to your hand, then you can draw 1 card. If another card(s) you control leaves the field by an opponent's card effect, while this card is in your Monster Zone (except during the Damage Step): You can send 1 card on the field to the GY.

Qebehsenuef, Protection of Horus
Qebehsenuef, Protection of Horus
Qebehsenuef, Protection of Horus
EARTH8
Qebehsenuef, Protection of Horus
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển "King's Sarcophagus", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ Mộ của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Qebehsenuef, Protection of Horus" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển rời sân bởi hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Vùng quái thú của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các quái thú của đối thủ không thể chọn mục tiêu các quái thú "Horus" để tấn công, đồng thời đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các quái thú "Horus" trên sân bằng hiệu ứng bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Qebehsenuef, Protection of Horus" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control "King's Sarcophagus", you can Special Summon this card (from your GY). You can only Special Summon "Qebehsenuef, Protection of Horus" once per turn this way. If another card(s) you control leaves the field by an opponent's card effect, while this card is in your Monster Zone (except during the Damage Step): You can activate this effect; this turn, your opponent's monsters cannot target "Horus" monsters for attacks, also your opponent cannot target "Horus" monsters on the field with card effects. You can only use this effect of "Qebehsenuef, Protection of Horus" once per turn.

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
LIGHT8
Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 8
Một lần mỗi lượt, khi một Bài Phép hoặc hiệu ứng được kích hoạt trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hoá hiệu ứng đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài đó vào lá bài này để làm nguyên liệu. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; thay đổi mục tiêu tấn công sang lá bài này và thực hiện Damage Calculation. Nếu (các) quái thú Xyz ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz ngửa mà bạn điều khiển; nó nhận được ATK bằng 1 trong số ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 8 monsters Once per turn, when a Spell Card or effect is activated on the field (Quick Effect): You can negate that effect, and if you do, attach that card to this card as material. When an opponent's monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; change the attack target to this card and perform damage calculation. If a face-up Xyz Monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 face-up Xyz Monster you control; it gains ATK equal to 1 of those destroyed monster's original ATK.

Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord
Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord
Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord
LIGHT8
Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 8
Nếu lá bài này có quái thú "Photon" làm nguyên liệu , nó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord" một lần mỗi lượt.
● Khi quái thú của đối thủ kích hoạt hiệu ứng của nó (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú đó và nếu nguyên liệu tách ra là quái thú "Galaxy" , hãy phá hủy lá bài đó.
● Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể lấy 1 lá bài quái thú "Photon" hoặc quái thú "Galaxy" từ Deck của mình và thêm nó lên tay của bạn hoặc đưa vào lá bài này làm nguyên liệu.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 8 monsters If this card has a "Photon" card as material, it cannot be destroyed by card effects. You can only use each of the following effects of "Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord" once per turn. ● When an opponent's monster activates its effect (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; negate that monster's effect, and if the detached material was a "Galaxy" card, destroy that card. ● During your opponent's turn (Quick Effect): You can take 1 "Photon" or "Galaxy" card from your Deck, and either add it to your hand or attach it to this card as material.

Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
DARK12
Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 2900


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 12
Trong lượt hoặc lượt sau, đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú hoặc lớn hơn từ Extra Deck, bạn có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng 1 quái thú bạn điều khiển có ATK cao nhất (bạn lựa chọn, nếu bằng nhau). (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Nếu làm thế, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này. Khi quái thú được Triệu hồi Xyz này ở trên sân, cả hai người chơi không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú có ATK 3000 hoặc lớn hơn. Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đưa 1 quái thú từ sân về tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 12 monsters During the turn, or turn after, your opponent Special Summoned 2 or more monsters from the Extra Deck, you can also Xyz Summon this card by using 1 monster you control with the highest ATK (your choice, if tied). (Transfer its materials to this card.) If you do, you cannot Normal or Special Summon monsters for the rest of this turn. While this Xyz Summoned monster is on the field, neither player can activate the effects of monsters with 3000 or more ATK. Once per turn: You can detach 1 material from this card; return 1 monster from the field to the hand.

Main: 56 Extra: 15

3 cardLord of the Heavenly Prison 3 cardLord of the Heavenly Prison
Lord of the Heavenly Prison
DARK10
Lord of the Heavenly Prison
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này trong tay của bạn sẽ bị lộ cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Trong khi lá bài này được tiết lộ bởi hiệu ứng này, các lá bài Úp trên sân không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài. Nếu một Bài Phép / Bẫy được đặt được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, sau đó, nếu bạn kích hoạt hiệu ứng này trong khi lá bài này được tiết lộ, bạn có thể tiết lộ và Úp 1 Lá Bài Phép / Bẫy trực tiếp khỏi Deck của bạn, nhưng loại bỏ nó trong End Phase của lượt tiếp theo. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Lord of the Heavenly Prison" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can activate this effect; this card in your hand becomes revealed until the end of your opponent's turn. While this card is revealed by this effect, Set cards on the field cannot be destroyed by card effects. If a Set Spell/Trap Card is activated (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, then, if you activated this effect while this card was revealed, you can reveal and Set 1 Spell/Trap directly from your Deck, but banish it during the End Phase of the next turn. You can only use 1 "Lord of the Heavenly Prison" effect per turn, and only once that turn.


2 cardTri-Brigade Arms Bucephalus II 2 cardTri-Brigade Arms Bucephalus II
Tri-Brigade Arms Bucephalus II
DARK
Tri-Brigade Arms Bucephalus II
 • ATK:

 • 3500

 • LINK-5

Mũi tên Link:

Trái

Dưới-Trái

Dưới

Dưới-Phải

Phải


Hiệu ứng (VN):

3+ quái thú Beast, Beast-Warrior và/hoặc Winged Beast
Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck trừ khi bạn có 3 Lá bài Phép/Bẫy "Tri-Brigade" hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt bài hoặc hiệu ứng khi bạn Triệu hồi Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú. Khi một quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể loại bỏ lá bài này, đồng thời loại bỏ tất cả các lá bài mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 quái thú Beast, Beast-Warrior hoặc Winged Beast từ Extra Deck của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Tri-Brigade Arms Bucephalus II" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

3+ Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters Cannot be Special Summoned from the Extra Deck unless you have 3 or more "Tri-Brigade" Spells/Traps in your GY. Your opponent cannot activate cards or effects when you Special Summon a monster(s). When a monster declares an attack: You can banish this card, also banish all cards your opponent controls. If this card is sent to the GY: You can send 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Extra Deck to the GY. You can only use this effect of "Tri-Brigade Arms Bucephalus II" once per turn.Deck của ELDLICH (GOLDEN LAND) trong TCG