Thông tin tổng quan của Runick (Mysterune)

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Main: 41 Extra: 15

2 cardLady Labrynth of the Silver Castle 2 cardLady Labrynth of the Silver Castle
Lady Labrynth of the Silver Castle
DARK8
Lady Labrynth of the Silver Castle
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2900


Hiệu ứng (VN):

Trong khi bạn điều khiển một lá bài Úp, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá bài, cũng như không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Lady Labrynth of the Silver Castle" một lần mỗi lượt. Nếu một lá bài hoặc hiệu ứng "Labrynth" hoặc một Lá bài Bẫy Thường được kích hoạt trong lượt này, ngoại trừ "Lady Labrynth of the Silver Castle" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Khi một Bài Bẫy Thường được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Úp 1 Bẫy Thường với tên khác trực tiếp từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

While you control a Set card, your opponent cannot target this card with card effects, also it cannot be destroyed by your opponent's card effects. You can only use each of the following effects of "Lady Labrynth of the Silver Castle" once per turn. If a "Labrynth" card or effect or a Normal Trap Card was activated this turn, except "Lady Labrynth of the Silver Castle" (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand in Defense Position. When a Normal Trap Card is activated (Quick Effect): You can Set 1 Normal Trap with a different name directly from your Deck.


3 cardLord of the Heavenly Prison 3 cardLord of the Heavenly Prison
Lord of the Heavenly Prison
DARK10
Lord of the Heavenly Prison
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này trong tay của bạn sẽ bị lộ cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Trong khi lá bài này được tiết lộ bởi hiệu ứng này, các lá bài Úp trên sân không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài. Nếu một Bài Phép / Bẫy được đặt được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, sau đó, nếu bạn kích hoạt hiệu ứng này trong khi lá bài này được tiết lộ, bạn có thể tiết lộ và Úp 1 Lá Bài Phép / Bẫy trực tiếp khỏi Deck của bạn, nhưng loại bỏ nó trong End Phase của lượt tiếp theo. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Lord of the Heavenly Prison" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can activate this effect; this card in your hand becomes revealed until the end of your opponent's turn. While this card is revealed by this effect, Set cards on the field cannot be destroyed by card effects. If a Set Spell/Trap Card is activated (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, then, if you activated this effect while this card was revealed, you can reveal and Set 1 Spell/Trap directly from your Deck, but banish it during the End Phase of the next turn. You can only use 1 "Lord of the Heavenly Prison" effect per turn, and only once that turn.


1 cardUnchained Soul of Rage 1 cardUnchained Soul of Rage
Unchained Soul of Rage
DARK
Unchained Soul of Rage
 • ATK:

 • 1800

 • LINK-2

Mũi tên Link:

Trên

Dưới


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú trong đó có một quái thú "Unchained Soul" không định hình"
Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ngay lập tức sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link BÓNG TỐI, ngoại trừ "Unchained Soul of Rage", bằng cách chỉ sử dụng quái thú của đối thủ đó và lá bài này bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Fiend trong Mộ của mình, ngoại trừ "Unchained Soul of Rage"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Unchained Soul of Rage" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 monsters including an "Unchained Soul" monster During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can target 1 face-up Special Summoned monster your opponent controls; immediately after this effect resolves, Link Summon 1 DARK Link Monster, except "Unchained Soul of Rage", by using only that opponent's monster and this card you control as material. If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can target 1 Fiend monster in your GY, except "Unchained Soul of Rage"; add it to your hand. You can only use each effect of "Unchained Soul of Rage" once per turn.


1 cardSuper Starslayer TY-PHON - Sky Crisis 1 cardSuper Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
DARK12
Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 2900


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 12
Trong lượt hoặc lượt sau, đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú hoặc lớn hơn từ Extra Deck, bạn có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng 1 quái thú bạn điều khiển có ATK cao nhất (bạn lựa chọn, nếu bằng nhau). (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Nếu làm thế, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này. Khi quái thú được Triệu hồi Xyz này ở trên sân, cả hai người chơi không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú có ATK 3000 hoặc lớn hơn. Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đưa 1 quái thú từ sân về tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 12 monsters During the turn, or turn after, your opponent Special Summoned 2 or more monsters from the Extra Deck, you can also Xyz Summon this card by using 1 monster you control with the highest ATK (your choice, if tied). (Transfer its materials to this card.) If you do, you cannot Normal or Special Summon monsters for the rest of this turn. While this Xyz Summoned monster is on the field, neither player can activate the effects of monsters with 3000 or more ATK. Once per turn: You can detach 1 material from this card; return 1 monster from the field to the hand.Deck của RUNICK (MYSTERUNE) trong TCG