Thông tin tổng quan của Black Luster Soldier

Nhìn chung

Black Luster Soldier là 1 archetype tập trung vào việc triệu hồi ra Black Luster Soldier càng sớm càng tốt bằng Super Soldier Synthesis với sự hỗ trợ của Gateway To Chaos. Vì là 1 quái thú Ritual nên Black Luster Soldier sử dụng các quái thú hỗ trợ cho hiệu ứng Ritual như Beginning Knight, Evening Twilight Knight, hoặc Djinn Demolisher of Rituals. Có rất nhiều biến thể của Black Luster Soldier nhưng tất cả đều vì 1 mục đích cuối cùng là triệu hồi ra các quái thú Black Luster Soldier.

Deck Mẫu

Master of Rites: Super Soldier
Có thể được sử dụng từ lượt 2 trở đi. Gửi 1 Quái thú Ritual từ tay bạn đến Mộ và thêm 1 "Super Soldier Synthesis" từ Bộ bài vào tay bạn. Trong lượt này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái vật "Black Luster Soldier" và trong Main Phase này, bạn chỉ có thể kích hoạt một hiệu ứng quái thú.

Nếu bạn gửi "Black Luster Soldier" đến Mộ, bạn cũng có thể đặt 1 "Super Soldier Rebirth" úp từ bên ngoài Bộ bài vào sân của bạn.

Kỹ năng này có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài (không bao gồm Extra Deck) có tổng cộng ít nhất 6 lá bài được bao gồm "Black Luster Soldier" trong Hiệu ứng bài của chúng. 6 lá bài này cũng phải bao gồm 4 loại lá bài khác nhau. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Super Soldier Synthesis
Super Soldier Rebirth
Black Luster Soldier
Master of Rites: Super Soldier

Main: 20 Extra: 7

SR Rarity
Beginning Knight
SR Rarity
Beginning Knight
Beginning Knight

Beginning Knight

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Black Luster Soldier

 • ATK:
 • 500

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

Một "Black Luster Soldier" Triệu hồi Ritual bằng lá bài này sẽ nhận được những hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Beginning Knight" một lần mỗi lượt.
● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó.
● Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và đưa nó đến Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai liên tiếp.
Nếu lá bài này bị loại bỏ khỏi Mộ: Bạn có thể thêm 1 Ma Pháp Ritual từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Beginning Knight" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

A "Black Luster Soldier" monster Ritual Summoned using this card gains these effects. You can only use this effect of "Beginning Knight" once per turn. ● Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; banish it. ● When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: You can activate this effect; this card can make a second attack in a row. If this card is banished from the Graveyard: You can add 1 Ritual Spell Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Beginning Knight" once per turn.


SR Rarity
Beginning Knight
SR Rarity
Beginning Knight
Beginning Knight

Beginning Knight

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Black Luster Soldier

 • ATK:
 • 500

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

Một "Black Luster Soldier" Triệu hồi Ritual bằng lá bài này sẽ nhận được những hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Beginning Knight" một lần mỗi lượt.
● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó.
● Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và đưa nó đến Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai liên tiếp.
Nếu lá bài này bị loại bỏ khỏi Mộ: Bạn có thể thêm 1 Ma Pháp Ritual từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Beginning Knight" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

A "Black Luster Soldier" monster Ritual Summoned using this card gains these effects. You can only use this effect of "Beginning Knight" once per turn. ● Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; banish it. ● When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: You can activate this effect; this card can make a second attack in a row. If this card is banished from the Graveyard: You can add 1 Ritual Spell Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Beginning Knight" once per turn.


UR Rarity
Black Luster Soldier - Envoy of the Evening Twilight
UR Rarity
Black Luster Soldier - Envoy of the Evening Twilight
Black Luster Soldier - Envoy of the Evening Twilight

Black Luster Soldier - Envoy of the Evening Twilight

8

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Black Luster Soldier

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ tất cả quái thú ÁNH SÁNG hoặc tất cả quái thú TỐI khỏi Mộ của bạn, trong khi bạn có số lượng mỗi loại bằng nhau trong Mộ của mình. Trong khi úp trên sân, lá bài này cũng thuộc tính LIGHT. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng thích hợp, dựa trên Thuộc tính của những quái thú bị loại bỏ để Triệu hồi Đặc biệt. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.
● LIGHT: Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó.
● TỐI: loại bỏ 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn úp xuống, cho đến End Phase của đối thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing all LIGHT monsters or all DARK monsters from your GY, while you have an equal number of each in your GY. While face-up on the field, this card is also LIGHT-Attribute. When this card is Special Summoned: You can activate the appropriate effect, based on the Attribute of the monsters banished for the Special Summon. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. ● LIGHT: Target 1 monster on the field; banish it. ● DARK: Banish 1 random card from your opponent's hand face-down, until your opponent's End Phase.


SR Rarity
Evening Twilight Knight
SR Rarity
Evening Twilight Knight
Evening Twilight Knight

Evening Twilight Knight

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Black Luster Soldier

 • ATK:
 • 500

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

Một "Black Luster Soldier" Triệu hồi Ritual bằng lá bài này sẽ nhận được những hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evening Twilight Knight" một lần mỗi lượt.
● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó.
● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài ngẫu nhiên từ mặt đối phương của bạn, cho đến End Phase tiếp theo của đối thủ.
Nếu lá bài này bị loại bỏ khỏi Mộ của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evening Twilight Knight" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

A "Black Luster Soldier" monster Ritual Summoned using this card gains these effects. You can only use this effect of "Evening Twilight Knight" once per turn. ● Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; banish it. ● Once per turn: You can banish 1 random card from your opponent's hand face-down, until your opponent's next End Phase. If this card is banished from your Graveyard: You can add 1 Ritual Monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Evening Twilight Knight" once per turn.


SR Rarity
Evening Twilight Knight
SR Rarity
Evening Twilight Knight
Evening Twilight Knight

Evening Twilight Knight

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Black Luster Soldier

 • ATK:
 • 500

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

Một "Black Luster Soldier" Triệu hồi Ritual bằng lá bài này sẽ nhận được những hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evening Twilight Knight" một lần mỗi lượt.
● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó.
● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài ngẫu nhiên từ mặt đối phương của bạn, cho đến End Phase tiếp theo của đối thủ.
Nếu lá bài này bị loại bỏ khỏi Mộ của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evening Twilight Knight" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

A "Black Luster Soldier" monster Ritual Summoned using this card gains these effects. You can only use this effect of "Evening Twilight Knight" once per turn. ● Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; banish it. ● Once per turn: You can banish 1 random card from your opponent's hand face-down, until your opponent's next End Phase. If this card is banished from your Graveyard: You can add 1 Ritual Monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Evening Twilight Knight" once per turn.


UR Rarity
Silent Swordsman
UR Rarity
Silent Swordsman
Silent Swordsman

Silent Swordsman

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Silent Swordsman

 • ATK:
 • 1000

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 1 quái thú Loại Chiến binh, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Lá bài này nhận được 500 ATK. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi Lá bài Phép được kích hoạt: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu, hoặc nếu lá bài này trong quyền điều khiển của chủ nhân bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Silent Swordsman" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Silent Swordsman", bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó .


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing 1 Warrior-Type monster, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn, during the Standby Phase: This card gains 500 ATK. Once per turn, during either player's turn, when a Spell Card is activated: You can negate the activation. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's control is destroyed by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 "Silent Swordsman" monster from your hand or Deck, except "Silent Swordsman", ignoring its Summoning conditions.


UR Rarity
Silent Swordsman
UR Rarity
Silent Swordsman
Silent Swordsman

Silent Swordsman

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Silent Swordsman

 • ATK:
 • 1000

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 1 quái thú Loại Chiến binh, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Lá bài này nhận được 500 ATK. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi Lá bài Phép được kích hoạt: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu, hoặc nếu lá bài này trong quyền điều khiển của chủ nhân bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Silent Swordsman" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Silent Swordsman", bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó .


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing 1 Warrior-Type monster, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn, during the Standby Phase: This card gains 500 ATK. Once per turn, during either player's turn, when a Spell Card is activated: You can negate the activation. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's control is destroyed by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 "Silent Swordsman" monster from your hand or Deck, except "Silent Swordsman", ignoring its Summoning conditions.


UR Rarity
Silent Swordsman
UR Rarity
Silent Swordsman
Silent Swordsman

Silent Swordsman

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Silent Swordsman

 • ATK:
 • 1000

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 1 quái thú Loại Chiến binh, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Lá bài này nhận được 500 ATK. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi Lá bài Phép được kích hoạt: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu, hoặc nếu lá bài này trong quyền điều khiển của chủ nhân bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Silent Swordsman" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Silent Swordsman", bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó .


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing 1 Warrior-Type monster, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn, during the Standby Phase: This card gains 500 ATK. Once per turn, during either player's turn, when a Spell Card is activated: You can negate the activation. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's control is destroyed by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 "Silent Swordsman" monster from your hand or Deck, except "Silent Swordsman", ignoring its Summoning conditions.Deck của BLACK LUSTER SOLDIER trong DUEL LINKS