Thông tin tổng quan của Block Dragon

Nhìn chung

Bộ bài Block Dragon là bộ bài có tốc độ cực cao, Bộ bài nhắm tới việc gửi thật nhiều lá bài xuống mộ hoặc loại bỏ nhất có thể. Sau khi làm điều đó, bộ bài sử dụng các hiệu ứng dựa trên Mộ mạnh mẽ như Block Dragon, Tackle Crusader, Jet Synchron Giant Rex để làm được những combo cực kỳ bùng nổ và kết thúc trận đấu nhanh chóng.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Block Dragon
SR Rarity
Block Dragon
SR Rarity
Block Dragon
EARTH 8
Block Dragon
Rồng hình khối
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn hoặc Mộ) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ĐẤT khỏi tay bạn và / hoặc Mộ. Quái thú đá do bạn điều khiển không thể bị phá huỷ, trừ khi chiến đấu. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm tối đa 3 quái thú Đá từ Deck của mình lên tay của bạn, có tổng số Cấp bằng 8. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Block Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or GY) by banishing 3 EARTH monsters from your hand and/or GY. Rock monsters you control cannot be destroyed, except by battle. If this card is sent from the field to the GY: You can add up to 3 Rock monsters from your Deck to your hand, whose total Levels equal 8. You can only use this effect of "Block Dragon" once per turn.

UR Rarity
Dotscaper
UR Rarity
Dotscaper
UR Rarity
Dotscaper
EARTH 1
Dotscaper
Vật quét màn hình
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Dotscaper" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dotscaper" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY: You can Special Summon this card. If this card is banished: You can Special Summon this card. You can only use 1 "Dotscaper" effect per turn, and only once that turn. You can only use each effect of "Dotscaper" once per Duel.

SR Rarity
Fluffal Bear
SR Rarity
Fluffal Bear
SR Rarity
Fluffal Bear
EARTH 3
Fluffal Bear
Động vật xù gấu
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; Úp 1 "Toy Vendor" trực tiếp từ Deck của bạn vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Fluffal Bear" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send this card from your hand to the Graveyard; Set 1 "Toy Vendor" directly from your Deck to your Spell & Trap Zone. You can Tribute this card, then target 1 "Polymerization" in your Graveyard; add it to your hand. You can only use 1 "Fluffal Bear" effect per turn, and only once that turn.

R Rarity
Fluffal Wings
R Rarity
Fluffal Wings
R Rarity
Fluffal Wings
LIGHT 1
Fluffal Wings
Cánh động vật xù
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn điều khiển "Toy Vendor": Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Fluffal" trong Mộ của bạn; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó bạn có thể gửi 1 "Toy Vendor" mà bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fluffal Wings" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your Graveyard and you control "Toy Vendor": You can banish this card from your Graveyard, then target 1 "Fluffal" monster in your Graveyard; banish it, and if you do, draw 1 card, then you can send 1 "Toy Vendor" you control to the Graveyard, and if you do, draw 1 card. You can only use this effect of "Fluffal Wings" once per turn.

UR Rarity
Giant Rex
UR Rarity
Giant Rex
UR Rarity
Giant Rex
EARTH 4
Giant Rex
Khủng long khổng lồ
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Không thể tấn công trực tiếp. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi quái thú Khủng long bị loại bỏ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Giant Rex" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot attack directly. If this card is banished: You can Special Summon this card, and if you do, this card gains 200 ATK for each of your banished Dinosaur monsters. You can only use this effect of "Giant Rex" once per turn.

SR Rarity
Gigantes
SR Rarity
Gigantes
SR Rarity
Gigantes
EARTH 4
Gigantes
Gigantes
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 quái thú ĐẤT khỏi Mộ của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Phá huỷ tất cả bài Phép và Bẫy trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 EARTH monster from your GY. If this card is destroyed by battle and sent to the GY: Destroy all Spells and Traps on the field.

SR Rarity
Amano-Iwato
SR Rarity
Amano-Iwato
SR Rarity
Amano-Iwato
EARTH 4
Amano-Iwato
Thiên nham hộ
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Quái thú không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng, ngoại trừ quái thú Tinh linh. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa trong lượt này: Trả lá bài này về tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned. Monsters cannot activate their effects, except Spirit monsters. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned or flipped face-up this turn: Return this card to the hand.

UR Rarity
Glow-Up Bulb
UR Rarity
Glow-Up Bulb
UR Rarity
Glow-Up Bulb
EARTH 1
Glow-Up Bulb
Nhụy hoa lớn lên
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Glow-Up Bulb" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can send the top card of your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card. You can only use this effect of "Glow-Up Bulb" once per Duel.

SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
LIGHT 4
Raiden, Hand of the Lightsworn
Sát thủ chân lý sáng, Raiden
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu bất kỳ "Lightsworn" được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này, lá bài này sẽ nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raiden, Hand of the Lightsworn" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can send the top 2 cards of your Deck to the GY, then if any "Lightsworn" monsters were sent to the GY by this effect, this card gains 200 ATK until the end of your opponent's turn. You can only use this effect of "Raiden, Hand of the Lightsworn" once per turn. Once per turn, during your End Phase: Send the top 2 cards of your Deck to the GY.

SR Rarity
Charge of the Light Brigade
SR Rarity
Charge of the Light Brigade
SR Rarity
Charge of the Light Brigade
Spell Normal
Charge of the Light Brigade
Chi viện đoàn quân ánh sáng

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ; "Lightsworn" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send the top 3 cards of your Deck to the Graveyard; add 1 Level 4 or lower "Lightsworn" monster from your Deck to your hand.

  SR Rarity
  Toy Vendor
  SR Rarity
  Toy Vendor
  SR Rarity
  Toy Vendor
  Spell Continuous
  Toy Vendor
  Hộp đồ chơi

   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; rút 1 lá bài và hiển thị nó, sau đó nếu đó là "Fluffal" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ tay của bạn. Nếu không, hãy gửi xuống Mộ lá bài bạn đã rút. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Edge Imp Sabres" hoặc 1 "Fluffal" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn: You can discard 1 card; draw 1 card and show it, then if it is a "Fluffal" monster, you can Special Summon 1 monster from your hand. Otherwise, discard the card you drew. If this card is sent to the Graveyard: You can add 1 "Edge Imp Sabres" or 1 "Fluffal" monster from your Deck to your hand.

   Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

   UR Rarity
   Firewall Dragon
   UR Rarity
   Firewall Dragon
   UR Rarity
   Firewall Dragon
   LIGHT
   Firewall Dragon
   Rồng tường lửa
   • ATK:

   • 2500

   • LINK-4

   Mũi tên Link:

   Trái

   Trên

   Phải

   Dưới


   Hiệu ứng (VN):

   2+ quái thú
   Một lần khi ngửa trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu các quái thú trên sân và / hoặc Mộ tối đa số lượng quái thú được co-linked với lá bài này; trả lại chúng lên tay. Nếu một quái thú mà lá bài này chỉ đến bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc bị gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cyberse từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Dragon" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2+ monsters Once while face-up on the field (Quick Effect): You can target monsters on the field and/or GY up to the number of monsters co-linked to this card; return them to the hand. If a monster this card points to is destroyed by battle or sent to the GY: You can Special Summon 1 Cyberse monster from your hand. You can only use each effect of "Firewall Dragon" once per turn.

   SR Rarity
   Knightmare Cerberus
   SR Rarity
   Knightmare Cerberus
   SR Rarity
   Knightmare Cerberus
   EARTH
   Knightmare Cerberus
   Cerberus khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 1600

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Trái

   Trên


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú có tên khác nhau
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.

   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   FIRE
   Knightmare Phoenix
   Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 1900

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Trên

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú có tên khác nhau
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   DARK
   Knightmare Unicorn
   Kỳ lân khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 2200

   • LINK-3

   Mũi tên Link:

   Trái

   Dưới

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2+ quái thú với các tên khác nhau
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

   UR Rarity
   Linkuriboh
   UR Rarity
   Linkuriboh
   UR Rarity
   Linkuriboh
   DARK
   Linkuriboh
   Kuriboh liên kết
   • ATK:

   • 300

   • LINK-1

   Mũi tên Link:

   Dưới


   Hiệu ứng (VN):

   1 quái thú Cấp 1
   Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.

   SR Rarity
   Security Dragon
   SR Rarity
   Security Dragon
   SR Rarity
   Security Dragon
   LIGHT
   Security Dragon
   Rồng an ninh
   • ATK:

   • 1100

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Trên

   Dưới


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú
   Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.

   UR Rarity
   Cyber Slash Harpie Lady
   UR Rarity
   Cyber Slash Harpie Lady
   UR Rarity
   Cyber Slash Harpie Lady
   WIND 8
   Cyber Slash Harpie Lady
   Quý cô Harpie giáp cào
   • ATK:

   • 2600

   • DEF:

   • 1400


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
   Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 "Harpie" mà bạn điều khiển như một Tuner. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển hoặc 1 "Harpie" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Slash Harpie Lady" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 "Harpie" monster you control as a Tuner. This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. When a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 monster your opponent controls or 1 "Harpie" monster you control; return it to the hand. You can only use this effect of "Cyber Slash Harpie Lady" once per turn.

   SR Rarity
   Ravenous Crocodragon Archethys
   SR Rarity
   Ravenous Crocodragon Archethys
   SR Rarity
   Ravenous Crocodragon Archethys
   WATER 9
   Ravenous Crocodragon Archethys
   Rồng cá sấu háu ăn Archethys
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
   Nhận 500 ATK / DEF cho mỗi lá bài trong tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ravenous Crocodragon Archethys" một lần mỗi lượt.
   ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút những lá bài bằng với số lượng Lá bài non-Tuner được sử dụng cho Triệu hồi Synchro của nó.
   ● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Gains 500 ATK/DEF for each card in your hand. You can only use each of the following effects of "Ravenous Crocodragon Archethys" once per turn. ● If this card is Synchro Summoned: You can draw cards equal to the number of non-Tuners used for its Synchro Summon. ● (Quick Effect): You can discard 2 cards, then target 1 card on the field; destroy it.

   Các Skill được sử dụng hàng đầu

   The Legend of the Heroes: 100%
   Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu.
   ・Có thể được sử dụng nếu tổng Xếp hạng Liên kết của quái vật trên sân của bạn là 3 trở lên. Tăng Điểm gốc của bạn lên 2000.
   ・Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Đưa 4 Quái thú Liên kết từ Mộ của bạn về Bộ bài Phụ, và thêm 1 "Mekk-Knight Crusadia Avramax" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ của bạn.
   Mekk-Knight Crusadia Avramax
   The Legend of the Heroes: 100%
   The Legend of the Heroes
   Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu.
   ・Có thể được sử dụng nếu tổng Xếp hạng Liên kết của quái vật trên sân của bạn là 3 trở lên. Tăng Điểm gốc của bạn lên 2000.
   ・Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Đưa 4 Quái thú Liên kết từ Mộ của bạn về Bộ bài Phụ, và thêm 1 "Mekk-Knight Crusadia Avramax" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ của bạn.
   Mekk-Knight Crusadia Avramax
   The Legend of the Heroes

   Cần 9 UR

   UR Rarity
   Dotscaper2 card
   UR Rarity
   Giant Rex2 card
   UR Rarity
   Firewall Dragon1 card
   UR Rarity
   Knightmare Unicorn1 card
   UR Rarity
   Linkuriboh1 card
   UR Rarity
   Cyber Slash Harpie Lady1 card
   UR Rarity
   Glow-Up Bulb1 card

   Main: 20 Extra: 8

   SR Rarity
   Block Dragon
   SR Rarity
   Block Dragon
   Block Dragon
   EARTH 8
   Block Dragon
   Rồng hình khối
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 3000


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn hoặc Mộ) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ĐẤT khỏi tay bạn và / hoặc Mộ. Quái thú đá do bạn điều khiển không thể bị phá huỷ, trừ khi chiến đấu. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm tối đa 3 quái thú Đá từ Deck của mình lên tay của bạn, có tổng số Cấp bằng 8. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Block Dragon" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or GY) by banishing 3 EARTH monsters from your hand and/or GY. Rock monsters you control cannot be destroyed, except by battle. If this card is sent from the field to the GY: You can add up to 3 Rock monsters from your Deck to your hand, whose total Levels equal 8. You can only use this effect of "Block Dragon" once per turn.


   SR Rarity
   Block Dragon
   SR Rarity
   Block Dragon
   Block Dragon
   EARTH 8
   Block Dragon
   Rồng hình khối
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 3000


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn hoặc Mộ) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ĐẤT khỏi tay bạn và / hoặc Mộ. Quái thú đá do bạn điều khiển không thể bị phá huỷ, trừ khi chiến đấu. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm tối đa 3 quái thú Đá từ Deck của mình lên tay của bạn, có tổng số Cấp bằng 8. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Block Dragon" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or GY) by banishing 3 EARTH monsters from your hand and/or GY. Rock monsters you control cannot be destroyed, except by battle. If this card is sent from the field to the GY: You can add up to 3 Rock monsters from your Deck to your hand, whose total Levels equal 8. You can only use this effect of "Block Dragon" once per turn.


   UR Rarity
   Dotscaper
   UR Rarity
   Dotscaper
   Dotscaper
   EARTH 1
   Dotscaper
   Vật quét màn hình
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 2100


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Dotscaper" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dotscaper" một lần trong mỗi Trận đấu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is sent to the GY: You can Special Summon this card. If this card is banished: You can Special Summon this card. You can only use 1 "Dotscaper" effect per turn, and only once that turn. You can only use each effect of "Dotscaper" once per Duel.


   UR Rarity
   Dotscaper
   UR Rarity
   Dotscaper
   Dotscaper
   EARTH 1
   Dotscaper
   Vật quét màn hình
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 2100


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Dotscaper" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dotscaper" một lần trong mỗi Trận đấu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is sent to the GY: You can Special Summon this card. If this card is banished: You can Special Summon this card. You can only use 1 "Dotscaper" effect per turn, and only once that turn. You can only use each effect of "Dotscaper" once per Duel.


   SR Rarity
   Fluffal Bear
   SR Rarity
   Fluffal Bear
   Fluffal Bear
   EARTH 3
   Fluffal Bear
   Động vật xù gấu
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 800


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; Úp 1 "Toy Vendor" trực tiếp từ Deck của bạn vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Fluffal Bear" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can send this card from your hand to the Graveyard; Set 1 "Toy Vendor" directly from your Deck to your Spell & Trap Zone. You can Tribute this card, then target 1 "Polymerization" in your Graveyard; add it to your hand. You can only use 1 "Fluffal Bear" effect per turn, and only once that turn.


   SR Rarity
   Fluffal Bear
   SR Rarity
   Fluffal Bear
   Fluffal Bear
   EARTH 3
   Fluffal Bear
   Động vật xù gấu
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 800


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; Úp 1 "Toy Vendor" trực tiếp từ Deck của bạn vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Fluffal Bear" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can send this card from your hand to the Graveyard; Set 1 "Toy Vendor" directly from your Deck to your Spell & Trap Zone. You can Tribute this card, then target 1 "Polymerization" in your Graveyard; add it to your hand. You can only use 1 "Fluffal Bear" effect per turn, and only once that turn.


   SR Rarity
   Fluffal Bear
   SR Rarity
   Fluffal Bear
   Fluffal Bear
   EARTH 3
   Fluffal Bear
   Động vật xù gấu
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 800


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; Úp 1 "Toy Vendor" trực tiếp từ Deck của bạn vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Fluffal Bear" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can send this card from your hand to the Graveyard; Set 1 "Toy Vendor" directly from your Deck to your Spell & Trap Zone. You can Tribute this card, then target 1 "Polymerization" in your Graveyard; add it to your hand. You can only use 1 "Fluffal Bear" effect per turn, and only once that turn.


   R Rarity
   Fluffal Wings
   R Rarity
   Fluffal Wings
   Fluffal Wings
   LIGHT 1
   Fluffal Wings
   Cánh động vật xù
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 100


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn điều khiển "Toy Vendor": Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Fluffal" trong Mộ của bạn; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó bạn có thể gửi 1 "Toy Vendor" mà bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fluffal Wings" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is in your Graveyard and you control "Toy Vendor": You can banish this card from your Graveyard, then target 1 "Fluffal" monster in your Graveyard; banish it, and if you do, draw 1 card, then you can send 1 "Toy Vendor" you control to the Graveyard, and if you do, draw 1 card. You can only use this effect of "Fluffal Wings" once per turn.


   UR Rarity
   Giant Rex
   UR Rarity
   Giant Rex
   Giant Rex
   EARTH 4
   Giant Rex
   Khủng long khổng lồ
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể tấn công trực tiếp. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi quái thú Khủng long bị loại bỏ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Giant Rex" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot attack directly. If this card is banished: You can Special Summon this card, and if you do, this card gains 200 ATK for each of your banished Dinosaur monsters. You can only use this effect of "Giant Rex" once per turn.


   UR Rarity
   Giant Rex
   UR Rarity
   Giant Rex
   Giant Rex
   EARTH 4
   Giant Rex
   Khủng long khổng lồ
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể tấn công trực tiếp. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi quái thú Khủng long bị loại bỏ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Giant Rex" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot attack directly. If this card is banished: You can Special Summon this card, and if you do, this card gains 200 ATK for each of your banished Dinosaur monsters. You can only use this effect of "Giant Rex" once per turn.


   SR Rarity
   Gigantes
   SR Rarity
   Gigantes
   Gigantes
   EARTH 4
   Gigantes
   Gigantes
   • ATK:

   • 1900

   • DEF:

   • 1300


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 quái thú ĐẤT khỏi Mộ của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Phá huỷ tất cả bài Phép và Bẫy trên sân.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 EARTH monster from your GY. If this card is destroyed by battle and sent to the GY: Destroy all Spells and Traps on the field.


   SR Rarity
   Amano-Iwato
   SR Rarity
   Amano-Iwato
   Amano-Iwato
   EARTH 4
   Amano-Iwato
   Thiên nham hộ
   • ATK:

   • 1900

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Quái thú không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng, ngoại trừ quái thú Tinh linh. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa trong lượt này: Trả lá bài này về tay.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot be Special Summoned. Monsters cannot activate their effects, except Spirit monsters. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned or flipped face-up this turn: Return this card to the hand.


   SR Rarity
   Amano-Iwato
   SR Rarity
   Amano-Iwato
   Amano-Iwato
   EARTH 4
   Amano-Iwato
   Thiên nham hộ
   • ATK:

   • 1900

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Quái thú không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng, ngoại trừ quái thú Tinh linh. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa trong lượt này: Trả lá bài này về tay.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot be Special Summoned. Monsters cannot activate their effects, except Spirit monsters. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned or flipped face-up this turn: Return this card to the hand.


   UR Rarity
   Glow-Up Bulb
   UR Rarity
   Glow-Up Bulb
   Glow-Up Bulb
   EARTH 1
   Glow-Up Bulb
   Nhụy hoa lớn lên
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 100


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Glow-Up Bulb" một lần trong mỗi Trận đấu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is in your GY: You can send the top card of your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card. You can only use this effect of "Glow-Up Bulb" once per Duel.


   SR Rarity
   Raiden, Hand of the Lightsworn
   SR Rarity
   Raiden, Hand of the Lightsworn
   Raiden, Hand of the Lightsworn
   LIGHT 4
   Raiden, Hand of the Lightsworn
   Sát thủ chân lý sáng, Raiden
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu bất kỳ "Lightsworn" được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này, lá bài này sẽ nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raiden, Hand of the Lightsworn" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During your Main Phase: You can send the top 2 cards of your Deck to the GY, then if any "Lightsworn" monsters were sent to the GY by this effect, this card gains 200 ATK until the end of your opponent's turn. You can only use this effect of "Raiden, Hand of the Lightsworn" once per turn. Once per turn, during your End Phase: Send the top 2 cards of your Deck to the GY.


   SR Rarity
   Raiden, Hand of the Lightsworn
   SR Rarity
   Raiden, Hand of the Lightsworn
   Raiden, Hand of the Lightsworn
   LIGHT 4
   Raiden, Hand of the Lightsworn
   Sát thủ chân lý sáng, Raiden
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu bất kỳ "Lightsworn" được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này, lá bài này sẽ nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raiden, Hand of the Lightsworn" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During your Main Phase: You can send the top 2 cards of your Deck to the GY, then if any "Lightsworn" monsters were sent to the GY by this effect, this card gains 200 ATK until the end of your opponent's turn. You can only use this effect of "Raiden, Hand of the Lightsworn" once per turn. Once per turn, during your End Phase: Send the top 2 cards of your Deck to the GY.


   SR Rarity
   Charge of the Light Brigade
   SR Rarity
   Charge of the Light Brigade
   Charge of the Light Brigade
   Spell Normal
   Charge of the Light Brigade
   Chi viện đoàn quân ánh sáng

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ; "Lightsworn" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send the top 3 cards of your Deck to the Graveyard; add 1 Level 4 or lower "Lightsworn" monster from your Deck to your hand.


    SR Rarity
    Charge of the Light Brigade
    SR Rarity
    Charge of the Light Brigade
    Charge of the Light Brigade
    Spell Normal
    Charge of the Light Brigade
    Chi viện đoàn quân ánh sáng

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ; "Lightsworn" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send the top 3 cards of your Deck to the Graveyard; add 1 Level 4 or lower "Lightsworn" monster from your Deck to your hand.


     SR Rarity
     Toy Vendor
     SR Rarity
     Toy Vendor
     Toy Vendor
     Spell Continuous
     Toy Vendor
     Hộp đồ chơi

      Hiệu ứng (VN):

      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; rút 1 lá bài và hiển thị nó, sau đó nếu đó là "Fluffal" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ tay của bạn. Nếu không, hãy gửi xuống Mộ lá bài bạn đã rút. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Edge Imp Sabres" hoặc 1 "Fluffal" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Once per turn: You can discard 1 card; draw 1 card and show it, then if it is a "Fluffal" monster, you can Special Summon 1 monster from your hand. Otherwise, discard the card you drew. If this card is sent to the Graveyard: You can add 1 "Edge Imp Sabres" or 1 "Fluffal" monster from your Deck to your hand.


      SR Rarity
      Toy Vendor
      SR Rarity
      Toy Vendor
      Toy Vendor
      Spell Continuous
      Toy Vendor
      Hộp đồ chơi

       Hiệu ứng (VN):

       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; rút 1 lá bài và hiển thị nó, sau đó nếu đó là "Fluffal" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ tay của bạn. Nếu không, hãy gửi xuống Mộ lá bài bạn đã rút. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Edge Imp Sabres" hoặc 1 "Fluffal" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Once per turn: You can discard 1 card; draw 1 card and show it, then if it is a "Fluffal" monster, you can Special Summon 1 monster from your hand. Otherwise, discard the card you drew. If this card is sent to the Graveyard: You can add 1 "Edge Imp Sabres" or 1 "Fluffal" monster from your Deck to your hand.


       UR Rarity
       Firewall Dragon
       UR Rarity
       Firewall Dragon
       Firewall Dragon
       LIGHT
       Firewall Dragon
       Rồng tường lửa
       • ATK:

       • 2500

       • LINK-4

       Mũi tên Link:

       Trái

       Trên

       Phải

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú
       Một lần khi ngửa trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu các quái thú trên sân và / hoặc Mộ tối đa số lượng quái thú được co-linked với lá bài này; trả lại chúng lên tay. Nếu một quái thú mà lá bài này chỉ đến bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc bị gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cyberse từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Dragon" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ monsters Once while face-up on the field (Quick Effect): You can target monsters on the field and/or GY up to the number of monsters co-linked to this card; return them to the hand. If a monster this card points to is destroyed by battle or sent to the GY: You can Special Summon 1 Cyberse monster from your hand. You can only use each effect of "Firewall Dragon" once per turn.


       SR Rarity
       Knightmare Cerberus
       SR Rarity
       Knightmare Cerberus
       Knightmare Cerberus
       EARTH
       Knightmare Cerberus
       Cerberus khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 1600

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trái

       Trên


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú có tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       Knightmare Phoenix
       FIRE
       Knightmare Phoenix
       Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 1900

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trên

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú có tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       Knightmare Unicorn
       DARK
       Knightmare Unicorn
       Kỳ lân khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 2200

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú với các tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


       UR Rarity
       Linkuriboh
       UR Rarity
       Linkuriboh
       Linkuriboh
       DARK
       Linkuriboh
       Kuriboh liên kết
       • ATK:

       • 300

       • LINK-1

       Mũi tên Link:

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       1 quái thú Cấp 1
       Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


       SR Rarity
       Security Dragon
       SR Rarity
       Security Dragon
       Security Dragon
       LIGHT
       Security Dragon
       Rồng an ninh
       • ATK:

       • 1100

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trên

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú
       Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.


       UR Rarity
       Cyber Slash Harpie Lady
       UR Rarity
       Cyber Slash Harpie Lady
       Cyber Slash Harpie Lady
       WIND 8
       Cyber Slash Harpie Lady
       Quý cô Harpie giáp cào
       • ATK:

       • 2600

       • DEF:

       • 1400


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 "Harpie" mà bạn điều khiển như một Tuner. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển hoặc 1 "Harpie" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Slash Harpie Lady" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 "Harpie" monster you control as a Tuner. This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. When a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 monster your opponent controls or 1 "Harpie" monster you control; return it to the hand. You can only use this effect of "Cyber Slash Harpie Lady" once per turn.


       SR Rarity
       Ravenous Crocodragon Archethys
       SR Rarity
       Ravenous Crocodragon Archethys
       Ravenous Crocodragon Archethys
       WATER 9
       Ravenous Crocodragon Archethys
       Rồng cá sấu háu ăn Archethys
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Nhận 500 ATK / DEF cho mỗi lá bài trong tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ravenous Crocodragon Archethys" một lần mỗi lượt.
       ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút những lá bài bằng với số lượng Lá bài non-Tuner được sử dụng cho Triệu hồi Synchro của nó.
       ● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Gains 500 ATK/DEF for each card in your hand. You can only use each of the following effects of "Ravenous Crocodragon Archethys" once per turn. ● If this card is Synchro Summoned: You can draw cards equal to the number of non-Tuners used for its Synchro Summon. ● (Quick Effect): You can discard 2 cards, then target 1 card on the field; destroy it.       Deck của BLOCK DRAGON trong DUEL LINKS