Thông tin tổng quan của Crusadia

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Crusadia Draco
UR Rarity
Crusadia Draco
UR Rarity
Crusadia Draco
WIND 4
Crusadia Draco
Thánh vệ tự chinh của rồng sao
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Draco" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến một khu vực mà quái thú Link chỉ đến: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Crusadia" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Crusadia Draco"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Draco" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Draco" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned to a zone a Link Monster points to: You can target 1 "Crusadia" card in your GY, except "Crusadia Draco"; add it to your hand. You can only use this effect of "Crusadia Draco" once per turn.

SR Rarity
Crusadia Maximus
SR Rarity
Crusadia Maximus
SR Rarity
Crusadia Maximus
LIGHT 4
Crusadia Maximus
Thánh vệ tự chinh của trời cao
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Maximus" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link "Crusadia" mà bạn điều khiển; lượt này, nếu nó giao chiến với quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại nào mà nó gây ra cho đối thủ của bạn sẽ tăng gấp đôi, những quái thú khác mà bạn điều khiển không thể tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Maximus" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Maximus" once per turn this way. You can target 1 "Crusadia" Link Monster you control; this turn, if it battles an opponent's monster, any battle damage it inflicts to your opponent is doubled, also other monsters you control cannot attack. You can only use this effect of "Crusadia Maximus" once per turn.

SR Rarity
Crusadia Reclusia
SR Rarity
Crusadia Reclusia
SR Rarity
Crusadia Reclusia
FIRE 3
Crusadia Reclusia
Thánh vệ tự chinh của ma cảnh
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Reclusia" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến một khu vực mà quái thú Link chỉ đến: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Crusadia" mà bạn điều khiển và 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Reclusia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Reclusia" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned to a zone a Link Monster points to: You can target 1 "Crusadia" card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. You can only use this effect of "Crusadia Reclusia" once per turn.

UR Rarity
Dogoran, the Mad Flame Kaiju
UR Rarity
Dogoran, the Mad Flame Kaiju
UR Rarity
Dogoran, the Mad Flame Kaiju
FIRE 8
Dogoran, the Mad Flame Kaiju
Kaiju lửa giận, Dogoran
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 3 Kaiju Counter từ bất kỳ đâu trên sân; phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 3 Kaiju Counters from anywhere on the field; destroy all monsters your opponent controls. This card cannot attack the turn this effect is activated.

SR Rarity
Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
SR Rarity
Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
SR Rarity
Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
LIGHT 9
Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
Kaiju điện giật, Lôi Vương
 • ATK:

 • 3300

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) về phía đối thủ của bạn trên sân ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 3 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; Các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong phần còn lại của lượt này, ngoài ra lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's side of the field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 3 Kaiju Counters from anywhere on the field; your opponent's cards and effects cannot be activated for the rest of this turn, also this card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.

R Rarity
Crusadia Arboria
R Rarity
Crusadia Arboria
R Rarity
Crusadia Arboria
WATER 3
Crusadia Arboria
Thánh vệ tự chinh của cây thánh
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Arboria" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu (các) quái thú "Crusadia" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân của mình hoặc Mộ thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Arboria" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Arboria" once per turn this way. If a "Crusadia" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your field or GY instead. You can only use this effect of "Crusadia Arboria" once per turn.

SR Rarity
Crusadia Power
SR Rarity
Crusadia Power
SR Rarity
Crusadia Power
Spell Quick
Crusadia Power
Sức mạnh Thánh vệ tự chinh

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú "Crusadia" mà bạn điều khiển; quái thú "Crusadia" đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài trong lượt này, ngoại trừ của chính nó;. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crusadia Power" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 "Crusadia" monster you control; that "Crusadia" monster is unaffected by card effects this turn, except its own. You can only activate 1 "Crusadia Power" per turn.

  UR Rarity
  Forbidden Lance
  UR Rarity
  Forbidden Lance
  UR Rarity
  Forbidden Lance
  Spell Quick
  Forbidden Lance
  Cây thương thánh bị cấm

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.

   UR Rarity
   World Legacy Succession
   UR Rarity
   World Legacy Succession
   UR Rarity
   World Legacy Succession
   Spell Normal
   World Legacy Succession
   Kế thừa di vật vì sao

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "World Legacy Succession" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster in your GY; Special Summon it to your zone a Link Monster points to. You can only activate 1 "World Legacy Succession" per turn.

    R Rarity
    Crusadia Krawler
    R Rarity
    Crusadia Krawler
    R Rarity
    Crusadia Krawler
    Trap Continuous
    Crusadia Krawler
    Thánh vệ tự chinh bọ báy mò

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Hiệu ứng (Côn trùng / ĐẤT / Cấp 2 / Công 300 / DEF 2100). (Lá bài này cũng vẫn là Bẫy.) Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này đến một khu vực mà quái thú Link chỉ đến: Bạn có thể thêm 1 lá bài "World Legacy" từ Deck của mình lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Special Summon this card as an Effect Monster (Insect/EARTH/Level 2/ATK 300/DEF 2100). (This card is also still a Trap.) If this card is Special Summoned by this effect to a zone a Link Monster points to: You can add 1 "World Legacy" card from your Deck to your hand.

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     UR Rarity
     Crusadia Equimax
     UR Rarity
     Crusadia Equimax
     UR Rarity
     Crusadia Equimax
     LIGHT
     Crusadia Equimax
     Thánh vệ tự chinh Equimax
     • ATK:

     • 2000

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trên

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú Hiệu ứng, bao gồm cả quái thú Link
     Nhận ATK bằng với ATK ban đầu tổng hợp của tất cả quái thú mà lá bài này chỉ đến. Quái thú mà lá bài này chỉ đến để không thể tấn công. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể hiến tế quái thú  "Crusadia" hoặc "World Legacy" mà lá bài này chỉ đến, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Effect Monsters, including a Link Monster Gains ATK equal to the combined original ATK of all monsters this card points to. Monsters this card points to cannot attack. Once per turn (Quick Effect): You can Tribute 1 "Crusadia" or "World Legacy" monster this card points to, then target 1 face-up card your opponent controls; negate its effects until the end of this turn.

     R Rarity
     Crusadia Magius
     R Rarity
     Crusadia Magius
     R Rarity
     Crusadia Magius
     LIGHT
     Crusadia Magius
     Thánh vệ tự chinh Magius
     • ATK:

     • 100

     • LINK-1

     Mũi tên Link:

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     1 "Crusadia" , ngoại trừ "Crusadia Magius"
     Nhận ATK bằng ATK ban đầu của quái thú mà lá bài này chỉ đến. Con quái thú mà lá bài này chỉ đến không thể tấn công. Nếu một quái thú Hiệu ứng được Triệu hồi Đặc biệt đến khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú "Crusadia" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Magius" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 "Crusadia" monster, except "Crusadia Magius" Gains ATK equal to the original ATK of the monster this card points to. The monster this card points to cannot attack. If an Effect Monster is Special Summoned to the zone this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 "Crusadia" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Crusadia Magius" once per turn.

     R Rarity
     Crusadia Regulex
     R Rarity
     Crusadia Regulex
     R Rarity
     Crusadia Regulex
     LIGHT
     Crusadia Regulex
     Thánh vệ tự chinh Regulex
     • ATK:

     • 1000

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Crusadia"
     Nhận ATK bằng với ATK ban đầu tổng hợp của tất cả quái thú mà lá bài này chỉ đến. Quái thú mà lá bài này chỉ đến để không thể tấn công. Nếu (các) quái thú Hiệu ứng được Triệu hồi Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Crusadia" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Regulex" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Effect Monsters, including a "Crusadia" monster Gains ATK equal to the combined original ATK of all monsters this card points to. Monsters this card points to cannot attack. If an Effect Monster(s) is Special Summoned to a zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 "Crusadia" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Crusadia Regulex" once per turn.

     N Rarity
     Crusadia Spatha
     N Rarity
     Crusadia Spatha
     N Rarity
     Crusadia Spatha
     LIGHT
     Crusadia Spatha
     Thánh vệ tự chinh Spatha
     • ATK:

     • 500

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trái

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Crusadia"
     Nhận ATK bằng với ATK ban đầu của bất kỳ quái thú nào mà lá bài này chỉ đến. Một quái thú mà lá bài này chỉ đến để không thể tấn công. Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Hiệu ứng được Triệu hồi Đặc biệt đến một khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Khu vực quái thú Chính của một trong hai người chơi, ngoại trừ lá bài này; di chuyển nó đến một Vùng quái thú Chính khác trên sân của người điều khiển của nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Effect Monsters, including a "Crusadia" monster Gains ATK equal to the original ATK of any monster this card points to. A monster this card points to cannot attack. Once per turn, if an Effect Monster is Special Summoned to a zone this card points to (except during the Damage Step): You can target 1 monster in either player's Main Monster Zone, except this card; move it to another Main Monster Zone on its controller's field.

     SR Rarity
     Rasterliger
     SR Rarity
     Rasterliger
     SR Rarity
     Rasterliger
     LIGHT
     Rasterliger
     Sư hổ Raster
     • ATK:

     • 2000

     • LINK-4

     Mũi tên Link:

     Trên

     Trái

     Dưới

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú, ngoại trừ Token
     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của mục tiêu đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế bất kỳ số quái thú nào mà lá bài này chỉ đến; phá hủy một số lượng bằng nhau của các lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rasterliger" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ monsters, except Tokens You can target 1 Link Monster in either GY; this card gains ATK equal to that target's ATK until the end of this turn. You can Tribute any number of your monsters this card points to; destroy an equal number of cards on the field. You can only use each effect of "Rasterliger" once per turn.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     Three Effects!: 100%
     Chọn 1 Quái thú Link mà bạn điều khiển và áp dụng một trong các hiệu ứng sau mà bạn chọn:
     ● Chỉ một lần duy nhất cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, quái thú đó sẽ không bị tiêu diệt trong chiến đấu.
     ● Cho đến cuối lượt tiếp theo của đối thủ, bạn không phải chịu thiệt hại nào từ các cuộc tấn công liên quan đến quái thú đó.
     ● Tăng Điểm sinh mệnh của bạn một lượng tương đương với ATK của quái thú đó. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
     Three Effects!: 100%
     Three Effects!
     Chọn 1 Quái thú Link mà bạn điều khiển và áp dụng một trong các hiệu ứng sau mà bạn chọn:
     ● Chỉ một lần duy nhất cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, quái thú đó sẽ không bị tiêu diệt trong chiến đấu.
     ● Cho đến cuối lượt tiếp theo của đối thủ, bạn không phải chịu thiệt hại nào từ các cuộc tấn công liên quan đến quái thú đó.
     ● Tăng Điểm sinh mệnh của bạn một lượng tương đương với ATK của quái thú đó. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
     Three Effects!

     Cần 8 UR

     UR Rarity
     Crusadia Draco
     UR Rarity
     Crusadia Draco
     UR Rarity
     Crusadia Draco
     UR Rarity
     Dogoran, the Mad Flame Kaiju
     UR Rarity
     Crusadia Equimax
     UR Rarity
     Crusadia Equimax
     UR Rarity
     Forbidden Lance
     UR Rarity
     World Legacy Succession

     Main: 20 Extra: 8

     UR Rarity
     Crusadia Draco
     UR Rarity
     Crusadia Draco
     Crusadia Draco
     WIND 4
     Crusadia Draco
     Thánh vệ tự chinh của rồng sao
     • ATK:

     • 600

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Draco" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến một khu vực mà quái thú Link chỉ đến: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Crusadia" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Crusadia Draco"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Draco" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Draco" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned to a zone a Link Monster points to: You can target 1 "Crusadia" card in your GY, except "Crusadia Draco"; add it to your hand. You can only use this effect of "Crusadia Draco" once per turn.


     UR Rarity
     Crusadia Draco
     UR Rarity
     Crusadia Draco
     Crusadia Draco
     WIND 4
     Crusadia Draco
     Thánh vệ tự chinh của rồng sao
     • ATK:

     • 600

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Draco" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến một khu vực mà quái thú Link chỉ đến: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Crusadia" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Crusadia Draco"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Draco" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Draco" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned to a zone a Link Monster points to: You can target 1 "Crusadia" card in your GY, except "Crusadia Draco"; add it to your hand. You can only use this effect of "Crusadia Draco" once per turn.


     UR Rarity
     Crusadia Draco
     UR Rarity
     Crusadia Draco
     Crusadia Draco
     WIND 4
     Crusadia Draco
     Thánh vệ tự chinh của rồng sao
     • ATK:

     • 600

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Draco" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến một khu vực mà quái thú Link chỉ đến: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Crusadia" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Crusadia Draco"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Draco" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Draco" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned to a zone a Link Monster points to: You can target 1 "Crusadia" card in your GY, except "Crusadia Draco"; add it to your hand. You can only use this effect of "Crusadia Draco" once per turn.


     SR Rarity
     Crusadia Maximus
     SR Rarity
     Crusadia Maximus
     Crusadia Maximus
     LIGHT 4
     Crusadia Maximus
     Thánh vệ tự chinh của trời cao
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Maximus" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link "Crusadia" mà bạn điều khiển; lượt này, nếu nó giao chiến với quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại nào mà nó gây ra cho đối thủ của bạn sẽ tăng gấp đôi, những quái thú khác mà bạn điều khiển không thể tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Maximus" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Maximus" once per turn this way. You can target 1 "Crusadia" Link Monster you control; this turn, if it battles an opponent's monster, any battle damage it inflicts to your opponent is doubled, also other monsters you control cannot attack. You can only use this effect of "Crusadia Maximus" once per turn.


     SR Rarity
     Crusadia Maximus
     SR Rarity
     Crusadia Maximus
     Crusadia Maximus
     LIGHT 4
     Crusadia Maximus
     Thánh vệ tự chinh của trời cao
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Maximus" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link "Crusadia" mà bạn điều khiển; lượt này, nếu nó giao chiến với quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại nào mà nó gây ra cho đối thủ của bạn sẽ tăng gấp đôi, những quái thú khác mà bạn điều khiển không thể tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Maximus" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Maximus" once per turn this way. You can target 1 "Crusadia" Link Monster you control; this turn, if it battles an opponent's monster, any battle damage it inflicts to your opponent is doubled, also other monsters you control cannot attack. You can only use this effect of "Crusadia Maximus" once per turn.


     SR Rarity
     Crusadia Maximus
     SR Rarity
     Crusadia Maximus
     Crusadia Maximus
     LIGHT 4
     Crusadia Maximus
     Thánh vệ tự chinh của trời cao
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Maximus" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link "Crusadia" mà bạn điều khiển; lượt này, nếu nó giao chiến với quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại nào mà nó gây ra cho đối thủ của bạn sẽ tăng gấp đôi, những quái thú khác mà bạn điều khiển không thể tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Maximus" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Maximus" once per turn this way. You can target 1 "Crusadia" Link Monster you control; this turn, if it battles an opponent's monster, any battle damage it inflicts to your opponent is doubled, also other monsters you control cannot attack. You can only use this effect of "Crusadia Maximus" once per turn.


     SR Rarity
     Crusadia Reclusia
     SR Rarity
     Crusadia Reclusia
     Crusadia Reclusia
     FIRE 3
     Crusadia Reclusia
     Thánh vệ tự chinh của ma cảnh
     • ATK:

     • 400

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Reclusia" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến một khu vực mà quái thú Link chỉ đến: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Crusadia" mà bạn điều khiển và 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Reclusia" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Reclusia" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned to a zone a Link Monster points to: You can target 1 "Crusadia" card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. You can only use this effect of "Crusadia Reclusia" once per turn.


     SR Rarity
     Crusadia Reclusia
     SR Rarity
     Crusadia Reclusia
     Crusadia Reclusia
     FIRE 3
     Crusadia Reclusia
     Thánh vệ tự chinh của ma cảnh
     • ATK:

     • 400

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Reclusia" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến một khu vực mà quái thú Link chỉ đến: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Crusadia" mà bạn điều khiển và 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Reclusia" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Reclusia" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned to a zone a Link Monster points to: You can target 1 "Crusadia" card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. You can only use this effect of "Crusadia Reclusia" once per turn.


     UR Rarity
     Dogoran, the Mad Flame Kaiju
     UR Rarity
     Dogoran, the Mad Flame Kaiju
     Dogoran, the Mad Flame Kaiju
     FIRE 8
     Dogoran, the Mad Flame Kaiju
     Kaiju lửa giận, Dogoran
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 3 Kaiju Counter từ bất kỳ đâu trên sân; phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 3 Kaiju Counters from anywhere on the field; destroy all monsters your opponent controls. This card cannot attack the turn this effect is activated.


     SR Rarity
     Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
     SR Rarity
     Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
     Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
     LIGHT 9
     Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
     Kaiju điện giật, Lôi Vương
     • ATK:

     • 3300

     • DEF:

     • 2100


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) về phía đối thủ của bạn trên sân ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 3 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; Các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong phần còn lại của lượt này, ngoài ra lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's side of the field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 3 Kaiju Counters from anywhere on the field; your opponent's cards and effects cannot be activated for the rest of this turn, also this card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.


     SR Rarity
     Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
     SR Rarity
     Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
     Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
     LIGHT 9
     Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
     Kaiju điện giật, Lôi Vương
     • ATK:

     • 3300

     • DEF:

     • 2100


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) về phía đối thủ của bạn trên sân ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 3 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; Các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong phần còn lại của lượt này, ngoài ra lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's side of the field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 3 Kaiju Counters from anywhere on the field; your opponent's cards and effects cannot be activated for the rest of this turn, also this card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.


     R Rarity
     Crusadia Arboria
     R Rarity
     Crusadia Arboria
     Crusadia Arboria
     WATER 3
     Crusadia Arboria
     Thánh vệ tự chinh của cây thánh
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Arboria" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu (các) quái thú "Crusadia" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân của mình hoặc Mộ thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Arboria" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Arboria" once per turn this way. If a "Crusadia" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your field or GY instead. You can only use this effect of "Crusadia Arboria" once per turn.


     R Rarity
     Crusadia Arboria
     R Rarity
     Crusadia Arboria
     Crusadia Arboria
     WATER 3
     Crusadia Arboria
     Thánh vệ tự chinh của cây thánh
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Arboria" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu (các) quái thú "Crusadia" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân của mình hoặc Mộ thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Arboria" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Arboria" once per turn this way. If a "Crusadia" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your field or GY instead. You can only use this effect of "Crusadia Arboria" once per turn.


     R Rarity
     Crusadia Arboria
     R Rarity
     Crusadia Arboria
     Crusadia Arboria
     WATER 3
     Crusadia Arboria
     Thánh vệ tự chinh của cây thánh
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Arboria" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu (các) quái thú "Crusadia" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân của mình hoặc Mộ thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Arboria" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Arboria" once per turn this way. If a "Crusadia" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your field or GY instead. You can only use this effect of "Crusadia Arboria" once per turn.


     SR Rarity
     Crusadia Power
     SR Rarity
     Crusadia Power
     Crusadia Power
     Spell Quick
     Crusadia Power
     Sức mạnh Thánh vệ tự chinh

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú "Crusadia" mà bạn điều khiển; quái thú "Crusadia" đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài trong lượt này, ngoại trừ của chính nó;. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crusadia Power" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 "Crusadia" monster you control; that "Crusadia" monster is unaffected by card effects this turn, except its own. You can only activate 1 "Crusadia Power" per turn.


      SR Rarity
      Crusadia Power
      SR Rarity
      Crusadia Power
      Crusadia Power
      Spell Quick
      Crusadia Power
      Sức mạnh Thánh vệ tự chinh

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú "Crusadia" mà bạn điều khiển; quái thú "Crusadia" đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài trong lượt này, ngoại trừ của chính nó;. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crusadia Power" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 "Crusadia" monster you control; that "Crusadia" monster is unaffected by card effects this turn, except its own. You can only activate 1 "Crusadia Power" per turn.


       SR Rarity
       Crusadia Power
       SR Rarity
       Crusadia Power
       Crusadia Power
       Spell Quick
       Crusadia Power
       Sức mạnh Thánh vệ tự chinh

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú "Crusadia" mà bạn điều khiển; quái thú "Crusadia" đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài trong lượt này, ngoại trừ của chính nó;. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crusadia Power" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 "Crusadia" monster you control; that "Crusadia" monster is unaffected by card effects this turn, except its own. You can only activate 1 "Crusadia Power" per turn.


        UR Rarity
        Forbidden Lance
        UR Rarity
        Forbidden Lance
        Forbidden Lance
        Spell Quick
        Forbidden Lance
        Cây thương thánh bị cấm

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


         UR Rarity
         World Legacy Succession
         UR Rarity
         World Legacy Succession
         World Legacy Succession
         Spell Normal
         World Legacy Succession
         Kế thừa di vật vì sao

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "World Legacy Succession" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster in your GY; Special Summon it to your zone a Link Monster points to. You can only activate 1 "World Legacy Succession" per turn.


          R Rarity
          Crusadia Krawler
          R Rarity
          Crusadia Krawler
          Crusadia Krawler
          Trap Continuous
          Crusadia Krawler
          Thánh vệ tự chinh bọ báy mò

           Hiệu ứng (VN):

           Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Hiệu ứng (Côn trùng / ĐẤT / Cấp 2 / Công 300 / DEF 2100). (Lá bài này cũng vẫn là Bẫy.) Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này đến một khu vực mà quái thú Link chỉ đến: Bạn có thể thêm 1 lá bài "World Legacy" từ Deck của mình lên tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Special Summon this card as an Effect Monster (Insect/EARTH/Level 2/ATK 300/DEF 2100). (This card is also still a Trap.) If this card is Special Summoned by this effect to a zone a Link Monster points to: You can add 1 "World Legacy" card from your Deck to your hand.


           UR Rarity
           Crusadia Equimax
           UR Rarity
           Crusadia Equimax
           Crusadia Equimax
           LIGHT
           Crusadia Equimax
           Thánh vệ tự chinh Equimax
           • ATK:

           • 2000

           • LINK-3

           Mũi tên Link:

           Trên

           Dưới-Trái

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú Hiệu ứng, bao gồm cả quái thú Link
           Nhận ATK bằng với ATK ban đầu tổng hợp của tất cả quái thú mà lá bài này chỉ đến. Quái thú mà lá bài này chỉ đến để không thể tấn công. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể hiến tế quái thú  "Crusadia" hoặc "World Legacy" mà lá bài này chỉ đến, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ Effect Monsters, including a Link Monster Gains ATK equal to the combined original ATK of all monsters this card points to. Monsters this card points to cannot attack. Once per turn (Quick Effect): You can Tribute 1 "Crusadia" or "World Legacy" monster this card points to, then target 1 face-up card your opponent controls; negate its effects until the end of this turn.


           UR Rarity
           Crusadia Equimax
           UR Rarity
           Crusadia Equimax
           Crusadia Equimax
           LIGHT
           Crusadia Equimax
           Thánh vệ tự chinh Equimax
           • ATK:

           • 2000

           • LINK-3

           Mũi tên Link:

           Trên

           Dưới-Trái

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú Hiệu ứng, bao gồm cả quái thú Link
           Nhận ATK bằng với ATK ban đầu tổng hợp của tất cả quái thú mà lá bài này chỉ đến. Quái thú mà lá bài này chỉ đến để không thể tấn công. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể hiến tế quái thú  "Crusadia" hoặc "World Legacy" mà lá bài này chỉ đến, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ Effect Monsters, including a Link Monster Gains ATK equal to the combined original ATK of all monsters this card points to. Monsters this card points to cannot attack. Once per turn (Quick Effect): You can Tribute 1 "Crusadia" or "World Legacy" monster this card points to, then target 1 face-up card your opponent controls; negate its effects until the end of this turn.


           R Rarity
           Crusadia Magius
           R Rarity
           Crusadia Magius
           Crusadia Magius
           LIGHT
           Crusadia Magius
           Thánh vệ tự chinh Magius
           • ATK:

           • 100

           • LINK-1

           Mũi tên Link:

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           1 "Crusadia" , ngoại trừ "Crusadia Magius"
           Nhận ATK bằng ATK ban đầu của quái thú mà lá bài này chỉ đến. Con quái thú mà lá bài này chỉ đến không thể tấn công. Nếu một quái thú Hiệu ứng được Triệu hồi Đặc biệt đến khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú "Crusadia" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Magius" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 "Crusadia" monster, except "Crusadia Magius" Gains ATK equal to the original ATK of the monster this card points to. The monster this card points to cannot attack. If an Effect Monster is Special Summoned to the zone this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 "Crusadia" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Crusadia Magius" once per turn.


           R Rarity
           Crusadia Magius
           R Rarity
           Crusadia Magius
           Crusadia Magius
           LIGHT
           Crusadia Magius
           Thánh vệ tự chinh Magius
           • ATK:

           • 100

           • LINK-1

           Mũi tên Link:

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           1 "Crusadia" , ngoại trừ "Crusadia Magius"
           Nhận ATK bằng ATK ban đầu của quái thú mà lá bài này chỉ đến. Con quái thú mà lá bài này chỉ đến không thể tấn công. Nếu một quái thú Hiệu ứng được Triệu hồi Đặc biệt đến khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú "Crusadia" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Magius" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 "Crusadia" monster, except "Crusadia Magius" Gains ATK equal to the original ATK of the monster this card points to. The monster this card points to cannot attack. If an Effect Monster is Special Summoned to the zone this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 "Crusadia" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Crusadia Magius" once per turn.


           R Rarity
           Crusadia Regulex
           R Rarity
           Crusadia Regulex
           Crusadia Regulex
           LIGHT
           Crusadia Regulex
           Thánh vệ tự chinh Regulex
           • ATK:

           • 1000

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trên

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Crusadia"
           Nhận ATK bằng với ATK ban đầu tổng hợp của tất cả quái thú mà lá bài này chỉ đến. Quái thú mà lá bài này chỉ đến để không thể tấn công. Nếu (các) quái thú Hiệu ứng được Triệu hồi Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Crusadia" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Regulex" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Effect Monsters, including a "Crusadia" monster Gains ATK equal to the combined original ATK of all monsters this card points to. Monsters this card points to cannot attack. If an Effect Monster(s) is Special Summoned to a zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 "Crusadia" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Crusadia Regulex" once per turn.


           R Rarity
           Crusadia Regulex
           R Rarity
           Crusadia Regulex
           Crusadia Regulex
           LIGHT
           Crusadia Regulex
           Thánh vệ tự chinh Regulex
           • ATK:

           • 1000

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trên

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Crusadia"
           Nhận ATK bằng với ATK ban đầu tổng hợp của tất cả quái thú mà lá bài này chỉ đến. Quái thú mà lá bài này chỉ đến để không thể tấn công. Nếu (các) quái thú Hiệu ứng được Triệu hồi Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Crusadia" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Regulex" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Effect Monsters, including a "Crusadia" monster Gains ATK equal to the combined original ATK of all monsters this card points to. Monsters this card points to cannot attack. If an Effect Monster(s) is Special Summoned to a zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 "Crusadia" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Crusadia Regulex" once per turn.


           N Rarity
           Crusadia Spatha
           N Rarity
           Crusadia Spatha
           Crusadia Spatha
           LIGHT
           Crusadia Spatha
           Thánh vệ tự chinh Spatha
           • ATK:

           • 500

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trái

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Crusadia"
           Nhận ATK bằng với ATK ban đầu của bất kỳ quái thú nào mà lá bài này chỉ đến. Một quái thú mà lá bài này chỉ đến để không thể tấn công. Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Hiệu ứng được Triệu hồi Đặc biệt đến một khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Khu vực quái thú Chính của một trong hai người chơi, ngoại trừ lá bài này; di chuyển nó đến một Vùng quái thú Chính khác trên sân của người điều khiển của nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Effect Monsters, including a "Crusadia" monster Gains ATK equal to the original ATK of any monster this card points to. A monster this card points to cannot attack. Once per turn, if an Effect Monster is Special Summoned to a zone this card points to (except during the Damage Step): You can target 1 monster in either player's Main Monster Zone, except this card; move it to another Main Monster Zone on its controller's field.


           SR Rarity
           Rasterliger
           SR Rarity
           Rasterliger
           Rasterliger
           LIGHT
           Rasterliger
           Sư hổ Raster
           • ATK:

           • 2000

           • LINK-4

           Mũi tên Link:

           Trên

           Trái

           Dưới

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú, ngoại trừ Token
           Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của mục tiêu đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế bất kỳ số quái thú nào mà lá bài này chỉ đến; phá hủy một số lượng bằng nhau của các lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rasterliger" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ monsters, except Tokens You can target 1 Link Monster in either GY; this card gains ATK equal to that target's ATK until the end of this turn. You can Tribute any number of your monsters this card points to; destroy an equal number of cards on the field. You can only use each effect of "Rasterliger" once per turn.           Deck của CRUSADIA trong DUEL LINKS