Thông tin tổng quan của Destiny Heros

Nhìn chung

Destiny Heros là một archetype sử dụng các Destiny Hero cùng với Mask Change để thực hiện các chiến thuật OTK đối thủ. Bằng việc sử dụng Element HERO Stratos cùng với các Tech Card như Mystical Space Typhoon, Book Of Moon, và Treacherous Trap Hole để kìm hãm sự tấn công của đối thủ.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Destiny HERO - Celestial
R Rarity
Destiny HERO - Celestial
R Rarity
Destiny HERO - Celestial
DARK 4
Destiny HERO - Celestial
Anh hùng định mệnh - Người trời
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 Lá bài Phép ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 500 sát thương cho đối thủ của bạn. Trong khi bạn không có lá bài nào trong tay, ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Destiny HERO" khỏi Mộ của bạn; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Celestial" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card declares an attack: You can target 1 face-up Spell your opponent controls; destroy it, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. While you have no cards in your hand, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card and 1 "Destiny HERO" monster from your GY; draw 2 cards. You can only use this effect of "Destiny HERO - Celestial" once per turn.

R Rarity
Destiny HERO - Dark Angel
R Rarity
Destiny HERO - Dark Angel
R Rarity
Destiny HERO - Dark Angel
DARK 1
Destiny HERO - Dark Angel
Anh hùng định mệnh - Thiên thần bóng tối
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn có 3 "Destiny HERO" trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Destiny HERO" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ. Khi một Bài Phép hoặc hiệu ứng bạn kích hoạt thực thi, hãy vô hiệu hoá hiệu ứng đó, và nếu bạn làm điều đó, hoặc nếu nó không có hiệu ứng, hãy hủy lá bài đó. Trong Standby Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Destiny HERO" khỏi Mộ của bạn; mỗi người chơi chọn 1 Lá bài Phép Thường từ Deck của họ và đặt nó lên trên Deck của họ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have 3 or more "Destiny HERO" monsters in your GY: You can discard this card, then target 1 "Destiny HERO" monster in your GY; Special Summon it to your opponent's field in Defense Position. When a Spell Card or effect you activate resolves, negate that effect, and if you do, or if it did not have an effect, destroy that card. During your Standby Phase: You can banish this card and 1 "Destiny HERO" monster from your GY; each player chooses 1 Normal Spell from their Deck, and places it on top of their Deck.

SR Rarity
Destiny HERO - Decider
SR Rarity
Destiny HERO - Decider
SR Rarity
Destiny HERO - Decider
DARK 4
Destiny HERO - Decider
Anh hùng định mệnh - Kẻ định đoạt
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Quái thú Cấp 6 hoặc lớn hơn mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Destiny HERO - Decider" một lần trong mỗi Trận đấu.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "HERO" từ Mộ lên tay của bạn trong End Phase của lượt này.
● Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt có thể gây sát thương cho bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (Hiệu ứng nhanh): Trả lại lá bài này lên tay bạn, và nếu bạn làm điều đó, thì hiệu ứng đó sẽ gây thiệt hại cho bạn 0.


Hiệu ứng gốc (EN):

Level 6 or higher monsters your opponent controls cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Destiny HERO - Decider" once per Duel. ● If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "HERO" monster from your GY to your hand during the End Phase of this turn. ● When a card or effect is activated that would inflict damage to you, while this card is in your GY (Quick Effect): Return this card to your hand, and if you do, make that effect damage to you 0.

R Rarity
Destiny HERO - Dreamer
R Rarity
Destiny HERO - Dreamer
R Rarity
Destiny HERO - Dreamer
DARK 1
Destiny HERO - Dreamer
Anh hùng định mệnh - Kẻ mơ màng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu "Destiny HERO" chiến đấu và lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này và nếu bạn làm điều đó, quái thú của bạn không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu đó, bạn cũng không bị thiệt hại từ chiến đấu chiến đấu đó. Nếu được Triệu hồi theo cách này, hãy loại bỏ lá bài này khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Dreamer" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your "Destiny HERO" monster battles and this card is in your GY: You can Special Summon this card, and if you do, your monster cannot be destroyed by that battle, also you take no battle damage from that battle. If Summoned this way, banish this card when it leaves the field. You can only use this effect of "Destiny HERO - Dreamer" once per turn.

R Rarity
Destiny HERO - Drilldark
R Rarity
Destiny HERO - Drilldark
R Rarity
Destiny HERO - Drilldark
DARK 4
Destiny HERO - Drilldark
Anh hùng định mệnh - Khoan hắc ám
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Destiny HERO" từ tay của bạn với ATK nhỏ hơn hoặc bằng ATK của lá bài này trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Drilldark" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 "Destiny HERO" monster from your hand with ATK less than or equal to this card's ATK on the field. You can only use this effect of "Destiny HERO - Drilldark" once per turn. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.

SR Rarity
Destiny HERO - Malicious
SR Rarity
Destiny HERO - Malicious
SR Rarity
Destiny HERO - Malicious
DARK 6
Destiny HERO - Malicious
Anh hùng định mệnh - Quỷ quái
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Destiny HERO - Malicious" từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Destiny HERO - Malicious" from your Deck.

UR Rarity
Destiny HERO - Plasma
UR Rarity
Destiny HERO - Plasma
UR Rarity
Destiny HERO - Plasma
DARK 8
Destiny HERO - Plasma
Anh hùng định mệnh - Plasma
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 3 quái thú. Vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú ngửa mặt trong khi đối thủ của bạn điều khiển chúng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này (tối đa 1). Nhận ATK bằng một nửa ATK ban đầu của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing 3 monsters. Negate the effects of face-up monsters while your opponent controls them. Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; equip that target to this card (max. 1). Gains ATK equal to half the original ATK of the monster equipped to it by this effect.

UR Rarity
Doomking Balerdroch
UR Rarity
Doomking Balerdroch
UR Rarity
Doomking Balerdroch
DARK 8
Doomking Balerdroch
Vua diệt vong Balerdroch
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Trong Standby Phase, nếu một lá bài ngửa nằm trong Vùng bài Phép Môi Trường và lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Doomking Balerdroch" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi Chuỗi, khi quái thú Zombie, ngoại trừ "Doomking Balerdroch", kích hoạt hiệu ứng của nó (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể áp dụng một trong các hiệu ứng này (nhưng bạn không thể áp dụng cùng hiệu ứng đó của "Doomking Balerdroch" lại đến lượt này).
● Vô hiệu hoá hiệu ứng đó. ● Loại bỏ 1 quái thú khỏi sân hoặc Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Standby Phase, if a face-up card is in a Field Zone and this card is in your GY: You can Special Summon this card in Defense Position. You can only use this effect of "Doomking Balerdroch" once per turn. Once per Chain, when a Zombie monster, except "Doomking Balerdroch", activates its effect (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can apply 1 of these effects (but you cannot apply that same effect of "Doomking Balerdroch" again this turn). ● Negate that effect. ● Banish 1 monster from the field or GY.

R Rarity
Necroworld Banshee
R Rarity
Necroworld Banshee
R Rarity
Necroworld Banshee
DARK 4
Necroworld Banshee
Hồn ma nữ kiếp sau
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

"Zombie World" trong Vùng Bài Phép Môi Trường không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu bằng hiệu ứng của lá bài. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân của bạn hoặc Mộ; kích hoạt 1 "Zombie World" trực tiếp từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Necroworld Banshee" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Zombie World" in the Field Zone cannot be destroyed by card effects, also neither player can target it with card effects. (Quick Effect): You can banish this card from your field or GY; activate 1 "Zombie World" directly from your hand or Deck. You can only use this effect of "Necroworld Banshee" once per turn.

UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.

  SR Rarity
  Dark Hole
  SR Rarity
  Dark Hole
  SR Rarity
  Dark Hole
  Spell Normal
  Dark Hole
  HỐ đen

   Hiệu ứng (VN):

   Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Destroy all monsters on the field.

   SR Rarity
   Enemy Controller
   SR Rarity
   Enemy Controller
   SR Rarity
   Enemy Controller
   Spell Quick
   Enemy Controller
   Điều khiển địch

    Hiệu ứng (VN):

    Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
    ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
    ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.

    SR Rarity
    Forbidden Chalice
    SR Rarity
    Forbidden Chalice
    SR Rarity
    Forbidden Chalice
    Spell Quick
    Forbidden Chalice
    Chén thánh bị cấm

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.

     UR Rarity
     Forbidden Lance
     UR Rarity
     Forbidden Lance
     UR Rarity
     Forbidden Lance
     Spell Quick
     Forbidden Lance
     Cây thương thánh bị cấm

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.

      UR Rarity
      Mind Control
      UR Rarity
      Mind Control
      UR Rarity
      Mind Control
      Spell Normal
      Mind Control
      Kiểm soát mặt tinh thần

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, điều khiển mục tiêu đó, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công hoặc bị Hiến tế.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster your opponent controls; until the End Phase, take control of that target, but it cannot declare an attack or be Tributed.

       UR Rarity
       Zombie World
       UR Rarity
       Zombie World
       UR Rarity
       Zombie World
       Spell Field
       Zombie World
       Thế giới xác sống

        Hiệu ứng (VN):

        Tất cả quái thú trên sân và trong Mộ đều trở thành quái thú Zombie. Cả hai người chơi đều không thể Triệu hồi Hiến tế quái thú, ngoại trừ quái thú Zombie.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        All monsters on the field and in the GYs become Zombie monsters. Neither player can Tribute Summon monsters, except Zombie monsters.

        UR Rarity
        Crackdown
        UR Rarity
        Crackdown
        UR Rarity
        Crackdown
        Trap Continuous
        Crackdown
        Bắt vật lớn

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.         Phân loại:

         Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

         R Rarity
         Destiny HERO - Dangerous
         R Rarity
         Destiny HERO - Dangerous
         R Rarity
         Destiny HERO - Dangerous
         DARK 6
         Destiny HERO - Dangerous
         Anh hùng định mệnh - Kẻ hiểm nguy
         • ATK:

         • 2000

         • DEF:

         • 2600


         Hiệu ứng (VN):

         1 "Destiny HERO" + 1 quái thú Hiệu ứng TỐI
         (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; gửi 1 "Destiny HERO" từ tay của bạn hoặc Deck đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, "Destiny HERO" mà bạn điều khiển sẽ tăng 200 ATK cho mỗi "Destiny HERO" trong Mộ của bạn cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Dangerous" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 "Destiny HERO" monster + 1 DARK Effect Monster (Quick Effect): You can discard 1 card; send 1 "Destiny HERO" monster from your hand or Deck to the GY, and if you do, "Destiny HERO" monsters you control gain 200 ATK for each "Destiny HERO" monster in your GY until the end of this turn. You can only use this effect of "Destiny HERO - Dangerous" once per turn.

         UR Rarity
         Destiny HERO - Dystopia
         UR Rarity
         Destiny HERO - Dystopia
         UR Rarity
         Destiny HERO - Dystopia
         DARK 8
         Destiny HERO - Dystopia
         Anh hùng định mệnh - Phản địa đàng
         • ATK:

         • 2800

         • DEF:

         • 2400


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú "Destiny HERO"
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Destiny HERO" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK của mục tiêu đó. Nếu ATK hiện tại của lá bài này khác với ATK ban đầu của nó (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, ATK của lá bài này sẽ bằng ATK ban đầu của lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Destiny HERO - Dystopia" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 "Destiny HERO" monsters If this card is Special Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "Destiny HERO" monster in your GY; inflict damage to your opponent equal to that target's ATK. If this card's current ATK is different from its original ATK (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 card on the field; destroy it, and if you do, this card's ATK becomes equal to this card's original ATK. You can only use each effect of "Destiny HERO - Dystopia" once per turn.

         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         FIRE
         Knightmare Phoenix
         Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 1900

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Trên

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú có tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         DARK
         Knightmare Unicorn
         Kỳ lân khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 2200

         • LINK-3

         Mũi tên Link:

         Trái

         Dưới

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2+ quái thú với các tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

         SR Rarity
         Xtra HERO Wonder Driver
         SR Rarity
         Xtra HERO Wonder Driver
         SR Rarity
         Xtra HERO Wonder Driver
         LIGHT
         Xtra HERO Wonder Driver
         Anh hùng đặc biệt Người Lái Thần Kỳ
         • ATK:

         • 1900

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Trên

         Dưới


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú "HERO"
         Nếu quái thú "HERO" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến khu vực của bạn, lá bài này sẽ chỉ đến: Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép "Polymerization" , 1 Lá bài Phép "Fusion" hoặc 1 Ma pháp Tức thời "Change" trong Mộ của bạn; Úp mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng này của "Xtra HERO Wonder Driver" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu và được gửi đến Mộ, hoặc nếu lá bài này bạn sở hữu bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "HERO" từ tay bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 "HERO" monsters If a "HERO" monster is Normal or Special Summoned to your zone this card points to: Target 1 "Polymerization" Spell Card, 1 "Fusion" Spell Card, or 1 "Change" Quick-Play Spell Card in your GY; Set that target. You can only activate this effect of "Xtra HERO Wonder Driver" once per turn. If this card is destroyed by battle and sent to the GY, or if this card in your possession is destroyed by an opponent's card effect and sent to your GY: Special Summon 1 "HERO" monster from your hand.

         SR Rarity
         Beatrice, Lady of the Eternal
         SR Rarity
         Beatrice, Lady of the Eternal
         SR Rarity
         Beatrice, Lady of the Eternal
         LIGHT
         Beatrice, Lady of the Eternal
         Quý bà sự trường tồn, Beatrice
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2800


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.

         SR Rarity
         Evilswarm Nightmare
         SR Rarity
         Evilswarm Nightmare
         SR Rarity
         Evilswarm Nightmare
         DARK
         Evilswarm Nightmare
         Vai-rớt Nightmare
         • ATK:

         • 950

         • DEF:

         • 1950


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú DARK Cấp 4
         Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.

         SR Rarity
         Number 70: Malevolent Sin
         SR Rarity
         Number 70: Malevolent Sin
         SR Rarity
         Number 70: Malevolent Sin
         DARK
         Number 70: Malevolent Sin
         Con số 70: Tội ác tử thần
         • ATK:

         • 2400

         • DEF:

         • 1200


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.

         Các Skill được sử dụng hàng đầu

         Destiny Effect: 100%
         Bạn có thể sử dụng các hiệu ứng sau mỗi lần một lần trong Trận đấu mà bạn đã Triệu hồi Thường một quái thú "Destiny HERO". Sau khi sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Thường/Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong Main Phase, ngoại trừ quái thú "Destiny HERO" và quái thú từ Extra Deck.
         ・Đặt 1 "Polymerization" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào sân của bạn và gửi 1 "Destiny HERO - Malicious" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Mộ của bạn.
         ・Tất cả quái vật trên sân của bạn có Cấp 8 trở lên tăng 200 ATK.
         ・Từ lượt thứ 3 trở đi, bạn có thể đưa 1 quái thú "Destiny HERO" bị trục xuất về Bộ bài của bạn, sau đó thêm 1 "Destiny HERO - Plasma" từ Bộ bài hoặc Mộ bài về tay bạn, sau đó trả lại 1 lá bài từ tay bạn về Deck của bạn.
         Destiny Effect: 100%
         Destiny Effect
         Bạn có thể sử dụng các hiệu ứng sau mỗi lần một lần trong Trận đấu mà bạn đã Triệu hồi Thường một quái thú "Destiny HERO". Sau khi sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Thường/Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong Main Phase, ngoại trừ quái thú "Destiny HERO" và quái thú từ Extra Deck.
         ・Đặt 1 "Polymerization" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào sân của bạn và gửi 1 "Destiny HERO - Malicious" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Mộ của bạn.
         ・Tất cả quái vật trên sân của bạn có Cấp 8 trở lên tăng 200 ATK.
         ・Từ lượt thứ 3 trở đi, bạn có thể đưa 1 quái thú "Destiny HERO" bị trục xuất về Bộ bài của bạn, sau đó thêm 1 "Destiny HERO - Plasma" từ Bộ bài hoặc Mộ bài về tay bạn, sau đó trả lại 1 lá bài từ tay bạn về Deck của bạn.
         Destiny Effect

         Cần 11 UR

         UR Rarity
         Destiny HERO - Plasma1 card
         UR Rarity
         Doomking Balerdroch1 card
         UR Rarity
         Destiny HERO - Dystopia1 card
         UR Rarity
         Knightmare Unicorn1 card
         UR Rarity
         Book of Moon3 card
         UR Rarity
         Forbidden Lance1 card
         UR Rarity
         Mind Control1 card
         UR Rarity
         Zombie World1 card
         UR Rarity
         Crackdown1 card

         Main: 30 Extra: 8

         R Rarity
         Destiny HERO - Celestial
         R Rarity
         Destiny HERO - Celestial
         Destiny HERO - Celestial
         DARK 4
         Destiny HERO - Celestial
         Anh hùng định mệnh - Người trời
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 1400


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 Lá bài Phép ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 500 sát thương cho đối thủ của bạn. Trong khi bạn không có lá bài nào trong tay, ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Destiny HERO" khỏi Mộ của bạn; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Celestial" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card declares an attack: You can target 1 face-up Spell your opponent controls; destroy it, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. While you have no cards in your hand, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card and 1 "Destiny HERO" monster from your GY; draw 2 cards. You can only use this effect of "Destiny HERO - Celestial" once per turn.


         R Rarity
         Destiny HERO - Celestial
         R Rarity
         Destiny HERO - Celestial
         Destiny HERO - Celestial
         DARK 4
         Destiny HERO - Celestial
         Anh hùng định mệnh - Người trời
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 1400


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 Lá bài Phép ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 500 sát thương cho đối thủ của bạn. Trong khi bạn không có lá bài nào trong tay, ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Destiny HERO" khỏi Mộ của bạn; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Celestial" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card declares an attack: You can target 1 face-up Spell your opponent controls; destroy it, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. While you have no cards in your hand, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card and 1 "Destiny HERO" monster from your GY; draw 2 cards. You can only use this effect of "Destiny HERO - Celestial" once per turn.


         R Rarity
         Destiny HERO - Celestial
         R Rarity
         Destiny HERO - Celestial
         Destiny HERO - Celestial
         DARK 4
         Destiny HERO - Celestial
         Anh hùng định mệnh - Người trời
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 1400


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 Lá bài Phép ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 500 sát thương cho đối thủ của bạn. Trong khi bạn không có lá bài nào trong tay, ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Destiny HERO" khỏi Mộ của bạn; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Celestial" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card declares an attack: You can target 1 face-up Spell your opponent controls; destroy it, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. While you have no cards in your hand, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card and 1 "Destiny HERO" monster from your GY; draw 2 cards. You can only use this effect of "Destiny HERO - Celestial" once per turn.


         R Rarity
         Destiny HERO - Dark Angel
         R Rarity
         Destiny HERO - Dark Angel
         Destiny HERO - Dark Angel
         DARK 1
         Destiny HERO - Dark Angel
         Anh hùng định mệnh - Thiên thần bóng tối
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu bạn có 3 "Destiny HERO" trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Destiny HERO" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ. Khi một Bài Phép hoặc hiệu ứng bạn kích hoạt thực thi, hãy vô hiệu hoá hiệu ứng đó, và nếu bạn làm điều đó, hoặc nếu nó không có hiệu ứng, hãy hủy lá bài đó. Trong Standby Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Destiny HERO" khỏi Mộ của bạn; mỗi người chơi chọn 1 Lá bài Phép Thường từ Deck của họ và đặt nó lên trên Deck của họ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If you have 3 or more "Destiny HERO" monsters in your GY: You can discard this card, then target 1 "Destiny HERO" monster in your GY; Special Summon it to your opponent's field in Defense Position. When a Spell Card or effect you activate resolves, negate that effect, and if you do, or if it did not have an effect, destroy that card. During your Standby Phase: You can banish this card and 1 "Destiny HERO" monster from your GY; each player chooses 1 Normal Spell from their Deck, and places it on top of their Deck.


         R Rarity
         Destiny HERO - Dark Angel
         R Rarity
         Destiny HERO - Dark Angel
         Destiny HERO - Dark Angel
         DARK 1
         Destiny HERO - Dark Angel
         Anh hùng định mệnh - Thiên thần bóng tối
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu bạn có 3 "Destiny HERO" trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Destiny HERO" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ. Khi một Bài Phép hoặc hiệu ứng bạn kích hoạt thực thi, hãy vô hiệu hoá hiệu ứng đó, và nếu bạn làm điều đó, hoặc nếu nó không có hiệu ứng, hãy hủy lá bài đó. Trong Standby Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Destiny HERO" khỏi Mộ của bạn; mỗi người chơi chọn 1 Lá bài Phép Thường từ Deck của họ và đặt nó lên trên Deck của họ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If you have 3 or more "Destiny HERO" monsters in your GY: You can discard this card, then target 1 "Destiny HERO" monster in your GY; Special Summon it to your opponent's field in Defense Position. When a Spell Card or effect you activate resolves, negate that effect, and if you do, or if it did not have an effect, destroy that card. During your Standby Phase: You can banish this card and 1 "Destiny HERO" monster from your GY; each player chooses 1 Normal Spell from their Deck, and places it on top of their Deck.


         SR Rarity
         Destiny HERO - Decider
         SR Rarity
         Destiny HERO - Decider
         Destiny HERO - Decider
         DARK 4
         Destiny HERO - Decider
         Anh hùng định mệnh - Kẻ định đoạt
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         Quái thú Cấp 6 hoặc lớn hơn mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Destiny HERO - Decider" một lần trong mỗi Trận đấu.
         ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "HERO" từ Mộ lên tay của bạn trong End Phase của lượt này.
         ● Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt có thể gây sát thương cho bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (Hiệu ứng nhanh): Trả lại lá bài này lên tay bạn, và nếu bạn làm điều đó, thì hiệu ứng đó sẽ gây thiệt hại cho bạn 0.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Level 6 or higher monsters your opponent controls cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Destiny HERO - Decider" once per Duel. ● If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "HERO" monster from your GY to your hand during the End Phase of this turn. ● When a card or effect is activated that would inflict damage to you, while this card is in your GY (Quick Effect): Return this card to your hand, and if you do, make that effect damage to you 0.


         SR Rarity
         Destiny HERO - Decider
         SR Rarity
         Destiny HERO - Decider
         Destiny HERO - Decider
         DARK 4
         Destiny HERO - Decider
         Anh hùng định mệnh - Kẻ định đoạt
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         Quái thú Cấp 6 hoặc lớn hơn mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Destiny HERO - Decider" một lần trong mỗi Trận đấu.
         ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "HERO" từ Mộ lên tay của bạn trong End Phase của lượt này.
         ● Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt có thể gây sát thương cho bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (Hiệu ứng nhanh): Trả lại lá bài này lên tay bạn, và nếu bạn làm điều đó, thì hiệu ứng đó sẽ gây thiệt hại cho bạn 0.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Level 6 or higher monsters your opponent controls cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Destiny HERO - Decider" once per Duel. ● If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "HERO" monster from your GY to your hand during the End Phase of this turn. ● When a card or effect is activated that would inflict damage to you, while this card is in your GY (Quick Effect): Return this card to your hand, and if you do, make that effect damage to you 0.


         SR Rarity
         Destiny HERO - Decider
         SR Rarity
         Destiny HERO - Decider
         Destiny HERO - Decider
         DARK 4
         Destiny HERO - Decider
         Anh hùng định mệnh - Kẻ định đoạt
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         Quái thú Cấp 6 hoặc lớn hơn mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Destiny HERO - Decider" một lần trong mỗi Trận đấu.
         ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "HERO" từ Mộ lên tay của bạn trong End Phase của lượt này.
         ● Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt có thể gây sát thương cho bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (Hiệu ứng nhanh): Trả lại lá bài này lên tay bạn, và nếu bạn làm điều đó, thì hiệu ứng đó sẽ gây thiệt hại cho bạn 0.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Level 6 or higher monsters your opponent controls cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Destiny HERO - Decider" once per Duel. ● If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "HERO" monster from your GY to your hand during the End Phase of this turn. ● When a card or effect is activated that would inflict damage to you, while this card is in your GY (Quick Effect): Return this card to your hand, and if you do, make that effect damage to you 0.


         R Rarity
         Destiny HERO - Dreamer
         R Rarity
         Destiny HERO - Dreamer
         Destiny HERO - Dreamer
         DARK 1
         Destiny HERO - Dreamer
         Anh hùng định mệnh - Kẻ mơ màng
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 600


         Hiệu ứng (VN):

         Trong damage calculation, nếu "Destiny HERO" chiến đấu và lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này và nếu bạn làm điều đó, quái thú của bạn không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu đó, bạn cũng không bị thiệt hại từ chiến đấu chiến đấu đó. Nếu được Triệu hồi theo cách này, hãy loại bỏ lá bài này khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Dreamer" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During damage calculation, if your "Destiny HERO" monster battles and this card is in your GY: You can Special Summon this card, and if you do, your monster cannot be destroyed by that battle, also you take no battle damage from that battle. If Summoned this way, banish this card when it leaves the field. You can only use this effect of "Destiny HERO - Dreamer" once per turn.


         R Rarity
         Destiny HERO - Dreamer
         R Rarity
         Destiny HERO - Dreamer
         Destiny HERO - Dreamer
         DARK 1
         Destiny HERO - Dreamer
         Anh hùng định mệnh - Kẻ mơ màng
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 600


         Hiệu ứng (VN):

         Trong damage calculation, nếu "Destiny HERO" chiến đấu và lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này và nếu bạn làm điều đó, quái thú của bạn không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu đó, bạn cũng không bị thiệt hại từ chiến đấu chiến đấu đó. Nếu được Triệu hồi theo cách này, hãy loại bỏ lá bài này khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Dreamer" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During damage calculation, if your "Destiny HERO" monster battles and this card is in your GY: You can Special Summon this card, and if you do, your monster cannot be destroyed by that battle, also you take no battle damage from that battle. If Summoned this way, banish this card when it leaves the field. You can only use this effect of "Destiny HERO - Dreamer" once per turn.


         R Rarity
         Destiny HERO - Drilldark
         R Rarity
         Destiny HERO - Drilldark
         Destiny HERO - Drilldark
         DARK 4
         Destiny HERO - Drilldark
         Anh hùng định mệnh - Khoan hắc ám
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 1200


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Destiny HERO" từ tay của bạn với ATK nhỏ hơn hoặc bằng ATK của lá bài này trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Drilldark" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 "Destiny HERO" monster from your hand with ATK less than or equal to this card's ATK on the field. You can only use this effect of "Destiny HERO - Drilldark" once per turn. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


         R Rarity
         Destiny HERO - Drilldark
         R Rarity
         Destiny HERO - Drilldark
         Destiny HERO - Drilldark
         DARK 4
         Destiny HERO - Drilldark
         Anh hùng định mệnh - Khoan hắc ám
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 1200


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Destiny HERO" từ tay của bạn với ATK nhỏ hơn hoặc bằng ATK của lá bài này trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Drilldark" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 "Destiny HERO" monster from your hand with ATK less than or equal to this card's ATK on the field. You can only use this effect of "Destiny HERO - Drilldark" once per turn. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


         R Rarity
         Destiny HERO - Drilldark
         R Rarity
         Destiny HERO - Drilldark
         Destiny HERO - Drilldark
         DARK 4
         Destiny HERO - Drilldark
         Anh hùng định mệnh - Khoan hắc ám
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 1200


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Destiny HERO" từ tay của bạn với ATK nhỏ hơn hoặc bằng ATK của lá bài này trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Drilldark" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 "Destiny HERO" monster from your hand with ATK less than or equal to this card's ATK on the field. You can only use this effect of "Destiny HERO - Drilldark" once per turn. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


         SR Rarity
         Destiny HERO - Malicious
         SR Rarity
         Destiny HERO - Malicious
         Destiny HERO - Malicious
         DARK 6
         Destiny HERO - Malicious
         Anh hùng định mệnh - Quỷ quái
         • ATK:

         • 800

         • DEF:

         • 800


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Destiny HERO - Malicious" từ Deck của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Destiny HERO - Malicious" from your Deck.


         SR Rarity
         Destiny HERO - Malicious
         SR Rarity
         Destiny HERO - Malicious
         Destiny HERO - Malicious
         DARK 6
         Destiny HERO - Malicious
         Anh hùng định mệnh - Quỷ quái
         • ATK:

         • 800

         • DEF:

         • 800


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Destiny HERO - Malicious" từ Deck của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Destiny HERO - Malicious" from your Deck.


         UR Rarity
         Destiny HERO - Plasma
         UR Rarity
         Destiny HERO - Plasma
         Destiny HERO - Plasma
         DARK 8
         Destiny HERO - Plasma
         Anh hùng định mệnh - Plasma
         • ATK:

         • 1900

         • DEF:

         • 600


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 3 quái thú. Vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú ngửa mặt trong khi đối thủ của bạn điều khiển chúng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này (tối đa 1). Nhận ATK bằng một nửa ATK ban đầu của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing 3 monsters. Negate the effects of face-up monsters while your opponent controls them. Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; equip that target to this card (max. 1). Gains ATK equal to half the original ATK of the monster equipped to it by this effect.


         UR Rarity
         Doomking Balerdroch
         UR Rarity
         Doomking Balerdroch
         Doomking Balerdroch
         DARK 8
         Doomking Balerdroch
         Vua diệt vong Balerdroch
         • ATK:

         • 2800

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Trong Standby Phase, nếu một lá bài ngửa nằm trong Vùng bài Phép Môi Trường và lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Doomking Balerdroch" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi Chuỗi, khi quái thú Zombie, ngoại trừ "Doomking Balerdroch", kích hoạt hiệu ứng của nó (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể áp dụng một trong các hiệu ứng này (nhưng bạn không thể áp dụng cùng hiệu ứng đó của "Doomking Balerdroch" lại đến lượt này).
         ● Vô hiệu hoá hiệu ứng đó. ● Loại bỏ 1 quái thú khỏi sân hoặc Mộ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During the Standby Phase, if a face-up card is in a Field Zone and this card is in your GY: You can Special Summon this card in Defense Position. You can only use this effect of "Doomking Balerdroch" once per turn. Once per Chain, when a Zombie monster, except "Doomking Balerdroch", activates its effect (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can apply 1 of these effects (but you cannot apply that same effect of "Doomking Balerdroch" again this turn). ● Negate that effect. ● Banish 1 monster from the field or GY.


         R Rarity
         Necroworld Banshee
         R Rarity
         Necroworld Banshee
         Necroworld Banshee
         DARK 4
         Necroworld Banshee
         Hồn ma nữ kiếp sau
         • ATK:

         • 1800

         • DEF:

         • 200


         Hiệu ứng (VN):

         "Zombie World" trong Vùng Bài Phép Môi Trường không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu bằng hiệu ứng của lá bài. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân của bạn hoặc Mộ; kích hoạt 1 "Zombie World" trực tiếp từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Necroworld Banshee" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         "Zombie World" in the Field Zone cannot be destroyed by card effects, also neither player can target it with card effects. (Quick Effect): You can banish this card from your field or GY; activate 1 "Zombie World" directly from your hand or Deck. You can only use this effect of "Necroworld Banshee" once per turn.


         UR Rarity
         Book of Moon
         UR Rarity
         Book of Moon
         Book of Moon
         Spell Quick
         Book of Moon
         Sách mặt trăng

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


          UR Rarity
          Book of Moon
          UR Rarity
          Book of Moon
          Book of Moon
          Spell Quick
          Book of Moon
          Sách mặt trăng

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


           UR Rarity
           Book of Moon
           UR Rarity
           Book of Moon
           Book of Moon
           Spell Quick
           Book of Moon
           Sách mặt trăng

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


            SR Rarity
            Dark Hole
            SR Rarity
            Dark Hole
            Dark Hole
            Spell Normal
            Dark Hole
            HỐ đen

             Hiệu ứng (VN):

             Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Destroy all monsters on the field.


             SR Rarity
             Enemy Controller
             SR Rarity
             Enemy Controller
             Enemy Controller
             Spell Quick
             Enemy Controller
             Điều khiển địch

              Hiệu ứng (VN):

              Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
              ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
              ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


              SR Rarity
              Forbidden Chalice
              SR Rarity
              Forbidden Chalice
              Forbidden Chalice
              Spell Quick
              Forbidden Chalice
              Chén thánh bị cấm

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


               SR Rarity
               Forbidden Chalice
               SR Rarity
               Forbidden Chalice
               Forbidden Chalice
               Spell Quick
               Forbidden Chalice
               Chén thánh bị cấm

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


                SR Rarity
                Forbidden Chalice
                SR Rarity
                Forbidden Chalice
                Forbidden Chalice
                Spell Quick
                Forbidden Chalice
                Chén thánh bị cấm

                 Hiệu ứng (VN):

                 Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


                 UR Rarity
                 Forbidden Lance
                 UR Rarity
                 Forbidden Lance
                 Forbidden Lance
                 Spell Quick
                 Forbidden Lance
                 Cây thương thánh bị cấm

                  Hiệu ứng (VN):

                  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


                  UR Rarity
                  Mind Control
                  UR Rarity
                  Mind Control
                  Mind Control
                  Spell Normal
                  Mind Control
                  Kiểm soát mặt tinh thần

                   Hiệu ứng (VN):

                   Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, điều khiển mục tiêu đó, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công hoặc bị Hiến tế.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Target 1 monster your opponent controls; until the End Phase, take control of that target, but it cannot declare an attack or be Tributed.


                   UR Rarity
                   Zombie World
                   UR Rarity
                   Zombie World
                   Zombie World
                   Spell Field
                   Zombie World
                   Thế giới xác sống

                    Hiệu ứng (VN):

                    Tất cả quái thú trên sân và trong Mộ đều trở thành quái thú Zombie. Cả hai người chơi đều không thể Triệu hồi Hiến tế quái thú, ngoại trừ quái thú Zombie.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    All monsters on the field and in the GYs become Zombie monsters. Neither player can Tribute Summon monsters, except Zombie monsters.


                    UR Rarity
                    Crackdown
                    UR Rarity
                    Crackdown
                    Crackdown
                    Trap Continuous
                    Crackdown
                    Bắt vật lớn

                     Hiệu ứng (VN):

                     Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
                     Phân loại:

                     R Rarity
                     Destiny HERO - Dangerous
                     R Rarity
                     Destiny HERO - Dangerous
                     Destiny HERO - Dangerous
                     DARK 6
                     Destiny HERO - Dangerous
                     Anh hùng định mệnh - Kẻ hiểm nguy
                     • ATK:

                     • 2000

                     • DEF:

                     • 2600


                     Hiệu ứng (VN):

                     1 "Destiny HERO" + 1 quái thú Hiệu ứng TỐI
                     (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; gửi 1 "Destiny HERO" từ tay của bạn hoặc Deck đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, "Destiny HERO" mà bạn điều khiển sẽ tăng 200 ATK cho mỗi "Destiny HERO" trong Mộ của bạn cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Dangerous" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     1 "Destiny HERO" monster + 1 DARK Effect Monster (Quick Effect): You can discard 1 card; send 1 "Destiny HERO" monster from your hand or Deck to the GY, and if you do, "Destiny HERO" monsters you control gain 200 ATK for each "Destiny HERO" monster in your GY until the end of this turn. You can only use this effect of "Destiny HERO - Dangerous" once per turn.


                     UR Rarity
                     Destiny HERO - Dystopia
                     UR Rarity
                     Destiny HERO - Dystopia
                     Destiny HERO - Dystopia
                     DARK 8
                     Destiny HERO - Dystopia
                     Anh hùng định mệnh - Phản địa đàng
                     • ATK:

                     • 2800

                     • DEF:

                     • 2400


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú "Destiny HERO"
                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Destiny HERO" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK của mục tiêu đó. Nếu ATK hiện tại của lá bài này khác với ATK ban đầu của nó (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, ATK của lá bài này sẽ bằng ATK ban đầu của lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Destiny HERO - Dystopia" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 "Destiny HERO" monsters If this card is Special Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "Destiny HERO" monster in your GY; inflict damage to your opponent equal to that target's ATK. If this card's current ATK is different from its original ATK (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 card on the field; destroy it, and if you do, this card's ATK becomes equal to this card's original ATK. You can only use each effect of "Destiny HERO - Dystopia" once per turn.


                     SR Rarity
                     Knightmare Phoenix
                     SR Rarity
                     Knightmare Phoenix
                     Knightmare Phoenix
                     FIRE
                     Knightmare Phoenix
                     Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                     • ATK:

                     • 1900

                     • LINK-2

                     Mũi tên Link:

                     Trên

                     Phải


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú có tên khác nhau
                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                     UR Rarity
                     Knightmare Unicorn
                     UR Rarity
                     Knightmare Unicorn
                     Knightmare Unicorn
                     DARK
                     Knightmare Unicorn
                     Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                     • ATK:

                     • 2200

                     • LINK-3

                     Mũi tên Link:

                     Trái

                     Dưới

                     Phải


                     Hiệu ứng (VN):

                     2+ quái thú với các tên khác nhau
                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                     SR Rarity
                     Xtra HERO Wonder Driver
                     SR Rarity
                     Xtra HERO Wonder Driver
                     Xtra HERO Wonder Driver
                     LIGHT
                     Xtra HERO Wonder Driver
                     Anh hùng đặc biệt Người Lái Thần Kỳ
                     • ATK:

                     • 1900

                     • LINK-2

                     Mũi tên Link:

                     Trên

                     Dưới


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú "HERO"
                     Nếu quái thú "HERO" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến khu vực của bạn, lá bài này sẽ chỉ đến: Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép "Polymerization" , 1 Lá bài Phép "Fusion" hoặc 1 Ma pháp Tức thời "Change" trong Mộ của bạn; Úp mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng này của "Xtra HERO Wonder Driver" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu và được gửi đến Mộ, hoặc nếu lá bài này bạn sở hữu bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "HERO" từ tay bạn.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 "HERO" monsters If a "HERO" monster is Normal or Special Summoned to your zone this card points to: Target 1 "Polymerization" Spell Card, 1 "Fusion" Spell Card, or 1 "Change" Quick-Play Spell Card in your GY; Set that target. You can only activate this effect of "Xtra HERO Wonder Driver" once per turn. If this card is destroyed by battle and sent to the GY, or if this card in your possession is destroyed by an opponent's card effect and sent to your GY: Special Summon 1 "HERO" monster from your hand.


                     SR Rarity
                     Beatrice, Lady of the Eternal
                     SR Rarity
                     Beatrice, Lady of the Eternal
                     Beatrice, Lady of the Eternal
                     LIGHT
                     Beatrice, Lady of the Eternal
                     Quý bà sự trường tồn, Beatrice
                     • ATK:

                     • 2500

                     • DEF:

                     • 2800


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


                     SR Rarity
                     Evilswarm Nightmare
                     SR Rarity
                     Evilswarm Nightmare
                     Evilswarm Nightmare
                     DARK
                     Evilswarm Nightmare
                     Vai-rớt Nightmare
                     • ATK:

                     • 950

                     • DEF:

                     • 1950


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú DARK Cấp 4
                     Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.


                     SR Rarity
                     Number 70: Malevolent Sin
                     SR Rarity
                     Number 70: Malevolent Sin
                     Number 70: Malevolent Sin
                     DARK
                     Number 70: Malevolent Sin
                     Con số 70: Tội ác tử thần
                     • ATK:

                     • 2400

                     • DEF:

                     • 1200


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Cấp 4
                     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.                     Deck của DESTINY HEROS trong DUEL LINKS