Thông tin tổng quan của Dream Mirror

Nhìn chung

Dream Mirror là một archetype tập trung vào 2 lá bài Ma Pháp Môi Trường là Dream Mirror of Terror và Dream Mirror of Joy cùng với sự hiện diện của 1 quái thú Dream Mirror bất kì sau đó sẽ tuỳ vào quái thú Dream Mirror đang có trên tay và sân để thực hiện combo để phá huỷ bài trên sân hoặc triệu hồi 1 quái thú Dream Mirror khác từ tay hoặc Deck lên sân để thực hiện việc Triệu Hồi Xyz.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Ikelos, the Dream Mirror Mara
UR Rarity
Ikelos, the Dream Mirror Mara
UR Rarity
Ikelos, the Dream Mirror Mara
DARK 1
Ikelos, the Dream Mirror Mara
Tiểu quỷ gương giấc mơ, Ikelos
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Dream Mirror" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dream Mirror" từ tay của bạn, ngoại trừ "Ikelos, the Dream Mirror Mara". Trong Main Phase hoặc Battle Phase, nếu "Dream Mirror of Joy" nằm trong Vùng Bài Phép Môi Trường (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ikelos, the Dream Mirror Sprite" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ikelos, the Dream Mirror Mara" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned by the effect of a "Dream Mirror" monster: You can Special Summon 1 "Dream Mirror" monster from your hand, except "Ikelos, the Dream Mirror Mara". During the Main or Battle Phase, if "Dream Mirror of Joy" is in a Field Zone (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Ikelos, the Dream Mirror Sprite" from your Deck. You can only use each effect of "Ikelos, the Dream Mirror Mara" once per turn.

UR Rarity
Ikelos, the Dream Mirror Sprite
UR Rarity
Ikelos, the Dream Mirror Sprite
UR Rarity
Ikelos, the Dream Mirror Sprite
LIGHT 1
Ikelos, the Dream Mirror Sprite
Tiểu thư gương giấc mơ, Ikelos
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Dream Mirror" : Bạn có thể thêm 1 "Dream Mirror" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Ikelos, the Dream Mirror Sprite". Trong Main Phase hoặc Battle Phase, nếu "Dream Mirror of Terror" nằm trong Vùng bài Phép Môi Trường (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ikelos, the Dream Mirror Mara" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ikelos, the Dream Mirror Sprite" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned by the effect of a "Dream Mirror" monster: You can add 1 "Dream Mirror" card from your Deck to your hand, except "Ikelos, the Dream Mirror Sprite". During the Main or Battle Phase, if "Dream Mirror of Terror" is in a Field Zone (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Ikelos, the Dream Mirror Mara" from your Deck. You can only use each effect of "Ikelos, the Dream Mirror Sprite" once per turn.

R Rarity
Morpheus, the Dream Mirror Black Knight
R Rarity
Morpheus, the Dream Mirror Black Knight
R Rarity
Morpheus, the Dream Mirror Black Knight
DARK 8
Morpheus, the Dream Mirror Black Knight
Kỵ sĩ đen gương giấc mơ, Morpheus
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Dream Mirror" : Bạn có thể chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó. Trong Main Phase hoặc Battle Phase, nếu "Dream Mirror of Joy" nằm trong Vùng Bài Phép Môi Trường (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Morpheus, the Dream Mirror White Knight" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Morpheus, the Dream Mirror Black Knight" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned by the effect of a "Dream Mirror" monster: You can target 1 card on the field; destroy it. During the Main or Battle Phase, if "Dream Mirror of Joy" is in a Field Zone (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Morpheus, the Dream Mirror White Knight" from your Deck. You can only use each effect of "Morpheus, the Dream Mirror Black Knight" once per turn.

R Rarity
Morpheus, the Dream Mirror White Knight
R Rarity
Morpheus, the Dream Mirror White Knight
R Rarity
Morpheus, the Dream Mirror White Knight
LIGHT 8
Morpheus, the Dream Mirror White Knight
Kỵ sĩ trắng gương giấc mơ, Morpheus
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Dream Mirror" : Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài trong lượt này. Trong Main Phase hoặc Battle Phase, nếu "Dream Mirror of Terror" nằm trong Vùng bài Phép Môi Trường (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Morpheus, the Dream Mirror Black Knight" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Morpheus, the Dream Mirror White Knight" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned by the effect of a "Dream Mirror" monster: You can activate this effect; this card cannot be destroyed by battle or card effects this turn. During the Main or Battle Phase, if "Dream Mirror of Terror" is in a Field Zone (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Morpheus, the Dream Mirror Black Knight" from your Deck. You can only use each effect of "Morpheus, the Dream Mirror White Knight" once per turn.

SR Rarity
Neiroy, the Dream Mirror Disciple
SR Rarity
Neiroy, the Dream Mirror Disciple
SR Rarity
Neiroy, the Dream Mirror Disciple
LIGHT 3
Neiroy, the Dream Mirror Disciple
Tín đồ gương giấc mơ, Neiroy
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu "Dream Mirror" ở trên sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó, bạn có thể khiến lá bài này trở thành TỐI. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Dream Mirror" : Kích hoạt hiệu ứng này; nếu "Dream Mirror of Joy" ở trên sân, bạn có thể trả lại 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển lên tay, sau đó, nếu "Dream Mirror of Terror" ở trên sân, hãy rút 1 lá bài, sau đó xáo trộn 1 từ tay của bạn vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Neiroy, the Dream Mirror Disciple" mỗi lượt một lần.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a "Dream Mirror" monster(s) is on the field: You can Special Summon this card from your hand, then, you can make this card become DARK. If this card is Special Summoned by the effect of a "Dream Mirror" monster: Activate this effect; if "Dream Mirror of Joy" is on the field, you can return 1 Spell/Trap your opponent controls to the hand, also, after that, if "Dream Mirror of Terror" is on the field, draw 1 card, then shuffle 1 card from your hand into the Deck. You can only use each effect of "Neiroy, the Dream Mirror Disciple" once per turn.

SR Rarity
Neiroy, the Dream Mirror Traitor
SR Rarity
Neiroy, the Dream Mirror Traitor
SR Rarity
Neiroy, the Dream Mirror Traitor
DARK 3
Neiroy, the Dream Mirror Traitor
Phản đồ gương giấc mơ, Neiroy
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Neiroy, the Dream Mirror Disciple" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó bạn có thể làm cho lá bài này trở thành ÁNH SÁNG. Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Dream Mirror" khác; chọn 1 quái thú "Dream Mirror" từ Deck của bạn có Cấp độ khác với quái thú được Hiến tế, thêm 1 "Dream Mirror of Joy" hoặc 1 "Dream Mirror of Terror" từ Deck của bạn lên tay của bạn được đề cập trên quái thú đã chọn đó, và Triệu hồi Đặc biệt quái thú đã chọn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Neiroy, the Dream Mirror Traitor" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Neiroy, the Dream Mirror Disciple" from your Deck to your hand, then you can make this card become LIGHT. You can Tribute 1 other "Dream Mirror" monster; choose 1 "Dream Mirror" monster from your Deck with a different Level than the Tributed monster, add 1 "Dream Mirror of Joy" or 1 "Dream Mirror of Terror" from your Deck to your hand that is mentioned on that chosen monster, and Special Summon that chosen monster in Defense Position. You can only use each effect of "Neiroy, the Dream Mirror Traitor" once per turn.

N Rarity
Phantasos, the Dream Mirror Foe
N Rarity
Phantasos, the Dream Mirror Foe
N Rarity
Phantasos, the Dream Mirror Foe
DARK 4
Phantasos, the Dream Mirror Foe
Thú ác gương giấc mơ, Phantasos
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Dream Mirror" : Lá này có thể tấn công trực tiếp lượt này. Trong Main Phase hoặc Battle Phase, nếu "Dream Mirror of Joy" nằm trong Vùng Bài Phép Môi Trường (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Phantasos, the Dream Mirror Friend" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Phantasos, the Dream Mirror Foe" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned by the effect of a "Dream Mirror" monster: This card can attack directly this turn. During the Main or Battle Phase, if "Dream Mirror of Joy" is in a Field Zone (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Phantasos, the Dream Mirror Friend" from your Deck. You can only use each effect of "Phantasos, the Dream Mirror Foe" once per turn.

N Rarity
Phantasos, the Dream Mirror Friend
N Rarity
Phantasos, the Dream Mirror Friend
N Rarity
Phantasos, the Dream Mirror Friend
LIGHT 4
Phantasos, the Dream Mirror Friend
Thú thiện gương giấc mơ, Phantasos
 • ATK:

 • 900

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi đặc biệt bằng hiệu ứng của một "Dream Mirror" quái thú: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Cấp 8 hoặc thấp hơn "Dream Mirror" quái thú trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Phantasos, the Dream Mirror Friend"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Trong Main Phase hoặc Battle Phase, nếu "Dream Mirror of Terror" nằm trong Vùng bài Phép Môi Trường (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Phantasos, the Dream Mirror Foe" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Phantasos, the Dream Mirror Friend" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned by the effect of a "Dream Mirror" monster: You can target 1 Level 8 or lower "Dream Mirror" monster in your GY, except "Phantasos, the Dream Mirror Friend"; Special Summon it in Defense Position. During the Main or Battle Phase, if "Dream Mirror of Terror" is in a Field Zone (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Phantasos, the Dream Mirror Foe" from your Deck. You can only use each effect of "Phantasos, the Dream Mirror Friend" once per turn.

N Rarity
Dream Mirror of Chaos
N Rarity
Dream Mirror of Chaos
N Rarity
Dream Mirror of Chaos
Spell Quick
Dream Mirror of Chaos
Gương giấc mơ hỗn loạn

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Fusion 1 "Dream Mirror" từ Extra Deck của bạn, sử dụng những quái thú bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion. Nếu "Dream Mirror of Joy" ở trong Vùng Bài Phép Môi Trường, bạn cũng có thể sử dụng quái thú trong tay mình làm Nguyên liệu Fusion. Nếu "Dream Mirror of Terror" ở trong Vùng Bài Phép Môi Trường, bạn cũng có thể loại bỏ quái thú khỏi Mộ của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dream Mirror of Chaos" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Fusion Summon 1 "Dream Mirror" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control as Fusion Material. If "Dream Mirror of Joy" is in a Field Zone, you can also use monsters in your hand as Fusion Material. If "Dream Mirror of Terror" is in a Field Zone, you can also banish monsters from your GY as Fusion Material. You can only activate 1 "Dream Mirror of Chaos" per turn.

  UR Rarity
  Dream Mirror of Joy
  UR Rarity
  Dream Mirror of Joy
  UR Rarity
  Dream Mirror of Joy
  Spell Field
  Dream Mirror of Joy
  Gương giấc mơ vui vẻ

   Hiệu ứng (VN):

   Trong End Phase: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; kích hoạt 1 "Dream Mirror of Terror" trực tiếp từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dream Mirror of Joy" một lần mỗi lượt. "Dream Mirror" mà bạn điều khiển không thể bị chọn mục tiêu bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ hoặc tấn công của quái thú của chúng, ngoại trừ "Dream Mirror" của bạn có Cấp trên cùng. Hiệu ứng này chỉ được áp dụng khi bạn điều khiển quái thú "Dream Mirror"


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During the End Phase: You can banish this card; activate 1 "Dream Mirror of Terror" directly from your hand or Deck. You can only use this effect of "Dream Mirror of Joy" once per turn. "Dream Mirror" monsters you control cannot be targeted by your opponent's card effects, or their monsters' attacks, except your "Dream Mirror" monster(s) with the highest Level. This effect is only applied while you control a LIGHT "Dream Mirror" monster.

   UR Rarity
   Dream Mirror of Terror
   UR Rarity
   Dream Mirror of Terror
   UR Rarity
   Dream Mirror of Terror
   Spell Field
   Dream Mirror of Terror
   Gương giấc mơ sợ hãi

    Hiệu ứng (VN):

    Trong End Phase: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; kích hoạt 1 "Dream Mirror of Joy" trực tiếp từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dream Mirror of Terror" một lần mỗi lượt. Mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, gây 300 sát thương cho đối thủ của bạn. Hiệu ứng này chỉ được áp dụng khi bạn điều khiển quái thú "Dream Mirror"


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During the End Phase: You can banish this card; activate 1 "Dream Mirror of Joy" directly from your hand or Deck. You can only use this effect of "Dream Mirror of Terror" once per turn. Each time your opponent Special Summons a monster(s), inflict 300 damage to your opponent. This effect is only applied while you control a DARK "Dream Mirror" monster.

    SR Rarity
    Dream Mirror Phantasms
    SR Rarity
    Dream Mirror Phantasms
    SR Rarity
    Dream Mirror Phantasms
    Spell Continuous
    Dream Mirror Phantasms
    Gương giấc mơ ảo

     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Dream Mirror" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu "Dream Mirror of Joy" ở trong Vùng bài Phép Môi Trường, tất cả quái thú bạn điều khiển sẽ nhận được 500 ATK / DEF. Nếu "Dream Mirror of Terror" ở trong Vùng bài Phép Môi Trường, tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ mất 500 ATK / DEF. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dream Mirror Phantasms" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is activated: You can add 1 "Dream Mirror" monster from your Deck to your hand. If "Dream Mirror of Joy" is in a Field Zone, all monsters you control gain 500 ATK/DEF. If "Dream Mirror of Terror" is in a Field Zone, all monsters your opponent controls lose 500 ATK/DEF. You can only activate 1 "Dream Mirror Phantasms" per turn.

     UR Rarity
     Super Polymerization
     UR Rarity
     Super Polymerization
     UR Rarity
     Super Polymerization
     Spell Quick
     Super Polymerization
     Siêu dung hợp

      Hiệu ứng (VN):

      Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc các hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from either field as Fusion Material. Neither player can activate cards or effects in response to this card's activation.      Phân loại:

      N Rarity
      Dream Mirror Fantasy
      N Rarity
      Dream Mirror Fantasy
      N Rarity
      Dream Mirror Fantasy
      Trap Normal
      Dream Mirror Fantasy
      Gương giấc mơ giả tưởng

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn điều khiển một "Dream Mirror" : Chọn mục tiêu 1 quái thú trong số "Dream Mirror of Joy""Dream Mirror of Terror"; xáo trộn chúng vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ 1 lá bài trên sân. Nếu "Dream Mirror" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dream Mirror Fantasy" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you control a "Dream Mirror" monster: Target 1 each of your banished "Dream Mirror of Joy" and "Dream Mirror of Terror"; shuffle them into the Deck, and if you do, banish 1 card on the field. If a "Dream Mirror" card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only activate 1 "Dream Mirror Fantasy" per turn.

       UR Rarity
       Dream Mirror Hypnagogia
       UR Rarity
       Dream Mirror Hypnagogia
       UR Rarity
       Dream Mirror Hypnagogia
       Trap Normal
       Dream Mirror Hypnagogia
       Gương giấc mơ thức rồi ngủ

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn 1 "Dream Mirror of Joy" và 1 "Dream Mirror of Terror" từ tay và / hoặc Deck của bạn, và đặt 1 cái vào Vùng Bài Phép Môi Trường của bạn và cái kia trong Vùng Bài Phép Môi Trường của đối thủ, ngửa mặt lên. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dream Mirror Hypnagogia" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Choose 1 "Dream Mirror of Joy" and 1 "Dream Mirror of Terror" from your hand and/or Deck, and place 1 in your Field Zone and the other in your opponent's Field Zone, face-up. You can only activate 1 "Dream Mirror Hypnagogia" per turn.

        Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

        SR Rarity
        Mudragon of the Swamp
        SR Rarity
        Mudragon of the Swamp
        SR Rarity
        Mudragon of the Swamp
        WATER 4
        Mudragon of the Swamp
        Rồng bùn của đầm lầy
        • ATK:

        • 1900

        • DEF:

        • 1600


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú có cùng Thuộc tính nhưng khác loại
        Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu, hoặc quái thú trên sân có cùng Thuộc tính với lá bài này, với các hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính; lá bài này trở thành Thuộc tính đó cho đến khi kết thúc lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 monsters with the same Attribute but different Types Your opponent cannot target this card, or monsters on the field with the same Attribute as this card, with card effects. Once per turn (Quick Effect): You can declare 1 Attribute; this card becomes that Attribute until the end of this turn.

         Rarity
        Oneiros, the Dream Mirror Erlking
         Rarity
        Oneiros, the Dream Mirror Erlking
         Rarity
        Oneiros, the Dream Mirror Erlking
        LIGHT 10
        Oneiros, the Dream Mirror Erlking
        Thiên ma gương giấc mơ Oneiros
        • ATK:

        • 3000

        • DEF:

        • 3000


        Hiệu ứng (VN):

        2 "Dream Mirror" với các thuộc tính khác nhau
        Khi úp trên sân, lá bài này cũng là Thuộc tính TỐI. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Oneiros, the Dream Mirror Erlking" một lần mỗi lượt.
        ● Nếu quái thú khác mà bạn điều khiển bị Hiến Tế (trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.
        ● Nếu lá bài này của chủ sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dream Mirror" từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Oneiros, the Dream Mirror Erlking".


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 "Dream Mirror" monsters with different Attributes While face-up on the field, this card is also DARK-Attribute. You can only use each of the following effects of "Oneiros, the Dream Mirror Erlking" once per turn. ● If another monster you control is Tributed (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. ● If this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Dream Mirror" monster from your GY, except "Oneiros, the Dream Mirror Erlking".

        SR Rarity
        Oneiros, the Dream Mirror Tormentor
        SR Rarity
        Oneiros, the Dream Mirror Tormentor
        SR Rarity
        Oneiros, the Dream Mirror Tormentor
        DARK 10
        Oneiros, the Dream Mirror Tormentor
        Yểm ma gương giấc mơ, Oneiros
        • ATK:

        • 3000

        • DEF:

        • 3000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú "Dream Mirror" với các thuộc tính khác nhau
        Trong khi ngửa trên sân, lá bài này cũng thuộc tính LIGHT. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Oneiros, the Dream Mirror Tormentor" một lần mỗi lượt.
        ● Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi "Dream Mirror of Terror" đang ở trong Vùng bài Phép Môi Trường (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng đó.
        ● Nếu "Dream Mirror of Joy" nằm trong Vùng bài Phép Môi Trường (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Oneiros, the Dream Mirror Erlking" từ Extra Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 "Dream Mirror" monsters with different Attributes While face-up on the field, this card is also LIGHT-Attribute. You can only use each of the following effects of "Oneiros, the Dream Mirror Tormentor" once per turn. ● When a monster effect is activated while "Dream Mirror of Terror" is in a Field Zone (Quick Effect): You can negate that effect. ● If "Dream Mirror of Joy" is in a Field Zone (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Oneiros, the Dream Mirror Erlking" from your Extra Deck in Defense Position.

        SR Rarity
        Knightmare Phoenix
        SR Rarity
        Knightmare Phoenix
        SR Rarity
        Knightmare Phoenix
        FIRE
        Knightmare Phoenix
        Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
        • ATK:

        • 1900

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trên

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú có tên khác nhau
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

        UR Rarity
        Knightmare Unicorn
        UR Rarity
        Knightmare Unicorn
        UR Rarity
        Knightmare Unicorn
        DARK
        Knightmare Unicorn
        Kỳ lân khúc ác mộng mơ
        • ATK:

        • 2200

        • LINK-3

        Mũi tên Link:

        Trái

        Dưới

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2+ quái thú với các tên khác nhau
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

        Các Skill được sử dụng hàng đầu

        Field Exchange: 42.86%
        Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 3000 hoặc thấp hơn. Trả lại tối đa 2 lá bài, bao gồm ít nhất 1 lá Field Spell, từ tay của bạn đến cuối Bộ bài của bạn và rút cùng số lá khi bạn trả lại. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
        Field Exchange: 42.86%
        LP Boost Alpha: 14.29%
        Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
        LP Boost Alpha: 14.29%
        Destiny Draw: Mystical Space Typhoon: 14.29%
        Có thể được sử dụng trước khi rút bài bình thường nếu Điểm gốc của bạn thấp hơn đối thủ. Một trong những lá bài bạn rút bình thường ở lượt này sẽ là "Mystical Space Typhoon".
        Kỹ năng này có thể được sử dụng bất kể Điểm Gốc của bạn là bao nhiêu nếu có 3 lá bài trở lên trong Vùng Phép/Bẫy và Vùng Trường của đối thủ.
        Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu.
        Destiny Draw: Mystical Space Typhoon: 14.29%
        Light and Dark: 14.29%
        Kỹ năng này có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Chọn 1 trong các cách sau: ● Trả lại 1 quái thú thuộc tính DARK từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn 1 quái vật thuộc tính LIGHT có cùng Cấp độ và Loại với quái vật đó từ Bộ bài vào tay bạn. ● Trả lại 1 quái thú thuộc tính LIGHT từ tay bạn vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 quái vật thuộc tính DARK có cùng Cấp độ và Loại với quái vật đó từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
        Light and Dark: 14.29%
        The Legend of the Heroes: 14.29%
        Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu.
        ・Có thể được sử dụng nếu tổng Xếp hạng Liên kết của quái vật trên sân của bạn là 3 trở lên. Tăng Điểm gốc của bạn lên 2000.
        ・Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Đưa 4 Quái thú Liên kết từ Mộ của bạn về Bộ bài Phụ, và thêm 1 "Mekk-Knight Crusadia Avramax" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ của bạn.
        Mekk-Knight Crusadia Avramax
        The Legend of the Heroes: 14.29%
        Destiny Draw: Mystical Space Typhoon
        Có thể được sử dụng trước khi rút bài bình thường nếu Điểm gốc của bạn thấp hơn đối thủ. Một trong những lá bài bạn rút bình thường ở lượt này sẽ là "Mystical Space Typhoon".
        Kỹ năng này có thể được sử dụng bất kể Điểm Gốc của bạn là bao nhiêu nếu có 3 lá bài trở lên trong Vùng Phép/Bẫy và Vùng Trường của đối thủ.
        Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu.
        Destiny Draw: Mystical Space Typhoon

        Cần 19 UR

        UR Rarity
        D.D. Crow2 card
        UR Rarity
        Ikelos, the Dream Mirror Mara2 card
        UR Rarity
        Ikelos, the Dream Mirror Sprite2 card
         Rarity
        Oneiros, the Dream Mirror Erlking2 card
        UR Rarity
        Knightmare Unicorn1 card
        UR Rarity
        Linkuriboh1 card
        UR Rarity
        Ningirsu the World Chalice Warrior1 card
        UR Rarity
        Dream Mirror of Joy2 card
        UR Rarity
        Dream Mirror of Terror3 card
        UR Rarity
        Forbidden Droplet2 card
        UR Rarity
        Mystical Space Typhoon1 card

        Main: 27 Extra: 8

        UR Rarity
        D.D. Crow
        UR Rarity
        D.D. Crow
        D.D. Crow
        DARK 1
        D.D. Crow
        Quạ KgK
        • ATK:

        • 100

        • DEF:

        • 100


        Hiệu ứng (VN):

        (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
        Phân loại:

        UR Rarity
        D.D. Crow
        UR Rarity
        D.D. Crow
        D.D. Crow
        DARK 1
        D.D. Crow
        Quạ KgK
        • ATK:

        • 100

        • DEF:

        • 100


        Hiệu ứng (VN):

        (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
        Phân loại:

        UR Rarity
        Ikelos, the Dream Mirror Mara
        UR Rarity
        Ikelos, the Dream Mirror Mara
        Ikelos, the Dream Mirror Mara
        DARK 1
        Ikelos, the Dream Mirror Mara
        Tiểu quỷ gương giấc mơ, Ikelos
        • ATK:

        • 500

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Dream Mirror" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dream Mirror" từ tay của bạn, ngoại trừ "Ikelos, the Dream Mirror Mara". Trong Main Phase hoặc Battle Phase, nếu "Dream Mirror of Joy" nằm trong Vùng Bài Phép Môi Trường (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ikelos, the Dream Mirror Sprite" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ikelos, the Dream Mirror Mara" một lần cho mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is Special Summoned by the effect of a "Dream Mirror" monster: You can Special Summon 1 "Dream Mirror" monster from your hand, except "Ikelos, the Dream Mirror Mara". During the Main or Battle Phase, if "Dream Mirror of Joy" is in a Field Zone (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Ikelos, the Dream Mirror Sprite" from your Deck. You can only use each effect of "Ikelos, the Dream Mirror Mara" once per turn.


        UR Rarity
        Ikelos, the Dream Mirror Mara
        UR Rarity
        Ikelos, the Dream Mirror Mara
        Ikelos, the Dream Mirror Mara
        DARK 1
        Ikelos, the Dream Mirror Mara
        Tiểu quỷ gương giấc mơ, Ikelos
        • ATK:

        • 500

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Dream Mirror" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dream Mirror" từ tay của bạn, ngoại trừ "Ikelos, the Dream Mirror Mara". Trong Main Phase hoặc Battle Phase, nếu "Dream Mirror of Joy" nằm trong Vùng Bài Phép Môi Trường (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ikelos, the Dream Mirror Sprite" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ikelos, the Dream Mirror Mara" một lần cho mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is Special Summoned by the effect of a "Dream Mirror" monster: You can Special Summon 1 "Dream Mirror" monster from your hand, except "Ikelos, the Dream Mirror Mara". During the Main or Battle Phase, if "Dream Mirror of Joy" is in a Field Zone (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Ikelos, the Dream Mirror Sprite" from your Deck. You can only use each effect of "Ikelos, the Dream Mirror Mara" once per turn.


        UR Rarity
        Ikelos, the Dream Mirror Sprite
        UR Rarity
        Ikelos, the Dream Mirror Sprite
        Ikelos, the Dream Mirror Sprite
        LIGHT 1
        Ikelos, the Dream Mirror Sprite
        Tiểu thư gương giấc mơ, Ikelos
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 500


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Dream Mirror" : Bạn có thể thêm 1 "Dream Mirror" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Ikelos, the Dream Mirror Sprite". Trong Main Phase hoặc Battle Phase, nếu "Dream Mirror of Terror" nằm trong Vùng bài Phép Môi Trường (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ikelos, the Dream Mirror Mara" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ikelos, the Dream Mirror Sprite" một lần cho mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is Special Summoned by the effect of a "Dream Mirror" monster: You can add 1 "Dream Mirror" card from your Deck to your hand, except "Ikelos, the Dream Mirror Sprite". During the Main or Battle Phase, if "Dream Mirror of Terror" is in a Field Zone (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Ikelos, the Dream Mirror Mara" from your Deck. You can only use each effect of "Ikelos, the Dream Mirror Sprite" once per turn.


        UR Rarity
        Ikelos, the Dream Mirror Sprite
        UR Rarity
        Ikelos, the Dream Mirror Sprite
        Ikelos, the Dream Mirror Sprite
        LIGHT 1
        Ikelos, the Dream Mirror Sprite
        Tiểu thư gương giấc mơ, Ikelos
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 500


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Dream Mirror" : Bạn có thể thêm 1 "Dream Mirror" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Ikelos, the Dream Mirror Sprite". Trong Main Phase hoặc Battle Phase, nếu "Dream Mirror of Terror" nằm trong Vùng bài Phép Môi Trường (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ikelos, the Dream Mirror Mara" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ikelos, the Dream Mirror Sprite" một lần cho mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is Special Summoned by the effect of a "Dream Mirror" monster: You can add 1 "Dream Mirror" card from your Deck to your hand, except "Ikelos, the Dream Mirror Sprite". During the Main or Battle Phase, if "Dream Mirror of Terror" is in a Field Zone (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Ikelos, the Dream Mirror Mara" from your Deck. You can only use each effect of "Ikelos, the Dream Mirror Sprite" once per turn.


        R Rarity
        Morpheus, the Dream Mirror Black Knight
        R Rarity
        Morpheus, the Dream Mirror Black Knight
        Morpheus, the Dream Mirror Black Knight
        DARK 8
        Morpheus, the Dream Mirror Black Knight
        Kỵ sĩ đen gương giấc mơ, Morpheus
        • ATK:

        • 2800

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Dream Mirror" : Bạn có thể chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó. Trong Main Phase hoặc Battle Phase, nếu "Dream Mirror of Joy" nằm trong Vùng Bài Phép Môi Trường (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Morpheus, the Dream Mirror White Knight" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Morpheus, the Dream Mirror Black Knight" một lần cho mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is Special Summoned by the effect of a "Dream Mirror" monster: You can target 1 card on the field; destroy it. During the Main or Battle Phase, if "Dream Mirror of Joy" is in a Field Zone (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Morpheus, the Dream Mirror White Knight" from your Deck. You can only use each effect of "Morpheus, the Dream Mirror Black Knight" once per turn.


        SR Rarity
        Neiroy, the Dream Mirror Disciple
        SR Rarity
        Neiroy, the Dream Mirror Disciple
        Neiroy, the Dream Mirror Disciple
        LIGHT 3
        Neiroy, the Dream Mirror Disciple
        Tín đồ gương giấc mơ, Neiroy
        • ATK:

        • 1000

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu "Dream Mirror" ở trên sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó, bạn có thể khiến lá bài này trở thành TỐI. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Dream Mirror" : Kích hoạt hiệu ứng này; nếu "Dream Mirror of Joy" ở trên sân, bạn có thể trả lại 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển lên tay, sau đó, nếu "Dream Mirror of Terror" ở trên sân, hãy rút 1 lá bài, sau đó xáo trộn 1 từ tay của bạn vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Neiroy, the Dream Mirror Disciple" mỗi lượt một lần.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If a "Dream Mirror" monster(s) is on the field: You can Special Summon this card from your hand, then, you can make this card become DARK. If this card is Special Summoned by the effect of a "Dream Mirror" monster: Activate this effect; if "Dream Mirror of Joy" is on the field, you can return 1 Spell/Trap your opponent controls to the hand, also, after that, if "Dream Mirror of Terror" is on the field, draw 1 card, then shuffle 1 card from your hand into the Deck. You can only use each effect of "Neiroy, the Dream Mirror Disciple" once per turn.


        SR Rarity
        Neiroy, the Dream Mirror Disciple
        SR Rarity
        Neiroy, the Dream Mirror Disciple
        Neiroy, the Dream Mirror Disciple
        LIGHT 3
        Neiroy, the Dream Mirror Disciple
        Tín đồ gương giấc mơ, Neiroy
        • ATK:

        • 1000

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu "Dream Mirror" ở trên sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó, bạn có thể khiến lá bài này trở thành TỐI. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Dream Mirror" : Kích hoạt hiệu ứng này; nếu "Dream Mirror of Joy" ở trên sân, bạn có thể trả lại 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển lên tay, sau đó, nếu "Dream Mirror of Terror" ở trên sân, hãy rút 1 lá bài, sau đó xáo trộn 1 từ tay của bạn vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Neiroy, the Dream Mirror Disciple" mỗi lượt một lần.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If a "Dream Mirror" monster(s) is on the field: You can Special Summon this card from your hand, then, you can make this card become DARK. If this card is Special Summoned by the effect of a "Dream Mirror" monster: Activate this effect; if "Dream Mirror of Joy" is on the field, you can return 1 Spell/Trap your opponent controls to the hand, also, after that, if "Dream Mirror of Terror" is on the field, draw 1 card, then shuffle 1 card from your hand into the Deck. You can only use each effect of "Neiroy, the Dream Mirror Disciple" once per turn.


        SR Rarity
        Neiroy, the Dream Mirror Traitor
        SR Rarity
        Neiroy, the Dream Mirror Traitor
        Neiroy, the Dream Mirror Traitor
        DARK 3
        Neiroy, the Dream Mirror Traitor
        Phản đồ gương giấc mơ, Neiroy
        • ATK:

        • 1000

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Neiroy, the Dream Mirror Disciple" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó bạn có thể làm cho lá bài này trở thành ÁNH SÁNG. Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Dream Mirror" khác; chọn 1 quái thú "Dream Mirror" từ Deck của bạn có Cấp độ khác với quái thú được Hiến tế, thêm 1 "Dream Mirror of Joy" hoặc 1 "Dream Mirror of Terror" từ Deck của bạn lên tay của bạn được đề cập trên quái thú đã chọn đó, và Triệu hồi Đặc biệt quái thú đã chọn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Neiroy, the Dream Mirror Traitor" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Neiroy, the Dream Mirror Disciple" from your Deck to your hand, then you can make this card become LIGHT. You can Tribute 1 other "Dream Mirror" monster; choose 1 "Dream Mirror" monster from your Deck with a different Level than the Tributed monster, add 1 "Dream Mirror of Joy" or 1 "Dream Mirror of Terror" from your Deck to your hand that is mentioned on that chosen monster, and Special Summon that chosen monster in Defense Position. You can only use each effect of "Neiroy, the Dream Mirror Traitor" once per turn.


        SR Rarity
        Neiroy, the Dream Mirror Traitor
        SR Rarity
        Neiroy, the Dream Mirror Traitor
        Neiroy, the Dream Mirror Traitor
        DARK 3
        Neiroy, the Dream Mirror Traitor
        Phản đồ gương giấc mơ, Neiroy
        • ATK:

        • 1000

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Neiroy, the Dream Mirror Disciple" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó bạn có thể làm cho lá bài này trở thành ÁNH SÁNG. Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Dream Mirror" khác; chọn 1 quái thú "Dream Mirror" từ Deck của bạn có Cấp độ khác với quái thú được Hiến tế, thêm 1 "Dream Mirror of Joy" hoặc 1 "Dream Mirror of Terror" từ Deck của bạn lên tay của bạn được đề cập trên quái thú đã chọn đó, và Triệu hồi Đặc biệt quái thú đã chọn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Neiroy, the Dream Mirror Traitor" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Neiroy, the Dream Mirror Disciple" from your Deck to your hand, then you can make this card become LIGHT. You can Tribute 1 other "Dream Mirror" monster; choose 1 "Dream Mirror" monster from your Deck with a different Level than the Tributed monster, add 1 "Dream Mirror of Joy" or 1 "Dream Mirror of Terror" from your Deck to your hand that is mentioned on that chosen monster, and Special Summon that chosen monster in Defense Position. You can only use each effect of "Neiroy, the Dream Mirror Traitor" once per turn.


        SR Rarity
        Neiroy, the Dream Mirror Traitor
        SR Rarity
        Neiroy, the Dream Mirror Traitor
        Neiroy, the Dream Mirror Traitor
        DARK 3
        Neiroy, the Dream Mirror Traitor
        Phản đồ gương giấc mơ, Neiroy
        • ATK:

        • 1000

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Neiroy, the Dream Mirror Disciple" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó bạn có thể làm cho lá bài này trở thành ÁNH SÁNG. Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Dream Mirror" khác; chọn 1 quái thú "Dream Mirror" từ Deck của bạn có Cấp độ khác với quái thú được Hiến tế, thêm 1 "Dream Mirror of Joy" hoặc 1 "Dream Mirror of Terror" từ Deck của bạn lên tay của bạn được đề cập trên quái thú đã chọn đó, và Triệu hồi Đặc biệt quái thú đã chọn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Neiroy, the Dream Mirror Traitor" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Neiroy, the Dream Mirror Disciple" from your Deck to your hand, then you can make this card become LIGHT. You can Tribute 1 other "Dream Mirror" monster; choose 1 "Dream Mirror" monster from your Deck with a different Level than the Tributed monster, add 1 "Dream Mirror of Joy" or 1 "Dream Mirror of Terror" from your Deck to your hand that is mentioned on that chosen monster, and Special Summon that chosen monster in Defense Position. You can only use each effect of "Neiroy, the Dream Mirror Traitor" once per turn.


        N Rarity
        Phantasos, the Dream Mirror Friend
        N Rarity
        Phantasos, the Dream Mirror Friend
        Phantasos, the Dream Mirror Friend
        LIGHT 4
        Phantasos, the Dream Mirror Friend
        Thú thiện gương giấc mơ, Phantasos
        • ATK:

        • 900

        • DEF:

        • 1900


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này được Triệu hồi đặc biệt bằng hiệu ứng của một "Dream Mirror" quái thú: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Cấp 8 hoặc thấp hơn "Dream Mirror" quái thú trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Phantasos, the Dream Mirror Friend"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Trong Main Phase hoặc Battle Phase, nếu "Dream Mirror of Terror" nằm trong Vùng bài Phép Môi Trường (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Phantasos, the Dream Mirror Foe" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Phantasos, the Dream Mirror Friend" một lần cho mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is Special Summoned by the effect of a "Dream Mirror" monster: You can target 1 Level 8 or lower "Dream Mirror" monster in your GY, except "Phantasos, the Dream Mirror Friend"; Special Summon it in Defense Position. During the Main or Battle Phase, if "Dream Mirror of Terror" is in a Field Zone (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Phantasos, the Dream Mirror Foe" from your Deck. You can only use each effect of "Phantasos, the Dream Mirror Friend" once per turn.


        N Rarity
        Dream Mirror of Chaos
        N Rarity
        Dream Mirror of Chaos
        Dream Mirror of Chaos
        Spell Quick
        Dream Mirror of Chaos
        Gương giấc mơ hỗn loạn

         Hiệu ứng (VN):

         Triệu hồi Fusion 1 "Dream Mirror" từ Extra Deck của bạn, sử dụng những quái thú bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion. Nếu "Dream Mirror of Joy" ở trong Vùng Bài Phép Môi Trường, bạn cũng có thể sử dụng quái thú trong tay mình làm Nguyên liệu Fusion. Nếu "Dream Mirror of Terror" ở trong Vùng Bài Phép Môi Trường, bạn cũng có thể loại bỏ quái thú khỏi Mộ của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dream Mirror of Chaos" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Fusion Summon 1 "Dream Mirror" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control as Fusion Material. If "Dream Mirror of Joy" is in a Field Zone, you can also use monsters in your hand as Fusion Material. If "Dream Mirror of Terror" is in a Field Zone, you can also banish monsters from your GY as Fusion Material. You can only activate 1 "Dream Mirror of Chaos" per turn.


         N Rarity
         Dream Mirror of Chaos
         N Rarity
         Dream Mirror of Chaos
         Dream Mirror of Chaos
         Spell Quick
         Dream Mirror of Chaos
         Gương giấc mơ hỗn loạn

          Hiệu ứng (VN):

          Triệu hồi Fusion 1 "Dream Mirror" từ Extra Deck của bạn, sử dụng những quái thú bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion. Nếu "Dream Mirror of Joy" ở trong Vùng Bài Phép Môi Trường, bạn cũng có thể sử dụng quái thú trong tay mình làm Nguyên liệu Fusion. Nếu "Dream Mirror of Terror" ở trong Vùng Bài Phép Môi Trường, bạn cũng có thể loại bỏ quái thú khỏi Mộ của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dream Mirror of Chaos" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Fusion Summon 1 "Dream Mirror" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control as Fusion Material. If "Dream Mirror of Joy" is in a Field Zone, you can also use monsters in your hand as Fusion Material. If "Dream Mirror of Terror" is in a Field Zone, you can also banish monsters from your GY as Fusion Material. You can only activate 1 "Dream Mirror of Chaos" per turn.


          UR Rarity
          Dream Mirror of Joy
          UR Rarity
          Dream Mirror of Joy
          Dream Mirror of Joy
          Spell Field
          Dream Mirror of Joy
          Gương giấc mơ vui vẻ

           Hiệu ứng (VN):

           Trong End Phase: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; kích hoạt 1 "Dream Mirror of Terror" trực tiếp từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dream Mirror of Joy" một lần mỗi lượt. "Dream Mirror" mà bạn điều khiển không thể bị chọn mục tiêu bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ hoặc tấn công của quái thú của chúng, ngoại trừ "Dream Mirror" của bạn có Cấp trên cùng. Hiệu ứng này chỉ được áp dụng khi bạn điều khiển quái thú "Dream Mirror"


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During the End Phase: You can banish this card; activate 1 "Dream Mirror of Terror" directly from your hand or Deck. You can only use this effect of "Dream Mirror of Joy" once per turn. "Dream Mirror" monsters you control cannot be targeted by your opponent's card effects, or their monsters' attacks, except your "Dream Mirror" monster(s) with the highest Level. This effect is only applied while you control a LIGHT "Dream Mirror" monster.


           UR Rarity
           Dream Mirror of Joy
           UR Rarity
           Dream Mirror of Joy
           Dream Mirror of Joy
           Spell Field
           Dream Mirror of Joy
           Gương giấc mơ vui vẻ

            Hiệu ứng (VN):

            Trong End Phase: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; kích hoạt 1 "Dream Mirror of Terror" trực tiếp từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dream Mirror of Joy" một lần mỗi lượt. "Dream Mirror" mà bạn điều khiển không thể bị chọn mục tiêu bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ hoặc tấn công của quái thú của chúng, ngoại trừ "Dream Mirror" của bạn có Cấp trên cùng. Hiệu ứng này chỉ được áp dụng khi bạn điều khiển quái thú "Dream Mirror"


            Hiệu ứng gốc (EN):

            During the End Phase: You can banish this card; activate 1 "Dream Mirror of Terror" directly from your hand or Deck. You can only use this effect of "Dream Mirror of Joy" once per turn. "Dream Mirror" monsters you control cannot be targeted by your opponent's card effects, or their monsters' attacks, except your "Dream Mirror" monster(s) with the highest Level. This effect is only applied while you control a LIGHT "Dream Mirror" monster.


            UR Rarity
            Dream Mirror of Terror
            UR Rarity
            Dream Mirror of Terror
            Dream Mirror of Terror
            Spell Field
            Dream Mirror of Terror
            Gương giấc mơ sợ hãi

             Hiệu ứng (VN):

             Trong End Phase: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; kích hoạt 1 "Dream Mirror of Joy" trực tiếp từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dream Mirror of Terror" một lần mỗi lượt. Mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, gây 300 sát thương cho đối thủ của bạn. Hiệu ứng này chỉ được áp dụng khi bạn điều khiển quái thú "Dream Mirror"


             Hiệu ứng gốc (EN):

             During the End Phase: You can banish this card; activate 1 "Dream Mirror of Joy" directly from your hand or Deck. You can only use this effect of "Dream Mirror of Terror" once per turn. Each time your opponent Special Summons a monster(s), inflict 300 damage to your opponent. This effect is only applied while you control a DARK "Dream Mirror" monster.


             UR Rarity
             Dream Mirror of Terror
             UR Rarity
             Dream Mirror of Terror
             Dream Mirror of Terror
             Spell Field
             Dream Mirror of Terror
             Gương giấc mơ sợ hãi

              Hiệu ứng (VN):

              Trong End Phase: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; kích hoạt 1 "Dream Mirror of Joy" trực tiếp từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dream Mirror of Terror" một lần mỗi lượt. Mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, gây 300 sát thương cho đối thủ của bạn. Hiệu ứng này chỉ được áp dụng khi bạn điều khiển quái thú "Dream Mirror"


              Hiệu ứng gốc (EN):

              During the End Phase: You can banish this card; activate 1 "Dream Mirror of Joy" directly from your hand or Deck. You can only use this effect of "Dream Mirror of Terror" once per turn. Each time your opponent Special Summons a monster(s), inflict 300 damage to your opponent. This effect is only applied while you control a DARK "Dream Mirror" monster.


              UR Rarity
              Dream Mirror of Terror
              UR Rarity
              Dream Mirror of Terror
              Dream Mirror of Terror
              Spell Field
              Dream Mirror of Terror
              Gương giấc mơ sợ hãi

               Hiệu ứng (VN):

               Trong End Phase: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; kích hoạt 1 "Dream Mirror of Joy" trực tiếp từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dream Mirror of Terror" một lần mỗi lượt. Mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, gây 300 sát thương cho đối thủ của bạn. Hiệu ứng này chỉ được áp dụng khi bạn điều khiển quái thú "Dream Mirror"


               Hiệu ứng gốc (EN):

               During the End Phase: You can banish this card; activate 1 "Dream Mirror of Joy" directly from your hand or Deck. You can only use this effect of "Dream Mirror of Terror" once per turn. Each time your opponent Special Summons a monster(s), inflict 300 damage to your opponent. This effect is only applied while you control a DARK "Dream Mirror" monster.


               SR Rarity
               Dream Mirror Phantasms
               SR Rarity
               Dream Mirror Phantasms
               Dream Mirror Phantasms
               Spell Continuous
               Dream Mirror Phantasms
               Gương giấc mơ ảo

                Hiệu ứng (VN):

                Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Dream Mirror" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu "Dream Mirror of Joy" ở trong Vùng bài Phép Môi Trường, tất cả quái thú bạn điều khiển sẽ nhận được 500 ATK / DEF. Nếu "Dream Mirror of Terror" ở trong Vùng bài Phép Môi Trường, tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ mất 500 ATK / DEF. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dream Mirror Phantasms" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When this card is activated: You can add 1 "Dream Mirror" monster from your Deck to your hand. If "Dream Mirror of Joy" is in a Field Zone, all monsters you control gain 500 ATK/DEF. If "Dream Mirror of Terror" is in a Field Zone, all monsters your opponent controls lose 500 ATK/DEF. You can only activate 1 "Dream Mirror Phantasms" per turn.


                SR Rarity
                Dream Mirror Phantasms
                SR Rarity
                Dream Mirror Phantasms
                Dream Mirror Phantasms
                Spell Continuous
                Dream Mirror Phantasms
                Gương giấc mơ ảo

                 Hiệu ứng (VN):

                 Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Dream Mirror" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu "Dream Mirror of Joy" ở trong Vùng bài Phép Môi Trường, tất cả quái thú bạn điều khiển sẽ nhận được 500 ATK / DEF. Nếu "Dream Mirror of Terror" ở trong Vùng bài Phép Môi Trường, tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ mất 500 ATK / DEF. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dream Mirror Phantasms" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 When this card is activated: You can add 1 "Dream Mirror" monster from your Deck to your hand. If "Dream Mirror of Joy" is in a Field Zone, all monsters you control gain 500 ATK/DEF. If "Dream Mirror of Terror" is in a Field Zone, all monsters your opponent controls lose 500 ATK/DEF. You can only activate 1 "Dream Mirror Phantasms" per turn.


                 SR Rarity
                 Dream Mirror Phantasms
                 SR Rarity
                 Dream Mirror Phantasms
                 Dream Mirror Phantasms
                 Spell Continuous
                 Dream Mirror Phantasms
                 Gương giấc mơ ảo

                  Hiệu ứng (VN):

                  Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Dream Mirror" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu "Dream Mirror of Joy" ở trong Vùng bài Phép Môi Trường, tất cả quái thú bạn điều khiển sẽ nhận được 500 ATK / DEF. Nếu "Dream Mirror of Terror" ở trong Vùng bài Phép Môi Trường, tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ mất 500 ATK / DEF. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dream Mirror Phantasms" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  When this card is activated: You can add 1 "Dream Mirror" monster from your Deck to your hand. If "Dream Mirror of Joy" is in a Field Zone, all monsters you control gain 500 ATK/DEF. If "Dream Mirror of Terror" is in a Field Zone, all monsters your opponent controls lose 500 ATK/DEF. You can only activate 1 "Dream Mirror Phantasms" per turn.


                  UR Rarity
                  Forbidden Droplet
                  UR Rarity
                  Forbidden Droplet
                  Forbidden Droplet
                  Spell Quick
                  Forbidden Droplet
                  Giọt thánh bị cấm

                   Hiệu ứng (VN):

                   Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
                   Phân loại:

                   UR Rarity
                   Forbidden Droplet
                   UR Rarity
                   Forbidden Droplet
                   Forbidden Droplet
                   Spell Quick
                   Forbidden Droplet
                   Giọt thánh bị cấm

                    Hiệu ứng (VN):

                    Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
                    Phân loại:

                    UR Rarity
                    Mystical Space Typhoon
                    UR Rarity
                    Mystical Space Typhoon
                    Mystical Space Typhoon
                    Spell Quick
                    Mystical Space Typhoon
                    Cơn lốc thần bí

                     Hiệu ứng (VN):

                     Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


                     N Rarity
                     Dream Mirror Fantasy
                     N Rarity
                     Dream Mirror Fantasy
                     Dream Mirror Fantasy
                     Trap Normal
                     Dream Mirror Fantasy
                     Gương giấc mơ giả tưởng

                      Hiệu ứng (VN):

                      Nếu bạn điều khiển một "Dream Mirror" : Chọn mục tiêu 1 quái thú trong số "Dream Mirror of Joy""Dream Mirror of Terror"; xáo trộn chúng vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ 1 lá bài trên sân. Nếu "Dream Mirror" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dream Mirror Fantasy" mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      If you control a "Dream Mirror" monster: Target 1 each of your banished "Dream Mirror of Joy" and "Dream Mirror of Terror"; shuffle them into the Deck, and if you do, banish 1 card on the field. If a "Dream Mirror" card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only activate 1 "Dream Mirror Fantasy" per turn.


                       Rarity
                      Oneiros, the Dream Mirror Erlking
                       Rarity
                      Oneiros, the Dream Mirror Erlking
                      Oneiros, the Dream Mirror Erlking
                      LIGHT 10
                      Oneiros, the Dream Mirror Erlking
                      Thiên ma gương giấc mơ Oneiros
                      • ATK:

                      • 3000

                      • DEF:

                      • 3000


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 "Dream Mirror" với các thuộc tính khác nhau
                      Khi úp trên sân, lá bài này cũng là Thuộc tính TỐI. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Oneiros, the Dream Mirror Erlking" một lần mỗi lượt.
                      ● Nếu quái thú khác mà bạn điều khiển bị Hiến Tế (trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.
                      ● Nếu lá bài này của chủ sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dream Mirror" từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Oneiros, the Dream Mirror Erlking".


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 "Dream Mirror" monsters with different Attributes While face-up on the field, this card is also DARK-Attribute. You can only use each of the following effects of "Oneiros, the Dream Mirror Erlking" once per turn. ● If another monster you control is Tributed (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. ● If this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Dream Mirror" monster from your GY, except "Oneiros, the Dream Mirror Erlking".


                       Rarity
                      Oneiros, the Dream Mirror Erlking
                       Rarity
                      Oneiros, the Dream Mirror Erlking
                      Oneiros, the Dream Mirror Erlking
                      LIGHT 10
                      Oneiros, the Dream Mirror Erlking
                      Thiên ma gương giấc mơ Oneiros
                      • ATK:

                      • 3000

                      • DEF:

                      • 3000


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 "Dream Mirror" với các thuộc tính khác nhau
                      Khi úp trên sân, lá bài này cũng là Thuộc tính TỐI. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Oneiros, the Dream Mirror Erlking" một lần mỗi lượt.
                      ● Nếu quái thú khác mà bạn điều khiển bị Hiến Tế (trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.
                      ● Nếu lá bài này của chủ sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dream Mirror" từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Oneiros, the Dream Mirror Erlking".


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 "Dream Mirror" monsters with different Attributes While face-up on the field, this card is also DARK-Attribute. You can only use each of the following effects of "Oneiros, the Dream Mirror Erlking" once per turn. ● If another monster you control is Tributed (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. ● If this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Dream Mirror" monster from your GY, except "Oneiros, the Dream Mirror Erlking".


                      SR Rarity
                      Oneiros, the Dream Mirror Tormentor
                      SR Rarity
                      Oneiros, the Dream Mirror Tormentor
                      Oneiros, the Dream Mirror Tormentor
                      DARK 10
                      Oneiros, the Dream Mirror Tormentor
                      Yểm ma gương giấc mơ, Oneiros
                      • ATK:

                      • 3000

                      • DEF:

                      • 3000


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú "Dream Mirror" với các thuộc tính khác nhau
                      Trong khi ngửa trên sân, lá bài này cũng thuộc tính LIGHT. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Oneiros, the Dream Mirror Tormentor" một lần mỗi lượt.
                      ● Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi "Dream Mirror of Terror" đang ở trong Vùng bài Phép Môi Trường (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng đó.
                      ● Nếu "Dream Mirror of Joy" nằm trong Vùng bài Phép Môi Trường (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Oneiros, the Dream Mirror Erlking" từ Extra Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 "Dream Mirror" monsters with different Attributes While face-up on the field, this card is also LIGHT-Attribute. You can only use each of the following effects of "Oneiros, the Dream Mirror Tormentor" once per turn. ● When a monster effect is activated while "Dream Mirror of Terror" is in a Field Zone (Quick Effect): You can negate that effect. ● If "Dream Mirror of Joy" is in a Field Zone (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Oneiros, the Dream Mirror Erlking" from your Extra Deck in Defense Position.


                      SR Rarity
                      Knightmare Phoenix
                      SR Rarity
                      Knightmare Phoenix
                      Knightmare Phoenix
                      FIRE
                      Knightmare Phoenix
                      Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                      • ATK:

                      • 1900

                      • LINK-2

                      Mũi tên Link:

                      Trên

                      Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú có tên khác nhau
                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                      UR Rarity
                      Knightmare Unicorn
                      UR Rarity
                      Knightmare Unicorn
                      Knightmare Unicorn
                      DARK
                      Knightmare Unicorn
                      Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                      • ATK:

                      • 2200

                      • LINK-3

                      Mũi tên Link:

                      Trái

                      Dưới

                      Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2+ quái thú với các tên khác nhau
                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                      UR Rarity
                      Linkuriboh
                      UR Rarity
                      Linkuriboh
                      Linkuriboh
                      DARK
                      Linkuriboh
                      Kuriboh liên kết
                      • ATK:

                      • 300

                      • LINK-1

                      Mũi tên Link:

                      Dưới


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 quái thú Cấp 1
                      Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


                      UR Rarity
                      Ningirsu the World Chalice Warrior
                      UR Rarity
                      Ningirsu the World Chalice Warrior
                      Ningirsu the World Chalice Warrior
                      EARTH
                      Ningirsu the World Chalice Warrior
                      Chiến sĩ chén vì sao Ningirsu
                      • ATK:

                      • 2500

                      • LINK-3

                      Mũi tên Link:

                      Trái

                      Trên

                      Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2+ quái thú Link
                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Rút các lá bài bằng số "World Chalice" mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ningirsu the World Chalice Warrior" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ sân của mỗi người chơi đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2+ Link Monsters If this card is Link Summoned: Draw cards equal to the number of "World Chalice" monsters this card points to. You can only use this effect of "Ningirsu the World Chalice Warrior" once per turn. Once per turn: You can send 1 card from each player's field to the GYs. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.


                      SR Rarity
                      Security Dragon
                      SR Rarity
                      Security Dragon
                      Security Dragon
                      LIGHT
                      Security Dragon
                      Rồng an ninh
                      • ATK:

                      • 1100

                      • LINK-2

                      Mũi tên Link:

                      Trên

                      Dưới


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú
                      Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.                      Deck của DREAM MIRROR trong DUEL LINKS