Thông tin tổng quan của Elemental Heros

Nhìn chung

Elemental Hero là 1 archetype có lối đánh khá đa dạng vì khả năng tìm kiếm của Elemental HERO Stratos từ đó đẩy được tốc độ rút bài nhắm tới những combo quan trọng khác. Nó có thể được phối với cơ chế của Invoked với Elemental Hero Heat hoặc Elemental Hero Blazeman để tạo nên Invoked Purgatrio, hoặc sử dụng cơ chế thuần Fusion với cơ chế của Neos Fusion cùng với Mask Change để tạo nên Elemental HERO Brave Neos hoặc Vision HERO Adoration. Sự ổn định của Elemental HERO Stratos đã góp phần vào sự ổn định chung của bộ bài.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Elemental HERO Blazeman
SR Rarity
Elemental HERO Blazeman
SR Rarity
Elemental HERO Blazeman
FIRE 4
Elemental HERO Blazeman
Anh hùng nguyên tố người rực cháy
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Polymerization" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fusion, cũng như gửi 1 "Elemental HERO" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Elemental HERO Blazeman", và nếu bạn làm điều đó, thuộc tính và ATK của lá bài này / DEF trở thành giống như quái thú được gửi đến Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Elemental HERO Blazeman" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. During your Main Phase: You can activate this effect; you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fusion Monsters, also send 1 "Elemental HERO" monster from your Deck to the GY, except "Elemental HERO Blazeman", and if you do, this card's Attribute and ATK/DEF become the same as the monster sent to the GY, until the end of this turn. You can only use 1 "Elemental HERO Blazeman" effect per turn, and only once that turn.

SR Rarity
Elemental HERO Liquid Soldier
SR Rarity
Elemental HERO Liquid Soldier
SR Rarity
Elemental HERO Liquid Soldier
WATER 4
Elemental HERO Liquid Soldier
Anh hùng nguyên tố chất lỏng
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "HERO" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Elemental HERO Liquid Soldier"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được dùng làm Nguyên liệu Fusion cho quái thú "HERO" và được gửi đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Bạn có thể rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Elemental HERO Liquid Soldier" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "HERO" monster in your GY, except "Elemental HERO Liquid Soldier"; Special Summon it. If this card is used as Fusion Material for a "HERO" monster, and sent to the GY or banished: You can draw 2 cards, then discard 1 card. You can only use 1 "Elemental HERO Liquid Soldier" effect per turn, and only once that turn.

SR Rarity
Elemental HERO Solid Soldier
SR Rarity
Elemental HERO Solid Soldier
SR Rarity
Elemental HERO Solid Soldier
EARTH 4
Elemental HERO Solid Soldier
Anh hùng nguyên tố chất rắn
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú cấp 4 hoặc thấp hơn "HERO" từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ bằng hiệu ứng bài Phép: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "HERO" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Elemental HERO Solid Soldier"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Elemental HERO Solid Soldier" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "HERO" monster from your hand. If this card is sent from the Monster Zone to the GY by a Spell effect: You can target 1 "HERO" monster in your GY, except "Elemental HERO Solid Soldier"; Special Summon it in Defense Position. You can only use this effect of "Elemental HERO Solid Soldier" once per turn.

UR Rarity
Elemental HERO Stratos
UR Rarity
Elemental HERO Stratos
UR Rarity
Elemental HERO Stratos
WIND 4
Elemental HERO Stratos
Anh hùng nguyên tố Stratos
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
● Phá huỷ (các) Phép / Bẫy trên sân, tối đa số bằng số quái thú "HERO" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này.
● Thêm 1 quái thú "HERO" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. ● Destroy Spells/Traps on the field, up to the number of "HERO" monsters you control, except this card. ● Add 1 "HERO" monster from your Deck to your hand.

UR Rarity
Elemental HERO Neos
UR Rarity
Elemental HERO Neos
UR Rarity
Elemental HERO Neos
LIGHT 7
Elemental HERO Neos
Anh hùng nguyên tố Neos
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

'' Một anh hùng nguyên tố mới đã đến từ Neo-Space! Khi anh ta bắt đầu Contact Fusion với một Neo-Spacian, sức mạnh chưa biết của anh ta sẽ được giải phóng. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''A new Elemental HERO has arrived from Neo-Space! When he initiates a Contact Fusion with a Neo-Spacian his unknown powers are unleashed.''

UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.

  UR Rarity
  Miracle Fusion
  UR Rarity
  Miracle Fusion
  UR Rarity
  Miracle Fusion
  Spell Normal
  Miracle Fusion
  Kết hợp thần kỳ

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Fusion 1 "Elemental HERO" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên nó khỏi sân của bạn hoặc Mộ của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Fusion Summon 1 "Elemental HERO" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or your GY.

   UR Rarity
   Polymerization
   UR Rarity
   Polymerization
   UR Rarity
   Polymerization
   Spell Normal
   Polymerization
   Dung hợp

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.

    UR Rarity
    Summoner's Art
    UR Rarity
    Summoner's Art
    UR Rarity
    Summoner's Art
    Spell Normal
    Summoner's Art
    Kĩ năng của người triệu hồi

     Hiệu ứng (VN):

     Thêm 1 quái thú Thường Cấp 5 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Add 1 Level 5 or higher Normal Monster from your Deck to your hand.

     UR Rarity
     Super Polymerization
     UR Rarity
     Super Polymerization
     UR Rarity
     Super Polymerization
     Spell Quick
     Super Polymerization
     Siêu dung hợp

      Hiệu ứng (VN):

      Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc các hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from either field as Fusion Material. Neither player can activate cards or effects in response to this card's activation.      Phân loại:

      UR Rarity
      Compulsory Evacuation Device
      UR Rarity
      Compulsory Evacuation Device
      UR Rarity
      Compulsory Evacuation Device
      Trap Normal
      Compulsory Evacuation Device
      Thiết bị sơ tán bắt buộc

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster on the field; return that target to the hand.

       UR Rarity
       Crackdown
       UR Rarity
       Crackdown
       UR Rarity
       Crackdown
       Trap Continuous
       Crackdown
       Bắt vật lớn

        Hiệu ứng (VN):

        Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.        Phân loại:

        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison
        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison
        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison
        Trap Normal
        Ice Dragon's Prison
        Rồng băng giam cầm

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

         Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

         SR Rarity
         Elemental HERO Escuridao
         SR Rarity
         Elemental HERO Escuridao
         SR Rarity
         Elemental HERO Escuridao
         DARK 8
         Elemental HERO Escuridao
         Anh hùng nguyên tố Escuridao
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         1 "Elemental HERO" + 1 quái thú DARK
         Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này nhận được 100 ATK cho mỗi "Elemental HERO" trong Mộ của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 "Elemental HERO" monster + 1 DARK monster Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. This card gains 100 ATK for each "Elemental HERO" monster in your Graveyard.

         UR Rarity
         Elemental HERO Gaia
         UR Rarity
         Elemental HERO Gaia
         UR Rarity
         Elemental HERO Gaia
         EARTH 6
         Elemental HERO Gaia
         Anh hùng nguyên tố Gaia
         • ATK:

         • 2200

         • DEF:

         • 2600


         Hiệu ứng (VN):

         1 "Elemental HERO" + 1 quái thú ĐẤT
         Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi lá bài này được Triệu hồi Fusion: Chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, ATK của nó giảm đi một nửa và lá bài này nhận được cùng một lượng ATK.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 "Elemental HERO" monster + 1 EARTH monster Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. When this card is Fusion Summoned: Target 1 face-up monster your opponent controls; until the End Phase, its ATK is halved and this card gains the same amount of ATK.

         UR Rarity
         Elemental HERO Great Tornado
         UR Rarity
         Elemental HERO Great Tornado
         UR Rarity
         Elemental HERO Great Tornado
         WIND 8
         Elemental HERO Great Tornado
         Anh hùng nguyên tố bão lớn
         • ATK:

         • 2800

         • DEF:

         • 2200


         Hiệu ứng (VN):

         1 "Elemental HERO" + 1 quái thú GIÓ
         Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Giảm một nửa ATK và DEF của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 "Elemental HERO" monster + 1 WIND monster Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. If this card is Fusion Summoned: Halve the ATK and DEF of all face-up monsters your opponent currently controls.

         UR Rarity
         Elemental HERO Nova Master
         UR Rarity
         Elemental HERO Nova Master
         UR Rarity
         Elemental HERO Nova Master
         FIRE 8
         Elemental HERO Nova Master
         Anh hùng nguyên tố đại tân tinh
         • ATK:

         • 2600

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         1 "Elemental HERO" + 1 quái thú FIRE
         Phải được Triệu hồi Fusion. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Rút 1 lá.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 "Elemental HERO" monster + 1 FIRE monster Must be Fusion Summoned. If this card destroys an opponent's monster by battle: Draw 1 card.

         UR Rarity
         Elemental HERO Sunrise
         UR Rarity
         Elemental HERO Sunrise
         UR Rarity
         Elemental HERO Sunrise
         LIGHT 7
         Elemental HERO Sunrise
         Anh hùng nguyên tố của bình minh
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 1200


         Hiệu ứng (VN):

         2 "HERO" với các thuộc tính khác nhau
         Phải được Triệu hồi Fusion. Quái thú bạn điều khiển nhận được 200 ATK cho mỗi Thuộc tính khác nhau mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Elemental HERO Sunrise" một lần mỗi lượt.
         ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Miracle Fusion" từ Deck của mình lên tay của bạn.
         ● Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến một "HERO" mà bạn điều khiển: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 "HERO" monsters with different Attributes Must be Fusion Summoned. Monsters you control gain 200 ATK for each different Attribute you control. You can only use each of the following effects of "Elemental HERO Sunrise" once per turn. ● If this card is Special Summoned: You can add 1 "Miracle Fusion" from your Deck to your hand. ● When an attack is declared involving another "HERO" monster you control: You can target 1 card on the field; destroy it.

         UR Rarity
         Elemental HERO The Shining
         UR Rarity
         Elemental HERO The Shining
         UR Rarity
         Elemental HERO The Shining
         LIGHT 8
         Elemental HERO The Shining
         Anh hùng nguyên tố luồng sáng
         • ATK:

         • 2600

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         1 "Elemental HERO" + 1 quái thú ÁNH SÁNG
         Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này nhận được 300 ATK cho mỗi quái thú "Elemental HERO" Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 trong số các quái thú "Elemental HERO" thêm các mục tiêu đó lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 "Elemental HERO" monster + 1 LIGHT monster Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. This card gains 300 ATK for each of your banished "Elemental HERO" monsters. When this card is sent from the field to the Graveyard: You can target up to 2 of your banished "Elemental HERO" monsters; add those targets to your hand.

         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         FIRE
         Knightmare Phoenix
         Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 1900

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Trên

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú có tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

         Các Skill được sử dụng hàng đầu

         HERO Alliance: 100%
         Trong Trận đấu này, bạn có thể Triệu hồi Summon/Set "Elemental HERO Neos" mà không cần Hi sinh.
         Ngoài ra, hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần mỗi lượt, khi bạn đã Triệu hồi "Elemental HERO Neos". Gửi 1 lá bài từ tay của bạn vào Mộ và thêm 1 "Super Polymerization" trong Bộ bài của bạn hoặc 1 "Polymerization", "Miracle Contact" hoặc "Miracle Fusion" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào tay của bạn.
         Sau đó, gửi 2 quái thú "Neo-Spacian" ngẫu nhiên từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Mộ và thêm "Elemental HERO Divine Neos" vào Bộ bài Phụ của bạn.
         Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện bên dưới.
         ● Bộ bài của bạn chứa ít nhất 10 quái thú "HERO" và không có quái thú "HERO" nào ngoài quái thú "Elemental HERO"
         ● Bộ bài Phụ của bạn chứa ít nhất 5 Quái thú Dung hợp và không chứa Quái vật Dung hợp nào ngoài các quái thú "Elemental HERO," "Neos," hoặc "Neo-Spacian".
         Elemental HERO Divine Neos
         Super Polymerization
         Elemental HERO Neos
         Miracle Fusion
         Polymerization
         Miracle Contact
         HERO Alliance: 100%
         HERO Alliance
         Trong Trận đấu này, bạn có thể Triệu hồi Summon/Set "Elemental HERO Neos" mà không cần Hi sinh.
         Ngoài ra, hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần mỗi lượt, khi bạn đã Triệu hồi "Elemental HERO Neos". Gửi 1 lá bài từ tay của bạn vào Mộ và thêm 1 "Super Polymerization" trong Bộ bài của bạn hoặc 1 "Polymerization", "Miracle Contact" hoặc "Miracle Fusion" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào tay của bạn.
         Sau đó, gửi 2 quái thú "Neo-Spacian" ngẫu nhiên từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Mộ và thêm "Elemental HERO Divine Neos" vào Bộ bài Phụ của bạn.
         Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện bên dưới.
         ● Bộ bài của bạn chứa ít nhất 10 quái thú "HERO" và không có quái thú "HERO" nào ngoài quái thú "Elemental HERO"
         ● Bộ bài Phụ của bạn chứa ít nhất 5 Quái thú Dung hợp và không chứa Quái vật Dung hợp nào ngoài các quái thú "Elemental HERO," "Neos," hoặc "Neo-Spacian".
         Elemental HERO Divine Neos
         Super Polymerization
         Elemental HERO Neos
         Miracle Fusion
         Polymerization
         Miracle Contact
         HERO Alliance

         Cần 22 UR

         UR Rarity
         Elemental HERO Stratos3 card
         UR Rarity
         Elemental HERO Gaia1 card
         UR Rarity
         Elemental HERO Great Tornado1 card
         UR Rarity
         Elemental HERO Nova Master1 card
         UR Rarity
         Elemental HERO Sunrise2 card
         UR Rarity
         Elemental HERO The Shining1 card
         UR Rarity
         Elemental HERO Neos3 card
         UR Rarity
         Book of Moon2 card
         UR Rarity
         Miracle Fusion2 card
         UR Rarity
         Polymerization1 card
         UR Rarity
         Summoner's Art1 card
         UR Rarity
         Super Polymerization1 card
         UR Rarity
         Compulsory Evacuation Device1 card
         UR Rarity
         Crackdown1 card
         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison1 card

         Main: 20 Extra: 8

         SR Rarity
         Elemental HERO Blazeman
         SR Rarity
         Elemental HERO Blazeman
         Elemental HERO Blazeman
         FIRE 4
         Elemental HERO Blazeman
         Anh hùng nguyên tố người rực cháy
         • ATK:

         • 1200

         • DEF:

         • 1800


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Polymerization" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fusion, cũng như gửi 1 "Elemental HERO" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Elemental HERO Blazeman", và nếu bạn làm điều đó, thuộc tính và ATK của lá bài này / DEF trở thành giống như quái thú được gửi đến Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Elemental HERO Blazeman" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. During your Main Phase: You can activate this effect; you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fusion Monsters, also send 1 "Elemental HERO" monster from your Deck to the GY, except "Elemental HERO Blazeman", and if you do, this card's Attribute and ATK/DEF become the same as the monster sent to the GY, until the end of this turn. You can only use 1 "Elemental HERO Blazeman" effect per turn, and only once that turn.


         SR Rarity
         Elemental HERO Liquid Soldier
         SR Rarity
         Elemental HERO Liquid Soldier
         Elemental HERO Liquid Soldier
         WATER 4
         Elemental HERO Liquid Soldier
         Anh hùng nguyên tố chất lỏng
         • ATK:

         • 1400

         • DEF:

         • 1300


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "HERO" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Elemental HERO Liquid Soldier"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được dùng làm Nguyên liệu Fusion cho quái thú "HERO" và được gửi đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Bạn có thể rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Elemental HERO Liquid Soldier" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "HERO" monster in your GY, except "Elemental HERO Liquid Soldier"; Special Summon it. If this card is used as Fusion Material for a "HERO" monster, and sent to the GY or banished: You can draw 2 cards, then discard 1 card. You can only use 1 "Elemental HERO Liquid Soldier" effect per turn, and only once that turn.


         SR Rarity
         Elemental HERO Liquid Soldier
         SR Rarity
         Elemental HERO Liquid Soldier
         Elemental HERO Liquid Soldier
         WATER 4
         Elemental HERO Liquid Soldier
         Anh hùng nguyên tố chất lỏng
         • ATK:

         • 1400

         • DEF:

         • 1300


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "HERO" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Elemental HERO Liquid Soldier"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được dùng làm Nguyên liệu Fusion cho quái thú "HERO" và được gửi đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Bạn có thể rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Elemental HERO Liquid Soldier" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "HERO" monster in your GY, except "Elemental HERO Liquid Soldier"; Special Summon it. If this card is used as Fusion Material for a "HERO" monster, and sent to the GY or banished: You can draw 2 cards, then discard 1 card. You can only use 1 "Elemental HERO Liquid Soldier" effect per turn, and only once that turn.


         SR Rarity
         Elemental HERO Solid Soldier
         SR Rarity
         Elemental HERO Solid Soldier
         Elemental HERO Solid Soldier
         EARTH 4
         Elemental HERO Solid Soldier
         Anh hùng nguyên tố chất rắn
         • ATK:

         • 1300

         • DEF:

         • 1100


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú cấp 4 hoặc thấp hơn "HERO" từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ bằng hiệu ứng bài Phép: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "HERO" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Elemental HERO Solid Soldier"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Elemental HERO Solid Soldier" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "HERO" monster from your hand. If this card is sent from the Monster Zone to the GY by a Spell effect: You can target 1 "HERO" monster in your GY, except "Elemental HERO Solid Soldier"; Special Summon it in Defense Position. You can only use this effect of "Elemental HERO Solid Soldier" once per turn.


         UR Rarity
         Elemental HERO Stratos
         UR Rarity
         Elemental HERO Stratos
         Elemental HERO Stratos
         WIND 4
         Elemental HERO Stratos
         Anh hùng nguyên tố Stratos
         • ATK:

         • 1800

         • DEF:

         • 300


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
         ● Phá huỷ (các) Phép / Bẫy trên sân, tối đa số bằng số quái thú "HERO" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này.
         ● Thêm 1 quái thú "HERO" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. ● Destroy Spells/Traps on the field, up to the number of "HERO" monsters you control, except this card. ● Add 1 "HERO" monster from your Deck to your hand.


         UR Rarity
         Elemental HERO Stratos
         UR Rarity
         Elemental HERO Stratos
         Elemental HERO Stratos
         WIND 4
         Elemental HERO Stratos
         Anh hùng nguyên tố Stratos
         • ATK:

         • 1800

         • DEF:

         • 300


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
         ● Phá huỷ (các) Phép / Bẫy trên sân, tối đa số bằng số quái thú "HERO" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này.
         ● Thêm 1 quái thú "HERO" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. ● Destroy Spells/Traps on the field, up to the number of "HERO" monsters you control, except this card. ● Add 1 "HERO" monster from your Deck to your hand.


         UR Rarity
         Elemental HERO Stratos
         UR Rarity
         Elemental HERO Stratos
         Elemental HERO Stratos
         WIND 4
         Elemental HERO Stratos
         Anh hùng nguyên tố Stratos
         • ATK:

         • 1800

         • DEF:

         • 300


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
         ● Phá huỷ (các) Phép / Bẫy trên sân, tối đa số bằng số quái thú "HERO" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này.
         ● Thêm 1 quái thú "HERO" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. ● Destroy Spells/Traps on the field, up to the number of "HERO" monsters you control, except this card. ● Add 1 "HERO" monster from your Deck to your hand.


         UR Rarity
         Elemental HERO Neos
         UR Rarity
         Elemental HERO Neos
         Elemental HERO Neos
         LIGHT 7
         Elemental HERO Neos
         Anh hùng nguyên tố Neos
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         '' Một anh hùng nguyên tố mới đã đến từ Neo-Space! Khi anh ta bắt đầu Contact Fusion với một Neo-Spacian, sức mạnh chưa biết của anh ta sẽ được giải phóng. ''


         Hiệu ứng gốc (EN):

         ''A new Elemental HERO has arrived from Neo-Space! When he initiates a Contact Fusion with a Neo-Spacian his unknown powers are unleashed.''


         UR Rarity
         Elemental HERO Neos
         UR Rarity
         Elemental HERO Neos
         Elemental HERO Neos
         LIGHT 7
         Elemental HERO Neos
         Anh hùng nguyên tố Neos
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         '' Một anh hùng nguyên tố mới đã đến từ Neo-Space! Khi anh ta bắt đầu Contact Fusion với một Neo-Spacian, sức mạnh chưa biết của anh ta sẽ được giải phóng. ''


         Hiệu ứng gốc (EN):

         ''A new Elemental HERO has arrived from Neo-Space! When he initiates a Contact Fusion with a Neo-Spacian his unknown powers are unleashed.''


         UR Rarity
         Elemental HERO Neos
         UR Rarity
         Elemental HERO Neos
         Elemental HERO Neos
         LIGHT 7
         Elemental HERO Neos
         Anh hùng nguyên tố Neos
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         '' Một anh hùng nguyên tố mới đã đến từ Neo-Space! Khi anh ta bắt đầu Contact Fusion với một Neo-Spacian, sức mạnh chưa biết của anh ta sẽ được giải phóng. ''


         Hiệu ứng gốc (EN):

         ''A new Elemental HERO has arrived from Neo-Space! When he initiates a Contact Fusion with a Neo-Spacian his unknown powers are unleashed.''


         UR Rarity
         Book of Moon
         UR Rarity
         Book of Moon
         Book of Moon
         Spell Quick
         Book of Moon
         Sách mặt trăng

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


          UR Rarity
          Book of Moon
          UR Rarity
          Book of Moon
          Book of Moon
          Spell Quick
          Book of Moon
          Sách mặt trăng

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


           UR Rarity
           Miracle Fusion
           UR Rarity
           Miracle Fusion
           Miracle Fusion
           Spell Normal
           Miracle Fusion
           Kết hợp thần kỳ

            Hiệu ứng (VN):

            Triệu hồi Fusion 1 "Elemental HERO" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên nó khỏi sân của bạn hoặc Mộ của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Fusion Summon 1 "Elemental HERO" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or your GY.


            UR Rarity
            Miracle Fusion
            UR Rarity
            Miracle Fusion
            Miracle Fusion
            Spell Normal
            Miracle Fusion
            Kết hợp thần kỳ

             Hiệu ứng (VN):

             Triệu hồi Fusion 1 "Elemental HERO" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên nó khỏi sân của bạn hoặc Mộ của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Fusion Summon 1 "Elemental HERO" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or your GY.


             UR Rarity
             Polymerization
             UR Rarity
             Polymerization
             Polymerization
             Spell Normal
             Polymerization
             Dung hợp

              Hiệu ứng (VN):

              Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.


              UR Rarity
              Summoner's Art
              UR Rarity
              Summoner's Art
              Summoner's Art
              Spell Normal
              Summoner's Art
              Kĩ năng của người triệu hồi

               Hiệu ứng (VN):

               Thêm 1 quái thú Thường Cấp 5 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Add 1 Level 5 or higher Normal Monster from your Deck to your hand.


               UR Rarity
               Super Polymerization
               UR Rarity
               Super Polymerization
               Super Polymerization
               Spell Quick
               Super Polymerization
               Siêu dung hợp

                Hiệu ứng (VN):

                Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc các hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from either field as Fusion Material. Neither player can activate cards or effects in response to this card's activation.
                Phân loại:

                UR Rarity
                Compulsory Evacuation Device
                UR Rarity
                Compulsory Evacuation Device
                Compulsory Evacuation Device
                Trap Normal
                Compulsory Evacuation Device
                Thiết bị sơ tán bắt buộc

                 Hiệu ứng (VN):

                 Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


                 UR Rarity
                 Crackdown
                 UR Rarity
                 Crackdown
                 Crackdown
                 Trap Continuous
                 Crackdown
                 Bắt vật lớn

                  Hiệu ứng (VN):

                  Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
                  Phân loại:

                  UR Rarity
                  Ice Dragon's Prison
                  UR Rarity
                  Ice Dragon's Prison
                  Ice Dragon's Prison
                  Trap Normal
                  Ice Dragon's Prison
                  Rồng băng giam cầm

                   Hiệu ứng (VN):

                   Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                   SR Rarity
                   Elemental HERO Escuridao
                   SR Rarity
                   Elemental HERO Escuridao
                   Elemental HERO Escuridao
                   DARK 8
                   Elemental HERO Escuridao
                   Anh hùng nguyên tố Escuridao
                   • ATK:

                   • 2500

                   • DEF:

                   • 2000


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 "Elemental HERO" + 1 quái thú DARK
                   Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này nhận được 100 ATK cho mỗi "Elemental HERO" trong Mộ của bạn.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 "Elemental HERO" monster + 1 DARK monster Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. This card gains 100 ATK for each "Elemental HERO" monster in your Graveyard.


                   UR Rarity
                   Elemental HERO Gaia
                   UR Rarity
                   Elemental HERO Gaia
                   Elemental HERO Gaia
                   EARTH 6
                   Elemental HERO Gaia
                   Anh hùng nguyên tố Gaia
                   • ATK:

                   • 2200

                   • DEF:

                   • 2600


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 "Elemental HERO" + 1 quái thú ĐẤT
                   Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi lá bài này được Triệu hồi Fusion: Chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, ATK của nó giảm đi một nửa và lá bài này nhận được cùng một lượng ATK.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 "Elemental HERO" monster + 1 EARTH monster Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. When this card is Fusion Summoned: Target 1 face-up monster your opponent controls; until the End Phase, its ATK is halved and this card gains the same amount of ATK.


                   UR Rarity
                   Elemental HERO Great Tornado
                   UR Rarity
                   Elemental HERO Great Tornado
                   Elemental HERO Great Tornado
                   WIND 8
                   Elemental HERO Great Tornado
                   Anh hùng nguyên tố bão lớn
                   • ATK:

                   • 2800

                   • DEF:

                   • 2200


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 "Elemental HERO" + 1 quái thú GIÓ
                   Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Giảm một nửa ATK và DEF của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 "Elemental HERO" monster + 1 WIND monster Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. If this card is Fusion Summoned: Halve the ATK and DEF of all face-up monsters your opponent currently controls.


                   UR Rarity
                   Elemental HERO Nova Master
                   UR Rarity
                   Elemental HERO Nova Master
                   Elemental HERO Nova Master
                   FIRE 8
                   Elemental HERO Nova Master
                   Anh hùng nguyên tố đại tân tinh
                   • ATK:

                   • 2600

                   • DEF:

                   • 2100


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 "Elemental HERO" + 1 quái thú FIRE
                   Phải được Triệu hồi Fusion. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Rút 1 lá.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 "Elemental HERO" monster + 1 FIRE monster Must be Fusion Summoned. If this card destroys an opponent's monster by battle: Draw 1 card.


                   UR Rarity
                   Elemental HERO Sunrise
                   UR Rarity
                   Elemental HERO Sunrise
                   Elemental HERO Sunrise
                   LIGHT 7
                   Elemental HERO Sunrise
                   Anh hùng nguyên tố của bình minh
                   • ATK:

                   • 2500

                   • DEF:

                   • 1200


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 "HERO" với các thuộc tính khác nhau
                   Phải được Triệu hồi Fusion. Quái thú bạn điều khiển nhận được 200 ATK cho mỗi Thuộc tính khác nhau mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Elemental HERO Sunrise" một lần mỗi lượt.
                   ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Miracle Fusion" từ Deck của mình lên tay của bạn.
                   ● Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến một "HERO" mà bạn điều khiển: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 "HERO" monsters with different Attributes Must be Fusion Summoned. Monsters you control gain 200 ATK for each different Attribute you control. You can only use each of the following effects of "Elemental HERO Sunrise" once per turn. ● If this card is Special Summoned: You can add 1 "Miracle Fusion" from your Deck to your hand. ● When an attack is declared involving another "HERO" monster you control: You can target 1 card on the field; destroy it.


                   UR Rarity
                   Elemental HERO Sunrise
                   UR Rarity
                   Elemental HERO Sunrise
                   Elemental HERO Sunrise
                   LIGHT 7
                   Elemental HERO Sunrise
                   Anh hùng nguyên tố của bình minh
                   • ATK:

                   • 2500

                   • DEF:

                   • 1200


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 "HERO" với các thuộc tính khác nhau
                   Phải được Triệu hồi Fusion. Quái thú bạn điều khiển nhận được 200 ATK cho mỗi Thuộc tính khác nhau mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Elemental HERO Sunrise" một lần mỗi lượt.
                   ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Miracle Fusion" từ Deck của mình lên tay của bạn.
                   ● Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến một "HERO" mà bạn điều khiển: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 "HERO" monsters with different Attributes Must be Fusion Summoned. Monsters you control gain 200 ATK for each different Attribute you control. You can only use each of the following effects of "Elemental HERO Sunrise" once per turn. ● If this card is Special Summoned: You can add 1 "Miracle Fusion" from your Deck to your hand. ● When an attack is declared involving another "HERO" monster you control: You can target 1 card on the field; destroy it.


                   UR Rarity
                   Elemental HERO The Shining
                   UR Rarity
                   Elemental HERO The Shining
                   Elemental HERO The Shining
                   LIGHT 8
                   Elemental HERO The Shining
                   Anh hùng nguyên tố luồng sáng
                   • ATK:

                   • 2600

                   • DEF:

                   • 2100


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 "Elemental HERO" + 1 quái thú ÁNH SÁNG
                   Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này nhận được 300 ATK cho mỗi quái thú "Elemental HERO" Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 trong số các quái thú "Elemental HERO" thêm các mục tiêu đó lên tay của bạn.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 "Elemental HERO" monster + 1 LIGHT monster Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. This card gains 300 ATK for each of your banished "Elemental HERO" monsters. When this card is sent from the field to the Graveyard: You can target up to 2 of your banished "Elemental HERO" monsters; add those targets to your hand.


                   SR Rarity
                   Knightmare Phoenix
                   SR Rarity
                   Knightmare Phoenix
                   Knightmare Phoenix
                   FIRE
                   Knightmare Phoenix
                   Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                   • ATK:

                   • 1900

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Trên

                   Phải


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú có tên khác nhau
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.                   Deck của ELEMENTAL HEROS trong DUEL LINKS