Thông tin tổng quan của Madolche

Nhìn chung

Madolche là một dòng nguyên mẫu của quái thú EARTH với nhiều chủng loại khác nhau. Tất cả các artwork của Madolche đều đứng trên nhiều loại đồ ngọt khác nhau trong hình dạng của một mảnh ghép hình. Ngoài ra, khi kiểm tra chặt chẽ các chi của tất cả các artwork của Madolche (bao gồm cả con ngựa mà Madolche Chouxvalier cưỡi) cho thấy những gì dường như là những đường may, ngụ ý rằng tất cả các nhân vật đều là búp bê hoặc quân hàm.

Madolche tập trung vào việc tái chế các lá bài để sử dụng nhiều lần, với tất cả quái thú Madolche được đưa trở lại Bộ bài hoặc về tay sau khi bị đối thủ tiêu diệt. Một số quái thú trong số đó có các hiệu ứng gửi Ma pháp và Bẫy dành riêng cho Madolche từ Mộ trở lại Bộ bài hoặc từ Bộ bài đến tay bạn. Điều này làm cho Madolche rất khó để Deck Out, một chiến lược gần như hoàn toàn đối lập với nhiều nguyên mẫu hiện có khác - 1 thể loại anti meta mới chăng? :v    

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Madolche Hootcake
SR Rarity
Madolche Hootcake
SR Rarity
Madolche Hootcake
EARTH 3
Madolche Hootcake
Búp bê phép ngọt cú nướng chảo
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được đưa đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của mình; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Hootcake". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Madolche Hootcake" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card in your possession is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. You can target 1 monster in your Graveyard; banish it, and if you do, Special Summon 1 "Madolche" monster from your Deck, except "Madolche Hootcake". You can only use this effect of "Madolche Hootcake" once per turn.

SR Rarity
Madolche Magileine
SR Rarity
Madolche Magileine
SR Rarity
Madolche Magileine
EARTH 4
Madolche Magileine
Búp bê phép ngọt bánh sò
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 "Madolche" monster from your Deck to your hand.

R Rarity
Madolche Messengelato
R Rarity
Madolche Messengelato
R Rarity
Madolche Messengelato
EARTH 4
Madolche Messengelato
Búp bê phép ngọt người đưa kem
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được đưa đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn phải điều khiển một "Madolche" thuộc Loại quái thú ngửa để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card in your possession is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. When this card is Special Summoned: You can add 1 "Madolche" Spell/Trap Card from your Deck to your hand. You must control a face-up Beast-Type "Madolche" monster to activate and to resolve this effect.

UR Rarity
Madolche Petingcessoeur
UR Rarity
Madolche Petingcessoeur
UR Rarity
Madolche Petingcessoeur
EARTH 4
Madolche Petingcessoeur
Búp bê phép ngọt Petingcessoeur
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Madolche Petingcessoeur" một lần mỗi lượt.
● Nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Petingcessoeur", và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm Cấp độ của nó đi 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Madolche"


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. You can only use each of the following effects of "Madolche Petingcessoeur" once per turn. ● If you have no monsters in your GY: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Madolche" monster from your hand or Deck, except "Madolche Petingcessoeur", and if you do, reduce its Level by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Madolche" monsters.

SR Rarity
Madolche Puddingcess
SR Rarity
Madolche Puddingcess
SR Rarity
Madolche Puddingcess
EARTH 5
Madolche Puddingcess
Búp bê phép ngọt công chúa pudding
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị chuyển đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Trong khi bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình, lá bài này nhận được 800 ATK và DEF. Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. While you have no monsters in your Graveyard, this card gains 800 ATK and DEF. After damage calculation, when this card battles an opponent's monster: You can target 1 card your opponent controls; destroy that target.

UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.

  R Rarity
  Madolche Chateau
  R Rarity
  Madolche Chateau
  R Rarity
  Madolche Chateau
  Spell Field
  Madolche Chateau
  Lâu đài búp bê phép ngọt

   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được kích hoạt: Xáo trộn tất cả "Madolche" trong Mộ của bạn vào Deck. Tất cả "Madolche" trên sân nhận được 500 ATK và DEF. Nếu một (các) quái thú trong Mộ của bạn được đưa trở lại Deck do hiệu ứng của "Madolche" , bạn có thể thêm nó lên tay của mình.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is activated: Shuffle all "Madolche" monsters in your Graveyard into the Deck. All "Madolche" monsters on the field gain 500 ATK and DEF. If a monster(s) in your Graveyard would be returned to the Deck by the effect of a "Madolche" monster, you can add it to your hand instead.

   N Rarity
   Madolche Nights
   N Rarity
   Madolche Nights
   N Rarity
   Madolche Nights
   Trap Counter
   Madolche Nights
   Búp bê phép ngọt về đêm

    Hiệu ứng (VN):

    Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt, nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Vô hiệu hóa kích hoạt, sau đó nếu bạn điều khiển "Madolche Puddingcess", xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ vào Deck.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When a monster effect is activated, if you have no monsters in your Graveyard: Negate the activation, then if you control "Madolche Puddingcess", shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    FIRE
    Knightmare Phoenix
    Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
    • ATK:

    • 1900

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trên

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú có tên khác nhau
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

     Rarity
    Madolche Fresh Sistart
     Rarity
    Madolche Fresh Sistart
     Rarity
    Madolche Fresh Sistart
    EARTH
    Madolche Fresh Sistart
    Búp bê phép ngọt em bánh tươi
    • ATK:

    • 1500

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Dưới-Trái

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú "Madolche"
    Trong khi lá bài này chỉ vào một "Madolche" quái thú, "Madolche" Spells / Traps bạn điều khiển có thể không sắp bị phá hủy bởi hiệu ứng lá bài, cũng như both người chơi could thể chọn mục tiêu chúng với các hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể xáo trộn 1 "Madolche" từ Mộ của bạn vào Deck.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 "Madolche" monsters While this card points to a "Madolche" monster, "Madolche" Spells/Traps you control cannot be destroyed by card effects, also neither player can target them with card effects. If this card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can shuffle 1 "Madolche" monster from your GY into the Deck instead.

    SR Rarity
    Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
    SR Rarity
    Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
    SR Rarity
    Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
    EARTH
    Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
    Búp bê phép ngọt công chúa pudding diện váy sô-cô-la
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2200


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú EARTH Cấp 5
    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Madolche" Rank 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Madolche" trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck. Mặc dù lá bài này có "Madolche Puddingcess" làm nguyên liệu, khi "Madolche" trong Mộ của bạn được xáo trộn vào Deck Chính (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ Deck của bạn ở Thế tấn công hoặc Thế phòng thủ úp mặt xuống.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 5 EARTH monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 or lower "Madolche" Xyz Monster you control as the material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target 1 "Madolche" card in your GY; shuffle it into the Deck. While this card has "Madolche Puddingcess" as material, when a "Madolche" card(s) in your GY is shuffled into the Main Deck (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Madolche" monster from your Deck in Attack Position or face-down Defense Position.

    UR Rarity
    Madolche Queen Tiaramisu
    UR Rarity
    Madolche Queen Tiaramisu
    UR Rarity
    Madolche Queen Tiaramisu
    EARTH
    Madolche Queen Tiaramisu
    Nữ hoàng búp bê phép ngọt Tiaramisu
    • ATK:

    • 2200

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú "Madolche" Cấp 4
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 "Madolche" trong Mộ của bạn; xáo trộn các lá bài đó vào Deck, sau đó, xáo trộn các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển vào Deck, lên đến số "Madolche" được trả lại.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 "Madolche" monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target up to 2 "Madolche" cards in your Graveyard; shuffle those cards into the Deck, also, after that, shuffle cards your opponent controls into the Deck, up to the number of "Madolche" cards returned.

    SR Rarity
    Madolche Teacher Glassouffle
    SR Rarity
    Madolche Teacher Glassouffle
    SR Rarity
    Madolche Teacher Glassouffle
    EARTH
    Madolche Teacher Glassouffle
    Cô giáo búp bê phép ngọt Glassouffle
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú "Madolche" Cấp 4
    (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Madolche" trên sân; đến lượt này, quái thú ngửa mặt đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, ngoại trừ của chính nó;. Nếu một "Madolche" được gửi đến Mộ của bạn trong khi lá bài này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể xáo trộn tối đa 2 lá bài từ Mộ vào (các) Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Madolche Teacher Glassouffle" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 "Madolche" monsters (Quick Effect): You can detach 1 material from this card, then target 1 "Madolche" monster on the field; this turn, that face-up monster is unaffected by monster effects, except its own. If a "Madolche" card is sent to your GY while this card is on the field (except during the Damage Step): You can shuffle up to 2 cards from the GYs into the Deck(s). You can only use each effect of "Madolche Teacher Glassouffle" once per turn.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    Level 5 Reload: 100%
    Đưa 1 quái thú Cấp 5 từ tay bạn về Bộ bài của bạn, và rút 1 lá bài. Bạn không thể sử dụng Kỹ năng này ở lượt tiếp theo.
    Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong lượt nếu bạn chưa sử dụng hiệu ứng của quái thú có Cấp ban đầu là 5.
    Level 5 Reload: 100%
    Level 5 Reload
    Đưa 1 quái thú Cấp 5 từ tay bạn về Bộ bài của bạn, và rút 1 lá bài. Bạn không thể sử dụng Kỹ năng này ở lượt tiếp theo.
    Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong lượt nếu bạn chưa sử dụng hiệu ứng của quái thú có Cấp ban đầu là 5.
    Level 5 Reload

    Cần 11 UR

    UR Rarity
    Madolche Petingcessoeur
    UR Rarity
    Madolche Petingcessoeur
    UR Rarity
    Madolche Petingcessoeur
     Rarity
    Madolche Fresh Sistart
    UR Rarity
    Madolche Queen Tiaramisu
    UR Rarity
    Madolche Queen Tiaramisu
    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Forbidden Lance
    UR Rarity
    Forbidden Lance
    UR Rarity
    Forbidden Lance

    Main: 20 Extra: 8

    SR Rarity
    Madolche Hootcake
    SR Rarity
    Madolche Hootcake
    Madolche Hootcake
    EARTH 3
    Madolche Hootcake
    Búp bê phép ngọt cú nướng chảo
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1100


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được đưa đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của mình; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Hootcake". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Madolche Hootcake" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card in your possession is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. You can target 1 monster in your Graveyard; banish it, and if you do, Special Summon 1 "Madolche" monster from your Deck, except "Madolche Hootcake". You can only use this effect of "Madolche Hootcake" once per turn.


    SR Rarity
    Madolche Magileine
    SR Rarity
    Madolche Magileine
    Madolche Magileine
    EARTH 4
    Madolche Magileine
    Búp bê phép ngọt bánh sò
    • ATK:

    • 1400

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 "Madolche" monster from your Deck to your hand.


    SR Rarity
    Madolche Magileine
    SR Rarity
    Madolche Magileine
    Madolche Magileine
    EARTH 4
    Madolche Magileine
    Búp bê phép ngọt bánh sò
    • ATK:

    • 1400

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 "Madolche" monster from your Deck to your hand.


    SR Rarity
    Madolche Magileine
    SR Rarity
    Madolche Magileine
    Madolche Magileine
    EARTH 4
    Madolche Magileine
    Búp bê phép ngọt bánh sò
    • ATK:

    • 1400

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 "Madolche" monster from your Deck to your hand.


    R Rarity
    Madolche Messengelato
    R Rarity
    Madolche Messengelato
    Madolche Messengelato
    EARTH 4
    Madolche Messengelato
    Búp bê phép ngọt người đưa kem
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được đưa đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn phải điều khiển một "Madolche" thuộc Loại quái thú ngửa để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card in your possession is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. When this card is Special Summoned: You can add 1 "Madolche" Spell/Trap Card from your Deck to your hand. You must control a face-up Beast-Type "Madolche" monster to activate and to resolve this effect.


    UR Rarity
    Madolche Petingcessoeur
    UR Rarity
    Madolche Petingcessoeur
    Madolche Petingcessoeur
    EARTH 4
    Madolche Petingcessoeur
    Búp bê phép ngọt Petingcessoeur
    • ATK:

    • 1400

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Madolche Petingcessoeur" một lần mỗi lượt.
    ● Nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
    ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Petingcessoeur", và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm Cấp độ của nó đi 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Madolche"


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. You can only use each of the following effects of "Madolche Petingcessoeur" once per turn. ● If you have no monsters in your GY: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Madolche" monster from your hand or Deck, except "Madolche Petingcessoeur", and if you do, reduce its Level by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Madolche" monsters.


    UR Rarity
    Madolche Petingcessoeur
    UR Rarity
    Madolche Petingcessoeur
    Madolche Petingcessoeur
    EARTH 4
    Madolche Petingcessoeur
    Búp bê phép ngọt Petingcessoeur
    • ATK:

    • 1400

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Madolche Petingcessoeur" một lần mỗi lượt.
    ● Nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
    ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Petingcessoeur", và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm Cấp độ của nó đi 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Madolche"


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. You can only use each of the following effects of "Madolche Petingcessoeur" once per turn. ● If you have no monsters in your GY: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Madolche" monster from your hand or Deck, except "Madolche Petingcessoeur", and if you do, reduce its Level by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Madolche" monsters.


    UR Rarity
    Madolche Petingcessoeur
    UR Rarity
    Madolche Petingcessoeur
    Madolche Petingcessoeur
    EARTH 4
    Madolche Petingcessoeur
    Búp bê phép ngọt Petingcessoeur
    • ATK:

    • 1400

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Madolche Petingcessoeur" một lần mỗi lượt.
    ● Nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
    ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Petingcessoeur", và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm Cấp độ của nó đi 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Madolche"


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. You can only use each of the following effects of "Madolche Petingcessoeur" once per turn. ● If you have no monsters in your GY: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Madolche" monster from your hand or Deck, except "Madolche Petingcessoeur", and if you do, reduce its Level by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Madolche" monsters.


    SR Rarity
    Madolche Puddingcess
    SR Rarity
    Madolche Puddingcess
    Madolche Puddingcess
    EARTH 5
    Madolche Puddingcess
    Búp bê phép ngọt công chúa pudding
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị chuyển đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Trong khi bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình, lá bài này nhận được 800 ATK và DEF. Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. While you have no monsters in your Graveyard, this card gains 800 ATK and DEF. After damage calculation, when this card battles an opponent's monster: You can target 1 card your opponent controls; destroy that target.


    SR Rarity
    Madolche Puddingcess
    SR Rarity
    Madolche Puddingcess
    Madolche Puddingcess
    EARTH 5
    Madolche Puddingcess
    Búp bê phép ngọt công chúa pudding
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị chuyển đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Trong khi bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình, lá bài này nhận được 800 ATK và DEF. Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. While you have no monsters in your Graveyard, this card gains 800 ATK and DEF. After damage calculation, when this card battles an opponent's monster: You can target 1 card your opponent controls; destroy that target.


    SR Rarity
    Radian, the Multidimensional Kaiju
    SR Rarity
    Radian, the Multidimensional Kaiju
    Radian, the Multidimensional Kaiju
    DARK 7
    Radian, the Multidimensional Kaiju
    Kaiju không gian đa chiều, Radian
    • ATK:

    • 2800

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) về phía đối thủ của bạn trên sân ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 2 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Radian Token" (Loại quái thú / TỐI / Cấp 7/2800 ATK / DEF 0), nhưng nó không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's side of the field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 2 Kaiju Counters from anywhere on the field; Special Summon 1 "Radian Token" (Fiend-Type/DARK/Level 7/ATK 2800/DEF 0), but it cannot be used as a Synchro Material.


    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Book of Moon
    Book of Moon
    Spell Quick
    Book of Moon
    Sách mặt trăng

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


     UR Rarity
     Book of Moon
     UR Rarity
     Book of Moon
     Book of Moon
     Spell Quick
     Book of Moon
     Sách mặt trăng

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


      UR Rarity
      Forbidden Lance
      UR Rarity
      Forbidden Lance
      Forbidden Lance
      Spell Quick
      Forbidden Lance
      Cây thương thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


       UR Rarity
       Forbidden Lance
       UR Rarity
       Forbidden Lance
       Forbidden Lance
       Spell Quick
       Forbidden Lance
       Cây thương thánh bị cấm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


        UR Rarity
        Forbidden Lance
        UR Rarity
        Forbidden Lance
        Forbidden Lance
        Spell Quick
        Forbidden Lance
        Cây thương thánh bị cấm

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


         R Rarity
         Madolche Chateau
         R Rarity
         Madolche Chateau
         Madolche Chateau
         Spell Field
         Madolche Chateau
         Lâu đài búp bê phép ngọt

          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài này được kích hoạt: Xáo trộn tất cả "Madolche" trong Mộ của bạn vào Deck. Tất cả "Madolche" trên sân nhận được 500 ATK và DEF. Nếu một (các) quái thú trong Mộ của bạn được đưa trở lại Deck do hiệu ứng của "Madolche" , bạn có thể thêm nó lên tay của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card is activated: Shuffle all "Madolche" monsters in your Graveyard into the Deck. All "Madolche" monsters on the field gain 500 ATK and DEF. If a monster(s) in your Graveyard would be returned to the Deck by the effect of a "Madolche" monster, you can add it to your hand instead.


          R Rarity
          Madolche Ticket
          R Rarity
          Madolche Ticket
          Madolche Ticket
          Spell Continuous
          Madolche Ticket
          Vé búp bê phép ngọt

           Hiệu ứng (VN):

           Khi "Madolche" được trả lại từ phía sân hoặc Mộ lên tay bạn hoặc Deck chính bởi hiệu ứng bài: Thêm 1 "Madolche" từ Deck lên tay bạn. Nếu bạn điều khiển một "Madolche" thuộc Loại Tiên, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Deck của bạn ở Tư thế Tấn công ngửa thay vì thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Madolche Ticket" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When a "Madolche" card(s) is returned from your side of the field or Graveyard to your hand or Main Deck by a card effect: Add 1 "Madolche" monster from your Deck to your hand. If you control a face-up Fairy-Type "Madolche" monster, you can Special Summon the monster from your Deck in face-up Attack Position instead of adding it to your hand. You can only use the effect of "Madolche Ticket" once per turn.


           R Rarity
           Magical Mallet
           R Rarity
           Magical Mallet
           Magical Mallet
           Spell Normal
           Magical Mallet
           Cái vồ ma thuật

            Hiệu ứng (VN):

            Xáo trộn bất kỳ số lượng lá bài nào từ tay của bạn vào Deck, sau đó rút cùng số lá bài đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Shuffle any number of cards from your hand into the Deck, then draw that same number of cards.


            N Rarity
            Madolche Nights
            N Rarity
            Madolche Nights
            Madolche Nights
            Trap Counter
            Madolche Nights
            Búp bê phép ngọt về đêm

             Hiệu ứng (VN):

             Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt, nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Vô hiệu hóa kích hoạt, sau đó nếu bạn điều khiển "Madolche Puddingcess", xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ vào Deck.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When a monster effect is activated, if you have no monsters in your Graveyard: Negate the activation, then if you control "Madolche Puddingcess", shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck.


             SR Rarity
             Knightmare Phoenix
             SR Rarity
             Knightmare Phoenix
             Knightmare Phoenix
             FIRE
             Knightmare Phoenix
             Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
             • ATK:

             • 1900

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Trên

             Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú có tên khác nhau
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


              Rarity
             Madolche Fresh Sistart
              Rarity
             Madolche Fresh Sistart
             Madolche Fresh Sistart
             EARTH
             Madolche Fresh Sistart
             Búp bê phép ngọt em bánh tươi
             • ATK:

             • 1500

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Dưới-Trái

             Dưới-Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú "Madolche"
             Trong khi lá bài này chỉ vào một "Madolche" quái thú, "Madolche" Spells / Traps bạn điều khiển có thể không sắp bị phá hủy bởi hiệu ứng lá bài, cũng như both người chơi could thể chọn mục tiêu chúng với các hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể xáo trộn 1 "Madolche" từ Mộ của bạn vào Deck.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 "Madolche" monsters While this card points to a "Madolche" monster, "Madolche" Spells/Traps you control cannot be destroyed by card effects, also neither player can target them with card effects. If this card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can shuffle 1 "Madolche" monster from your GY into the Deck instead.


             SR Rarity
             Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
             SR Rarity
             Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
             Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
             EARTH
             Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
             Búp bê phép ngọt công chúa pudding diện váy sô-cô-la
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 2200


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú EARTH Cấp 5
             Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Madolche" Rank 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Madolche" trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck. Mặc dù lá bài này có "Madolche Puddingcess" làm nguyên liệu, khi "Madolche" trong Mộ của bạn được xáo trộn vào Deck Chính (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ Deck của bạn ở Thế tấn công hoặc Thế phòng thủ úp mặt xuống.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 5 EARTH monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 or lower "Madolche" Xyz Monster you control as the material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target 1 "Madolche" card in your GY; shuffle it into the Deck. While this card has "Madolche Puddingcess" as material, when a "Madolche" card(s) in your GY is shuffled into the Main Deck (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Madolche" monster from your Deck in Attack Position or face-down Defense Position.


             SR Rarity
             Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
             SR Rarity
             Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
             Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
             EARTH
             Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
             Búp bê phép ngọt công chúa pudding diện váy sô-cô-la
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 2200


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú EARTH Cấp 5
             Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Madolche" Rank 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Madolche" trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck. Mặc dù lá bài này có "Madolche Puddingcess" làm nguyên liệu, khi "Madolche" trong Mộ của bạn được xáo trộn vào Deck Chính (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ Deck của bạn ở Thế tấn công hoặc Thế phòng thủ úp mặt xuống.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 5 EARTH monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 or lower "Madolche" Xyz Monster you control as the material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target 1 "Madolche" card in your GY; shuffle it into the Deck. While this card has "Madolche Puddingcess" as material, when a "Madolche" card(s) in your GY is shuffled into the Main Deck (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Madolche" monster from your Deck in Attack Position or face-down Defense Position.


             UR Rarity
             Madolche Queen Tiaramisu
             UR Rarity
             Madolche Queen Tiaramisu
             Madolche Queen Tiaramisu
             EARTH
             Madolche Queen Tiaramisu
             Nữ hoàng búp bê phép ngọt Tiaramisu
             • ATK:

             • 2200

             • DEF:

             • 2100


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú "Madolche" Cấp 4
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 "Madolche" trong Mộ của bạn; xáo trộn các lá bài đó vào Deck, sau đó, xáo trộn các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển vào Deck, lên đến số "Madolche" được trả lại.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 "Madolche" monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target up to 2 "Madolche" cards in your Graveyard; shuffle those cards into the Deck, also, after that, shuffle cards your opponent controls into the Deck, up to the number of "Madolche" cards returned.


             UR Rarity
             Madolche Queen Tiaramisu
             UR Rarity
             Madolche Queen Tiaramisu
             Madolche Queen Tiaramisu
             EARTH
             Madolche Queen Tiaramisu
             Nữ hoàng búp bê phép ngọt Tiaramisu
             • ATK:

             • 2200

             • DEF:

             • 2100


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú "Madolche" Cấp 4
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 "Madolche" trong Mộ của bạn; xáo trộn các lá bài đó vào Deck, sau đó, xáo trộn các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển vào Deck, lên đến số "Madolche" được trả lại.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 "Madolche" monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target up to 2 "Madolche" cards in your Graveyard; shuffle those cards into the Deck, also, after that, shuffle cards your opponent controls into the Deck, up to the number of "Madolche" cards returned.


             SR Rarity
             Madolche Teacher Glassouffle
             SR Rarity
             Madolche Teacher Glassouffle
             Madolche Teacher Glassouffle
             EARTH
             Madolche Teacher Glassouffle
             Cô giáo búp bê phép ngọt Glassouffle
             • ATK:

             • 1800

             • DEF:

             • 2500


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú "Madolche" Cấp 4
             (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Madolche" trên sân; đến lượt này, quái thú ngửa mặt đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, ngoại trừ của chính nó;. Nếu một "Madolche" được gửi đến Mộ của bạn trong khi lá bài này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể xáo trộn tối đa 2 lá bài từ Mộ vào (các) Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Madolche Teacher Glassouffle" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 "Madolche" monsters (Quick Effect): You can detach 1 material from this card, then target 1 "Madolche" monster on the field; this turn, that face-up monster is unaffected by monster effects, except its own. If a "Madolche" card is sent to your GY while this card is on the field (except during the Damage Step): You can shuffle up to 2 cards from the GYs into the Deck(s). You can only use each effect of "Madolche Teacher Glassouffle" once per turn.


             SR Rarity
             Madolche Teacher Glassouffle
             SR Rarity
             Madolche Teacher Glassouffle
             Madolche Teacher Glassouffle
             EARTH
             Madolche Teacher Glassouffle
             Cô giáo búp bê phép ngọt Glassouffle
             • ATK:

             • 1800

             • DEF:

             • 2500


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú "Madolche" Cấp 4
             (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Madolche" trên sân; đến lượt này, quái thú ngửa mặt đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, ngoại trừ của chính nó;. Nếu một "Madolche" được gửi đến Mộ của bạn trong khi lá bài này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể xáo trộn tối đa 2 lá bài từ Mộ vào (các) Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Madolche Teacher Glassouffle" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 "Madolche" monsters (Quick Effect): You can detach 1 material from this card, then target 1 "Madolche" monster on the field; this turn, that face-up monster is unaffected by monster effects, except its own. If a "Madolche" card is sent to your GY while this card is on the field (except during the Damage Step): You can shuffle up to 2 cards from the GYs into the Deck(s). You can only use each effect of "Madolche Teacher Glassouffle" once per turn.             Deck của MADOLCHE trong DUEL LINKS