Thông tin tổng quan của Magical Musket

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

N Rarity
Magical Musketeer Calamity
N Rarity
Magical Musketeer Calamity
N Rarity
Magical Musketeer Calamity
LIGHT 4
Magical Musketeer Calamity
Lính ngự lâm ma thuật Calamity
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magical Musket" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Calamity" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column: You can target 1 "Magical Musket" monster in your GY; Special Summon it in Defense Position. You can only use this effect of "Magical Musketeer Calamity" once per turn.

R Rarity
Magical Musketeer Caspar
R Rarity
Magical Musketeer Caspar
R Rarity
Magical Musketeer Caspar
LIGHT 3
Magical Musketeer Caspar
Lính ngự lâm ma thuật Caspar
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 lá bài "Magical Musket" từ Deck của mình lên tay của bạn, nhưng không phải lá bài có cùng tên với lá bài đã kích hoạt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Caspar" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column (except during the Damage Step): You can add 1 "Magical Musket" card from your Deck to your hand, but not a card with the same name as that activated card. You can only use this effect of "Magical Musketeer Caspar" once per turn.

N Rarity
Magical Musketeer Doc
N Rarity
Magical Musketeer Doc
N Rarity
Magical Musketeer Doc
LIGHT 3
Magical Musketeer Doc
Lính ngự lâm ma thuật Doc
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Magical Musket" từ Mộ lên tay của bạn, nhưng không được đặt lá bài trùng tên với lá bài đã kích hoạt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Doc" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column: You can add 1 "Magical Musket" card from your GY to your hand, but not a card with the same name as that activated card. You can only use this effect of "Magical Musketeer Doc" once per turn.

R Rarity
Magical Musketeer Starfire
R Rarity
Magical Musketeer Starfire
R Rarity
Magical Musketeer Starfire
LIGHT 4
Magical Musketeer Starfire
Lính ngự lâm ma thuật Starfire
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magical Musket" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Magical Musketeer Starfire". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Starfire" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Magical Musket" monster from your Deck in Defense Position, except "Magical Musketeer Starfire". You can only use this effect of "Magical Musketeer Starfire" once per turn.

UR Rarity
Forbidden Lance
UR Rarity
Forbidden Lance
UR Rarity
Forbidden Lance
Spell Quick
Forbidden Lance
Cây thương thánh bị cấm

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.

  SR Rarity
  Magical Musket - Cross-Domination
  SR Rarity
  Magical Musket - Cross-Domination
  SR Rarity
  Magical Musket - Cross-Domination
  Spell Quick
  Magical Musket - Cross-Domination
  Súng ngự lâm ma thuật - Thống trị chéo

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một "Magical Musket" : Chọn vào 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến khi kết thúc lượt này, thay đổi ATK / DEF của nó thành 0, cũng như các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Musket - Cross-Domination" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a "Magical Musket" monster: Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, change its ATK/DEF to 0, also it has its effects negated. You can only activate 1 "Magical Musket - Cross-Domination" per turn.

   N Rarity
   Magical Musket - Dancing Needle
   N Rarity
   Magical Musket - Dancing Needle
   N Rarity
   Magical Musket - Dancing Needle
   Trap Normal
   Magical Musket - Dancing Needle
   Súng ngự lâm ma thuật - Vũ điệu kim tiêm

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một "Magical Musket" : Chọn vào tối đa 3 lá bài trong Mộ; loại bỏ chúng. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Musket - Dancing Needle" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a "Magical Musket" monster: Target up to 3 cards in the GYs; banish them. You can only activate 1 "Magical Musket - Dancing Needle" per turn.

    R Rarity
    Magical Musket - Desperado
    R Rarity
    Magical Musket - Desperado
    R Rarity
    Magical Musket - Desperado
    Trap Normal
    Magical Musket - Desperado
    Súng ngự lâm ma thuật - Desperado

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển "Magical Musket" : Chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Musket - Desperado" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control a "Magical Musket" monster: Target 1 face-up card on the field; destroy it. You can only activate 1 "Magical Musket - Desperado" per turn.

     N Rarity
     Magical Musket - Fiendish Deal
     N Rarity
     Magical Musket - Fiendish Deal
     N Rarity
     Magical Musket - Fiendish Deal
     Trap Continuous
     Magical Musket - Fiendish Deal
     Súng ngự lâm ma thuật - Giao kèo với quỷ

      Hiệu ứng (VN):

      "Magical Musket" mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài mà bạn sở hữu được gửi đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 "Magical Musket" từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn, ngoại trừ "Magical Musket - Fiendish Deal". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Musket - Fiendish Deal" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      "Magical Musket" monsters you control cannot be destroyed by card effects. If this card in your possession is sent to your GY by an opponent's card effect: You can add 1 "Magical Musket" card from your Deck or GY to your hand, except "Magical Musket - Fiendish Deal". You can only activate 1 "Magical Musket - Fiendish Deal" per turn.

      Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

      SR Rarity
      Knightmare Cerberus
      SR Rarity
      Knightmare Cerberus
      SR Rarity
      Knightmare Cerberus
      EARTH
      Knightmare Cerberus
      Cerberus khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 1600

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trái

      Trên


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú có tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.

      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      FIRE
      Knightmare Phoenix
      Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 1900

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trên

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú có tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      DARK
      Knightmare Unicorn
      Kỳ lân khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 2200

      • LINK-3

      Mũi tên Link:

      Trái

      Dưới

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú với các tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

      UR Rarity
      Magical Musketeer Max
      UR Rarity
      Magical Musketeer Max
      UR Rarity
      Magical Musketeer Max
      LIGHT
      Magical Musketeer Max
      Lính ngự lâm ma thuật Max
      • ATK:

      • 1000

      • LINK-1

      Mũi tên Link:

      Dưới


      Hiệu ứng (VN):

      1 quái thú "Magical Musket" Cấp 8 hoặc thấp hơn
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
      ● Thêm Phép / Bẫy "Magical Musket" với các tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn, tối đa số quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. ● Triệu hồi Đặc biệt quái thú "Magical Musket" có tên khác từ Deck của bạn, tối đa bằng số Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.
      Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Max" một lần mỗi lượt. Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy "Magical Musket" từ tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Level 8 or lower "Magical Musket" monster If this card is Link Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Add "Magical Musket" Spells/Traps with different names from your Deck to your hand, up to the number of monsters your opponent controls. ● Special Summon "Magical Musket" monsters with different names from your Deck, up to the number of Spells/Traps your opponent controls. You can only use this effect of "Magical Musketeer Max" once per turn. During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand.

      Các Skill được sử dụng hàng đầu

      LP Boost Alpha: 40%
      Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
      LP Boost Alpha: 40%
      The Soul of Light and Darkness: 20%
      Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm The Soul of Light and Darknessi và 1 Nghi lễ Siêu chiến binh vào Mộ của bạn. Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Gaia The Fierce Knight", quái thú "Black Luster Soldier", và các quái thú không có Cấp bậc hoặc Cấp độ.

      Một lần trong lượt, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng sau khi Triệu hồi Đặc biệt một quái thú "Black Luster Soldier". Thêm 1 Quái thú Tế lễ "Black Luster Soldier" khi không có lá bài nào có cùng tên trong Mộ và sân của bạn, đồng thời thêm nó từ Bộ bài vào tay bạn. Sau đó, chọn tối đa 3 lá bài bị trục xuất của bạn và đưa chúng về Mộ bài của bạn. Sau đó, chỉ một lần trong mỗi Trận đấu, nếu có "Black Luster Soldier" trên sân của bạn, bạn có thể Úp 1 Bài Phép Tế lễ từ Bộ bài của bạn vào sân của bạn
      Super Soldier Ritual
      Sphere Kuriboh
      Kuriboh
      Gaia The Fierce Knight
      Mystical Elf
      Black Luster Soldier
      Charging Gaia the Fierce Knight
      The Soul of Light and Darkness: 20%
      Salamandra & Phoenix: 20%
      Bạn có thể Triệu hồi Normal or Set "Phượng hoàng bất tử"
      Gearfried" và "Phoenix Gearfried" mà không Hi sinh trong Trận đấu này.
      Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách tiết lộ
      1 "Phượng Hoàng Bất Tử Gearfried" từ tay bạn. Đặt 1 "Salamandra" từ bên ngoài Bộ bài của bạn và gửi 1
      "Thanh kiếm huyền thoại" từ bên ngoài Bộ bài của bạn đến Mộ.
      Kỹ năng này có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa ít nhất 10 quái thú Loại Chiến binh HỎA.
      Legendary Sword
      Phoenix Gearfried
      Immortal Phoenix Gearfried
      Salamandra
      Salamandra & Phoenix: 20%
      Chain Reaction: 20%
      Đối thủ của bạn mất 200 Điểm sinh mệnh mỗi khi bạn kích hoạt Lá bài bẫy.
      Chain Reaction: 20%
      LP Boost Alpha
      Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
      LP Boost Alpha

      Cần 9 UR

      UR Rarity
      Knightmare Unicorn1 card
      UR Rarity
      Magical Musketeer Max1 card
      UR Rarity
      Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
      UR Rarity
      Number 106: Giant Hand1 card
      UR Rarity
      Number 39: Utopia1 card
      UR Rarity
      Forbidden Lance2 card
      UR Rarity
      Pot of Duality2 card

      Main: 24 Extra: 8

      R Rarity
      Magical Musket Mastermind Zakiel
      R Rarity
      Magical Musket Mastermind Zakiel
      Magical Musket Mastermind Zakiel
      LIGHT 8
      Magical Musket Mastermind Zakiel
      Quỷ ngự lâm ma thuật Zakiel
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2500


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể Hiến tế Summon lá bài này ngửa bằng cách Hiến tế 1 quái thú "Magical Musket" Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của đối thủ: Bạn có thể rút các lá bài tương đương với số Bài "Magical Musket" mà bạn đã kích hoạt lượt này trong khi lá bài này úp trên sân của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musket Mastermind Zakiel" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can Tribute Summon this card face-up by Tributing 1 "Magical Musket" monster. During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. Once per turn, during your opponent's End Phase: You can draw cards equal to the number of "Magical Musket" Spell/Trap Cards you activated this turn while this card was face-up on your field. You can only use this effect of "Magical Musket Mastermind Zakiel" once per turn.


      N Rarity
      Magical Musketeer Calamity
      N Rarity
      Magical Musketeer Calamity
      Magical Musketeer Calamity
      LIGHT 4
      Magical Musketeer Calamity
      Lính ngự lâm ma thuật Calamity
      • ATK:

      • 1500

      • DEF:

      • 1300


      Hiệu ứng (VN):

      Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magical Musket" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Calamity" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column: You can target 1 "Magical Musket" monster in your GY; Special Summon it in Defense Position. You can only use this effect of "Magical Musketeer Calamity" once per turn.


      R Rarity
      Magical Musketeer Caspar
      R Rarity
      Magical Musketeer Caspar
      Magical Musketeer Caspar
      LIGHT 3
      Magical Musketeer Caspar
      Lính ngự lâm ma thuật Caspar
      • ATK:

      • 1200

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 lá bài "Magical Musket" từ Deck của mình lên tay của bạn, nhưng không phải lá bài có cùng tên với lá bài đã kích hoạt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Caspar" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column (except during the Damage Step): You can add 1 "Magical Musket" card from your Deck to your hand, but not a card with the same name as that activated card. You can only use this effect of "Magical Musketeer Caspar" once per turn.


      R Rarity
      Magical Musketeer Caspar
      R Rarity
      Magical Musketeer Caspar
      Magical Musketeer Caspar
      LIGHT 3
      Magical Musketeer Caspar
      Lính ngự lâm ma thuật Caspar
      • ATK:

      • 1200

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 lá bài "Magical Musket" từ Deck của mình lên tay của bạn, nhưng không phải lá bài có cùng tên với lá bài đã kích hoạt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Caspar" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column (except during the Damage Step): You can add 1 "Magical Musket" card from your Deck to your hand, but not a card with the same name as that activated card. You can only use this effect of "Magical Musketeer Caspar" once per turn.


      R Rarity
      Magical Musketeer Caspar
      R Rarity
      Magical Musketeer Caspar
      Magical Musketeer Caspar
      LIGHT 3
      Magical Musketeer Caspar
      Lính ngự lâm ma thuật Caspar
      • ATK:

      • 1200

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 lá bài "Magical Musket" từ Deck của mình lên tay của bạn, nhưng không phải lá bài có cùng tên với lá bài đã kích hoạt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Caspar" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column (except during the Damage Step): You can add 1 "Magical Musket" card from your Deck to your hand, but not a card with the same name as that activated card. You can only use this effect of "Magical Musketeer Caspar" once per turn.


      N Rarity
      Magical Musketeer Doc
      N Rarity
      Magical Musketeer Doc
      Magical Musketeer Doc
      LIGHT 3
      Magical Musketeer Doc
      Lính ngự lâm ma thuật Doc
      • ATK:

      • 1400

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Magical Musket" từ Mộ lên tay của bạn, nhưng không được đặt lá bài trùng tên với lá bài đã kích hoạt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Doc" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column: You can add 1 "Magical Musket" card from your GY to your hand, but not a card with the same name as that activated card. You can only use this effect of "Magical Musketeer Doc" once per turn.


      R Rarity
      Magical Musketeer Starfire
      R Rarity
      Magical Musketeer Starfire
      Magical Musketeer Starfire
      LIGHT 4
      Magical Musketeer Starfire
      Lính ngự lâm ma thuật Starfire
      • ATK:

      • 1300

      • DEF:

      • 1700


      Hiệu ứng (VN):

      Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magical Musket" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Magical Musketeer Starfire". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Starfire" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Magical Musket" monster from your Deck in Defense Position, except "Magical Musketeer Starfire". You can only use this effect of "Magical Musketeer Starfire" once per turn.


      R Rarity
      Magical Musketeer Starfire
      R Rarity
      Magical Musketeer Starfire
      Magical Musketeer Starfire
      LIGHT 4
      Magical Musketeer Starfire
      Lính ngự lâm ma thuật Starfire
      • ATK:

      • 1300

      • DEF:

      • 1700


      Hiệu ứng (VN):

      Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magical Musket" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Magical Musketeer Starfire". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Starfire" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Magical Musket" monster from your Deck in Defense Position, except "Magical Musketeer Starfire". You can only use this effect of "Magical Musketeer Starfire" once per turn.


      R Rarity
      Magical Musketeer Starfire
      R Rarity
      Magical Musketeer Starfire
      Magical Musketeer Starfire
      LIGHT 4
      Magical Musketeer Starfire
      Lính ngự lâm ma thuật Starfire
      • ATK:

      • 1300

      • DEF:

      • 1700


      Hiệu ứng (VN):

      Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magical Musket" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Magical Musketeer Starfire". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Starfire" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Magical Musket" monster from your Deck in Defense Position, except "Magical Musketeer Starfire". You can only use this effect of "Magical Musketeer Starfire" once per turn.


      N Rarity
      Magical Musketeer Wild
      N Rarity
      Magical Musketeer Wild
      Magical Musketeer Wild
      LIGHT 4
      Magical Musketeer Wild
      Lính ngự lâm ma thuật Wild
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 900


      Hiệu ứng (VN):

      Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài "Magical Musket" từ tay của bạn. Nếu một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong cột của lá bài này: Bạn có thể chọn mục tiêu 3 lá bài "Magical Musket" trong Mộ của mình; xáo trộn cả 3 vào Deck, sau đó rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Wild" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand. If a Spell/Trap Card is activated in this card's column: You can target 3 "Magical Musket" cards in your GY; shuffle all 3 into the Deck, then draw 1 card. You can only use this effect of "Magical Musketeer Wild" once per turn.


      UR Rarity
      Forbidden Lance
      UR Rarity
      Forbidden Lance
      Forbidden Lance
      Spell Quick
      Forbidden Lance
      Cây thương thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


       UR Rarity
       Forbidden Lance
       UR Rarity
       Forbidden Lance
       Forbidden Lance
       Spell Quick
       Forbidden Lance
       Cây thương thánh bị cấm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


        SR Rarity
        Magical Musket - Cross-Domination
        SR Rarity
        Magical Musket - Cross-Domination
        Magical Musket - Cross-Domination
        Spell Quick
        Magical Musket - Cross-Domination
        Súng ngự lâm ma thuật - Thống trị chéo

         Hiệu ứng (VN):

         Nếu bạn điều khiển một "Magical Musket" : Chọn vào 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến khi kết thúc lượt này, thay đổi ATK / DEF của nó thành 0, cũng như các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Musket - Cross-Domination" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If you control a "Magical Musket" monster: Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, change its ATK/DEF to 0, also it has its effects negated. You can only activate 1 "Magical Musket - Cross-Domination" per turn.


         SR Rarity
         Magical Musket - Cross-Domination
         SR Rarity
         Magical Musket - Cross-Domination
         Magical Musket - Cross-Domination
         Spell Quick
         Magical Musket - Cross-Domination
         Súng ngự lâm ma thuật - Thống trị chéo

          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn điều khiển một "Magical Musket" : Chọn vào 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến khi kết thúc lượt này, thay đổi ATK / DEF của nó thành 0, cũng như các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Musket - Cross-Domination" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control a "Magical Musket" monster: Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, change its ATK/DEF to 0, also it has its effects negated. You can only activate 1 "Magical Musket - Cross-Domination" per turn.


          UR Rarity
          Pot of Duality
          UR Rarity
          Pot of Duality
          Pot of Duality
          Spell Normal
          Pot of Duality
          Hũ nhường tham

           Hiệu ứng (VN):

           Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
           Phân loại:

           UR Rarity
           Pot of Duality
           UR Rarity
           Pot of Duality
           Pot of Duality
           Spell Normal
           Pot of Duality
           Hũ nhường tham

            Hiệu ứng (VN):

            Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
            Phân loại:

            N Rarity
            Magical Musket - Dancing Needle
            N Rarity
            Magical Musket - Dancing Needle
            Magical Musket - Dancing Needle
            Trap Normal
            Magical Musket - Dancing Needle
            Súng ngự lâm ma thuật - Vũ điệu kim tiêm

             Hiệu ứng (VN):

             Nếu bạn điều khiển một "Magical Musket" : Chọn vào tối đa 3 lá bài trong Mộ; loại bỏ chúng. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Musket - Dancing Needle" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If you control a "Magical Musket" monster: Target up to 3 cards in the GYs; banish them. You can only activate 1 "Magical Musket - Dancing Needle" per turn.


             N Rarity
             Magical Musket - Dancing Needle
             N Rarity
             Magical Musket - Dancing Needle
             Magical Musket - Dancing Needle
             Trap Normal
             Magical Musket - Dancing Needle
             Súng ngự lâm ma thuật - Vũ điệu kim tiêm

              Hiệu ứng (VN):

              Nếu bạn điều khiển một "Magical Musket" : Chọn vào tối đa 3 lá bài trong Mộ; loại bỏ chúng. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Musket - Dancing Needle" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If you control a "Magical Musket" monster: Target up to 3 cards in the GYs; banish them. You can only activate 1 "Magical Musket - Dancing Needle" per turn.


              R Rarity
              Magical Musket - Desperado
              R Rarity
              Magical Musket - Desperado
              Magical Musket - Desperado
              Trap Normal
              Magical Musket - Desperado
              Súng ngự lâm ma thuật - Desperado

               Hiệu ứng (VN):

               Nếu bạn điều khiển "Magical Musket" : Chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Musket - Desperado" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If you control a "Magical Musket" monster: Target 1 face-up card on the field; destroy it. You can only activate 1 "Magical Musket - Desperado" per turn.


               R Rarity
               Magical Musket - Desperado
               R Rarity
               Magical Musket - Desperado
               Magical Musket - Desperado
               Trap Normal
               Magical Musket - Desperado
               Súng ngự lâm ma thuật - Desperado

                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn điều khiển "Magical Musket" : Chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Musket - Desperado" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you control a "Magical Musket" monster: Target 1 face-up card on the field; destroy it. You can only activate 1 "Magical Musket - Desperado" per turn.


                R Rarity
                Magical Musket - Desperado
                R Rarity
                Magical Musket - Desperado
                Magical Musket - Desperado
                Trap Normal
                Magical Musket - Desperado
                Súng ngự lâm ma thuật - Desperado

                 Hiệu ứng (VN):

                 Nếu bạn điều khiển "Magical Musket" : Chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Musket - Desperado" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 If you control a "Magical Musket" monster: Target 1 face-up card on the field; destroy it. You can only activate 1 "Magical Musket - Desperado" per turn.


                 N Rarity
                 Magical Musket - Fiendish Deal
                 N Rarity
                 Magical Musket - Fiendish Deal
                 Magical Musket - Fiendish Deal
                 Trap Continuous
                 Magical Musket - Fiendish Deal
                 Súng ngự lâm ma thuật - Giao kèo với quỷ

                  Hiệu ứng (VN):

                  "Magical Musket" mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài mà bạn sở hữu được gửi đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 "Magical Musket" từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn, ngoại trừ "Magical Musket - Fiendish Deal". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Musket - Fiendish Deal" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  "Magical Musket" monsters you control cannot be destroyed by card effects. If this card in your possession is sent to your GY by an opponent's card effect: You can add 1 "Magical Musket" card from your Deck or GY to your hand, except "Magical Musket - Fiendish Deal". You can only activate 1 "Magical Musket - Fiendish Deal" per turn.


                  SR Rarity
                  Solemn Scolding
                  SR Rarity
                  Solemn Scolding
                  Solemn Scolding
                  Trap Counter
                  Solemn Scolding
                  Sự bảo ban của thần

                   Hiệu ứng (VN):

                   Nếu đây là lá bài Úp duy nhất trong Vùng Phép & Bẫy của bạn, khi một quái thú sẽ được Triệu hồi, HOẶC một Bài Phép, Bài Bẫy hoặc hiệu ứng của quái thú được kích hoạt: Trả 3000 LP; vô hiệu hoá việc Triệu hồi hoặc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   If this is the only Set card in your Spell & Trap Zone, when a monster would be Summoned, OR a Spell Card, Trap Card, or monster effect is activated: Pay 3000 LP; negate the Summon or activation, and if you do, destroy that card.
                   Phân loại:

                   SR Rarity
                   Solemn Scolding
                   SR Rarity
                   Solemn Scolding
                   Solemn Scolding
                   Trap Counter
                   Solemn Scolding
                   Sự bảo ban của thần

                    Hiệu ứng (VN):

                    Nếu đây là lá bài Úp duy nhất trong Vùng Phép & Bẫy của bạn, khi một quái thú sẽ được Triệu hồi, HOẶC một Bài Phép, Bài Bẫy hoặc hiệu ứng của quái thú được kích hoạt: Trả 3000 LP; vô hiệu hoá việc Triệu hồi hoặc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    If this is the only Set card in your Spell & Trap Zone, when a monster would be Summoned, OR a Spell Card, Trap Card, or monster effect is activated: Pay 3000 LP; negate the Summon or activation, and if you do, destroy that card.
                    Phân loại:

                    SR Rarity
                    Knightmare Cerberus
                    SR Rarity
                    Knightmare Cerberus
                    Knightmare Cerberus
                    EARTH
                    Knightmare Cerberus
                    Cerberus khúc ác mộng mơ
                    • ATK:

                    • 1600

                    • LINK-2

                    Mũi tên Link:

                    Trái

                    Trên


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú có tên khác nhau
                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


                    SR Rarity
                    Knightmare Phoenix
                    SR Rarity
                    Knightmare Phoenix
                    Knightmare Phoenix
                    FIRE
                    Knightmare Phoenix
                    Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                    • ATK:

                    • 1900

                    • LINK-2

                    Mũi tên Link:

                    Trên

                    Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú có tên khác nhau
                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                    UR Rarity
                    Knightmare Unicorn
                    UR Rarity
                    Knightmare Unicorn
                    Knightmare Unicorn
                    DARK
                    Knightmare Unicorn
                    Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                    • ATK:

                    • 2200

                    • LINK-3

                    Mũi tên Link:

                    Trái

                    Dưới

                    Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    2+ quái thú với các tên khác nhau
                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                    UR Rarity
                    Magical Musketeer Max
                    UR Rarity
                    Magical Musketeer Max
                    Magical Musketeer Max
                    LIGHT
                    Magical Musketeer Max
                    Lính ngự lâm ma thuật Max
                    • ATK:

                    • 1000

                    • LINK-1

                    Mũi tên Link:

                    Dưới


                    Hiệu ứng (VN):

                    1 quái thú "Magical Musket" Cấp 8 hoặc thấp hơn
                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                    ● Thêm Phép / Bẫy "Magical Musket" với các tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn, tối đa số quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. ● Triệu hồi Đặc biệt quái thú "Magical Musket" có tên khác từ Deck của bạn, tối đa bằng số Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.
                    Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magical Musketeer Max" một lần mỗi lượt. Trong lượt của một trong hai người chơi, bạn có thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy "Magical Musket" từ tay của bạn.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    1 Level 8 or lower "Magical Musket" monster If this card is Link Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Add "Magical Musket" Spells/Traps with different names from your Deck to your hand, up to the number of monsters your opponent controls. ● Special Summon "Magical Musket" monsters with different names from your Deck, up to the number of Spells/Traps your opponent controls. You can only use this effect of "Magical Musketeer Max" once per turn. During either player's turn, you can activate "Magical Musket" Spell/Trap Cards from your hand.


                    UR Rarity
                    Dark Rebellion Xyz Dragon
                    UR Rarity
                    Dark Rebellion Xyz Dragon
                    Dark Rebellion Xyz Dragon
                    DARK
                    Dark Rebellion Xyz Dragon
                    Rồng xyz phiến loạn bóng tối
                    • ATK:

                    • 2500

                    • DEF:

                    • 2000


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


                    UR Rarity
                    Number 106: Giant Hand
                    UR Rarity
                    Number 106: Giant Hand
                    Number 106: Giant Hand
                    EARTH
                    Number 106: Giant Hand
                    Con số 106: Bàn tay khổng lồ
                    • ATK:

                    • 2000

                    • DEF:

                    • 2000


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trong khi lá bài này nằm ngửa trên sân, hiệu ứng của quái thú Hiệu ứng sẽ bị vô hiệu hóa, đồng thời nó cũng không thể thay đổi tư thế chiến đấu.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters During either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's field (except during the Damage Step): You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 Effect Monster your opponent controls; while this card is face-up on the field, that Effect Monster's effects are negated, also it cannot change its battle position.


                    UR Rarity
                    Number 39: Utopia
                    UR Rarity
                    Number 39: Utopia
                    Number 39: Utopia
                    LIGHT
                    Number 39: Utopia
                    Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
                    • ATK:

                    • 2500

                    • DEF:

                    • 2000


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


                    SR Rarity
                    Number S39: Utopia the Lightning
                    SR Rarity
                    Number S39: Utopia the Lightning
                    Number S39: Utopia the Lightning
                    LIGHT
                    Number S39: Utopia the Lightning
                    Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
                    • ATK:

                    • 2500

                    • DEF:

                    • 2000


                    Hiệu ứng (VN):

                    3 quái thú LIGHT Cấp 5
                    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.                    Deck của MAGICAL MUSKET trong DUEL LINKS