Thông tin tổng quan của Mekk-Knights

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Mekk-Knight Blue Sky
SR Rarity
Mekk-Knight Blue Sky
SR Rarity
Mekk-Knight Blue Sky
LIGHT 5
Mekk-Knight Blue Sky
Hiệp sĩ giắc cắm trời xanh
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ tay: Bạn có thể thêm các quái thú "Mekk-Knight" với các tên khác nhau, ngoại trừ "Mekk-Knight Blue Sky", từ Deck của bạn đến tay của bạn, bằng với số lá bài của đối thủ trong cột của lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned from the hand: You can add "Mekk-Knight" monsters with different names, except "Mekk-Knight Blue Sky", from your Deck to your hand, equal to the number of your opponent's cards in this card's column. You can only use this effect of "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn.

R Rarity
Mekk-Knight Indigo Eclipse
R Rarity
Mekk-Knight Indigo Eclipse
R Rarity
Mekk-Knight Indigo Eclipse
LIGHT 8
Mekk-Knight Indigo Eclipse
Hiệp sĩ giắc cắm xanh biếc
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Indigo Eclipse" một lần mỗi lượt theo cách này. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển; di chuyển mục tiêu đó đến một trong các Vùng quái thú Chính của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Indigo Eclipse" once per turn this way. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 "Mekk-Knight" monster you control; move that target to another of your Main Monster Zones.

UR Rarity
Mekk-Knight Purple Nightfall
UR Rarity
Mekk-Knight Purple Nightfall
UR Rarity
Mekk-Knight Purple Nightfall
LIGHT 8
Mekk-Knight Purple Nightfall
Hiệp sĩ giắc cắm đêm tím
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt theo cách này. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển; loại bỏ nó (cho đến Standby Phase của lượt tiếp theo của bạn) và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Mekk-Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Mekk-Knight Purple Nightfall". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn this way. (Quick Effect): You can target 1 "Mekk-Knight" monster you control; banish it (until the Standby Phase of your next turn), and if you do, add 1 "Mekk-Knight" monster from your Deck to your hand, except "Mekk-Knight Purple Nightfall". You can only use this effect of "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn.

N Rarity
Mekk-Knight Red Moon
N Rarity
Mekk-Knight Red Moon
N Rarity
Mekk-Knight Red Moon
LIGHT 7
Mekk-Knight Red Moon
Hiệp sĩ giắc cắm sen đỏ
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Red Moon" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể loại bỏ 1 "Mekk-Knight" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa trong cột của lá bài này; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Red Moon" once per turn this way. You can banish 1 "Mekk-Knight" monster from your GY, then target 1 face-up monster in this card's column; destroy it.

UR Rarity
Mekk-Knight Yellow Star
UR Rarity
Mekk-Knight Yellow Star
UR Rarity
Mekk-Knight Yellow Star
LIGHT 7
Mekk-Knight Yellow Star
Hiệp sĩ giắc cắm sáng vàng
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) vào cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Yellow Star" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể loại bỏ 1 "Mekk-Knight" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trong cột của lá bài này; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Yellow Star" once per turn this way. You can banish 1 "Mekk-Knight" monster from your GY, then target 1 Spell/Trap in this card's column; destroy it.

N Rarity
Swap Cleric
N Rarity
Swap Cleric
N Rarity
Swap Cleric
EARTH 2
Swap Cleric
Tu sĩ đổi
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Link: Bạn có thể khiến quái thú Link đó mất 500 ATK, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Swap Cleric" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY as Link Material: You can have that Link Monster lose 500 ATK, then draw 1 card. You can only use this effect of "Swap Cleric" once per turn.

R Rarity
Mekk-Knight Avram
R Rarity
Mekk-Knight Avram
R Rarity
Mekk-Knight Avram
LIGHT 4
Mekk-Knight Avram
Hiệp sĩ giắc cắm Avram
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

"Check THIS out!"


Hiệu ứng gốc (EN):

"Check THIS out!"

UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.

  SR Rarity
  Comic Hand
  SR Rarity
  Comic Hand
  SR Rarity
  Comic Hand
  Spell Equip
  Comic Hand
  Tay hài

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển "Toon World", trang bị cho quái thú của đối thủ. Hãy điều khiển nó. Nó được coi như một quái thú Toon. Nếu đối thủ của bạn không điều khiển quái thú Toon, nó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Nếu "Toon World" không có trên sân, hãy phá hủy lá bài này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control "Toon World", equip to an opponent's monster. Take control of it. It is treated as a Toon monster. If your opponent controls no Toon monsters, it can attack your opponent directly. If "Toon World" is not on the field, destroy this card.

   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   Spell Quick
   Mystical Space Typhoon
   Cơn lốc thần bí

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.

    R Rarity
    World Legacy's Memory
    R Rarity
    World Legacy's Memory
    R Rarity
    World Legacy's Memory
    Spell Quick
    World Legacy's Memory
    Kí ức máy di vật vì sao

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Mekk-Knight" từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng trả nó về tay trong End Phase. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Mekk-Knight" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "World Legacy's Memory" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Special Summon 1 "Mekk-Knight" monster from your hand or Deck in Defense Position, but return it to the hand during the End Phase. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters, except "Mekk-Knight" monsters. You can only activate 1 "World Legacy's Memory" per turn.

     UR Rarity
     Compulsory Evacuation Device
     UR Rarity
     Compulsory Evacuation Device
     UR Rarity
     Compulsory Evacuation Device
     Trap Normal
     Compulsory Evacuation Device
     Thiết bị sơ tán bắt buộc

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 monster on the field; return that target to the hand.

      UR Rarity
      World Legacy's Secret
      UR Rarity
      World Legacy's Secret
      UR Rarity
      World Legacy's Secret
      Trap Continuous
      World Legacy's Secret
      Sự thật ẩn trong di vật vì sao

       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng quái thú nào của đối thủ kích hoạt trong cùng một cột với "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is activated: You can target 1 Level 5 or higher monster in your GY; Special Summon it. When this card leaves the field, destroy that monster. Negate any opponent's monster effect that activates in the same column as a "Mekk-Knight" monster you control.

       Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

       R Rarity
       Imduk the World Chalice Dragon
       R Rarity
       Imduk the World Chalice Dragon
       R Rarity
       Imduk the World Chalice Dragon
       WIND
       Imduk the World Chalice Dragon
       Rồng chén vì sao Imduk
       • ATK:

       • 800

       • LINK-1

       Mũi tên Link:

       Trên


       Hiệu ứng (VN):

       1 quái thú Bình thường, ngoại trừ Token
       Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "World Chalice" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ, lá bài này chỉ đến: Bạn có thể phá huỷ quái thú của đối thủ đó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Normal Monster, except a Token During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "World Chalice" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster this card points to: You can destroy that opponent's monster. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.

       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       FIRE
       Knightmare Phoenix
       Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 1900

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trên

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú có tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       DARK
       Knightmare Unicorn
       Kỳ lân khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 2200

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú với các tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

       R Rarity
       Link Disciple
       R Rarity
       Link Disciple
       R Rarity
       Link Disciple
       LIGHT
       Link Disciple
       Đệ tử liên kết
       • ATK:

       • 500

       • LINK-1

       Mũi tên Link:

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
       Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Disciple" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Level 4 or lower Cyberse monster You can Tribute 1 monster this card points to; draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Link Disciple" once per turn.

       UR Rarity
       Mekk-Knight of the Morning Star
       UR Rarity
       Mekk-Knight of the Morning Star
       UR Rarity
       Mekk-Knight of the Morning Star
       LIGHT
       Mekk-Knight of the Morning Star
       Hiệp sĩ giắc cắm sao sớm
       • ATK:

       • 2000

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Dưới-Trái

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú, bao gồm một quái thú "Mekk-Knight"
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Mekk-Knight" hoặc 1 lá bài "World Legacy" thêm 1 lá bài "World Legacy" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight of the Morning Star" một lần mỗi lượt. Nếu quái thú "Mekk-Knight" chiến đấu với quái thú ở cột khác với nó, quái thú của bạn không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó, và bạn cũng không chịu thiệt hại từ chiến đấu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters, including a "Mekk-Knight" monster If this card is Link Summoned: You can discard 1 "Mekk-Knight" monster or 1 "World Legacy" card; add 1 "World Legacy" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Mekk-Knight of the Morning Star" once per turn. If your "Mekk-Knight" monster battles a monster in a different column than it, your monster cannot be destroyed by that battle, also you take no battle damage from that battle.

       UR Rarity
       Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
       UR Rarity
       Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
       UR Rarity
       Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
       DARK
       Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
       Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
       • ATK:

       • 2600

       • DEF:

       • 2100


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 8
       Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
       ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
       ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.

       Các Skill được sử dụng hàng đầu

       Link Darkraze
       Bạn có thể sử dụng Kỹ năng này nếu Extra Deck của bạn chứa quái thú Link ÁM.
       1: Khi bắt đầu Trận đấu, nhận được 1500 Điểm gốc.
       2: Một lần trong lượt, trong Main Phase của bạn, bạn có thể chọn 1 quái thú Link trên sân của mình và nó tăng 300 ATK cho đến hết lượt này. Nếu một quái thú BÓNG TỐI ở trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn, quái thú được chọn tăng thêm 300 ATK cho đến hết lượt này
       Link Darkraze

       Cần 15 UR

       UR Rarity
       Mekk-Knight Purple Nightfall2 card
       UR Rarity
       Mekk-Knight Yellow Star1 card
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn1 card
       UR Rarity
       Mekk-Knight of the Morning Star2 card
        Rarity
       Unchained Abomination1 card
       UR Rarity
       Dingirsu, the Orcust of the Evening Star1 card
       UR Rarity
       Blizzard1 card
       UR Rarity
       Book of Moon2 card
       UR Rarity
       Cynet Mining1 card
       UR Rarity
       World Legacy Succession1 card
       UR Rarity
       Magic Cylinder1 card
       UR Rarity
       World Legacy's Secret1 card

       Main: 23 Extra: 8

       SR Rarity
       Knightmare Corruptor Iblee
       SR Rarity
       Knightmare Corruptor Iblee
       Knightmare Corruptor Iblee
       DARK 2
       Knightmare Corruptor Iblee
       Người hát khúc ác mộng mơ Iblee
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn để nó chỉ vào lá bài này, nhưng thay đổi ATK của nó thành 0, cũng như sẽ vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Link. Nếu lá bài này trong quyền điều khiển của chủ nhân được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Corruptor Iblee" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is Normal Summoned: You can target 1 Link Monster in your GY; Special Summon it to your field so it points to this card, but change its ATK to 0, also negate its effects. You cannot Special Summon monsters, except Link Monsters. If this card in its owner's control is sent to the GY: You can Special Summon this card to your opponent's field in Defense Position. You can only use this effect of "Knightmare Corruptor Iblee" once per turn.
       Phân loại:

       SR Rarity
       Mekk-Knight Blue Sky
       SR Rarity
       Mekk-Knight Blue Sky
       Mekk-Knight Blue Sky
       LIGHT 5
       Mekk-Knight Blue Sky
       Hiệp sĩ giắc cắm trời xanh
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ tay: Bạn có thể thêm các quái thú "Mekk-Knight" với các tên khác nhau, ngoại trừ "Mekk-Knight Blue Sky", từ Deck của bạn đến tay của bạn, bằng với số lá bài của đối thủ trong cột của lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned from the hand: You can add "Mekk-Knight" monsters with different names, except "Mekk-Knight Blue Sky", from your Deck to your hand, equal to the number of your opponent's cards in this card's column. You can only use this effect of "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn.


       SR Rarity
       Mekk-Knight Blue Sky
       SR Rarity
       Mekk-Knight Blue Sky
       Mekk-Knight Blue Sky
       LIGHT 5
       Mekk-Knight Blue Sky
       Hiệp sĩ giắc cắm trời xanh
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ tay: Bạn có thể thêm các quái thú "Mekk-Knight" với các tên khác nhau, ngoại trừ "Mekk-Knight Blue Sky", từ Deck của bạn đến tay của bạn, bằng với số lá bài của đối thủ trong cột của lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned from the hand: You can add "Mekk-Knight" monsters with different names, except "Mekk-Knight Blue Sky", from your Deck to your hand, equal to the number of your opponent's cards in this card's column. You can only use this effect of "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn.


       SR Rarity
       Mekk-Knight Blue Sky
       SR Rarity
       Mekk-Knight Blue Sky
       Mekk-Knight Blue Sky
       LIGHT 5
       Mekk-Knight Blue Sky
       Hiệp sĩ giắc cắm trời xanh
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ tay: Bạn có thể thêm các quái thú "Mekk-Knight" với các tên khác nhau, ngoại trừ "Mekk-Knight Blue Sky", từ Deck của bạn đến tay của bạn, bằng với số lá bài của đối thủ trong cột của lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned from the hand: You can add "Mekk-Knight" monsters with different names, except "Mekk-Knight Blue Sky", from your Deck to your hand, equal to the number of your opponent's cards in this card's column. You can only use this effect of "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn.


       R Rarity
       Mekk-Knight Indigo Eclipse
       R Rarity
       Mekk-Knight Indigo Eclipse
       Mekk-Knight Indigo Eclipse
       LIGHT 8
       Mekk-Knight Indigo Eclipse
       Hiệp sĩ giắc cắm xanh biếc
       • ATK:

       • 2400

       • DEF:

       • 2400


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Indigo Eclipse" một lần mỗi lượt theo cách này. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển; di chuyển mục tiêu đó đến một trong các Vùng quái thú Chính của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Indigo Eclipse" once per turn this way. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 "Mekk-Knight" monster you control; move that target to another of your Main Monster Zones.


       R Rarity
       Mekk-Knight Indigo Eclipse
       R Rarity
       Mekk-Knight Indigo Eclipse
       Mekk-Knight Indigo Eclipse
       LIGHT 8
       Mekk-Knight Indigo Eclipse
       Hiệp sĩ giắc cắm xanh biếc
       • ATK:

       • 2400

       • DEF:

       • 2400


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Indigo Eclipse" một lần mỗi lượt theo cách này. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển; di chuyển mục tiêu đó đến một trong các Vùng quái thú Chính của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Indigo Eclipse" once per turn this way. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 "Mekk-Knight" monster you control; move that target to another of your Main Monster Zones.


       UR Rarity
       Mekk-Knight Purple Nightfall
       UR Rarity
       Mekk-Knight Purple Nightfall
       Mekk-Knight Purple Nightfall
       LIGHT 8
       Mekk-Knight Purple Nightfall
       Hiệp sĩ giắc cắm đêm tím
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt theo cách này. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển; loại bỏ nó (cho đến Standby Phase của lượt tiếp theo của bạn) và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Mekk-Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Mekk-Knight Purple Nightfall". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn this way. (Quick Effect): You can target 1 "Mekk-Knight" monster you control; banish it (until the Standby Phase of your next turn), and if you do, add 1 "Mekk-Knight" monster from your Deck to your hand, except "Mekk-Knight Purple Nightfall". You can only use this effect of "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn.


       UR Rarity
       Mekk-Knight Purple Nightfall
       UR Rarity
       Mekk-Knight Purple Nightfall
       Mekk-Knight Purple Nightfall
       LIGHT 8
       Mekk-Knight Purple Nightfall
       Hiệp sĩ giắc cắm đêm tím
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt theo cách này. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển; loại bỏ nó (cho đến Standby Phase của lượt tiếp theo của bạn) và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Mekk-Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Mekk-Knight Purple Nightfall". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn this way. (Quick Effect): You can target 1 "Mekk-Knight" monster you control; banish it (until the Standby Phase of your next turn), and if you do, add 1 "Mekk-Knight" monster from your Deck to your hand, except "Mekk-Knight Purple Nightfall". You can only use this effect of "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn.


       N Rarity
       Mekk-Knight Red Moon
       N Rarity
       Mekk-Knight Red Moon
       Mekk-Knight Red Moon
       LIGHT 7
       Mekk-Knight Red Moon
       Hiệp sĩ giắc cắm sen đỏ
       • ATK:

       • 2300

       • DEF:

       • 2600


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Red Moon" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể loại bỏ 1 "Mekk-Knight" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa trong cột của lá bài này; phá hủy nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Red Moon" once per turn this way. You can banish 1 "Mekk-Knight" monster from your GY, then target 1 face-up monster in this card's column; destroy it.


       UR Rarity
       Mekk-Knight Yellow Star
       UR Rarity
       Mekk-Knight Yellow Star
       Mekk-Knight Yellow Star
       LIGHT 7
       Mekk-Knight Yellow Star
       Hiệp sĩ giắc cắm sáng vàng
       • ATK:

       • 2200

       • DEF:

       • 2800


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) vào cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Yellow Star" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể loại bỏ 1 "Mekk-Knight" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trong cột của lá bài này; phá hủy nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Yellow Star" once per turn this way. You can banish 1 "Mekk-Knight" monster from your GY, then target 1 Spell/Trap in this card's column; destroy it.


       N Rarity
       Swap Cleric
       N Rarity
       Swap Cleric
       Swap Cleric
       EARTH 2
       Swap Cleric
       Tu sĩ đổi
       • ATK:

       • 500

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Link: Bạn có thể khiến quái thú Link đó mất 500 ATK, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Swap Cleric" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is sent to the GY as Link Material: You can have that Link Monster lose 500 ATK, then draw 1 card. You can only use this effect of "Swap Cleric" once per turn.


       N Rarity
       Swap Cleric
       N Rarity
       Swap Cleric
       Swap Cleric
       EARTH 2
       Swap Cleric
       Tu sĩ đổi
       • ATK:

       • 500

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Link: Bạn có thể khiến quái thú Link đó mất 500 ATK, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Swap Cleric" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is sent to the GY as Link Material: You can have that Link Monster lose 500 ATK, then draw 1 card. You can only use this effect of "Swap Cleric" once per turn.


       R Rarity
       Mekk-Knight Avram
       R Rarity
       Mekk-Knight Avram
       Mekk-Knight Avram
       LIGHT 4
       Mekk-Knight Avram
       Hiệp sĩ giắc cắm Avram
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       "Check THIS out!"


       Hiệu ứng gốc (EN):

       "Check THIS out!"


       UR Rarity
       Blizzard
       UR Rarity
       Blizzard
       Blizzard
       Spell Quick
       Blizzard
       Bão tuyết

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 mặt-ngửa Phép đối thủ của bạn điều khiển; lượt này, vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của bài Phép đó và tất cả các Lá bài Phép trên sân có cùng tên gốc đó. Nếu lá bài mục tiêu sẽ được gửi đến Mộ của đối phương trong lượt này, nó sẽ được thêm lên tay của họ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Blizzard" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up Spell your opponent controls; this turn, negate the activated effects of that Spell and all Spells on the field with that same original name. If the targeted card would be sent to the opponent's GY this turn, it is added to their hand instead. You can only activate 1 "Blizzard" per turn.


        UR Rarity
        Book of Moon
        UR Rarity
        Book of Moon
        Book of Moon
        Spell Quick
        Book of Moon
        Sách mặt trăng

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


         UR Rarity
         Book of Moon
         UR Rarity
         Book of Moon
         Book of Moon
         Spell Quick
         Book of Moon
         Sách mặt trăng

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


          UR Rarity
          Cynet Mining
          UR Rarity
          Cynet Mining
          Cynet Mining
          Spell Normal
          Cynet Mining
          Khai phá mạng lưới

           Hiệu ứng (VN):

           Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.


           SR Rarity
           Forbidden Chalice
           SR Rarity
           Forbidden Chalice
           Forbidden Chalice
           Spell Quick
           Forbidden Chalice
           Chén thánh bị cấm

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


            UR Rarity
            World Legacy Succession
            UR Rarity
            World Legacy Succession
            World Legacy Succession
            Spell Normal
            World Legacy Succession
            Kế thừa di vật vì sao

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "World Legacy Succession" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 monster in your GY; Special Summon it to your zone a Link Monster points to. You can only activate 1 "World Legacy Succession" per turn.


             R Rarity
             World Legacy's Memory
             R Rarity
             World Legacy's Memory
             World Legacy's Memory
             Spell Quick
             World Legacy's Memory
             Kí ức máy di vật vì sao

              Hiệu ứng (VN):

              Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Mekk-Knight" từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng trả nó về tay trong End Phase. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Mekk-Knight" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "World Legacy's Memory" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Special Summon 1 "Mekk-Knight" monster from your hand or Deck in Defense Position, but return it to the hand during the End Phase. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters, except "Mekk-Knight" monsters. You can only activate 1 "World Legacy's Memory" per turn.


              R Rarity
              World Legacy's Memory
              R Rarity
              World Legacy's Memory
              World Legacy's Memory
              Spell Quick
              World Legacy's Memory
              Kí ức máy di vật vì sao

               Hiệu ứng (VN):

               Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Mekk-Knight" từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng trả nó về tay trong End Phase. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Mekk-Knight" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "World Legacy's Memory" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Special Summon 1 "Mekk-Knight" monster from your hand or Deck in Defense Position, but return it to the hand during the End Phase. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters, except "Mekk-Knight" monsters. You can only activate 1 "World Legacy's Memory" per turn.


               UR Rarity
               Magic Cylinder
               UR Rarity
               Magic Cylinder
               Magic Cylinder
               Trap Normal
               Magic Cylinder
               Ống trụ ma thuật

                Hiệu ứng (VN):

                Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn vào quái thú đang tấn công; vô hiệu hóa đòn tấn công, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây sát thương cho đối thủ bằng ATK của nó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When an opponent's monster declares an attack: Target the attacking monster; negate the attack, and if you do, inflict damage to your opponent equal to its ATK.


                UR Rarity
                World Legacy's Secret
                UR Rarity
                World Legacy's Secret
                World Legacy's Secret
                Trap Continuous
                World Legacy's Secret
                Sự thật ẩn trong di vật vì sao

                 Hiệu ứng (VN):

                 Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng quái thú nào của đối thủ kích hoạt trong cùng một cột với "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 When this card is activated: You can target 1 Level 5 or higher monster in your GY; Special Summon it. When this card leaves the field, destroy that monster. Negate any opponent's monster effect that activates in the same column as a "Mekk-Knight" monster you control.


                 R Rarity
                 Imduk the World Chalice Dragon
                 R Rarity
                 Imduk the World Chalice Dragon
                 Imduk the World Chalice Dragon
                 WIND
                 Imduk the World Chalice Dragon
                 Rồng chén vì sao Imduk
                 • ATK:

                 • 800

                 • LINK-1

                 Mũi tên Link:

                 Trên


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 quái thú Bình thường, ngoại trừ Token
                 Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "World Chalice" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ, lá bài này chỉ đến: Bạn có thể phá huỷ quái thú của đối thủ đó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Normal Monster, except a Token During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "World Chalice" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster this card points to: You can destroy that opponent's monster. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.


                 SR Rarity
                 Knightmare Phoenix
                 SR Rarity
                 Knightmare Phoenix
                 Knightmare Phoenix
                 FIRE
                 Knightmare Phoenix
                 Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                 • ATK:

                 • 1900

                 • LINK-2

                 Mũi tên Link:

                 Trên

                 Phải


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú có tên khác nhau
                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                 UR Rarity
                 Knightmare Unicorn
                 UR Rarity
                 Knightmare Unicorn
                 Knightmare Unicorn
                 DARK
                 Knightmare Unicorn
                 Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                 • ATK:

                 • 2200

                 • LINK-3

                 Mũi tên Link:

                 Trái

                 Dưới

                 Phải


                 Hiệu ứng (VN):

                 2+ quái thú với các tên khác nhau
                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                 R Rarity
                 Link Disciple
                 R Rarity
                 Link Disciple
                 Link Disciple
                 LIGHT
                 Link Disciple
                 Đệ tử liên kết
                 • ATK:

                 • 500

                 • LINK-1

                 Mũi tên Link:

                 Dưới


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
                 Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Disciple" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Level 4 or lower Cyberse monster You can Tribute 1 monster this card points to; draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Link Disciple" once per turn.


                 UR Rarity
                 Mekk-Knight of the Morning Star
                 UR Rarity
                 Mekk-Knight of the Morning Star
                 Mekk-Knight of the Morning Star
                 LIGHT
                 Mekk-Knight of the Morning Star
                 Hiệp sĩ giắc cắm sao sớm
                 • ATK:

                 • 2000

                 • LINK-2

                 Mũi tên Link:

                 Dưới-Trái

                 Dưới-Phải


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú, bao gồm một quái thú "Mekk-Knight"
                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Mekk-Knight" hoặc 1 lá bài "World Legacy" thêm 1 lá bài "World Legacy" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight of the Morning Star" một lần mỗi lượt. Nếu quái thú "Mekk-Knight" chiến đấu với quái thú ở cột khác với nó, quái thú của bạn không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó, và bạn cũng không chịu thiệt hại từ chiến đấu đó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 monsters, including a "Mekk-Knight" monster If this card is Link Summoned: You can discard 1 "Mekk-Knight" monster or 1 "World Legacy" card; add 1 "World Legacy" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Mekk-Knight of the Morning Star" once per turn. If your "Mekk-Knight" monster battles a monster in a different column than it, your monster cannot be destroyed by that battle, also you take no battle damage from that battle.


                 UR Rarity
                 Mekk-Knight of the Morning Star
                 UR Rarity
                 Mekk-Knight of the Morning Star
                 Mekk-Knight of the Morning Star
                 LIGHT
                 Mekk-Knight of the Morning Star
                 Hiệp sĩ giắc cắm sao sớm
                 • ATK:

                 • 2000

                 • LINK-2

                 Mũi tên Link:

                 Dưới-Trái

                 Dưới-Phải


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú, bao gồm một quái thú "Mekk-Knight"
                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Mekk-Knight" hoặc 1 lá bài "World Legacy" thêm 1 lá bài "World Legacy" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight of the Morning Star" một lần mỗi lượt. Nếu quái thú "Mekk-Knight" chiến đấu với quái thú ở cột khác với nó, quái thú của bạn không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó, và bạn cũng không chịu thiệt hại từ chiến đấu đó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 monsters, including a "Mekk-Knight" monster If this card is Link Summoned: You can discard 1 "Mekk-Knight" monster or 1 "World Legacy" card; add 1 "World Legacy" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Mekk-Knight of the Morning Star" once per turn. If your "Mekk-Knight" monster battles a monster in a different column than it, your monster cannot be destroyed by that battle, also you take no battle damage from that battle.


                  Rarity
                 Unchained Abomination
                  Rarity
                 Unchained Abomination
                 Unchained Abomination
                 DARK
                 Unchained Abomination
                 Thần đôi phá giới Raigo
                 • ATK:

                 • 3000

                 • LINK-4

                 Mũi tên Link:

                 Trên

                 Dưới-Trái

                 Dưới

                 Dưới-Phải


                 Hiệu ứng (VN):

                 2+ quái thú bao gồm cả quái thú Link
                 Nếu một (các) lá bài trên sân bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ bởi "Unchained Abomination" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi quái thú khác bị phá huỷ bởi chiến đấu: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Trong End Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Unchained Abomination" một lần cho mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2+ monsters including a Link Monster If a card(s) on the field is destroyed by card effect, except by "Unchained Abomination" (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. When another monster is destroyed by battle: You can target 1 card on the field; destroy it. During the End Phase: You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use each effect of "Unchained Abomination" once per turn.


                 UR Rarity
                 Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                 UR Rarity
                 Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                 Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                 DARK
                 Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                 Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
                 • ATK:

                 • 2600

                 • DEF:

                 • 2100


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 8
                 Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                 ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
                 ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.                 Deck của MEKK-KNIGHTS trong DUEL LINKS