Thông tin tổng quan của Meklord

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Meklord Army Deployer Obbligato
SR Rarity
Meklord Army Deployer Obbligato
SR Rarity
Meklord Army Deployer Obbligato
LIGHT 4
Meklord Army Deployer Obbligato
Lính đế quốc máy triển khai Obbligato
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; phá hủy lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 2 "Meklord Army" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Meklord Army Deployer Obbligato", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Máy . Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, bạn có thể gây 100 sát thương lên đối thủ cho mỗi "Meklord" mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Meklord Army Deployer Obbligato" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can activate this effect; destroy this card, and if you do, Special Summon 2 "Meklord Army" monsters from your Deck in Defense Position, except "Meklord Army Deployer Obbligato", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Machine monsters. If this card is sent to the GY: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, you can inflict 100 damage to your opponent for each "Meklord" monster you control. You can only use each effect of "Meklord Army Deployer Obbligato" once per turn.

R Rarity
Meklord Army of Granel
R Rarity
Meklord Army of Granel
R Rarity
Meklord Army of Granel
EARTH 4
Meklord Army of Granel
Lính đế quốc máy Granel
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này nhận được 100 ATK cho mỗi "Meklord" trên sân, ngoại trừ lá bài này. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; giảm một nửa ATK của mục tiêu đó, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card gains 100 ATK for each "Meklord" monster on the field, except this card. When this card is Normal Summoned: You can target 1 face-up monster your opponent controls; halve that target's ATK, until the end of this turn.

R Rarity
Meklord Army of Skiel
R Rarity
Meklord Army of Skiel
R Rarity
Meklord Army of Skiel
WIND 4
Meklord Army of Skiel
Lính đế quốc máy Skiel
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi "Meklord" trên sân, ngoại trừ lá bài này. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Meklord Army" từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card gains 200 ATK for each "Meklord" monster on the field, except this card. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Meklord Army" monster from your Deck.

R Rarity
Meklord Army of Wisel
R Rarity
Meklord Army of Wisel
R Rarity
Meklord Army of Wisel
DARK 4
Meklord Army of Wisel
Lính đế quốc máy Wisel
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này nhận được 100 ATK cho mỗi "Meklord" trên sân, ngoại trừ lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi một "Meklord" mà bạn điều khiển tuyên bố tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong chiến đấu đó, nếu nó tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, sẽ gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card gains 100 ATK for each "Meklord" monster on the field, except this card. Once per turn, when another "Meklord" monster you control declares an attack on a Defense Position monster your opponent controls: You can activate this effect; during that battle, if it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.

SR Rarity
Meklord Astro Dragon Triskelion
SR Rarity
Meklord Astro Dragon Triskelion
SR Rarity
Meklord Astro Dragon Triskelion
DARK 10
Meklord Astro Dragon Triskelion
Rồng thần đế quốc máy Triskelion
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 3 "Meklord" có tên khác với Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể nhìn vào Extra Deck của đối thủ và trang bị cho 1 quái thú từ nó sang lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng của những quái thú được trang bị đó. Khi được trang bị quái thú Synchro, lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 "Meklord" monsters with different names from your GY. Once per turn, when this card declares an attack: You can look at your opponent's Extra Deck and equip 1 monster from it to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of those equipped monsters. While equipped with a Synchro Monster, this card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase.

SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
DARK 1
Meklord Emperor Wisel
Hoàng đế quốc máy Wisel ∞
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của riêng nó, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi một quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. When a face-up monster you control is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. Other monsters you control cannot declare an attack. Once per turn: You can target 1 Synchro Monster your opponent controls; equip that target to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect. Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a Spell Card: You can negate the activation, and if you do, destroy it.

SR Rarity
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
DARK 1
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
Hoàng đế quốc máy Wisel ∞ - Hấp thụ đồng bộ
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 "Meklord" ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; nó không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect. During your opponent's turn (Quick Effect): You can send 1 face-up "Meklord" monster you control to the GY; Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 monster your opponent controls; it cannot attack for the rest of this turn. When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy that card.

SR Rarity
Meklord Nucleus Infinity Core
SR Rarity
Meklord Nucleus Infinity Core
SR Rarity
Meklord Nucleus Infinity Core
DARK 1
Meklord Nucleus Infinity Core
Lõi hạch vô tận của đế quốc máy
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Lần đầu tiên lá bài này sẽ sắp bị phá hủy trong mỗi lượt chiến đấu, nó không sắp bị phá hủy. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Meklord Nucleus Infinity Core" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Meklord" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này sắp bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Meklord Emperor" từ tay của bạn hoặc Deck có Thuộc tính khác với những quái thú bạn điều khiển, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công với 1 quái thú.


Hiệu ứng gốc (EN):

The first time this card would be destroyed by battle each turn, it is not destroyed. You can only use each of the following effects of "Meklord Nucleus Infinity Core" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Meklord" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is destroyed by card effect: You can Special Summon 1 "Meklord Emperor" monster from your hand or Deck with a different Attribute from the monsters you control, ignoring its Summoning conditions, also for the rest of this turn, you can only declare an attack with 1 monster.

UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.

  SR Rarity
  Concentrating Current
  SR Rarity
  Concentrating Current
  SR Rarity
  Concentrating Current
  Spell Quick
  Concentrating Current
  Dòng điện tập trung

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; nó nhận được ATK bằng với DEF hiện tại của nó, cho đến khi kết thúc lượt này. Những quái thú khác mà bạn điều khiển không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster you control; it gains ATK equal to its current DEF, until the end of this turn. Other monsters you control cannot attack during the turn you activate this card.

   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   Spell Quick
   Cosmic Cyclone
   Xoáy vũ trụ

    Hiệu ứng (VN):

    Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.

    SR Rarity
    Meklord Assembly
    SR Rarity
    Meklord Assembly
    SR Rarity
    Meklord Assembly
    Spell Continuous
    Meklord Assembly
    Đế quốc máy hợp nhất

     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Meklord" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Meklord Assembly" mỗi lượt. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Meklord Assembly" một lần mỗi lượt.
     ● Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; phá hủy nó.
     ● Nếu "Meklord" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bẫy / Bẫy Bài Phép ngửa khác trên sân; phá hủy nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is activated: You can add 1 "Meklord" monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Meklord Assembly" per turn. You can only use each of the following effects of "Meklord Assembly" once per turn. ● You can discard 1 card, then target 1 monster you control; destroy it. ● If a face-up "Meklord" monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 other face-up Spell/Trap on the field; destroy it.

     N Rarity
     Meklord Deflection
     N Rarity
     Meklord Deflection
     N Rarity
     Meklord Deflection
     Spell Quick
     Meklord Deflection
     Đế quốc máy thống trị

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 "Meklord" mà bạn điều khiển; Đối thủ của bạn không bị thiệt hại trong chiến đấu nào từ tấn công liên quan đến quái thú ngửa đó cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của nó cũng trở thành (vĩnh viễn) ATK gốc tổng của tất cả "Meklord" mà bạn hiện đang điều khiển. Nếu "Meklord" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Meklord Deflection" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 "Meklord" monster you control; your opponent takes no battle damage from attacks involving that face-up monster until the end of this turn, also its ATK becomes (permanently) the combined original ATK of all "Meklord" monsters you currently control. If a "Meklord" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only activate 1 "Meklord Deflection" per turn.

      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      Spell Quick
      Mystical Space Typhoon
      Cơn lốc thần bí

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.

       Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

       UR Rarity
       Linkuriboh
       UR Rarity
       Linkuriboh
       UR Rarity
       Linkuriboh
       DARK
       Linkuriboh
       Kuriboh liên kết
       • ATK:

       • 300

       • LINK-1

       Mũi tên Link:

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       1 quái thú Cấp 1
       Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.

       SR Rarity
       Diamond Dire Wolf
       SR Rarity
       Diamond Dire Wolf
       SR Rarity
       Diamond Dire Wolf
       EARTH
       Diamond Dire Wolf
       Sói răng khủng Diawolf
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.

       UR Rarity
       Gear Gigant X
       UR Rarity
       Gear Gigant X
       UR Rarity
       Gear Gigant X
       EARTH
       Gear Gigant X
       Rô bốt bánh răng X
       • ATK:

       • 2300

       • DEF:

       • 1500


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Loại Máy Cấp 4
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 quái thú Loại Máy Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck hoặc Mộ lên tay bạn. Khi lá bài này rời khỏi sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Geargia" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 Machine-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 Level 4 or lower Machine-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. When this card leaves the field: You can target 1 Level 3 or lower "Geargia" monster in your Graveyard; Special Summon that target.

       UR Rarity
       Heavy Armored Train Ironwolf
       UR Rarity
       Heavy Armored Train Ironwolf
       UR Rarity
       Heavy Armored Train Ironwolf
       EARTH
       Heavy Armored Train Ironwolf
       Tàu bọc thép hạng nặng Ironwolf
       • ATK:

       • 2200

       • DEF:

       • 2200


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Loại Máy Cấp 4
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Máy mà bạn điều khiển; lượt này, nó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như các quái thú khác không thể tấn công. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại Máy Cấp 4 từ Deck của mình lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 Machine-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Machine-Type monster you control; this turn, it can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack. If this card in your possession is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can add 1 Level 4 Machine-Type monster from your Deck to your hand.

       SR Rarity
       Lightning Chidori
       SR Rarity
       Lightning Chidori
       SR Rarity
       Lightning Chidori
       WIND
       Lightning Chidori
       Điện quang thiên điểu
       • ATK:

       • 1900

       • DEF:

       • 1600


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú GIÓ Cấp 4
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Chọn mục tiêu 1 lá bài Úp mà đối thủ của bạn điều khiển; đưa mục tiêu đó về cuối Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; đưa mục tiêu đó trở lại đầu Deck.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 WIND monsters If this card is Xyz Summoned: Target 1 Set card your opponent controls; return that target to the bottom of the Deck. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; return that target to the top of the Deck.

       R Rarity
       Number 27: Dreadnought Dreadnoid
       R Rarity
       Number 27: Dreadnought Dreadnoid
       R Rarity
       Number 27: Dreadnought Dreadnoid
       WATER
       Number 27: Dreadnought Dreadnoid
       Con số 27: Chiến hạm Dreadnoid
       • ATK:

       • 2200

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú Cấp 4
       Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Máy Xyz Rank 10 hoặc lớn hơn bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài ngửa này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ Level 4 monsters At the end of the Battle Phase, if this card destroyed an opponent's monster by battle: You can Special Summon from your Extra Deck, 1 Rank 10 or higher Machine Xyz Monster by using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only use this effect of "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" once per turn. If this face-up card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead.

       R Rarity
       Super Quantal Mech King Great Magnus
       R Rarity
       Super Quantal Mech King Great Magnus
       R Rarity
       Super Quantal Mech King Great Magnus
       LIGHT
       Super Quantal Mech King Great Magnus
       Vua thần siêu lượng máy vĩ đại Magnus
       • ATK:

       • 3600

       • DEF:

       • 3200


       Hiệu ứng (VN):

       3 quái thú Cấp 12
       Nếu lá bài này được gửi tới Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 3 "Super Quantal Mech Beast" quái thú có tên khác với Mộ của bạn. Lá bài này nhận được những hiệu ứng này, dựa trên số lượng nguyên liệu có tên khác nhau được đưa vào nó. ● 2+: Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck. ● 4+: Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ lá bài "Super Quant" . ● 6+: Đối thủ của bạn không thể thêm bài từ Deck lên tay bằng hiệu ứng bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       3 Level 12 monsters If this card is sent to the GY: You can Special Summon 3 "Super Quantal Mech Beast" Xyz Monsters with different names from your GY. This card gains these effects, based on the number of materials with different names attached to it. ● 2+: Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; shuffle 1 card on the field into the Deck. ● 4+: It is unaffected by card effects, except "Super Quant" cards. ● 6+: Your opponent cannot add cards from the Deck to the hand by card effects.

       Các Skill được sử dụng hàng đầu

       Meklord Refinement: 100%
       Hiệu ứng của Kỹ năng này thay đổi tùy thuộc vào lượt bạn kích hoạt nó.
       Gửi 1 quái thú "Meklord" từ tay bạn đến Mộ và thêm lá bài sau vào tay bạn:
         ● Lượt 1-2: 1 Bài Phép / Bẫy "Meklord" từ Bộ bài của bạn
         ● Lượt 3 trở đi: 1 lá bài "Meklord" từ Bộ bài của bạn hoặc 1 lá bài "Meklord Astro the Eradicator" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
       Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu ít nhất một nửa số lá bài trong Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài phụ) là lá bài "Meklord" và nó không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Meklord". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
       Meklord Astro the Eradicator
       Meklord Refinement: 100%
       Meklord Refinement
       Hiệu ứng của Kỹ năng này thay đổi tùy thuộc vào lượt bạn kích hoạt nó.
       Gửi 1 quái thú "Meklord" từ tay bạn đến Mộ và thêm lá bài sau vào tay bạn:
         ● Lượt 1-2: 1 Bài Phép / Bẫy "Meklord" từ Bộ bài của bạn
         ● Lượt 3 trở đi: 1 lá bài "Meklord" từ Bộ bài của bạn hoặc 1 lá bài "Meklord Astro the Eradicator" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
       Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu ít nhất một nửa số lá bài trong Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài phụ) là lá bài "Meklord" và nó không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Meklord". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
       Meklord Astro the Eradicator
       Meklord Refinement

       Cần 15 UR

       UR Rarity
       Linkuriboh1 card
        Rarity
       Drill Driver Vespenato1 card
       UR Rarity
       Gear Gigant X1 card
       UR Rarity
       Heavy Armored Train Ironwolf1 card
       UR Rarity
       Book of Moon3 card
       UR Rarity
       Forbidden Droplet2 card
       UR Rarity
       Mystical Space Typhoon3 card
       UR Rarity
       Ice Dragon's Prison2 card
       UR Rarity
       Terrors of the Overroot1 card

       Main: 28 Extra: 8

       SR Rarity
       Meklord Army Deployer Obbligato
       SR Rarity
       Meklord Army Deployer Obbligato
       Meklord Army Deployer Obbligato
       LIGHT 4
       Meklord Army Deployer Obbligato
       Lính đế quốc máy triển khai Obbligato
       • ATK:

       • 1200

       • DEF:

       • 1800


       Hiệu ứng (VN):

       Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; phá hủy lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 2 "Meklord Army" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Meklord Army Deployer Obbligato", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Máy . Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, bạn có thể gây 100 sát thương lên đối thủ cho mỗi "Meklord" mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Meklord Army Deployer Obbligato" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During your Main Phase: You can activate this effect; destroy this card, and if you do, Special Summon 2 "Meklord Army" monsters from your Deck in Defense Position, except "Meklord Army Deployer Obbligato", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Machine monsters. If this card is sent to the GY: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, you can inflict 100 damage to your opponent for each "Meklord" monster you control. You can only use each effect of "Meklord Army Deployer Obbligato" once per turn.


       R Rarity
       Meklord Army of Granel
       R Rarity
       Meklord Army of Granel
       Meklord Army of Granel
       EARTH 4
       Meklord Army of Granel
       Lính đế quốc máy Granel
       • ATK:

       • 1600

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       Lá bài này nhận được 100 ATK cho mỗi "Meklord" trên sân, ngoại trừ lá bài này. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; giảm một nửa ATK của mục tiêu đó, cho đến khi kết thúc lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       This card gains 100 ATK for each "Meklord" monster on the field, except this card. When this card is Normal Summoned: You can target 1 face-up monster your opponent controls; halve that target's ATK, until the end of this turn.


       R Rarity
       Meklord Army of Skiel
       R Rarity
       Meklord Army of Skiel
       Meklord Army of Skiel
       WIND 4
       Meklord Army of Skiel
       Lính đế quốc máy Skiel
       • ATK:

       • 1200

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi "Meklord" trên sân, ngoại trừ lá bài này. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Meklord Army" từ Deck của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       This card gains 200 ATK for each "Meklord" monster on the field, except this card. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Meklord Army" monster from your Deck.


       R Rarity
       Meklord Army of Wisel
       R Rarity
       Meklord Army of Wisel
       Meklord Army of Wisel
       DARK 4
       Meklord Army of Wisel
       Lính đế quốc máy Wisel
       • ATK:

       • 1800

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Lá bài này nhận được 100 ATK cho mỗi "Meklord" trên sân, ngoại trừ lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi một "Meklord" mà bạn điều khiển tuyên bố tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong chiến đấu đó, nếu nó tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, sẽ gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       This card gains 100 ATK for each "Meklord" monster on the field, except this card. Once per turn, when another "Meklord" monster you control declares an attack on a Defense Position monster your opponent controls: You can activate this effect; during that battle, if it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


       SR Rarity
       Meklord Astro Dragon Triskelion
       SR Rarity
       Meklord Astro Dragon Triskelion
       Meklord Astro Dragon Triskelion
       DARK 10
       Meklord Astro Dragon Triskelion
       Rồng thần đế quốc máy Triskelion
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 3 "Meklord" có tên khác với Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể nhìn vào Extra Deck của đối thủ và trang bị cho 1 quái thú từ nó sang lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng của những quái thú được trang bị đó. Khi được trang bị quái thú Synchro, lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 "Meklord" monsters with different names from your GY. Once per turn, when this card declares an attack: You can look at your opponent's Extra Deck and equip 1 monster from it to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of those equipped monsters. While equipped with a Synchro Monster, this card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase.


       SR Rarity
       Meklord Emperor Wisel
       SR Rarity
       Meklord Emperor Wisel
       Meklord Emperor Wisel
       DARK 1
       Meklord Emperor Wisel
       Hoàng đế quốc máy Wisel ∞
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của riêng nó, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi một quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. When a face-up monster you control is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. Other monsters you control cannot declare an attack. Once per turn: You can target 1 Synchro Monster your opponent controls; equip that target to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect. Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a Spell Card: You can negate the activation, and if you do, destroy it.


       SR Rarity
       Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
       SR Rarity
       Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
       Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
       DARK 1
       Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
       Hoàng đế quốc máy Wisel ∞ - Hấp thụ đồng bộ
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 "Meklord" ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; nó không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect. During your opponent's turn (Quick Effect): You can send 1 face-up "Meklord" monster you control to the GY; Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 monster your opponent controls; it cannot attack for the rest of this turn. When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy that card.


       SR Rarity
       Meklord Nucleus Infinity Core
       SR Rarity
       Meklord Nucleus Infinity Core
       Meklord Nucleus Infinity Core
       DARK 1
       Meklord Nucleus Infinity Core
       Lõi hạch vô tận của đế quốc máy
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Lần đầu tiên lá bài này sẽ sắp bị phá hủy trong mỗi lượt chiến đấu, nó không sắp bị phá hủy. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Meklord Nucleus Infinity Core" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Meklord" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này sắp bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Meklord Emperor" từ tay của bạn hoặc Deck có Thuộc tính khác với những quái thú bạn điều khiển, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công với 1 quái thú.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       The first time this card would be destroyed by battle each turn, it is not destroyed. You can only use each of the following effects of "Meklord Nucleus Infinity Core" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Meklord" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is destroyed by card effect: You can Special Summon 1 "Meklord Emperor" monster from your hand or Deck with a different Attribute from the monsters you control, ignoring its Summoning conditions, also for the rest of this turn, you can only declare an attack with 1 monster.


       UR Rarity
       Book of Moon
       UR Rarity
       Book of Moon
       Book of Moon
       Spell Quick
       Book of Moon
       Sách mặt trăng

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


        SR Rarity
        Dark Hole
        SR Rarity
        Dark Hole
        Dark Hole
        Spell Normal
        Dark Hole
        HỐ đen

         Hiệu ứng (VN):

         Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Destroy all monsters on the field.


         SR Rarity
         Forbidden Chalice
         SR Rarity
         Forbidden Chalice
         Forbidden Chalice
         Spell Quick
         Forbidden Chalice
         Chén thánh bị cấm

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


          UR Rarity
          Forbidden Droplet
          UR Rarity
          Forbidden Droplet
          Forbidden Droplet
          Spell Quick
          Forbidden Droplet
          Giọt thánh bị cấm

           Hiệu ứng (VN):

           Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
           Phân loại:

           SR Rarity
           Meklord Assembly
           SR Rarity
           Meklord Assembly
           Meklord Assembly
           Spell Continuous
           Meklord Assembly
           Đế quốc máy hợp nhất

            Hiệu ứng (VN):

            Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Meklord" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Meklord Assembly" mỗi lượt. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Meklord Assembly" một lần mỗi lượt.
            ● Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; phá hủy nó.
            ● Nếu "Meklord" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bẫy / Bẫy Bài Phép ngửa khác trên sân; phá hủy nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When this card is activated: You can add 1 "Meklord" monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Meklord Assembly" per turn. You can only use each of the following effects of "Meklord Assembly" once per turn. ● You can discard 1 card, then target 1 monster you control; destroy it. ● If a face-up "Meklord" monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 other face-up Spell/Trap on the field; destroy it.


            N Rarity
            Meklord Deflection
            N Rarity
            Meklord Deflection
            Meklord Deflection
            Spell Quick
            Meklord Deflection
            Đế quốc máy thống trị

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 "Meklord" mà bạn điều khiển; Đối thủ của bạn không bị thiệt hại trong chiến đấu nào từ tấn công liên quan đến quái thú ngửa đó cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của nó cũng trở thành (vĩnh viễn) ATK gốc tổng của tất cả "Meklord" mà bạn hiện đang điều khiển. Nếu "Meklord" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Meklord Deflection" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 "Meklord" monster you control; your opponent takes no battle damage from attacks involving that face-up monster until the end of this turn, also its ATK becomes (permanently) the combined original ATK of all "Meklord" monsters you currently control. If a "Meklord" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only activate 1 "Meklord Deflection" per turn.


             UR Rarity
             Mystical Space Typhoon
             UR Rarity
             Mystical Space Typhoon
             Mystical Space Typhoon
             Spell Quick
             Mystical Space Typhoon
             Cơn lốc thần bí

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


              UR Rarity
              Ice Dragon's Prison
              UR Rarity
              Ice Dragon's Prison
              Ice Dragon's Prison
              Trap Normal
              Ice Dragon's Prison
              Rồng băng giam cầm

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


               UR Rarity
               Terrors of the Overroot
               UR Rarity
               Terrors of the Overroot
               Terrors of the Overroot
               Trap Normal
               Terrors of the Overroot
               Tách khỏi kiếp này

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển và 1 lá bài trong Mộ của họ; gửi lá bài đó trên sân xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt lá bài còn lại từ Mộ sang sân của đối thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Terrors of the Overroot" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 card your opponent controls and 1 card in their GY; send that card on the field to the GY, and if you do, Set the other card from the GY to your opponent's field. You can only activate 1 "Terrors of the Overroot" per turn.


                SR Rarity
                Knightmare Phoenix
                SR Rarity
                Knightmare Phoenix
                Knightmare Phoenix
                FIRE
                Knightmare Phoenix
                Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                • ATK:

                • 1900

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Trên

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú có tên khác nhau
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                UR Rarity
                Linkuriboh
                UR Rarity
                Linkuriboh
                Linkuriboh
                DARK
                Linkuriboh
                Kuriboh liên kết
                • ATK:

                • 300

                • LINK-1

                Mũi tên Link:

                Dưới


                Hiệu ứng (VN):

                1 quái thú Cấp 1
                Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


                N Rarity
                Qliphort Genius
                N Rarity
                Qliphort Genius
                Qliphort Genius
                EARTH
                Qliphort Genius
                Pháo đài Qliphort Genius
                • ATK:

                • 1800

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Dưới-Trái

                Dưới-Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú máy
                Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy và các hiệu ứng đã kích hoạt của các quái thú Link khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa trên sân của mỗi người chơi, ngoại trừ lá bài này; cả hai lá bài đó đều bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt này. Khi 2 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt cùng lúc đến các khu vực mà lá bài này chỉ đến: Bạn có thể thêm 1 quái thú Máy Cấp 5 hoặc lớn hơn từ Deck của mình lên tay của bạn.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Machine monsters This Link Summoned card is unaffected by Spell/Trap effects and the activated effects of other Link Monsters. Once per turn: You can target 1 face-up card on each player's field, except this card; both those cards have their effects negated until the end of this turn. When 2 monsters are Special Summoned at the same time to the zones this card points to: You can add 1 Level 5 or higher Machine monster from your Deck to your hand.


                 Rarity
                Drill Driver Vespenato
                 Rarity
                Drill Driver Vespenato
                Drill Driver Vespenato
                EARTH
                Drill Driver Vespenato
                Máy lái khoan Vespenato
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 2100


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 5
                Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Drill Driver Vespenato" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể sử dụng lá bài này làm nguyên liệu cho một Xyz Summon trong lượt mà nó được Xyz Summon. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 5 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Drill Driver Vespenato" một lần cho mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 5 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Drill Driver Vespenato" by using 1 Rank 4 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) This card cannot be used as material for an Xyz Summon the turn it was Xyz Summoned. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If this Xyz Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can target 1 Level 5 or lower monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Drill Driver Vespenato" once per turn.


                UR Rarity
                Gear Gigant X
                UR Rarity
                Gear Gigant X
                Gear Gigant X
                EARTH
                Gear Gigant X
                Rô bốt bánh răng X
                • ATK:

                • 2300

                • DEF:

                • 1500


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Loại Máy Cấp 4
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 quái thú Loại Máy Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck hoặc Mộ lên tay bạn. Khi lá bài này rời khỏi sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Geargia" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 Machine-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 Level 4 or lower Machine-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. When this card leaves the field: You can target 1 Level 3 or lower "Geargia" monster in your Graveyard; Special Summon that target.


                UR Rarity
                Heavy Armored Train Ironwolf
                UR Rarity
                Heavy Armored Train Ironwolf
                Heavy Armored Train Ironwolf
                EARTH
                Heavy Armored Train Ironwolf
                Tàu bọc thép hạng nặng Ironwolf
                • ATK:

                • 2200

                • DEF:

                • 2200


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Loại Máy Cấp 4
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Máy mà bạn điều khiển; lượt này, nó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như các quái thú khác không thể tấn công. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại Máy Cấp 4 từ Deck của mình lên tay của bạn.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 Machine-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Machine-Type monster you control; this turn, it can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack. If this card in your possession is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can add 1 Level 4 Machine-Type monster from your Deck to your hand.


                R Rarity
                Number 27: Dreadnought Dreadnoid
                R Rarity
                Number 27: Dreadnought Dreadnoid
                Number 27: Dreadnought Dreadnoid
                WATER
                Number 27: Dreadnought Dreadnoid
                Con số 27: Chiến hạm Dreadnoid
                • ATK:

                • 2200

                • DEF:

                • 1000


                Hiệu ứng (VN):

                2+ quái thú Cấp 4
                Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Máy Xyz Rank 10 hoặc lớn hơn bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài ngửa này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2+ Level 4 monsters At the end of the Battle Phase, if this card destroyed an opponent's monster by battle: You can Special Summon from your Extra Deck, 1 Rank 10 or higher Machine Xyz Monster by using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only use this effect of "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" once per turn. If this face-up card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead.


                R Rarity
                Super Quantal Mech King Great Magnus
                R Rarity
                Super Quantal Mech King Great Magnus
                Super Quantal Mech King Great Magnus
                LIGHT
                Super Quantal Mech King Great Magnus
                Vua thần siêu lượng máy vĩ đại Magnus
                • ATK:

                • 3600

                • DEF:

                • 3200


                Hiệu ứng (VN):

                3 quái thú Cấp 12
                Nếu lá bài này được gửi tới Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 3 "Super Quantal Mech Beast" quái thú có tên khác với Mộ của bạn. Lá bài này nhận được những hiệu ứng này, dựa trên số lượng nguyên liệu có tên khác nhau được đưa vào nó. ● 2+: Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck. ● 4+: Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ lá bài "Super Quant" . ● 6+: Đối thủ của bạn không thể thêm bài từ Deck lên tay bằng hiệu ứng bài.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                3 Level 12 monsters If this card is sent to the GY: You can Special Summon 3 "Super Quantal Mech Beast" Xyz Monsters with different names from your GY. This card gains these effects, based on the number of materials with different names attached to it. ● 2+: Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; shuffle 1 card on the field into the Deck. ● 4+: It is unaffected by card effects, except "Super Quant" cards. ● 6+: Your opponent cannot add cards from the Deck to the hand by card effects.                Deck của MEKLORD trong DUEL LINKS