Thông tin tổng quan của Meklord

Nhìn chung

Meklord là một bộ bài đánh xoay quanh quái thú Meklord Emperor Wisel. Hiệu ứng của nó là có thể vô hiệu hoá sự kích hoạt của 1 lá bài phép và lấy quái thú Synchro của đối phương để tăng sức tấn công của chính nó. Đây là một bộ bài tập trung chống lại các quái thú Synchro của đối thủ.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Meklord Emperor Granel
UR Rarity
Meklord Emperor Granel
UR Rarity
Meklord Emperor Granel
EARTH1
Meklord Emperor Granel
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của riêng nó, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi một quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng một nửa LP của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong những quái thú được trang bị này; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến phía sân của bạn ở Tư thế Phòng thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. When a face-up monster you control is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. This card gains ATK and DEF equal to half your LP. Once per turn: You can target 1 Synchro Monster your opponent controls; equip that target to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect. You can target 1 of these equipped monsters; Special Summon that target to your side of the field in Defense Position.

SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
DARK1
Meklord Emperor Wisel
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của riêng nó, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi một quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. When a face-up monster you control is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. Other monsters you control cannot declare an attack. Once per turn: You can target 1 Synchro Monster your opponent controls; equip that target to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect. Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a Spell Card: You can negate the activation, and if you do, destroy it.

SR Rarity
Meklord Nucleus Infinity Core
SR Rarity
Meklord Nucleus Infinity Core
SR Rarity
Meklord Nucleus Infinity Core
DARK1
Meklord Nucleus Infinity Core
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Lần đầu tiên lá bài này sẽ sắp bị phá hủy trong mỗi lượt chiến đấu, nó không sắp bị phá hủy. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Meklord Nucleus Infinity Core" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Meklord" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này sắp bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Meklord Emperor" từ tay của bạn hoặc Deck có Thuộc tính khác với những quái thú bạn điều khiển, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công với 1 quái thú.


Hiệu ứng gốc (EN):

The first time this card would be destroyed by battle each turn, it is not destroyed. You can only use each of the following effects of "Meklord Nucleus Infinity Core" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Meklord" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is destroyed by card effect: You can Special Summon 1 "Meklord Emperor" monster from your hand or Deck with a different Attribute from the monsters you control, ignoring its Summoning conditions, also for the rest of this turn, you can only declare an attack with 1 monster.

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

Meklord Refinement
Hiệu ứng của Kỹ năng này thay đổi tùy thuộc vào lượt bạn kích hoạt nó.
Gửi 1 quái thú "Meklord" từ tay bạn đến Mộ và thêm lá bài sau vào tay bạn:
  ● Lượt 1-2: 1 Bài Phép / Bẫy "Meklord" từ Bộ bài của bạn
  ● Lượt 3 trở đi: 1 lá bài "Meklord" từ Bộ bài của bạn hoặc 1 lá bài "Meklord Astro the Eradicator" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu ít nhất một nửa số lá bài trong Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài phụ) là lá bài "Meklord" và nó không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Meklord". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Meklord Astro the Eradicator
Meklord Refinement

Cần 9 UR

UR Rarity
Gear Gigant X
UR Rarity
Heavy Armored Train Ironwolf
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Bottomless Trap Hole
UR Rarity
Ice Dragon's Prison
UR Rarity
Ice Dragon's Prison
UR Rarity
Lost Wind

Main: 22 Extra: 8

SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
Meklord Emperor Wisel
DARK1
Meklord Emperor Wisel
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của riêng nó, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi một quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. When a face-up monster you control is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. Other monsters you control cannot declare an attack. Once per turn: You can target 1 Synchro Monster your opponent controls; equip that target to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect. Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a Spell Card: You can negate the activation, and if you do, destroy it.


SR Rarity
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
DARK1
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 "Meklord" ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; nó không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect. During your opponent's turn (Quick Effect): You can send 1 face-up "Meklord" monster you control to the GY; Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 monster your opponent controls; it cannot attack for the rest of this turn. When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy that card.Deck của MEKLORD trong DUEL LINKS

Meklord Refinement

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Main: 22 Extra: 8

SR Rarity
Meklord Army Deployer Obbligato
SR Rarity
Meklord Army Deployer Obbligato
R Rarity
Meklord Army of Granel
R Rarity
Meklord Army of Skiel
R Rarity
Meklord Army of Skiel
R Rarity
Meklord Army of Wisel
SR Rarity
Meklord Astro Dragon Triskelion
SR Rarity
Meklord Astro Dragon Triskelion
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
SR Rarity
Meklord Nucleus Infinity Core
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
SR Rarity
Dark Hole
SR Rarity
Dark Hole
SR Rarity
Meklord Assembly
SR Rarity
Meklord Assembly
UR Rarity
Bottomless Trap Hole
UR Rarity
Ice Dragon's Prison
UR Rarity
Ice Dragon's Prison
UR Rarity
Lost Wind
SR Rarity
Knightmare Phoenix
SR Rarity
Castel, the Skyblaster Musketeer
SR Rarity
Diamond Dire Wolf
SR Rarity
Evilswarm Exciton Knight
UR Rarity
Gear Gigant X
UR Rarity
Heavy Armored Train Ironwolf
R Rarity
Number 27: Dreadnought Dreadnoid
R Rarity
Super Quantal Mech King Great Magnus

Meklord Refinement

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Main: 28 Extra: 8

SR Rarity
Meklord Army Deployer Obbligato
R Rarity
Meklord Army of Skiel
R Rarity
Meklord Army of Wisel
R Rarity
Meklord Army of Wisel
SR Rarity
Meklord Astro Dragon Triskelion
SR Rarity
Meklord Astro Dragon Triskelion
UR Rarity
Meklord Emperor Granel
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
SR Rarity
Meklord Nucleus Infinity Core
SR Rarity
Meklord Nucleus Infinity Core
 Rarity
Allure of Darkness
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
N Rarity
Boon of the Meklord Emperor
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
SR Rarity
Meklord Assembly
SR Rarity
Meklord Assembly
SR Rarity
Meklord Assembly
N Rarity
Meklord Deflection
UR Rarity
Crackdown
UR Rarity
Crackdown
UR Rarity
Ice Dragon's Prison
UR Rarity
Needle Ceiling
UR Rarity
Needle Ceiling
UR Rarity
Double Headed Anger Knuckle
SR Rarity
Knightmare Phoenix
UR Rarity
Knightmare Unicorn
SR Rarity
Linkuriboh
UR Rarity
Gear Gigant X
UR Rarity
Heavy Armored Train Ironwolf
R Rarity
Number 27: Dreadnought Dreadnoid
R Rarity
Super Quantal Mech King Great Magnus

Meklord Refinement

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Main: 29 Extra: 8

SR Rarity
Meklord Army Deployer Obbligato
R Rarity
Meklord Army of Skiel
R Rarity
Meklord Army of Wisel
R Rarity
Meklord Army of Wisel
SR Rarity
Meklord Astro Dragon Triskelion
SR Rarity
Meklord Astro Dragon Triskelion
UR Rarity
Meklord Emperor Granel
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
SR Rarity
Meklord Nucleus Infinity Core
SR Rarity
Meklord Nucleus Infinity Core
SR Rarity
Meklord Nucleus Infinity Core
 Rarity
Allure of Darkness
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
N Rarity
Boon of the Meklord Emperor
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
SR Rarity
Meklord Assembly
SR Rarity
Meklord Assembly
SR Rarity
Meklord Assembly
N Rarity
Meklord Deflection
UR Rarity
Crackdown
UR Rarity
Crackdown
UR Rarity
Crackdown
UR Rarity
Needle Ceiling
UR Rarity
Needle Ceiling
UR Rarity
Double Headed Anger Knuckle
SR Rarity
Knightmare Phoenix
UR Rarity
Knightmare Unicorn
SR Rarity
Linkuriboh
UR Rarity
Gear Gigant X
UR Rarity
Heavy Armored Train Ironwolf
R Rarity
Number 27: Dreadnought Dreadnoid
R Rarity
Super Quantal Mech King Great Magnus