Thông tin tổng quan của Red-Eyes

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Gearfried the Red-Eyes Iron Knight
UR Rarity
Gearfried the Red-Eyes Iron Knight
UR Rarity
Gearfried the Red-Eyes Iron Knight
DARK 4
Gearfried the Red-Eyes Iron Knight
Hiệp sĩ kim loại mắt đỏ Gearfried
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, nếu một trong hai người chơi trang bị (các) Lá bài Trang bị cho lá bài này: Bạn có thể phá hủy các Lá bài Trang bị đó, sau đó bạn có thể phá hủy 1 Bẫy / Bẫy mà đối thủ điều khiển. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 Lá bài trang bị mà bạn điều khiển được trang bị trên lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "Red-Eyes" Cấp 7 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, if either player equips an Equip Card(s) to this card: You can destroy those Equip Cards, then you can destroy 1 Spell/Trap your opponent controls. Once per turn: You can send 1 Equip Card you control that is equipped to this card to the GY, then target 1 Level 7 or lower "Red-Eyes" monster in your GY; Special Summon it.

UR Rarity
Red-Eyes Black Meteor Dragon
UR Rarity
Red-Eyes Black Meteor Dragon
UR Rarity
Red-Eyes Black Meteor Dragon
DARK 6
Red-Eyes Black Meteor Dragon
Rồng sao băng đen mắt đỏ
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi 1 quái thú Thường Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó tăng Cấp độ của nó lên 1. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Red-Eyes Fusion" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Red-Eyes Black Meteor Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send 1 Level 5 or higher Normal Monster from your hand or Deck to the GY; Special Summon this card from your hand, then increase its Level by 1. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY; add 1 "Red-Eyes Fusion" from your Deck or GY to your hand. You can only use each effect of "Red-Eyes Black Meteor Dragon" once per turn.

UR Rarity
Red-Eyes Black Dragon
UR Rarity
Red-Eyes Black Dragon
UR Rarity
Red-Eyes Black Dragon
DARK 7
Red-Eyes Black Dragon
Rồng đen mắt đỏ
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

'' Một con rồng hung dữ với tấn công chết người. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''A ferocious dragon with a deadly attack.''

SR Rarity
Red-Eyes Fusion
SR Rarity
Red-Eyes Fusion
SR Rarity
Red-Eyes Fusion
Spell Normal
Red-Eyes Fusion
Kết hợp mắt đỏ

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion liệt kê một "Red-Eyes" làm nguyên liệu từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay, Deck hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion, và nếu bạn làm điều đó, tên của nó sẽ trở thành "Red-Eyes B. Dragon". Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú khác trong lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Red-Eyes Fusion" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Fusion Summon 1 Fusion Monster that lists a "Red-Eyes" monster as material from your Extra Deck, using monsters from your hand, Deck, or field as Fusion Materials, and if you do, its name becomes "Red-Eyes B. Dragon". You cannot Normal or Special Summon other monsters the turn you activate this card. You can only activate 1 "Red-Eyes Fusion" per turn.

  SR Rarity
  Red-Eyes Insight
  SR Rarity
  Red-Eyes Insight
  SR Rarity
  Red-Eyes Insight
  Spell Normal
  Red-Eyes Insight
  Mắt đỏ sáng suốt

   Hiệu ứng (VN):

   Gửi 1 quái thú "Red-Eyes" từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ; thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Red-Eyes" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Red-Eyes Insight". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Red-Eyes Insight" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Send 1 "Red-Eyes" monster from your hand or Deck to the Graveyard; add 1 "Red-Eyes" Spell/Trap Card from your Deck to your hand, except "Red-Eyes Insight". You can only activate 1 "Red-Eyes Insight" per turn.

   SR Rarity
   Necro Fusion
   SR Rarity
   Necro Fusion
   SR Rarity
   Necro Fusion
   Trap Normal
   Necro Fusion
   Kết hợp vong linh

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi mặt Mộ của bạn, nhưng nó không thể tấn công lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your GY face-down, but it cannot attack this turn.

    UR Rarity
    Red-Eyes Fang with Chain
    UR Rarity
    Red-Eyes Fang with Chain
    UR Rarity
    Red-Eyes Fang with Chain
    Trap Normal
    Red-Eyes Fang with Chain
    Nanh mắt đỏ gắn xích

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 "Red-Eyes" mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho nó. Nó có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase. Bạn có thể gửi Lá bài Trang bị này xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 quái thú Hiệu ứng trên sân; trang bị mục tiêu đó cho quái thú mà lá bài này được trang bị, và nếu bạn làm điều đó, trong khi quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này, ATK / DEF của nó sẽ bằng với ATK / DEF ban đầu của quái thú được trang bị đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 "Red-Eyes" monster you control; equip this card to it. It can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. You can send this Equip Card to the GY, then target 1 Effect Monster on the field; equip that target to the monster this card was equipped to, and if you do, while a monster is equipped to it by this effect, its ATK/DEF become equal to the original ATK/DEF of that equipped monster.

     R Rarity
     Return of the Red-Eyes
     R Rarity
     Return of the Red-Eyes
     R Rarity
     Return of the Red-Eyes
     Trap Continuous
     Return of the Red-Eyes
     Sự trở lại của mắt đỏ

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn điều khiển một "Red-Eyes" , ngoại trừ "Red-Eyes B. Chick": Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thường trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Red-Eyes" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Red-Eyes B. Chick"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Return of the Red-Eyes" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you control a "Red-Eyes" monster, except "Red-Eyes B. Chick": You can target 1 Normal Monster in your Graveyard; Special Summon it. If this card in your possession is destroyed by an opponent's card effect and sent to your Graveyard: You can target 1 "Red-Eyes" monster in your Graveyard, except "Red-Eyes B. Chick"; Special Summon it. You can only use each effect of "Return of the Red-Eyes" once per turn.

      Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

      UR Rarity
      Archfiend Black Skull Dragon
      UR Rarity
      Archfiend Black Skull Dragon
      UR Rarity
      Archfiend Black Skull Dragon
      DARK 9
      Archfiend Black Skull Dragon
      Rồng quỉ đen ác ma
      • ATK:

      • 3200

      • DEF:

      • 2500


      Hiệu ứng (VN):

      1 quái thú thường "Archfiend" Cấp 6 + 1 quái thú thường "Red-Eyes"
      Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Archfiend Black Skull Dragon(s)" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này chiến đấu, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ sẽ không thể được kích hoạt cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu Damage Calculation được thực hiện liên quan đến lá bài được Triệu hồi Fusion này, vào cuối Battle Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Red-Eyes" trong Mộ của mình; gây sát thương cho đối thủ bằng ATK của nó trong Mộ, sau đó di chuyển nó vào Deck.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Level 6 "Archfiend" Normal Monster + 1 "Red-Eyes" Normal Monster You can only Special Summon "Archfiend Black Skull Dragon(s)" once per turn. If this card battles, your opponent's cards and effects cannot be activated until the end of the Damage Step. If damage calculation is performed involving this Fusion Summoned card, at the end of the Battle Phase: You can target 1 "Red-Eyes" Normal Monster in your Graveyard; inflict damage to your opponent equal to its ATK in the Graveyard, then shuffle it into the Deck.

      UR Rarity
      Borreload Furious Dragon
      UR Rarity
      Borreload Furious Dragon
      UR Rarity
      Borreload Furious Dragon
      DARK 8
      Borreload Furious Dragon
      Rồng nạp nòng xúng giận dữ
      • ATK:

      • 3000

      • DEF:

      • 2500


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú DARK Dragon
      (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Link BÓNG TỐI trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Borreload Furious Dragon" một lần trong mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 DARK Dragon monsters (Quick Effect): You can target 1 monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them. You can banish this card from your GY, then target 1 DARK Link Monster in your GY; Special Summon it, but it cannot activate its effects this turn. You can only use each effect of "Borreload Furious Dragon" once per turn.

      UR Rarity
      Meteor Black Comet Dragon
      UR Rarity
      Meteor Black Comet Dragon
      UR Rarity
      Meteor Black Comet Dragon
      DARK 8
      Meteor Black Comet Dragon
      Rồng sao băng thiên thạch đen
      • ATK:

      • 3500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      "Red-Eyes" Cấp 7 + 1 quái thú Cấp 6 loại rồng
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 "Red-Eyes" từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, gây sát thương cho đối thủ bằng một nửa ATK ban đầu của quái thú đó. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thường trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Level 7 "Red-Eyes" monster + 1 Level 6 Dragon-Type monster If this card is Fusion Summoned: You can send 1 "Red-Eyes" monster from your hand or Deck to the Graveyard, and if you do, inflict damage to your opponent equal to half the original ATK of that monster. If this card is sent from the Monster Zone to the Graveyard: You can target 1 Normal Monster in your Graveyard; Special Summon it.

      UR Rarity
      Red-Eyes Slash Dragon
      UR Rarity
      Red-Eyes Slash Dragon
      UR Rarity
      Red-Eyes Slash Dragon
      DARK 7
      Red-Eyes Slash Dragon
      Rồng vuốt chém mắt đỏ
      • ATK:

      • 2800

      • DEF:

      • 2400


      Hiệu ứng (VN):

      "Red-Eyes B. Dragon" + 1 quái thú Chiến binh
      Khi "Red-Eyes" tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh trong Mộ của mình; trang bị nó cho lá bài này như một bài Phép Trang bị với hiệu ứng này. ● Quái thú được trang bị tăng 200 ATK.
      Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú từ Mộ của bạn nhất có thể, được trang bị cho lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      "Red-Eyes B. Dragon" + 1 Warrior monster When a "Red-Eyes" monster declares an attack: You can target 1 Warrior monster in your GY; equip it to this card as an Equip Spell with this effect. ● The equipped monster gains 200 ATK. When a card or effect is activated that targets a card you control (Quick Effect): You can send 1 Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon as many monsters from your GY as possible, that were equipped to this card.

      SR Rarity
      Red-Eyes Flare Metal Dragon
      SR Rarity
      Red-Eyes Flare Metal Dragon
      SR Rarity
      Red-Eyes Flare Metal Dragon
      DARK
      Red-Eyes Flare Metal Dragon
      Rồng kim loại cháy mắt đỏ
      • ATK:

      • 2800

      • DEF:

      • 2400


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 7
      Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài khi nó có Nguyên liệu Xyz. Trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, mỗi khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng, gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn ngay sau khi nó được thực thi. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Red-Eyes" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 7 monsters Cannot be destroyed by card effects while it has Xyz Material. While this card has Xyz Material, each time your opponent activates a card or effect, inflict 500 damage to your opponent immediately after it resolves. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 "Red-Eyes" Normal Monster in your Graveyard; Special Summon it.

      SR Rarity
      Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
      SR Rarity
      Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
      SR Rarity
      Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
      DARK
      Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
      Người cưỡi rồng dung nham đen, Volnigesh
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2100


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 7
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; phá huỷ nó và nếu bạn phá huỷ một quái thú, bạn có thể làm cho 1 quái thú mặt ngửa mà bạn điều khiển nhận được ATK bằng với Cấp / Rank ban đầu x 300 của quái thú bị phá huỷ cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu lá bài này có quái thú Rồng làm nguyên liệu, nhưng không thể kích hoạt trong Damage Step.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up card on the field; destroy it, and if you destroyed a monster, you can make 1 face-up monster you control gain ATK equal to the destroyed monster's original Level/Rank x 300 until the end of the next turn. This card cannot attack the turn you activate this effect. This is a Quick Effect if this card has a Dragon monster as material, but cannot be activated in the Damage Step.

      Các Skill được sử dụng hàng đầu

      Red-Eyes Reverse: 88.37%
      Trong Trận đấu này, nếu bạn có ít nhất 7 quái thú "Red-Eyes" trong Bộ bài của bạn khi bắt đầu Trận đấu, bạn có thể Triệu hồi Thường/Úp Rồng đen mắt đỏ mà không cần Hi sinh, và bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú ngoại trừ "Red- Đôi mắt" quái vật. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của Red-Eyes Black Dragon trong lượt bạn đã Triệu hồi Thường nó trong Thế Thủ úp mặt (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ). Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu.
      Nếu bạn điều khiển một quái thú "Red-Eyes", Úp 1 Bài Phép/Bẫy "Red-Eyes" từ Bộ bài của bạn vào sân của bạn. Sau đó, nếu bạn không điều khiển bất kỳ Quái thú Thường nào, hãy trả 1 lá bài từ tay bạn về Bộ bài.
      Red-Eyes Black Dragon
      Red-Eyes Reverse: 88.37%
      Red-Eyes Roulette: 11.63%
      Chọn một trong những quái thú sau và thêm nó vào Bộ bài của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 lá bài  "Red-Eyes" ngẫu nhiên vào tay của bạn từ Bộ bài và trả lại 1 lá bài  "Red-Eyes" từ tay của bạn cho Bộ bài.

      Kỹ năng này có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài (không bao gồm Extra Deck) có 10 lá "Red-Eyes" trở lên bao gồm ít nhất 5 quái thú "Red-Eyes". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

      "Red-Eyes Archfiend of Lightning"
      "Summoned Skull"
      "Meteor Dragon Red-Eyes Impact"
      "Meteor Dragon"
      "Gearfried the Red-Eyes Iron Knight"
      "Gearfried the Iron Knight"
      Red-Eyes Archfiend of Lightning
      Meteor Dragon Red-Eyes Impact
      Gearfried the Red-Eyes Iron Knight
      Summoned Skull
      Meteor Dragon
      Gearfried the Iron Knight
      Red-Eyes Roulette: 11.63%
      LP Boost Alpha
      Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
      LP Boost Alpha

      Cần 11 UR

      UR Rarity
      Red-Eyes Wyvern
      UR Rarity
      Red-Eyes Wyvern
      UR Rarity
      Archfiend Black Skull Dragon
      UR Rarity
      Archfiend Black Skull Dragon
      UR Rarity
      Meteor Black Comet Dragon
      UR Rarity
      Red-Eyes Slash Dragon
      UR Rarity
      Red-Eyes Slash Dragon
      UR Rarity
      Red-Eyes Slash Dragon
      UR Rarity
      Red-Eyes Black Dragon
      UR Rarity
      Red-Eyes Black Dragon
      UR Rarity
      Red-Eyes Black Dragon

      Main: 20 Extra: 8

      SR Rarity
      Amazoness Swords Woman
      SR Rarity
      Amazoness Swords Woman
      Amazoness Swords Woman
      EARTH 4
      Amazoness Swords Woman
      Kiếm sĩ nữ a-ma-dôn
      • ATK:

      • 1500

      • DEF:

      • 1600


      Hiệu ứng (VN):

      Đối thủ của bạn sẽ nhận bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà bạn có thể nhận được từ việc chiến đấu với lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Your opponent takes any battle damage you would have taken from battles involving this card instead.


      UR Rarity
      Red-Eyes Wyvern
      UR Rarity
      Red-Eyes Wyvern
      Red-Eyes Wyvern
      WIND 4
      Red-Eyes Wyvern
      Rồng mắt đỏ
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 1600


      Hiệu ứng (VN):

      Trong End Phase, nếu bạn không Triệu hồi Thường / Úp quái thú trong lượt này: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Red-Eyes" từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Red-Eyes B. Chick".


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During your End Phase, if you did not Normal Summon/Set a monster this turn: You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "Red-Eyes" monster from your Graveyard, except "Red-Eyes B. Chick".


      SR Rarity
      Red-Eyes Archfiend of Lightning
      SR Rarity
      Red-Eyes Archfiend of Lightning
      Red-Eyes Archfiend of Lightning
      DARK 6
      Red-Eyes Archfiend of Lightning
      Quỉ sét mắt đỏ xấu xa
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      Lá bài này được coi như một quái thú Thường khi úp trên sân hoặc trong Mộ. Trong khi lá bài này là quái thú Thường trên sân, bạn có thể Triệu hồi Thường để nó trở thành quái thú Hiệu ứng với hiệu ứng này.
      ● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú ngửa mà đối thủ điều khiển với DEF thấp hơn ATK của lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      This card is treated as a Normal Monster while face-up on the field or in the Graveyard. While this card is a Normal Monster on the field, you can Normal Summon it to have it become an Effect Monster with this effect. ● Once per turn: You can destroy all face-up monsters your opponent controls with DEF lower than this card's ATK.


      R Rarity
      Beast of Talwar
      R Rarity
      Beast of Talwar
      Beast of Talwar
      DARK 6
      Beast of Talwar
      Quỉ Talwar
      • ATK:

      • 2400

      • DEF:

      • 2150


      Hiệu ứng (VN):

      Chỉ có chủ nhân của thanh kiếm trong số quái thú Loại Fiend mới được phép nắm giữ Talwar.


      (Lá bài này luôn được coi là "Archfiend" .)


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Only the master of the sword among Fiend-Type monsters is permitted to hold the Talwar. (This card is always treated as an "Archfiend" card.)


      UR Rarity
      Red-Eyes Black Dragon
      UR Rarity
      Red-Eyes Black Dragon
      Red-Eyes Black Dragon
      DARK 7
      Red-Eyes Black Dragon
      Rồng đen mắt đỏ
      • ATK:

      • 2400

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      '' Một con rồng hung dữ với tấn công chết người. ''


      Hiệu ứng gốc (EN):

      ''A ferocious dragon with a deadly attack.''


      SR Rarity
      Red-Eyes Fusion
      SR Rarity
      Red-Eyes Fusion
      Red-Eyes Fusion
      Spell Normal
      Red-Eyes Fusion
      Kết hợp mắt đỏ

       Hiệu ứng (VN):

       Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion liệt kê một "Red-Eyes" làm nguyên liệu từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay, Deck hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion, và nếu bạn làm điều đó, tên của nó sẽ trở thành "Red-Eyes B. Dragon". Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú khác trong lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Red-Eyes Fusion" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Fusion Summon 1 Fusion Monster that lists a "Red-Eyes" monster as material from your Extra Deck, using monsters from your hand, Deck, or field as Fusion Materials, and if you do, its name becomes "Red-Eyes B. Dragon". You cannot Normal or Special Summon other monsters the turn you activate this card. You can only activate 1 "Red-Eyes Fusion" per turn.


       SR Rarity
       Red-Eyes Insight
       SR Rarity
       Red-Eyes Insight
       Red-Eyes Insight
       Spell Normal
       Red-Eyes Insight
       Mắt đỏ sáng suốt

        Hiệu ứng (VN):

        Gửi 1 quái thú "Red-Eyes" từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ; thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Red-Eyes" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Red-Eyes Insight". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Red-Eyes Insight" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Send 1 "Red-Eyes" monster from your hand or Deck to the Graveyard; add 1 "Red-Eyes" Spell/Trap Card from your Deck to your hand, except "Red-Eyes Insight". You can only activate 1 "Red-Eyes Insight" per turn.


        SR Rarity
        Karma Cut
        SR Rarity
        Karma Cut
        Karma Cut
        Trap Normal
        Karma Cut
        Nhân quả cắt

         Hiệu ứng (VN):

         Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đó, sau đó loại bỏ tất cả các lá bài có cùng tên với quái thú đó khỏi Mộ của đối thủ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Discard 1 card, then target 1 face-up monster your opponent controls; banish that target, then banish all cards with the same name as that monster from your opponent's Graveyard.


         UR Rarity
         Archfiend Black Skull Dragon
         UR Rarity
         Archfiend Black Skull Dragon
         Archfiend Black Skull Dragon
         DARK 9
         Archfiend Black Skull Dragon
         Rồng quỉ đen ác ma
         • ATK:

         • 3200

         • DEF:

         • 2500


         Hiệu ứng (VN):

         1 quái thú thường "Archfiend" Cấp 6 + 1 quái thú thường "Red-Eyes"
         Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Archfiend Black Skull Dragon(s)" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này chiến đấu, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ sẽ không thể được kích hoạt cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu Damage Calculation được thực hiện liên quan đến lá bài được Triệu hồi Fusion này, vào cuối Battle Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Red-Eyes" trong Mộ của mình; gây sát thương cho đối thủ bằng ATK của nó trong Mộ, sau đó di chuyển nó vào Deck.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Level 6 "Archfiend" Normal Monster + 1 "Red-Eyes" Normal Monster You can only Special Summon "Archfiend Black Skull Dragon(s)" once per turn. If this card battles, your opponent's cards and effects cannot be activated until the end of the Damage Step. If damage calculation is performed involving this Fusion Summoned card, at the end of the Battle Phase: You can target 1 "Red-Eyes" Normal Monster in your Graveyard; inflict damage to your opponent equal to its ATK in the Graveyard, then shuffle it into the Deck.


         UR Rarity
         Meteor Black Comet Dragon
         UR Rarity
         Meteor Black Comet Dragon
         Meteor Black Comet Dragon
         DARK 8
         Meteor Black Comet Dragon
         Rồng sao băng thiên thạch đen
         • ATK:

         • 3500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         "Red-Eyes" Cấp 7 + 1 quái thú Cấp 6 loại rồng
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 "Red-Eyes" từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, gây sát thương cho đối thủ bằng một nửa ATK ban đầu của quái thú đó. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thường trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Level 7 "Red-Eyes" monster + 1 Level 6 Dragon-Type monster If this card is Fusion Summoned: You can send 1 "Red-Eyes" monster from your hand or Deck to the Graveyard, and if you do, inflict damage to your opponent equal to half the original ATK of that monster. If this card is sent from the Monster Zone to the Graveyard: You can target 1 Normal Monster in your Graveyard; Special Summon it.


         UR Rarity
         Red-Eyes Slash Dragon
         UR Rarity
         Red-Eyes Slash Dragon
         Red-Eyes Slash Dragon
         DARK 7
         Red-Eyes Slash Dragon
         Rồng vuốt chém mắt đỏ
         • ATK:

         • 2800

         • DEF:

         • 2400


         Hiệu ứng (VN):

         "Red-Eyes B. Dragon" + 1 quái thú Chiến binh
         Khi "Red-Eyes" tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh trong Mộ của mình; trang bị nó cho lá bài này như một bài Phép Trang bị với hiệu ứng này. ● Quái thú được trang bị tăng 200 ATK.
         Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú từ Mộ của bạn nhất có thể, được trang bị cho lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         "Red-Eyes B. Dragon" + 1 Warrior monster When a "Red-Eyes" monster declares an attack: You can target 1 Warrior monster in your GY; equip it to this card as an Equip Spell with this effect. ● The equipped monster gains 200 ATK. When a card or effect is activated that targets a card you control (Quick Effect): You can send 1 Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon as many monsters from your GY as possible, that were equipped to this card.


         SR Rarity
         Red-Eyes Flare Metal Dragon
         SR Rarity
         Red-Eyes Flare Metal Dragon
         Red-Eyes Flare Metal Dragon
         DARK
         Red-Eyes Flare Metal Dragon
         Rồng kim loại cháy mắt đỏ
         • ATK:

         • 2800

         • DEF:

         • 2400


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 7
         Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài khi nó có Nguyên liệu Xyz. Trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, mỗi khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng, gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn ngay sau khi nó được thực thi. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Red-Eyes" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 7 monsters Cannot be destroyed by card effects while it has Xyz Material. While this card has Xyz Material, each time your opponent activates a card or effect, inflict 500 damage to your opponent immediately after it resolves. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 "Red-Eyes" Normal Monster in your Graveyard; Special Summon it.         Deck của RED-EYES trong DUEL LINKS