Thông tin tổng quan của Relinquished

Thousand-Eyes Illusion
Nếu bạn điều khiển "Thousand-Eyes Idol", bạn có thể sử dụng một trong các hiệu ứng sau một lần trong lượt:

● Trả 1 lá bài từ tay của bạn về Bộ bài, và Đặt 1 "Black Illusion Ritual" hoặc 1 "Polymerization" vào sân từ Bộ bài. (Chỉ 1 bản sao của các lá bài có cùng tên có thể được Đặt trong Trận đấu với Kỹ năng này.) Sau đó, bạn có thể thêm 1 "Relinquished" vào tay của mình từ Bộ bài.

● Trả 1 quái thú từ tay hoặc sân của bạn về Bộ bài, sau đó đánh 1 "Bickuribox" từ Bộ bài Phụ.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) không chứa quái thú nào khác ngoài tổng số ít nhất 10 quái thú Loại-Magiccaster Cấp 1 hoặc các quái thú có dòng chữ "Relinquished" trong dòng chữ của chúng.
Thousand-Eyes Idol
Bickuribox
Polymerization
Relinquished
Black Illusion Ritual
Thousand-Eyes Illusion

Cần 11 UR

UR Rarity
Fortune Fairy Hikari1 card
UR Rarity
Millennium-Eyes Illusionist3 card
UR Rarity
Thousand-Eyes Restrict1 card
UR Rarity
Linkuriboh1 card
UR Rarity
Thousand-Eyes Idol2 card
UR Rarity
Black Illusion Ritual1 card
UR Rarity
Polymerization1 card
UR Rarity
Spellbook of Knowledge1 card

Main: 20 Extra: 8

UR Rarity
Fortune Fairy Hikari
UR Rarity
Fortune Fairy Hikari
Fortune Fairy Hikari
LIGHT 1
Fortune Fairy Hikari
Tiên bói vận may Hikari
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn rút lá bài này: Bạn có thể tiết lộ nó; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pháp sư Cấp 1 từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fortune Fairy Hikari" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you draw this card: You can reveal it; Special Summon it from your hand. If this card is Special Summoned from the hand: You can target 1 monster you control; send it to the GY, and if you do, Special Summon 1 Level 1 Spellcaster monster from your Deck. You can only use each effect of "Fortune Fairy Hikari" once per turn.


SR Rarity
Golden-Eyes Idol
SR Rarity
Golden-Eyes Idol
Golden-Eyes Idol
DARK 1
Golden-Eyes Idol
Thần tà giáo vàng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; nhìn lên tay đối thủ của bạn, cũng như là tên lá bài này trở thành "Thousand-Eyes Idol" cho đến End Phase. Nếu lá bài này bị loại bỏ, hoặc bị gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị quái thú Hiệu ứng đó cho 1 quái thú "Eyes Restrict" hoặc "Relinquished" mà bạn điều khiển không thể được Triệu hồi Thường. Khi được trang bị bởi hiệu ứng này, quái thú đó nhận được ATK bằng với ATK của quái thú được trang bị. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Golden-Eyes Idol" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn (Quick Effect): You can activate this effect; look at your opponent's hand, also this card's name becomes "Thousand-Eyes Idol" until the End Phase. If this card is banished, or sent to the GY by card effect: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; equip that Effect Monster to 1 "Eyes Restrict" or "Relinquished" monster you control that cannot be Normal Summoned. While equipped by this effect, that monster gains ATK equal to the ATK of the equipped monster. You can only use this effect of "Golden-Eyes Idol" once per turn.


SR Rarity
Golden-Eyes Idol
SR Rarity
Golden-Eyes Idol
Golden-Eyes Idol
DARK 1
Golden-Eyes Idol
Thần tà giáo vàng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; nhìn lên tay đối thủ của bạn, cũng như là tên lá bài này trở thành "Thousand-Eyes Idol" cho đến End Phase. Nếu lá bài này bị loại bỏ, hoặc bị gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị quái thú Hiệu ứng đó cho 1 quái thú "Eyes Restrict" hoặc "Relinquished" mà bạn điều khiển không thể được Triệu hồi Thường. Khi được trang bị bởi hiệu ứng này, quái thú đó nhận được ATK bằng với ATK của quái thú được trang bị. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Golden-Eyes Idol" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn (Quick Effect): You can activate this effect; look at your opponent's hand, also this card's name becomes "Thousand-Eyes Idol" until the End Phase. If this card is banished, or sent to the GY by card effect: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; equip that Effect Monster to 1 "Eyes Restrict" or "Relinquished" monster you control that cannot be Normal Summoned. While equipped by this effect, that monster gains ATK equal to the ATK of the equipped monster. You can only use this effect of "Golden-Eyes Idol" once per turn.


SR Rarity
Golden-Eyes Idol
SR Rarity
Golden-Eyes Idol
Golden-Eyes Idol
DARK 1
Golden-Eyes Idol
Thần tà giáo vàng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; nhìn lên tay đối thủ của bạn, cũng như là tên lá bài này trở thành "Thousand-Eyes Idol" cho đến End Phase. Nếu lá bài này bị loại bỏ, hoặc bị gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị quái thú Hiệu ứng đó cho 1 quái thú "Eyes Restrict" hoặc "Relinquished" mà bạn điều khiển không thể được Triệu hồi Thường. Khi được trang bị bởi hiệu ứng này, quái thú đó nhận được ATK bằng với ATK của quái thú được trang bị. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Golden-Eyes Idol" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn (Quick Effect): You can activate this effect; look at your opponent's hand, also this card's name becomes "Thousand-Eyes Idol" until the End Phase. If this card is banished, or sent to the GY by card effect: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; equip that Effect Monster to 1 "Eyes Restrict" or "Relinquished" monster you control that cannot be Normal Summoned. While equipped by this effect, that monster gains ATK equal to the ATK of the equipped monster. You can only use this effect of "Golden-Eyes Idol" once per turn.


SR Rarity
Jester Confit
SR Rarity
Jester Confit
Jester Confit
DARK 1
Jester Confit
Tên hề gây cười
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Jester Confit". Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Nếu được Triệu hồi theo cách này, trong End Phase tiếp theo của đối thủ: Chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại cả mục tiêu đó và lá bài ngửa này lên tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can only control 1 "Jester Confit". You can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. If Summoned this way, during your opponent's next End Phase: Target 1 face-up monster your opponent controls; return both that target and this face-up card to the hand.


SR Rarity
Jester Confit
SR Rarity
Jester Confit
Jester Confit
DARK 1
Jester Confit
Tên hề gây cười
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Jester Confit". Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Nếu được Triệu hồi theo cách này, trong End Phase tiếp theo của đối thủ: Chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại cả mục tiêu đó và lá bài ngửa này lên tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can only control 1 "Jester Confit". You can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. If Summoned this way, during your opponent's next End Phase: Target 1 face-up monster your opponent controls; return both that target and this face-up card to the hand.


UR Rarity
Millennium-Eyes Illusionist
UR Rarity
Millennium-Eyes Illusionist
Millennium-Eyes Illusionist
DARK 2
Millennium-Eyes Illusionist
Thầy ảo giác mắt ngàn năm
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị cho mục tiêu đó cho một quái thú Fusion "Eyes Restrict" "Relinquished" mà bạn điều khiển, như thể nó được trang bị bởi hiệu ứng của quái thú đó. Nếu (các) quái thú Fusion "Eyes Restrict" "Relinquished" được Triệu hồi Đặc biệt: Thêm lá bài này từ Mộ lên tay của bạn (đây không phải là tùy chọn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Millennium-Eyes Illusionist" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card, then target 1 Effect Monster your opponent controls; equip that target to an "Eyes Restrict" Fusion Monster or "Relinquished" you control, as if it were equipped by that monster's effect. If an "Eyes Restrict" Fusion Monster(s) or a "Relinquished" is Special Summoned: Add this card from your GY to your hand (this is not optional). You can only use each effect of "Millennium-Eyes Illusionist" once per turn.


UR Rarity
Millennium-Eyes Illusionist
UR Rarity
Millennium-Eyes Illusionist
Millennium-Eyes Illusionist
DARK 2
Millennium-Eyes Illusionist
Thầy ảo giác mắt ngàn năm
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị cho mục tiêu đó cho một quái thú Fusion "Eyes Restrict" "Relinquished" mà bạn điều khiển, như thể nó được trang bị bởi hiệu ứng của quái thú đó. Nếu (các) quái thú Fusion "Eyes Restrict" "Relinquished" được Triệu hồi Đặc biệt: Thêm lá bài này từ Mộ lên tay của bạn (đây không phải là tùy chọn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Millennium-Eyes Illusionist" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card, then target 1 Effect Monster your opponent controls; equip that target to an "Eyes Restrict" Fusion Monster or "Relinquished" you control, as if it were equipped by that monster's effect. If an "Eyes Restrict" Fusion Monster(s) or a "Relinquished" is Special Summoned: Add this card from your GY to your hand (this is not optional). You can only use each effect of "Millennium-Eyes Illusionist" once per turn.


UR Rarity
Millennium-Eyes Illusionist
UR Rarity
Millennium-Eyes Illusionist
Millennium-Eyes Illusionist
DARK 2
Millennium-Eyes Illusionist
Thầy ảo giác mắt ngàn năm
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị cho mục tiêu đó cho một quái thú Fusion "Eyes Restrict" "Relinquished" mà bạn điều khiển, như thể nó được trang bị bởi hiệu ứng của quái thú đó. Nếu (các) quái thú Fusion "Eyes Restrict" "Relinquished" được Triệu hồi Đặc biệt: Thêm lá bài này từ Mộ lên tay của bạn (đây không phải là tùy chọn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Millennium-Eyes Illusionist" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card, then target 1 Effect Monster your opponent controls; equip that target to an "Eyes Restrict" Fusion Monster or "Relinquished" you control, as if it were equipped by that monster's effect. If an "Eyes Restrict" Fusion Monster(s) or a "Relinquished" is Special Summoned: Add this card from your GY to your hand (this is not optional). You can only use each effect of "Millennium-Eyes Illusionist" once per turn.


UR Rarity
Thousand-Eyes Idol
UR Rarity
Thousand-Eyes Idol
Thousand-Eyes Idol
DARK 1
Thousand-Eyes Idol
Thần tà giáo nghìn mắt
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Một thực thể độc ác điều khiển trái tim của con người, hàng nghìn con mắt của nó có thể nhìn thấy và mở rộng những ảnh hưởng tiêu cực trong tâm hồn của một cá nhân.


Hiệu ứng gốc (EN):

A wicked entity that controls the hearts of men, its thousand eyes are able to see and expand the negative influences in an individual's soul.


UR Rarity
Thousand-Eyes Idol
UR Rarity
Thousand-Eyes Idol
Thousand-Eyes Idol
DARK 1
Thousand-Eyes Idol
Thần tà giáo nghìn mắt
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Một thực thể độc ác điều khiển trái tim của con người, hàng nghìn con mắt của nó có thể nhìn thấy và mở rộng những ảnh hưởng tiêu cực trong tâm hồn của một cá nhân.


Hiệu ứng gốc (EN):

A wicked entity that controls the hearts of men, its thousand eyes are able to see and expand the negative influences in an individual's soul.


SR Rarity
Relinquished
SR Rarity
Relinquished
Relinquished
DARK 1
Relinquished
Vật hy sinh
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Black Illusion Ritual". Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này (tối đa 1). ATK / DEF của lá bài này bằng với quái thú được trang bị đó. Nếu lá bài này sắp bị phá hủy trong chiến đấu, hãy phá huỷ quái thú được trang bị đó. Khi được trang bị quái thú đó, bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này đều gây ra sát thương tương đương cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Black Illusion Ritual". Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; equip that target to this card (max. 1). This card's ATK/DEF become equal to that equipped monster's. If this card would be destroyed by battle, destroy that equipped monster instead. While equipped with that monster, any battle damage you take from battles involving this card inflicts equal effect damage to your opponent.


SR Rarity
Relinquished
SR Rarity
Relinquished
Relinquished
DARK 1
Relinquished
Vật hy sinh
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Black Illusion Ritual". Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này (tối đa 1). ATK / DEF của lá bài này bằng với quái thú được trang bị đó. Nếu lá bài này sắp bị phá hủy trong chiến đấu, hãy phá huỷ quái thú được trang bị đó. Khi được trang bị quái thú đó, bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này đều gây ra sát thương tương đương cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Black Illusion Ritual". Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; equip that target to this card (max. 1). This card's ATK/DEF become equal to that equipped monster's. If this card would be destroyed by battle, destroy that equipped monster instead. While equipped with that monster, any battle damage you take from battles involving this card inflicts equal effect damage to your opponent.


UR Rarity
Black Illusion Ritual
UR Rarity
Black Illusion Ritual
Black Illusion Ritual
Spell Normal
Black Illusion Ritual
nghi lễ ảo ảnh đen

  Hiệu ứng (VN):

  Lá bài này được sử dụng để Triệu hồi Ritual "Relinquished". Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có Cấp độ là 1 hoặc lớn hơn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card is used to Ritual Summon "Relinquished". You must also Tribute a monster from your hand or field whose Level is 1 or more.


  UR Rarity
  Polymerization
  UR Rarity
  Polymerization
  Polymerization
  Spell Normal
  Polymerization
  Dung hợp

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.


   SR Rarity
   Relinquished Fusion
   SR Rarity
   Relinquished Fusion
   Relinquished Fusion
   Spell Quick
   Relinquished Fusion
   Vật hy sinh kết hợp

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Fusion 1 "Eyes Restrict" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ nguyên liệu khỏi tay, sân và / hoặc Mộ của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị cho mục tiêu đó cho một quái thú Fusion "Eyes Restrict" "Relinquished" mà bạn điều khiển, như thể nó được trang bị bởi hiệu ứng của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Relinquished Fusion" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Fusion Summon 1 "Eyes Restrict" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing materials from your hand, field and/or GY. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; equip that target to an "Eyes Restrict" Fusion Monster or "Relinquished" you control, as if it were equipped by that monster's effect. You can only use each effect of "Relinquished Fusion" once per turn.


    SR Rarity
    Relinquished Fusion
    SR Rarity
    Relinquished Fusion
    Relinquished Fusion
    Spell Quick
    Relinquished Fusion
    Vật hy sinh kết hợp

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Fusion 1 "Eyes Restrict" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ nguyên liệu khỏi tay, sân và / hoặc Mộ của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị cho mục tiêu đó cho một quái thú Fusion "Eyes Restrict" "Relinquished" mà bạn điều khiển, như thể nó được trang bị bởi hiệu ứng của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Relinquished Fusion" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Fusion Summon 1 "Eyes Restrict" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing materials from your hand, field and/or GY. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; equip that target to an "Eyes Restrict" Fusion Monster or "Relinquished" you control, as if it were equipped by that monster's effect. You can only use each effect of "Relinquished Fusion" once per turn.


     SR Rarity
     Relinquished Fusion
     SR Rarity
     Relinquished Fusion
     Relinquished Fusion
     Spell Quick
     Relinquished Fusion
     Vật hy sinh kết hợp

      Hiệu ứng (VN):

      Triệu hồi Fusion 1 "Eyes Restrict" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ nguyên liệu khỏi tay, sân và / hoặc Mộ của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị cho mục tiêu đó cho một quái thú Fusion "Eyes Restrict" "Relinquished" mà bạn điều khiển, như thể nó được trang bị bởi hiệu ứng của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Relinquished Fusion" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Fusion Summon 1 "Eyes Restrict" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing materials from your hand, field and/or GY. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; equip that target to an "Eyes Restrict" Fusion Monster or "Relinquished" you control, as if it were equipped by that monster's effect. You can only use each effect of "Relinquished Fusion" once per turn.


      UR Rarity
      Spellbook of Knowledge
      UR Rarity
      Spellbook of Knowledge
      Spellbook of Knowledge
      Spell Normal
      Spellbook of Knowledge
      Sách phép thuật Ldra

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi xuống Mộ 1 quái thú Spellcaster mà bạn điều khiển hoặc 1 "Spellbook" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Knowledge", và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Knowledge" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Send to the GY either 1 Spellcaster monster you control, or 1 other "Spellbook" card from your hand or face-up field, except "Spellbook of Knowledge", and if you do, draw 2 cards. You can only activate 1 "Spellbook of Knowledge" per turn.


       SR Rarity
       Spellbook of Secrets
       SR Rarity
       Spellbook of Secrets
       Spellbook of Secrets
       Spell Normal
       Spellbook of Secrets
       Sách phép thuật Torah

        Hiệu ứng (VN):

        Thêm 1 "Spellbook" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Secrets". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Secrets" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Add 1 "Spellbook" card from your Deck to your hand, except "Spellbook of Secrets". You can only activate 1 "Spellbook of Secrets" per turn.


        R Rarity
        Bickuribox
        R Rarity
        Bickuribox
        Bickuribox
        DARK 7
        Bickuribox
        Ma hề trong hộp
        • ATK:

        • 2300

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        "Crass Clown" + "Dream Clown"


        Hiệu ứng gốc (EN):

        "Crass Clown" + "Dream Clown"


        SR Rarity
        Millennium-Eyes Restrict
        SR Rarity
        Millennium-Eyes Restrict
        Millennium-Eyes Restrict
        DARK 1
        Millennium-Eyes Restrict
        Vật hy sinh mắt ngàn năm
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        "Relinquished" + 1 Effect
        Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú có hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này mà bạn điều khiển. Lá bài này nhận được ATK / DEF bằng với quái thú được trang bị đó. Quái thú có tên quái thú được trang bị đó không thể tấn công, hiệu ứng của chúng trên sân và hiệu ứng kích hoạt của chúng cũng bị vô hiệu hóa.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        "Relinquished" + 1 Effect Monster Once per turn, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls or in their GY; equip that target to this card you control. This card gains ATK/DEF equal to that equipped monster's. Monsters with that equipped monster's name cannot attack, also their effects on the field and their activated effects are negated.


        SR Rarity
        Millennium-Eyes Restrict
        SR Rarity
        Millennium-Eyes Restrict
        Millennium-Eyes Restrict
        DARK 1
        Millennium-Eyes Restrict
        Vật hy sinh mắt ngàn năm
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        "Relinquished" + 1 Effect
        Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú có hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này mà bạn điều khiển. Lá bài này nhận được ATK / DEF bằng với quái thú được trang bị đó. Quái thú có tên quái thú được trang bị đó không thể tấn công, hiệu ứng của chúng trên sân và hiệu ứng kích hoạt của chúng cũng bị vô hiệu hóa.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        "Relinquished" + 1 Effect Monster Once per turn, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls or in their GY; equip that target to this card you control. This card gains ATK/DEF equal to that equipped monster's. Monsters with that equipped monster's name cannot attack, also their effects on the field and their activated effects are negated.


        SR Rarity
        Millennium-Eyes Restrict
        SR Rarity
        Millennium-Eyes Restrict
        Millennium-Eyes Restrict
        DARK 1
        Millennium-Eyes Restrict
        Vật hy sinh mắt ngàn năm
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        "Relinquished" + 1 Effect
        Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú có hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này mà bạn điều khiển. Lá bài này nhận được ATK / DEF bằng với quái thú được trang bị đó. Quái thú có tên quái thú được trang bị đó không thể tấn công, hiệu ứng của chúng trên sân và hiệu ứng kích hoạt của chúng cũng bị vô hiệu hóa.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        "Relinquished" + 1 Effect Monster Once per turn, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls or in their GY; equip that target to this card you control. This card gains ATK/DEF equal to that equipped monster's. Monsters with that equipped monster's name cannot attack, also their effects on the field and their activated effects are negated.


        UR Rarity
        Thousand-Eyes Restrict
        UR Rarity
        Thousand-Eyes Restrict
        Thousand-Eyes Restrict
        DARK 1
        Thousand-Eyes Restrict
        Vật hy sinh mắt hàng nghìn
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        "Relinquished" + "Thousand-Eyes Idol"
        Các quái thú khác trên sân không thể thay đổi tư thế chiến đấu hoặc tấn công. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này (tối đa 1). ATK / DEF của lá bài này bằng với quái thú được trang bị đó. Nếu lá bài này sắp bị phá hủy trong chiến đấu, hãy phá huỷ quái thú được trang bị đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        "Relinquished" + "Thousand-Eyes Idol" Other monsters on the field cannot change their battle positions or attack. Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; equip that target to this card (max. 1). This card's ATK/DEF become equal to that equipped monster's. If this card would be destroyed by battle, destroy that equipped monster instead.


        SR Rarity
        Knightmare Phoenix
        SR Rarity
        Knightmare Phoenix
        Knightmare Phoenix
        FIRE
        Knightmare Phoenix
        Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
        • ATK:

        • 1900

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trên

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú có tên khác nhau
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


        UR Rarity
        Linkuriboh
        UR Rarity
        Linkuriboh
        Linkuriboh
        DARK
        Linkuriboh
        Kuriboh liên kết
        • ATK:

        • 300

        • LINK-1

        Mũi tên Link:

        Dưới


        Hiệu ứng (VN):

        1 quái thú Cấp 1
        Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


        SR Rarity
        Sylvan Princessprite
        SR Rarity
        Sylvan Princessprite
        Sylvan Princessprite
        LIGHT
        Sylvan Princessprite
        Công chúa nảy chồi rừng Sâm La
        • ATK:

        • 1800

        • DEF:

        • 100


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 1
        Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của bạn và nếu đó là Bài Phép / Bẫy, hãy thêm nó lên tay của bạn. Nếu không, hãy gửi nó đến Mộ. Bạn có thể gửi 1 quái thú Thực vật khác từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "Sylvan" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sylvan Princessprite" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 1 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; excavate the top card of your Deck, and if it is a Spell/Trap, add it to your hand. Otherwise, send it to the GY. You can send 1 other Plant monster from your hand or face-up from your field to the GY, then target 1 "Sylvan" monster in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Sylvan Princessprite" once per turn.        Deck của RELINQUISHED trong DUEL LINKS