Thông tin tổng quan của Stall

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

 Rarity
Swords of Revealing Light
 Rarity
Swords of Revealing Light
 Rarity
Swords of Revealing Light
Spell Normal
Swords of Revealing Light
Lớp kiếm bảo hộ của ánh sáng

  Hiệu ứng (VN):

  Sau khi kích hoạt lá bài này, nó vẫn còn trên sân, nhưng bạn phải phá hủy nó trong End Phase của lượt thứ 3 của đối thủ. Khi lá bài này được kích hoạt: Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú ngửa, hãy lật tất cả quái thú mà họ điều khiển ngửa. Trong khi lá bài này ngửa trên sân, quái thú của đối thủ của bạn không thể tuyên bố tấn công.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  After this card's activation, it remains on the field, but you must destroy it during the End Phase of your opponent's 3rd turn. When this card is activated: If your opponent controls a face-down monster, flip all monsters they control face-up. While this card is face-up on the field, your opponent's monsters cannot declare an attack.

  UR Rarity
  Dimensional Prison
  UR Rarity
  Dimensional Prison
  UR Rarity
  Dimensional Prison
  Trap Normal
  Dimensional Prison
  Nhà tù thứ nguyên

   Hiệu ứng (VN):

   Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn vào quái thú đang tấn công đó; loại bỏ mục tiêu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When an opponent's monster declares an attack: Target that attacking monster; banish that target.

   UR Rarity
   Drowning Mirror Force
   UR Rarity
   Drowning Mirror Force
   UR Rarity
   Drowning Mirror Force
   Trap Normal
   Drowning Mirror Force
   Hàng rào sóng - Lực chìm

    Hiệu ứng (VN):

    Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Xáo trộn tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ vào Deck.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When an opponent's monster declares a direct attack: Shuffle all your opponent's Attack Position monsters into the Deck.

    UR Rarity
    Mirror Force
    UR Rarity
    Mirror Force
    UR Rarity
    Mirror Force
    Trap Normal
    Mirror Force
    Rào chắn thánh - Lực gương

     Hiệu ứng (VN):

     Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Phá huỷ tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When an opponent's monster declares an attack: Destroy all your opponent's Attack Position monsters.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     Life Charge: 50%
     Tăng Điểm sinh mệnh của bạn bằng số lượt hiện tại x200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
     Life Charge: 50%
     No Mortal Can Resist: 50%
     Có thể được sử dụng khi điểm Sinh mệnh của bạn ít hơn đối thủ ít nhất 2000. Thay đổi tất cả quái vật trong Mộ của đối thủ thành 'Skull Servant' (Loại Zombie, Bóng tối, Cấp 1, 300 ATK / 200 DEF). Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
     Skull Servant
     No Mortal Can Resist: 50%
     No Mortal Can Resist
     Có thể được sử dụng khi điểm Sinh mệnh của bạn ít hơn đối thủ ít nhất 2000. Thay đổi tất cả quái vật trong Mộ của đối thủ thành 'Skull Servant' (Loại Zombie, Bóng tối, Cấp 1, 300 ATK / 200 DEF). Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
     Skull Servant
     No Mortal Can Resist

     Cần 34 UR

     UR Rarity
     D.D. Warrior3 card
     UR Rarity
     D.D. Warrior Lady1 card
     UR Rarity
     Spiritual Beast Tamer Winda1 card
      Rarity
     Mimicking Man-Eater Bug3 card
     UR Rarity
     Ritual Beast Ulti-Apelio1 card
     UR Rarity
     Knightmare Unicorn1 card
      Rarity
     Cairngorgon, Antiluminescent Knight1 card
     UR Rarity
     Number 39: Utopia1 card
     UR Rarity
     Dimensional Fissure3 card
     UR Rarity
     Necrovalley3 card
      Rarity
     Swords of Revealing Light1 card
     UR Rarity
     Compulsory Evacuation Device3 card
     UR Rarity
     Dimensional Prison3 card
     UR Rarity
     Drowning Mirror Force3 card
     UR Rarity
     Jelly Cannon2 card
     UR Rarity
     Mirror Force1 card
     UR Rarity
     Warning Point3 card

     Main: 30 Extra: 8

     UR Rarity
     D.D. Warrior
     UR Rarity
     D.D. Warrior
     D.D. Warrior
     EARTH 4
     D.D. Warrior
     Chiến sĩ thứ nguyên
     • ATK:

     • 1200

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này đấu với quái thú: Loại bỏ quái thú đó, cũng như loại bỏ lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     After damage calculation, when this card battles a monster: Banish that monster, also banish this card.


     UR Rarity
     D.D. Warrior Lady
     UR Rarity
     D.D. Warrior Lady
     D.D. Warrior Lady
     LIGHT 4
     D.D. Warrior Lady
     Nữ chiến sĩ thứ nguyên
     • ATK:

     • 1500

     • DEF:

     • 1600


     Hiệu ứng (VN):

     Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ quái thú đó, cũng như loại bỏ lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     After damage calculation, when this card battles an opponent's monster: You can banish that monster, also banish this card.


     UR Rarity
     Spiritual Beast Tamer Winda
     UR Rarity
     Spiritual Beast Tamer Winda
     Spiritual Beast Tamer Winda
     WIND 4
     Spiritual Beast Tamer Winda
     Người nuôi tinh linh thú Winda
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Ritual Beast" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect): You can Special Summon 1 "Ritual Beast" monster from your Deck or Extra Deck, ignoring its Summoning conditions. You can only Special Summon "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" once per turn.


      Rarity
     Mimicking Man-Eater Bug
      Rarity
     Mimicking Man-Eater Bug
     Mimicking Man-Eater Bug
     EARTH 4
     Mimicking Man-Eater Bug
     Bọ ăn thịt người bắt chước
     • ATK:

     • 450

     • DEF:

     • 600


     Hiệu ứng (VN):

     FLIP: Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó, sau đó bạn có thể thay đổi Loại của lá bài này thành Loại ban đầu của quái thú đó.
     Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng của quái thú cùng Loại.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     FLIP: Target 1 monster on the field; destroy it, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's original ATK, then you can change this card's Type to that monster's original Type. Cannot be destroyed by battle. Cannot be destroyed by the effects of monsters with its same Type.


     UR Rarity
     Dimensional Fissure
     UR Rarity
     Dimensional Fissure
     Dimensional Fissure
     Spell Continuous
     Dimensional Fissure
     Vết nứt thứ nguyên

      Hiệu ứng (VN):

      Bất kỳ quái thú nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Any monster sent to the Graveyard is banished instead.
      Phân loại:

      UR Rarity
      Necrovalley
      UR Rarity
      Necrovalley
      Necrovalley
      Spell Field
      Necrovalley
      Thung lũng lăng mộ

       Hiệu ứng (VN):

       Tất cả "Gravekeeper's" nhận được 500 ATK và DEF. Bài trong Mộ không thể bị loại bỏ. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào có thể di chuyển một lá bài trong Mộ đến một nơi khác. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào làm thay đổi Loại hoặc Thuộc tính trong Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       All "Gravekeeper's" monsters gain 500 ATK and DEF. Cards in the Graveyard cannot be banished. Negate any card effect that would move a card in the Graveyard to a different place. Negate any card effect that changes Types or Attributes in the Graveyard.


        Rarity
       Swords of Revealing Light
        Rarity
       Swords of Revealing Light
       Swords of Revealing Light
       Spell Normal
       Swords of Revealing Light
       Lớp kiếm bảo hộ của ánh sáng

        Hiệu ứng (VN):

        Sau khi kích hoạt lá bài này, nó vẫn còn trên sân, nhưng bạn phải phá hủy nó trong End Phase của lượt thứ 3 của đối thủ. Khi lá bài này được kích hoạt: Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú ngửa, hãy lật tất cả quái thú mà họ điều khiển ngửa. Trong khi lá bài này ngửa trên sân, quái thú của đối thủ của bạn không thể tuyên bố tấn công.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        After this card's activation, it remains on the field, but you must destroy it during the End Phase of your opponent's 3rd turn. When this card is activated: If your opponent controls a face-down monster, flip all monsters they control face-up. While this card is face-up on the field, your opponent's monsters cannot declare an attack.


        UR Rarity
        Compulsory Evacuation Device
        UR Rarity
        Compulsory Evacuation Device
        Compulsory Evacuation Device
        Trap Normal
        Compulsory Evacuation Device
        Thiết bị sơ tán bắt buộc

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


         UR Rarity
         Dimensional Prison
         UR Rarity
         Dimensional Prison
         Dimensional Prison
         Trap Normal
         Dimensional Prison
         Nhà tù thứ nguyên

          Hiệu ứng (VN):

          Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn vào quái thú đang tấn công đó; loại bỏ mục tiêu đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When an opponent's monster declares an attack: Target that attacking monster; banish that target.


          UR Rarity
          Drowning Mirror Force
          UR Rarity
          Drowning Mirror Force
          Drowning Mirror Force
          Trap Normal
          Drowning Mirror Force
          Hàng rào sóng - Lực chìm

           Hiệu ứng (VN):

           Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Xáo trộn tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ vào Deck.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When an opponent's monster declares a direct attack: Shuffle all your opponent's Attack Position monsters into the Deck.


           UR Rarity
           Jelly Cannon
           UR Rarity
           Jelly Cannon
           Jelly Cannon
           Trap Normal
           Jelly Cannon
           Đại bác thạch

            Hiệu ứng (VN):

            Khi quái thú tuyên bố tấn công: Chọn mục tiêu vào 1 quái thú trên sân; xáo trộn nó vào Deck.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When a monster declares an attack: Target 1 monster on the field; shuffle it into the Deck.


            UR Rarity
            Mirror Force
            UR Rarity
            Mirror Force
            Mirror Force
            Trap Normal
            Mirror Force
            Rào chắn thánh - Lực gương

             Hiệu ứng (VN):

             Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Phá huỷ tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When an opponent's monster declares an attack: Destroy all your opponent's Attack Position monsters.


             UR Rarity
             Warning Point
             UR Rarity
             Warning Point
             Warning Point
             Trap Normal
             Warning Point
             Điểm cảnh cáo

              Hiệu ứng (VN):

              Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


              UR Rarity
              Ritual Beast Ulti-Apelio
              UR Rarity
              Ritual Beast Ulti-Apelio
              Ritual Beast Ulti-Apelio
              WIND 6
              Ritual Beast Ulti-Apelio
              Người cưỡi linh thú thánh Apelio
              • ATK:

              • 2600

              • DEF:

              • 400


              Hiệu ứng (VN):

              1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
              Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) If this card attacks, it is unaffected by other cards' effects until the end of the Damage Step. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


              R Rarity
              Ritual Beast Ulti-Pettlephin
              R Rarity
              Ritual Beast Ulti-Pettlephin
              Ritual Beast Ulti-Pettlephin
              WIND 6
              Ritual Beast Ulti-Pettlephin
              Người cưỡi linh thú thánh Petolphin
              • ATK:

              • 200

              • DEF:

              • 2800


              Hiệu ứng (VN):

              1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
              Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) Cannot be destroyed by card effects. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


              SR Rarity
              Knightmare Phoenix
              SR Rarity
              Knightmare Phoenix
              Knightmare Phoenix
              FIRE
              Knightmare Phoenix
              Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
              • ATK:

              • 1900

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trên

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú có tên khác nhau
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


              UR Rarity
              Knightmare Unicorn
              UR Rarity
              Knightmare Unicorn
              Knightmare Unicorn
              DARK
              Knightmare Unicorn
              Kỳ lân khúc ác mộng mơ
              • ATK:

              • 2200

              • LINK-3

              Mũi tên Link:

              Trái

              Dưới

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2+ quái thú với các tên khác nhau
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


               Rarity
              Cairngorgon, Antiluminescent Knight
               Rarity
              Cairngorgon, Antiluminescent Knight
              Cairngorgon, Antiluminescent Knight
              DARK
              Cairngorgon, Antiluminescent Knight
              Hiệp sĩ trở thành hắc ám, Cairngorgon
              • ATK:

              • 2450

              • DEF:

              • 1950


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng khác được kích hoạt chọn vào chính xác 1 lá bài trên sân (và không có lá bài nào khác): Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu một lá bài khác trên sân đó sẽ là mục tiêu thích hợp cho lá bài / hiệu ứng đó; lá bài / hiệu ứng đó hiện chọn mục tiêu mới.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters During either player's turn, when another card or effect is activated that targets exactly 1 card on the field (and no other cards): You can detach 1 Xyz Material from this card, then target another card on the field that would be an appropriate target for that card/effect; that card/effect now targets the new target.


              SR Rarity
              Evilswarm Exciton Knight
              SR Rarity
              Evilswarm Exciton Knight
              Evilswarm Exciton Knight
              LIGHT
              Evilswarm Exciton Knight
              Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
              • ATK:

              • 1900

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.


              UR Rarity
              Number 39: Utopia
              UR Rarity
              Number 39: Utopia
              Number 39: Utopia
              LIGHT
              Number 39: Utopia
              Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


              SR Rarity
              Number S39: Utopia the Lightning
              SR Rarity
              Number S39: Utopia the Lightning
              Number S39: Utopia the Lightning
              LIGHT
              Number S39: Utopia the Lightning
              Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              3 quái thú LIGHT Cấp 5
              Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.              Deck của STALL trong DUEL LINKS