Thông tin tổng quan của Star

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Hayate the Earth Star
R Rarity
Hayate the Earth Star
R Rarity
Hayate the Earth Star
EARTH 5
Hayate the Earth Star
Ngôi sao đất Hayate
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu chỉ đối thủ của bạn điều khiển quái thú, hoặc nếu bạn điều khiển một quái thú ÁNH SÁNG, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến Tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Chiến binh ÁNH SÁNG Cấp 5 từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hayate the Earth Star" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, khi quái thú Chiến binh của bạn bị chọn mục tiêu tấn công: Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 500 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá đòn tấn công đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If only your opponent controls a monster, or if you control a LIGHT monster, you can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 5 LIGHT Warrior monster from your hand. You can only use this effect of "Hayate the Earth Star" once per turn. Once per turn, when your Warrior monster is targeted for an attack: You can make this card lose exactly 500 ATK, and if you do, negate the attack.

SR Rarity
Kaiki the Unity Star
SR Rarity
Kaiki the Unity Star
SR Rarity
Kaiki the Unity Star
LIGHT 5
Kaiki the Unity Star
Ngôi sao hợp trời Kaiki
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể trả 500 LP; Triệu hồi Fusion 1 Chiến binh Fusion quái thú từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn điều khiển quái thú Chiến binh Cấp 5 hoặc lớn hơn có ATK hiện tại khác với ATK ban đầu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Kaiki the Unity Star" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned (except during the Damage Step): You can pay 500 LP; Fusion Summon 1 Warrior Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. During your opponent's turn, if this card is in your GY and you control a Level 5 or higher Warrior monster whose current ATK is different from its original ATK (Quick Effect): You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Kaiki the Unity Star" once per turn.

UR Rarity
Elemental HERO Neos
UR Rarity
Elemental HERO Neos
UR Rarity
Elemental HERO Neos
LIGHT 7
Elemental HERO Neos
Anh hùng nguyên tố Neos
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

'' Một anh hùng nguyên tố mới đã đến từ Neo-Space! Khi anh ta bắt đầu Contact Fusion với một Neo-Spacian, sức mạnh chưa biết của anh ta sẽ được giải phóng. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''A new Elemental HERO has arrived from Neo-Space! When he initiates a Contact Fusion with a Neo-Spacian his unknown powers are unleashed.''

SR Rarity
Neos Fusion
SR Rarity
Neos Fusion
SR Rarity
Neos Fusion
Spell Normal
Neos Fusion
Neos kết hợp

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn liệt kê chính xác 2 quái thú làm nguyên liệu, bao gồm cả "Elemental HERO Neos", bằng cách gửi những quái thú đó từ tay, Deck hoặc sân của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển liệt kê "Elemental HERO Neos" sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài hoặc bị xáo trộn vào Extra Deck do hiệu ứng của chính nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists exactly 2 monsters as material, including "Elemental HERO Neos", by sending those monsters from your hand, Deck, or field, ignoring its Summoning conditions. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters. If a Fusion Monster(s) you control that lists "Elemental HERO Neos" as material would be destroyed by battle or card effect, or shuffled into the Extra Deck by its own effect, you can banish this card from your GY instead.

   Rarity
  Swords of Revealing Light
   Rarity
  Swords of Revealing Light
   Rarity
  Swords of Revealing Light
  Spell Normal
  Swords of Revealing Light
  Lớp kiếm bảo hộ của ánh sáng

   Hiệu ứng (VN):

   Sau khi kích hoạt lá bài này, nó vẫn còn trên sân, nhưng bạn phải phá hủy nó trong End Phase của lượt thứ 3 của đối thủ. Khi lá bài này được kích hoạt: Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú ngửa, hãy lật tất cả quái thú mà họ điều khiển ngửa. Trong khi lá bài này ngửa trên sân, quái thú của đối thủ của bạn không thể tuyên bố tấn công.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   After this card's activation, it remains on the field, but you must destroy it during the End Phase of your opponent's 3rd turn. When this card is activated: If your opponent controls a face-down monster, flip all monsters they control face-up. While this card is face-up on the field, your opponent's monsters cannot declare an attack.

   UR Rarity
   Crackdown
   UR Rarity
   Crackdown
   UR Rarity
   Crackdown
   Trap Continuous
   Crackdown
   Bắt vật lớn

    Hiệu ứng (VN):

    Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.    Phân loại:

    UR Rarity
    Drowning Mirror Force
    UR Rarity
    Drowning Mirror Force
    UR Rarity
    Drowning Mirror Force
    Trap Normal
    Drowning Mirror Force
    Hàng rào sóng - Lực chìm

     Hiệu ứng (VN):

     Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Xáo trộn tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ vào Deck.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When an opponent's monster declares a direct attack: Shuffle all your opponent's Attack Position monsters into the Deck.

     UR Rarity
     Floral Shield
     UR Rarity
     Floral Shield
     UR Rarity
     Floral Shield
     Trap Normal
     Floral Shield

      Hiệu ứng (VN):

      Khi một quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn mục tiêu vào quái thú đang tấn công; vô hiệu hoá đòn tấn công, và nếu bạn làm thế, rút 1 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When an opponent's monster declares an attack: Target the attacking monster; negate the attack, and if you do, draw 1 card.

      UR Rarity
      Magic Cylinder
      UR Rarity
      Magic Cylinder
      UR Rarity
      Magic Cylinder
      Trap Normal
      Magic Cylinder
      Ống trụ ma thuật

       Hiệu ứng (VN):

       Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn vào quái thú đang tấn công; vô hiệu hóa đòn tấn công, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây sát thương cho đối thủ bằng ATK của nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When an opponent's monster declares an attack: Target the attacking monster; negate the attack, and if you do, inflict damage to your opponent equal to its ATK.

       UR Rarity
       Scrap-Iron Scarecrow
       UR Rarity
       Scrap-Iron Scarecrow
       UR Rarity
       Scrap-Iron Scarecrow
       Trap Normal
       Scrap-Iron Scarecrow
       Bù nhìn mạ sắt

        Hiệu ứng (VN):

        Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn vào quái thú đang tấn công; vô hiệu hóa lần tấn công, sau đó, Úp lá bài này úp xuống thay vì gửi nó đến Mộ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When an opponent's monster declares an attack: Target the attacking monster; negate the attack, also, after that, Set this card face-down instead of sending it to the GY.

        Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

        R Rarity
        Elemental HERO Neos Knight
        R Rarity
        Elemental HERO Neos Knight
        R Rarity
        Elemental HERO Neos Knight
        LIGHT 7
        Elemental HERO Neos Knight
        Hiệp sĩ anh hùng nguyên tố Neos
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        "Elemental HERO Neos" + 1 quái thú Chiến binh
        Phải được Triệu hồi Fusion. Nhận ATK bằng một nửa ATK ban đầu của Nguyên liệu Fusion Chiến binh được sử dụng cho Triệu hồi Fusion của nó, ngoại trừ "Elemental HERO Neos". Có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Đối thủ của bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào từ tấn công liên quan đến lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        "Elemental HERO Neos" + 1 Warrior monster Must be Fusion Summoned. Gains ATK equal to half the original ATK of the Warrior Fusion Material used for its Fusion Summon, except "Elemental HERO Neos". Can make a second attack during each Battle Phase. Your opponent takes no battle damage from attacks involving this card.

        SR Rarity
        Idaten the Conqueror Star
        SR Rarity
        Idaten the Conqueror Star
        SR Rarity
        Idaten the Conqueror Star
        LIGHT 10
        Idaten the Conqueror Star
        Ngôi sao chinh phục Idaten
        • ATK:

        • 3000

        • DEF:

        • 2200


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Chiến binh Cấp 5 hoặc lớn hơn
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 5 từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Idaten the Conqueror Star" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ số lượng lá bài bất kỳ; lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi lá bài gửi xuống Mộ. Mỗi trận đấu một lần, trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ có Cấp độ bằng hoặc thấp hơn (Hiệu ứng nhanh): Bạn chỉ có thể đặt ATK của quái thú đó bằng 0 trong khi Damage Calculation đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 5 or higher Warrior monsters If this card is Fusion Summoned: You can add 1 Level 5 Warrior monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Idaten the Conqueror Star" once per turn. Once per turn: You can discard any number of cards; this card gains 200 ATK for each card discarded. Once per battle, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster with an equal or lower Level (Quick Effect): You can make that opponent's monster's ATK 0 during that damage calculation only.

        SR Rarity
        Ferocious Flame Swordsman
        SR Rarity
        Ferocious Flame Swordsman
        SR Rarity
        Ferocious Flame Swordsman
        FIRE
        Ferocious Flame Swordsman
        Kiếm sĩ lửa lớn
        • ATK:

        • 1300

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trái

        Dưới-Trái


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú có tên khác nhau
        Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.

        SR Rarity
        Knightmare Phoenix
        SR Rarity
        Knightmare Phoenix
        SR Rarity
        Knightmare Phoenix
        FIRE
        Knightmare Phoenix
        Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
        • ATK:

        • 1900

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trên

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú có tên khác nhau
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

        SR Rarity
        Chronomaly Vimana
        SR Rarity
        Chronomaly Vimana
        SR Rarity
        Chronomaly Vimana
        LIGHT
        Chronomaly Vimana
        Dị vật niên đại Vimana
        • ATK:

        • 2300

        • DEF:

        • 2600


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 5
        Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân và 1 quái thú Xyz hoặc quái thú "Chronomaly" trong Mộ của bạn; quái thú đó trên sân nhận được một nửa ATK của quái thú đó trong Mộ (cho đến hết lượt này), sau đó đưa quái thú đó từ Mộ vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này ra; vô hiệu hoá việc kích hoạt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 5 monsters Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field and 1 Xyz Monster or "Chronomaly" monster in your GY; that monster on the field gains half the ATK of that monster in the GY (until the end of this turn), then attach that monster from the GY to this card as material. Once per turn, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; negate the activation.

         Rarity
        Constellar Pleiades
         Rarity
        Constellar Pleiades
         Rarity
        Constellar Pleiades
        LIGHT
        Constellar Pleiades
        Pleiades thiêng liêng
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 1500


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú LIGHT Cấp 5
        Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 5 LIGHT monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card on the field; return that target to the hand.

        Các Skill được sử dụng hàng đầu

        Fields of the Warriors: 100%
        Bắt đầu Duel với Field Spell 'Sogen' được kích hoạt.
        Sogen
        Fields of the Warriors: 100%
        Fields of the Warriors
        Bắt đầu Duel với Field Spell 'Sogen' được kích hoạt.
        Sogen
        Fields of the Warriors

        Cần 13 UR

        UR Rarity
        Elemental HERO Neos1 card
         Rarity
        Constellar Pleiades1 card
         Rarity
        Swords of Revealing Light1 card
        UR Rarity
        Crackdown3 card
        UR Rarity
        Drowning Mirror Force3 card
        UR Rarity
        Floral Shield1 card
        UR Rarity
        Magic Cylinder1 card
        UR Rarity
        Scrap-Iron Scarecrow2 card

        Main: 20 Extra: 8

        R Rarity
        Hayate the Earth Star
        R Rarity
        Hayate the Earth Star
        Hayate the Earth Star
        EARTH 5
        Hayate the Earth Star
        Ngôi sao đất Hayate
        • ATK:

        • 2100

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu chỉ đối thủ của bạn điều khiển quái thú, hoặc nếu bạn điều khiển một quái thú ÁNH SÁNG, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến Tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Chiến binh ÁNH SÁNG Cấp 5 từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hayate the Earth Star" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, khi quái thú Chiến binh của bạn bị chọn mục tiêu tấn công: Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 500 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá đòn tấn công đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If only your opponent controls a monster, or if you control a LIGHT monster, you can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 5 LIGHT Warrior monster from your hand. You can only use this effect of "Hayate the Earth Star" once per turn. Once per turn, when your Warrior monster is targeted for an attack: You can make this card lose exactly 500 ATK, and if you do, negate the attack.


        R Rarity
        Hayate the Earth Star
        R Rarity
        Hayate the Earth Star
        Hayate the Earth Star
        EARTH 5
        Hayate the Earth Star
        Ngôi sao đất Hayate
        • ATK:

        • 2100

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu chỉ đối thủ của bạn điều khiển quái thú, hoặc nếu bạn điều khiển một quái thú ÁNH SÁNG, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến Tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Chiến binh ÁNH SÁNG Cấp 5 từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hayate the Earth Star" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, khi quái thú Chiến binh của bạn bị chọn mục tiêu tấn công: Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 500 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá đòn tấn công đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If only your opponent controls a monster, or if you control a LIGHT monster, you can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 5 LIGHT Warrior monster from your hand. You can only use this effect of "Hayate the Earth Star" once per turn. Once per turn, when your Warrior monster is targeted for an attack: You can make this card lose exactly 500 ATK, and if you do, negate the attack.


        R Rarity
        Hayate the Earth Star
        R Rarity
        Hayate the Earth Star
        Hayate the Earth Star
        EARTH 5
        Hayate the Earth Star
        Ngôi sao đất Hayate
        • ATK:

        • 2100

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu chỉ đối thủ của bạn điều khiển quái thú, hoặc nếu bạn điều khiển một quái thú ÁNH SÁNG, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến Tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Chiến binh ÁNH SÁNG Cấp 5 từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hayate the Earth Star" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, khi quái thú Chiến binh của bạn bị chọn mục tiêu tấn công: Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 500 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá đòn tấn công đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If only your opponent controls a monster, or if you control a LIGHT monster, you can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 5 LIGHT Warrior monster from your hand. You can only use this effect of "Hayate the Earth Star" once per turn. Once per turn, when your Warrior monster is targeted for an attack: You can make this card lose exactly 500 ATK, and if you do, negate the attack.


        SR Rarity
        Kaiki the Unity Star
        SR Rarity
        Kaiki the Unity Star
        Kaiki the Unity Star
        LIGHT 5
        Kaiki the Unity Star
        Ngôi sao hợp trời Kaiki
        • ATK:

        • 1000

        • DEF:

        • 2100


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể trả 500 LP; Triệu hồi Fusion 1 Chiến binh Fusion quái thú từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn điều khiển quái thú Chiến binh Cấp 5 hoặc lớn hơn có ATK hiện tại khác với ATK ban đầu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Kaiki the Unity Star" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is Special Summoned (except during the Damage Step): You can pay 500 LP; Fusion Summon 1 Warrior Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. During your opponent's turn, if this card is in your GY and you control a Level 5 or higher Warrior monster whose current ATK is different from its original ATK (Quick Effect): You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Kaiki the Unity Star" once per turn.


        SR Rarity
        Kaiki the Unity Star
        SR Rarity
        Kaiki the Unity Star
        Kaiki the Unity Star
        LIGHT 5
        Kaiki the Unity Star
        Ngôi sao hợp trời Kaiki
        • ATK:

        • 1000

        • DEF:

        • 2100


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể trả 500 LP; Triệu hồi Fusion 1 Chiến binh Fusion quái thú từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn điều khiển quái thú Chiến binh Cấp 5 hoặc lớn hơn có ATK hiện tại khác với ATK ban đầu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Kaiki the Unity Star" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is Special Summoned (except during the Damage Step): You can pay 500 LP; Fusion Summon 1 Warrior Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. During your opponent's turn, if this card is in your GY and you control a Level 5 or higher Warrior monster whose current ATK is different from its original ATK (Quick Effect): You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Kaiki the Unity Star" once per turn.


        SR Rarity
        Kaiki the Unity Star
        SR Rarity
        Kaiki the Unity Star
        Kaiki the Unity Star
        LIGHT 5
        Kaiki the Unity Star
        Ngôi sao hợp trời Kaiki
        • ATK:

        • 1000

        • DEF:

        • 2100


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể trả 500 LP; Triệu hồi Fusion 1 Chiến binh Fusion quái thú từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn điều khiển quái thú Chiến binh Cấp 5 hoặc lớn hơn có ATK hiện tại khác với ATK ban đầu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Kaiki the Unity Star" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is Special Summoned (except during the Damage Step): You can pay 500 LP; Fusion Summon 1 Warrior Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. During your opponent's turn, if this card is in your GY and you control a Level 5 or higher Warrior monster whose current ATK is different from its original ATK (Quick Effect): You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Kaiki the Unity Star" once per turn.


        UR Rarity
        Elemental HERO Neos
        UR Rarity
        Elemental HERO Neos
        Elemental HERO Neos
        LIGHT 7
        Elemental HERO Neos
        Anh hùng nguyên tố Neos
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        '' Một anh hùng nguyên tố mới đã đến từ Neo-Space! Khi anh ta bắt đầu Contact Fusion với một Neo-Spacian, sức mạnh chưa biết của anh ta sẽ được giải phóng. ''


        Hiệu ứng gốc (EN):

        ''A new Elemental HERO has arrived from Neo-Space! When he initiates a Contact Fusion with a Neo-Spacian his unknown powers are unleashed.''


        SR Rarity
        Neos Fusion
        SR Rarity
        Neos Fusion
        Neos Fusion
        Spell Normal
        Neos Fusion
        Neos kết hợp

         Hiệu ứng (VN):

         Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn liệt kê chính xác 2 quái thú làm nguyên liệu, bao gồm cả "Elemental HERO Neos", bằng cách gửi những quái thú đó từ tay, Deck hoặc sân của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển liệt kê "Elemental HERO Neos" sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài hoặc bị xáo trộn vào Extra Deck do hiệu ứng của chính nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists exactly 2 monsters as material, including "Elemental HERO Neos", by sending those monsters from your hand, Deck, or field, ignoring its Summoning conditions. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters. If a Fusion Monster(s) you control that lists "Elemental HERO Neos" as material would be destroyed by battle or card effect, or shuffled into the Extra Deck by its own effect, you can banish this card from your GY instead.


         SR Rarity
         Neos Fusion
         SR Rarity
         Neos Fusion
         Neos Fusion
         Spell Normal
         Neos Fusion
         Neos kết hợp

          Hiệu ứng (VN):

          Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn liệt kê chính xác 2 quái thú làm nguyên liệu, bao gồm cả "Elemental HERO Neos", bằng cách gửi những quái thú đó từ tay, Deck hoặc sân của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển liệt kê "Elemental HERO Neos" sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài hoặc bị xáo trộn vào Extra Deck do hiệu ứng của chính nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists exactly 2 monsters as material, including "Elemental HERO Neos", by sending those monsters from your hand, Deck, or field, ignoring its Summoning conditions. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters. If a Fusion Monster(s) you control that lists "Elemental HERO Neos" as material would be destroyed by battle or card effect, or shuffled into the Extra Deck by its own effect, you can banish this card from your GY instead.


           Rarity
          Swords of Revealing Light
           Rarity
          Swords of Revealing Light
          Swords of Revealing Light
          Spell Normal
          Swords of Revealing Light
          Lớp kiếm bảo hộ của ánh sáng

           Hiệu ứng (VN):

           Sau khi kích hoạt lá bài này, nó vẫn còn trên sân, nhưng bạn phải phá hủy nó trong End Phase của lượt thứ 3 của đối thủ. Khi lá bài này được kích hoạt: Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú ngửa, hãy lật tất cả quái thú mà họ điều khiển ngửa. Trong khi lá bài này ngửa trên sân, quái thú của đối thủ của bạn không thể tuyên bố tấn công.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           After this card's activation, it remains on the field, but you must destroy it during the End Phase of your opponent's 3rd turn. When this card is activated: If your opponent controls a face-down monster, flip all monsters they control face-up. While this card is face-up on the field, your opponent's monsters cannot declare an attack.


           UR Rarity
           Crackdown
           UR Rarity
           Crackdown
           Crackdown
           Trap Continuous
           Crackdown
           Bắt vật lớn

            Hiệu ứng (VN):

            Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
            Phân loại:

            UR Rarity
            Crackdown
            UR Rarity
            Crackdown
            Crackdown
            Trap Continuous
            Crackdown
            Bắt vật lớn

             Hiệu ứng (VN):

             Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
             Phân loại:

             UR Rarity
             Crackdown
             UR Rarity
             Crackdown
             Crackdown
             Trap Continuous
             Crackdown
             Bắt vật lớn

              Hiệu ứng (VN):

              Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
              Phân loại:

              UR Rarity
              Drowning Mirror Force
              UR Rarity
              Drowning Mirror Force
              Drowning Mirror Force
              Trap Normal
              Drowning Mirror Force
              Hàng rào sóng - Lực chìm

               Hiệu ứng (VN):

               Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Xáo trộn tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ vào Deck.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When an opponent's monster declares a direct attack: Shuffle all your opponent's Attack Position monsters into the Deck.


               UR Rarity
               Drowning Mirror Force
               UR Rarity
               Drowning Mirror Force
               Drowning Mirror Force
               Trap Normal
               Drowning Mirror Force
               Hàng rào sóng - Lực chìm

                Hiệu ứng (VN):

                Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Xáo trộn tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ vào Deck.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When an opponent's monster declares a direct attack: Shuffle all your opponent's Attack Position monsters into the Deck.


                UR Rarity
                Drowning Mirror Force
                UR Rarity
                Drowning Mirror Force
                Drowning Mirror Force
                Trap Normal
                Drowning Mirror Force
                Hàng rào sóng - Lực chìm

                 Hiệu ứng (VN):

                 Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Xáo trộn tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ vào Deck.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 When an opponent's monster declares a direct attack: Shuffle all your opponent's Attack Position monsters into the Deck.


                 UR Rarity
                 Floral Shield
                 UR Rarity
                 Floral Shield
                 Floral Shield
                 Trap Normal
                 Floral Shield

                  Hiệu ứng (VN):

                  Khi một quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn mục tiêu vào quái thú đang tấn công; vô hiệu hoá đòn tấn công, và nếu bạn làm thế, rút 1 lá bài.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  When an opponent's monster declares an attack: Target the attacking monster; negate the attack, and if you do, draw 1 card.


                  UR Rarity
                  Magic Cylinder
                  UR Rarity
                  Magic Cylinder
                  Magic Cylinder
                  Trap Normal
                  Magic Cylinder
                  Ống trụ ma thuật

                   Hiệu ứng (VN):

                   Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn vào quái thú đang tấn công; vô hiệu hóa đòn tấn công, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây sát thương cho đối thủ bằng ATK của nó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   When an opponent's monster declares an attack: Target the attacking monster; negate the attack, and if you do, inflict damage to your opponent equal to its ATK.


                   UR Rarity
                   Scrap-Iron Scarecrow
                   UR Rarity
                   Scrap-Iron Scarecrow
                   Scrap-Iron Scarecrow
                   Trap Normal
                   Scrap-Iron Scarecrow
                   Bù nhìn mạ sắt

                    Hiệu ứng (VN):

                    Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn vào quái thú đang tấn công; vô hiệu hóa lần tấn công, sau đó, Úp lá bài này úp xuống thay vì gửi nó đến Mộ.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    When an opponent's monster declares an attack: Target the attacking monster; negate the attack, also, after that, Set this card face-down instead of sending it to the GY.


                    UR Rarity
                    Scrap-Iron Scarecrow
                    UR Rarity
                    Scrap-Iron Scarecrow
                    Scrap-Iron Scarecrow
                    Trap Normal
                    Scrap-Iron Scarecrow
                    Bù nhìn mạ sắt

                     Hiệu ứng (VN):

                     Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn vào quái thú đang tấn công; vô hiệu hóa lần tấn công, sau đó, Úp lá bài này úp xuống thay vì gửi nó đến Mộ.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     When an opponent's monster declares an attack: Target the attacking monster; negate the attack, also, after that, Set this card face-down instead of sending it to the GY.


                     R Rarity
                     Elemental HERO Neos Knight
                     R Rarity
                     Elemental HERO Neos Knight
                     Elemental HERO Neos Knight
                     LIGHT 7
                     Elemental HERO Neos Knight
                     Hiệp sĩ anh hùng nguyên tố Neos
                     • ATK:

                     • 2500

                     • DEF:

                     • 1000


                     Hiệu ứng (VN):

                     "Elemental HERO Neos" + 1 quái thú Chiến binh
                     Phải được Triệu hồi Fusion. Nhận ATK bằng một nửa ATK ban đầu của Nguyên liệu Fusion Chiến binh được sử dụng cho Triệu hồi Fusion của nó, ngoại trừ "Elemental HERO Neos". Có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Đối thủ của bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào từ tấn công liên quan đến lá bài này.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     "Elemental HERO Neos" + 1 Warrior monster Must be Fusion Summoned. Gains ATK equal to half the original ATK of the Warrior Fusion Material used for its Fusion Summon, except "Elemental HERO Neos". Can make a second attack during each Battle Phase. Your opponent takes no battle damage from attacks involving this card.


                     SR Rarity
                     Idaten the Conqueror Star
                     SR Rarity
                     Idaten the Conqueror Star
                     Idaten the Conqueror Star
                     LIGHT 10
                     Idaten the Conqueror Star
                     Ngôi sao chinh phục Idaten
                     • ATK:

                     • 3000

                     • DEF:

                     • 2200


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Chiến binh Cấp 5 hoặc lớn hơn
                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 5 từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Idaten the Conqueror Star" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ số lượng lá bài bất kỳ; lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi lá bài gửi xuống Mộ. Mỗi trận đấu một lần, trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ có Cấp độ bằng hoặc thấp hơn (Hiệu ứng nhanh): Bạn chỉ có thể đặt ATK của quái thú đó bằng 0 trong khi Damage Calculation đó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 5 or higher Warrior monsters If this card is Fusion Summoned: You can add 1 Level 5 Warrior monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Idaten the Conqueror Star" once per turn. Once per turn: You can discard any number of cards; this card gains 200 ATK for each card discarded. Once per battle, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster with an equal or lower Level (Quick Effect): You can make that opponent's monster's ATK 0 during that damage calculation only.


                     SR Rarity
                     Idaten the Conqueror Star
                     SR Rarity
                     Idaten the Conqueror Star
                     Idaten the Conqueror Star
                     LIGHT 10
                     Idaten the Conqueror Star
                     Ngôi sao chinh phục Idaten
                     • ATK:

                     • 3000

                     • DEF:

                     • 2200


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Chiến binh Cấp 5 hoặc lớn hơn
                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 5 từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Idaten the Conqueror Star" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ số lượng lá bài bất kỳ; lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi lá bài gửi xuống Mộ. Mỗi trận đấu một lần, trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ có Cấp độ bằng hoặc thấp hơn (Hiệu ứng nhanh): Bạn chỉ có thể đặt ATK của quái thú đó bằng 0 trong khi Damage Calculation đó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 5 or higher Warrior monsters If this card is Fusion Summoned: You can add 1 Level 5 Warrior monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Idaten the Conqueror Star" once per turn. Once per turn: You can discard any number of cards; this card gains 200 ATK for each card discarded. Once per battle, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster with an equal or lower Level (Quick Effect): You can make that opponent's monster's ATK 0 during that damage calculation only.


                     SR Rarity
                     Idaten the Conqueror Star
                     SR Rarity
                     Idaten the Conqueror Star
                     Idaten the Conqueror Star
                     LIGHT 10
                     Idaten the Conqueror Star
                     Ngôi sao chinh phục Idaten
                     • ATK:

                     • 3000

                     • DEF:

                     • 2200


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Chiến binh Cấp 5 hoặc lớn hơn
                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 5 từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Idaten the Conqueror Star" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ số lượng lá bài bất kỳ; lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi lá bài gửi xuống Mộ. Mỗi trận đấu một lần, trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ có Cấp độ bằng hoặc thấp hơn (Hiệu ứng nhanh): Bạn chỉ có thể đặt ATK của quái thú đó bằng 0 trong khi Damage Calculation đó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 5 or higher Warrior monsters If this card is Fusion Summoned: You can add 1 Level 5 Warrior monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Idaten the Conqueror Star" once per turn. Once per turn: You can discard any number of cards; this card gains 200 ATK for each card discarded. Once per battle, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster with an equal or lower Level (Quick Effect): You can make that opponent's monster's ATK 0 during that damage calculation only.


                     SR Rarity
                     Ferocious Flame Swordsman
                     SR Rarity
                     Ferocious Flame Swordsman
                     Ferocious Flame Swordsman
                     FIRE
                     Ferocious Flame Swordsman
                     Kiếm sĩ lửa lớn
                     • ATK:

                     • 1300

                     • LINK-2

                     Mũi tên Link:

                     Trái

                     Dưới-Trái


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú có tên khác nhau
                     Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.


                     SR Rarity
                     Knightmare Phoenix
                     SR Rarity
                     Knightmare Phoenix
                     Knightmare Phoenix
                     FIRE
                     Knightmare Phoenix
                     Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                     • ATK:

                     • 1900

                     • LINK-2

                     Mũi tên Link:

                     Trên

                     Phải


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú có tên khác nhau
                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                     SR Rarity
                     Chronomaly Vimana
                     SR Rarity
                     Chronomaly Vimana
                     Chronomaly Vimana
                     LIGHT
                     Chronomaly Vimana
                     Dị vật niên đại Vimana
                     • ATK:

                     • 2300

                     • DEF:

                     • 2600


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Cấp 5
                     Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân và 1 quái thú Xyz hoặc quái thú "Chronomaly" trong Mộ của bạn; quái thú đó trên sân nhận được một nửa ATK của quái thú đó trong Mộ (cho đến hết lượt này), sau đó đưa quái thú đó từ Mộ vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này ra; vô hiệu hoá việc kích hoạt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 5 monsters Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field and 1 Xyz Monster or "Chronomaly" monster in your GY; that monster on the field gains half the ATK of that monster in the GY (until the end of this turn), then attach that monster from the GY to this card as material. Once per turn, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; negate the activation.


                      Rarity
                     Constellar Pleiades
                      Rarity
                     Constellar Pleiades
                     Constellar Pleiades
                     LIGHT
                     Constellar Pleiades
                     Pleiades thiêng liêng
                     • ATK:

                     • 2500

                     • DEF:

                     • 1500


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú LIGHT Cấp 5
                     Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 5 LIGHT monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card on the field; return that target to the hand.                     Deck của STAR trong DUEL LINKS