Thông tin tổng quan của Trickstar

    

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Artifact Lancea
UR Rarity
Artifact Lancea
UR Rarity
Artifact Lancea
LIGHT 5
Artifact Lancea
Hiện vật Lancea
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.Phân loại:

SR Rarity
Trickstar Candina
SR Rarity
Trickstar Candina
SR Rarity
Trickstar Candina
LIGHT 4
Trickstar Candina
Ngôi sao bịp Candina
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Trickstar" từ Deck của mình lên tay của bạn. Mỗi khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy, gây 200 sát thương cho chúng ngay sau khi nó được thực thi.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Trickstar" card from your Deck to your hand. Each time your opponent activates a Spell/Trap Card, inflict 200 damage to them immediately after it resolves.

UR Rarity
Trickstar Corobane
UR Rarity
Trickstar Corobane
UR Rarity
Trickstar Corobane
LIGHT 5
Trickstar Corobane
Ngôi sao bịp Corobane
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển là "Trickstar" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Trong Damage Step, khi "Trickstar" của bạn đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; quái thú mà bạn điều khiển nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của nó cho đến cuối lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Trickstar Corobane" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, or all monsters you control are "Trickstar" monsters: You can Special Summon this card from your hand. During the Damage Step, when your "Trickstar" monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; that monster you control gains ATK equal to its original ATK until the end of this turn. You can only use 1 "Trickstar Corobane" effect per turn, and only once that turn.

SR Rarity
Trickstar Lycoris
SR Rarity
Trickstar Lycoris
SR Rarity
Trickstar Lycoris
LIGHT 3
Trickstar Lycoris
Ngôi sao bịp Bỉ Ngạn
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể để lộ lá bài này trên tay, sau đó chọn vào 1 "Trickstar" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Trickstar Lycoris"; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, hãy trả lại quái thú đó. Mỗi khi một (các) lá bài được thêm lên tay đối thủ của bạn, hãy gây 200 sát thương cho chúng cho mỗi lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can reveal this card in your hand, then target 1 "Trickstar" monster you control, except "Trickstar Lycoris"; Special Summon this card, and if you do, return that monster to the hand. Each time a card(s) is added to your opponent's hand, inflict 200 damage to them for each.

SR Rarity
Dark Hole
SR Rarity
Dark Hole
SR Rarity
Dark Hole
Spell Normal
Dark Hole
HỐ đen

  Hiệu ứng (VN):

  Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Destroy all monsters on the field.

  SR Rarity
  Trickstar Festival
  SR Rarity
  Trickstar Festival
  SR Rarity
  Trickstar Festival
  Spell Normal
  Trickstar Festival
  Lễ hòa nhạc ngôi sao bịp

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Đặc biệt 2 "Trickstar Tokens" (Fairy / LIGHT / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0). Nếu "Trickstar" mà bạn điều khiển được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, ngoại trừ quái thú "Trickstar" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Trickstar Festival" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Special Summon 2 "Trickstar Tokens" (Fairy/LIGHT/Level 1/ATK 0/DEF 0). If a "Trickstar" monster(s) you control that was Special Summoned from the Extra Deck would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You cannot Normal or Special Summon monsters the turn you activate this card, except "Trickstar" monsters. You can only activate 1 "Trickstar Festival" per turn.

   UR Rarity
   Trickstar Light Stage
   UR Rarity
   Trickstar Light Stage
   UR Rarity
   Trickstar Light Stage
   Spell Field
   Trickstar Light Stage
   Sân khấu sáng ngôi sao bịp

    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Trickstar" từ Deck của mình lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Deck trong Vùng Phép & Bẫy của đối thủ; trong khi lá bài này ở Vùng Bài Phép Môi Trường, lá bài Úp đó không thể được kích hoạt cho đến End Phase, và đối thủ của bạn phải kích hoạt nó trong End Phase, nếu không hãy gửi nó đến Mộ. Mỗi lần một "Trickstar" mà bạn điều khiển gây ra giao tranh hoặc gây sát thương lên đối thủ, gây 200 sát thương cho chúng.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is activated: You can add 1 "Trickstar" monster from your Deck to your hand. Once per turn: You can target 1 Set card in your opponent's Spell & Trap Zone; while this card is in the Field Zone, that Set card cannot be activated until the End Phase, and your opponent must activate it during the End Phase or else send it to the GY. Each time a "Trickstar" monster you control inflicts battle or effect damage to your opponent, inflict 200 damage to them.

    UR Rarity
    Ice Dragon's Prison
    UR Rarity
    Ice Dragon's Prison
    UR Rarity
    Ice Dragon's Prison
    Trap Normal
    Ice Dragon's Prison
    Rồng băng giam cầm

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     FIRE
     Knightmare Phoenix
     Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
     • ATK:

     • 1900

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú có tên khác nhau
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     DARK
     Knightmare Unicorn
     Kỳ lân khúc ác mộng mơ
     • ATK:

     • 2200

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trái

     Dưới

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú với các tên khác nhau
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

     SR Rarity
     Trickstar Bella Madonna
     SR Rarity
     Trickstar Bella Madonna
     SR Rarity
     Trickstar Bella Madonna
     LIGHT
     Trickstar Bella Madonna
     Ngôi sao bịp Hoa Độc Dược
     • ATK:

     • 2800

     • LINK-4

     Mũi tên Link:

     Trên

     Phải

     Dưới-Trái

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú "Trickstar"
     Mặc dù lá bài được Triệu hồi Link này chỉ đến không có quái thú nào, nhưng nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của các lá bài khác. Nếu lá bài này chỉ đến không có quái thú: Bạn có thể gây 200 sát thương cho đối thủ của mình cho mỗi "Trickstar" trong Mộ của bạn với một tên khác. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trickstar Bella Madonna" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ "Trickstar" monsters While this Link Summoned card points to no monsters, it is unaffected by other cards' activated effects. If this card points to no monsters: You can inflict 200 damage to your opponent for each "Trickstar" monster in your GY with a different name. You can only use this effect of "Trickstar Bella Madonna" once per turn.

     UR Rarity
     Trickstar Crimson Heart
     UR Rarity
     Trickstar Crimson Heart
     UR Rarity
     Trickstar Crimson Heart
     LIGHT
     Trickstar Crimson Heart
     Ngôi sao bịp Mary Huyết Tâm
     • ATK:

     • 2000

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú "Trickstar"
     Mỗi khi "Trickstar" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến, nhận được 200 LP. Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Trickstar" cả hai người chơi rút 1 lá bài, nhưng nếu LP của bạn cao hơn đối thủ ít nhất 2000 khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn sẽ rút 2 lá bài thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trickstar Crimson Heart" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 "Trickstar" monsters Each time a "Trickstar" monster(s) is Normal or Special Summoned to a zone(s) this card points to, gain 200 LP. You can discard 1 "Trickstar" card; both players draw 1 card, but if your LP was at least 2000 higher than your opponent's when this effect was activated, you draw 2 cards instead. You can only use this effect of "Trickstar Crimson Heart" once per turn.

     R Rarity
     Trickstar Divaridis
     R Rarity
     Trickstar Divaridis
     R Rarity
     Trickstar Divaridis
     LIGHT
     Trickstar Divaridis
     Ngôi sao bịp Lục Thảo
     • ATK:

     • 1800

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú "Trickstar" Cấp 3 hoặc thấp hơn
     Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Trickstar Divaridis". Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể gây 200 sát thương cho đối thủ. Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú: Gây 200 sát thương cho đối thủ của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 3 or lower "Trickstar" monsters You can only control 1 "Trickstar Divaridis". If this card is Special Summoned: You can inflict 200 damage to your opponent. If your opponent Normal or Special Summons a monster(s): Inflict 200 damage to your opponent.

     UR Rarity
     Trickstar Foxglove Witch
     UR Rarity
     Trickstar Foxglove Witch
     UR Rarity
     Trickstar Foxglove Witch
     LIGHT
     Trickstar Foxglove Witch
     Ngôi sao bịp phù thủy Găng Cáo
     • ATK:

     • 2200

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trên

     Trái

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú cổ tích
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể gây 200 sát thương cho đối thủ với mỗi lá mà họ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 Link-2 hoặc thấp hơn "Trickstar" từ Extra Deck của bạn, sau đó gây 200 sát thương cho đối thủ đối với mỗi lá bài mà họ điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Trickstar Foxglove Witch" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Fairy monsters If this card is Special Summoned: You can inflict 200 damage to your opponent for each card they control. If this Link Summoned card is destroyed by battle or effect: You can Special Summon 1 Link-2 or lower "Trickstar" monster from your Extra Deck, then inflict 200 damage to your opponent for each card they control. You can only use each effect of "Trickstar Foxglove Witch" once per turn.

     UR Rarity
     Trickstar Holly Angel
     UR Rarity
     Trickstar Holly Angel
     UR Rarity
     Trickstar Holly Angel
     LIGHT
     Trickstar Holly Angel
     Ngôi sao bịp thiên thần Thục Quỳ
     • ATK:

     • 2000

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú "Trickstar"
     Mỗi khi "Trickstar" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến, gây 200 sát thương cho đối thủ của bạn. "Trickstar" lá bài này chỉ đến rằng không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Nếu đối thủ của bạn bị sát thương bởi "Trickstar" bài này nhận ATK tương đương với sát thương mà họ đã nhận, cho đến cuối lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 "Trickstar" monsters Each time a "Trickstar" monster(s) is Normal or Special Summoned to a zone(s) this card points to, inflict 200 damage to your opponent. "Trickstar" monsters this card points to cannot be destroyed by battle or card effects. If your opponent takes damage by a "Trickstar" monster's effect: This card gains ATK equal to the damage they took, until the end of this turn.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     Holly Angel Trick: 100%
     Sát thương hiệu ứng của quái thú có tên gốc là "Trickstar Holly Angel" sẽ tăng gấp đôi.
     Trickstar Holly Angel
     Holly Angel Trick: 100%
     Holly Angel Trick
     Sát thương hiệu ứng của quái thú có tên gốc là "Trickstar Holly Angel" sẽ tăng gấp đôi.
     Trickstar Holly Angel
     Holly Angel Trick

     Cần 14 UR

     UR Rarity
     Artifact Lancea1 card
     UR Rarity
     D.D. Crow1 card
     UR Rarity
     Trickstar Corobane3 card
     UR Rarity
     Borreload Dragon1 card
     UR Rarity
     Knightmare Unicorn1 card
     UR Rarity
     Trickstar Crimson Heart1 card
     UR Rarity
     Trickstar Foxglove Witch1 card
     UR Rarity
     Trickstar Holly Angel1 card
     UR Rarity
     Trickstar Light Stage1 card
     UR Rarity
     Compulsory Evacuation Device1 card
     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison2 card

     Main: 20 Extra: 8

     UR Rarity
     Artifact Lancea
     UR Rarity
     Artifact Lancea
     Artifact Lancea
     LIGHT 5
     Artifact Lancea
     Hiện vật Lancea
     • ATK:

     • 1700

     • DEF:

     • 2300


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
     Phân loại:

     UR Rarity
     D.D. Crow
     UR Rarity
     D.D. Crow
     D.D. Crow
     DARK 1
     D.D. Crow
     Quạ KgK
     • ATK:

     • 100

     • DEF:

     • 100


     Hiệu ứng (VN):

     (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
     Phân loại:

     SR Rarity
     Trickstar Candina
     SR Rarity
     Trickstar Candina
     Trickstar Candina
     LIGHT 4
     Trickstar Candina
     Ngôi sao bịp Candina
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 400


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Trickstar" từ Deck của mình lên tay của bạn. Mỗi khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy, gây 200 sát thương cho chúng ngay sau khi nó được thực thi.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Trickstar" card from your Deck to your hand. Each time your opponent activates a Spell/Trap Card, inflict 200 damage to them immediately after it resolves.


     SR Rarity
     Trickstar Candina
     SR Rarity
     Trickstar Candina
     Trickstar Candina
     LIGHT 4
     Trickstar Candina
     Ngôi sao bịp Candina
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 400


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Trickstar" từ Deck của mình lên tay của bạn. Mỗi khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy, gây 200 sát thương cho chúng ngay sau khi nó được thực thi.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Trickstar" card from your Deck to your hand. Each time your opponent activates a Spell/Trap Card, inflict 200 damage to them immediately after it resolves.


     SR Rarity
     Trickstar Candina
     SR Rarity
     Trickstar Candina
     Trickstar Candina
     LIGHT 4
     Trickstar Candina
     Ngôi sao bịp Candina
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 400


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Trickstar" từ Deck của mình lên tay của bạn. Mỗi khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy, gây 200 sát thương cho chúng ngay sau khi nó được thực thi.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Trickstar" card from your Deck to your hand. Each time your opponent activates a Spell/Trap Card, inflict 200 damage to them immediately after it resolves.


     UR Rarity
     Trickstar Corobane
     UR Rarity
     Trickstar Corobane
     Trickstar Corobane
     LIGHT 5
     Trickstar Corobane
     Ngôi sao bịp Corobane
     • ATK:

     • 2000

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển là "Trickstar" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Trong Damage Step, khi "Trickstar" của bạn đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; quái thú mà bạn điều khiển nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của nó cho đến cuối lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Trickstar Corobane" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control no monsters, or all monsters you control are "Trickstar" monsters: You can Special Summon this card from your hand. During the Damage Step, when your "Trickstar" monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; that monster you control gains ATK equal to its original ATK until the end of this turn. You can only use 1 "Trickstar Corobane" effect per turn, and only once that turn.


     UR Rarity
     Trickstar Corobane
     UR Rarity
     Trickstar Corobane
     Trickstar Corobane
     LIGHT 5
     Trickstar Corobane
     Ngôi sao bịp Corobane
     • ATK:

     • 2000

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển là "Trickstar" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Trong Damage Step, khi "Trickstar" của bạn đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; quái thú mà bạn điều khiển nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của nó cho đến cuối lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Trickstar Corobane" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control no monsters, or all monsters you control are "Trickstar" monsters: You can Special Summon this card from your hand. During the Damage Step, when your "Trickstar" monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; that monster you control gains ATK equal to its original ATK until the end of this turn. You can only use 1 "Trickstar Corobane" effect per turn, and only once that turn.


     UR Rarity
     Trickstar Corobane
     UR Rarity
     Trickstar Corobane
     Trickstar Corobane
     LIGHT 5
     Trickstar Corobane
     Ngôi sao bịp Corobane
     • ATK:

     • 2000

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển là "Trickstar" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Trong Damage Step, khi "Trickstar" của bạn đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; quái thú mà bạn điều khiển nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của nó cho đến cuối lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Trickstar Corobane" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control no monsters, or all monsters you control are "Trickstar" monsters: You can Special Summon this card from your hand. During the Damage Step, when your "Trickstar" monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; that monster you control gains ATK equal to its original ATK until the end of this turn. You can only use 1 "Trickstar Corobane" effect per turn, and only once that turn.


     SR Rarity
     Trickstar Lycoris
     SR Rarity
     Trickstar Lycoris
     Trickstar Lycoris
     LIGHT 3
     Trickstar Lycoris
     Ngôi sao bịp Bỉ Ngạn
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể để lộ lá bài này trên tay, sau đó chọn vào 1 "Trickstar" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Trickstar Lycoris"; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, hãy trả lại quái thú đó. Mỗi khi một (các) lá bài được thêm lên tay đối thủ của bạn, hãy gây 200 sát thương cho chúng cho mỗi lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     (Quick Effect): You can reveal this card in your hand, then target 1 "Trickstar" monster you control, except "Trickstar Lycoris"; Special Summon this card, and if you do, return that monster to the hand. Each time a card(s) is added to your opponent's hand, inflict 200 damage to them for each.


     R Rarity
     Wightprincess
     R Rarity
     Wightprincess
     Wightprincess
     LIGHT 3
     Wightprincess
     Công chúa wight
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Wightprince" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình đến Mộ; tất cả quái thú hiện có trên sân đều mất ATK và DEF bằng với Cấp / Rank của chúng x 300, cho đến khi kết thúc lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Wightprince" from your Deck to the Graveyard. During either player's turn: You can send this card from your hand or field to the Graveyard; all monsters currently on the field lose ATK and DEF equal to their own Level/Rank x 300, until the end of this turn.


     R Rarity
     Wightprincess
     R Rarity
     Wightprincess
     Wightprincess
     LIGHT 3
     Wightprincess
     Công chúa wight
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Wightprince" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình đến Mộ; tất cả quái thú hiện có trên sân đều mất ATK và DEF bằng với Cấp / Rank của chúng x 300, cho đến khi kết thúc lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Wightprince" from your Deck to the Graveyard. During either player's turn: You can send this card from your hand or field to the Graveyard; all monsters currently on the field lose ATK and DEF equal to their own Level/Rank x 300, until the end of this turn.


     SR Rarity
     Dark Hole
     SR Rarity
     Dark Hole
     Dark Hole
     Spell Normal
     Dark Hole
     HỐ đen

      Hiệu ứng (VN):

      Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Destroy all monsters on the field.


      SR Rarity
      Dark Hole
      SR Rarity
      Dark Hole
      Dark Hole
      Spell Normal
      Dark Hole
      HỐ đen

       Hiệu ứng (VN):

       Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Destroy all monsters on the field.


       SR Rarity
       Trickstar Festival
       SR Rarity
       Trickstar Festival
       Trickstar Festival
       Spell Normal
       Trickstar Festival
       Lễ hòa nhạc ngôi sao bịp

        Hiệu ứng (VN):

        Triệu hồi Đặc biệt 2 "Trickstar Tokens" (Fairy / LIGHT / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0). Nếu "Trickstar" mà bạn điều khiển được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, ngoại trừ quái thú "Trickstar" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Trickstar Festival" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Special Summon 2 "Trickstar Tokens" (Fairy/LIGHT/Level 1/ATK 0/DEF 0). If a "Trickstar" monster(s) you control that was Special Summoned from the Extra Deck would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You cannot Normal or Special Summon monsters the turn you activate this card, except "Trickstar" monsters. You can only activate 1 "Trickstar Festival" per turn.


        SR Rarity
        Trickstar Festival
        SR Rarity
        Trickstar Festival
        Trickstar Festival
        Spell Normal
        Trickstar Festival
        Lễ hòa nhạc ngôi sao bịp

         Hiệu ứng (VN):

         Triệu hồi Đặc biệt 2 "Trickstar Tokens" (Fairy / LIGHT / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0). Nếu "Trickstar" mà bạn điều khiển được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, ngoại trừ quái thú "Trickstar" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Trickstar Festival" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Special Summon 2 "Trickstar Tokens" (Fairy/LIGHT/Level 1/ATK 0/DEF 0). If a "Trickstar" monster(s) you control that was Special Summoned from the Extra Deck would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You cannot Normal or Special Summon monsters the turn you activate this card, except "Trickstar" monsters. You can only activate 1 "Trickstar Festival" per turn.


         SR Rarity
         Trickstar Festival
         SR Rarity
         Trickstar Festival
         Trickstar Festival
         Spell Normal
         Trickstar Festival
         Lễ hòa nhạc ngôi sao bịp

          Hiệu ứng (VN):

          Triệu hồi Đặc biệt 2 "Trickstar Tokens" (Fairy / LIGHT / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0). Nếu "Trickstar" mà bạn điều khiển được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, ngoại trừ quái thú "Trickstar" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Trickstar Festival" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Special Summon 2 "Trickstar Tokens" (Fairy/LIGHT/Level 1/ATK 0/DEF 0). If a "Trickstar" monster(s) you control that was Special Summoned from the Extra Deck would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You cannot Normal or Special Summon monsters the turn you activate this card, except "Trickstar" monsters. You can only activate 1 "Trickstar Festival" per turn.


          UR Rarity
          Trickstar Light Stage
          UR Rarity
          Trickstar Light Stage
          Trickstar Light Stage
          Spell Field
          Trickstar Light Stage
          Sân khấu sáng ngôi sao bịp

           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Trickstar" từ Deck của mình lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Deck trong Vùng Phép & Bẫy của đối thủ; trong khi lá bài này ở Vùng Bài Phép Môi Trường, lá bài Úp đó không thể được kích hoạt cho đến End Phase, và đối thủ của bạn phải kích hoạt nó trong End Phase, nếu không hãy gửi nó đến Mộ. Mỗi lần một "Trickstar" mà bạn điều khiển gây ra giao tranh hoặc gây sát thương lên đối thủ, gây 200 sát thương cho chúng.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card is activated: You can add 1 "Trickstar" monster from your Deck to your hand. Once per turn: You can target 1 Set card in your opponent's Spell & Trap Zone; while this card is in the Field Zone, that Set card cannot be activated until the End Phase, and your opponent must activate it during the End Phase or else send it to the GY. Each time a "Trickstar" monster you control inflicts battle or effect damage to your opponent, inflict 200 damage to them.


           UR Rarity
           Compulsory Evacuation Device
           UR Rarity
           Compulsory Evacuation Device
           Compulsory Evacuation Device
           Trap Normal
           Compulsory Evacuation Device
           Thiết bị sơ tán bắt buộc

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


            UR Rarity
            Ice Dragon's Prison
            UR Rarity
            Ice Dragon's Prison
            Ice Dragon's Prison
            Trap Normal
            Ice Dragon's Prison
            Rồng băng giam cầm

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


             UR Rarity
             Ice Dragon's Prison
             UR Rarity
             Ice Dragon's Prison
             Ice Dragon's Prison
             Trap Normal
             Ice Dragon's Prison
             Rồng băng giam cầm

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


              UR Rarity
              Borreload Dragon
              UR Rarity
              Borreload Dragon
              Borreload Dragon
              DARK
              Borreload Dragon
              Rồng nạp nòng xúng
              • ATK:

              • 3000

              • LINK-4

              Mũi tên Link:

              Trái

              Dưới-Trái

              Dưới-Phải

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              3+ quái thú Hiệu ứng
              Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng quái thú. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt quái thú của đối thủ đó trong khu vực mà lá bài này chỉ đến và điều khiển nó, nhưng hãy gửi nó đến Mộ trong End Phase của lượt tiếp theo.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              3+ Effect Monsters Neither player can target this card with monster effects. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field; it loses 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. At the start of the Damage Step, if this card attacks an opponent's monster: You can place that opponent's monster in a zone this card points to and take control of it, but send it to the GY during the End Phase of the next turn.


              SR Rarity
              Knightmare Phoenix
              SR Rarity
              Knightmare Phoenix
              Knightmare Phoenix
              FIRE
              Knightmare Phoenix
              Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
              • ATK:

              • 1900

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trên

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú có tên khác nhau
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


              UR Rarity
              Knightmare Unicorn
              UR Rarity
              Knightmare Unicorn
              Knightmare Unicorn
              DARK
              Knightmare Unicorn
              Kỳ lân khúc ác mộng mơ
              • ATK:

              • 2200

              • LINK-3

              Mũi tên Link:

              Trái

              Dưới

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2+ quái thú với các tên khác nhau
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


              SR Rarity
              Trickstar Bella Madonna
              SR Rarity
              Trickstar Bella Madonna
              Trickstar Bella Madonna
              LIGHT
              Trickstar Bella Madonna
              Ngôi sao bịp Hoa Độc Dược
              • ATK:

              • 2800

              • LINK-4

              Mũi tên Link:

              Trên

              Phải

              Dưới-Trái

              Dưới


              Hiệu ứng (VN):

              2+ quái thú "Trickstar"
              Mặc dù lá bài được Triệu hồi Link này chỉ đến không có quái thú nào, nhưng nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của các lá bài khác. Nếu lá bài này chỉ đến không có quái thú: Bạn có thể gây 200 sát thương cho đối thủ của mình cho mỗi "Trickstar" trong Mộ của bạn với một tên khác. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trickstar Bella Madonna" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2+ "Trickstar" monsters While this Link Summoned card points to no monsters, it is unaffected by other cards' activated effects. If this card points to no monsters: You can inflict 200 damage to your opponent for each "Trickstar" monster in your GY with a different name. You can only use this effect of "Trickstar Bella Madonna" once per turn.


              UR Rarity
              Trickstar Crimson Heart
              UR Rarity
              Trickstar Crimson Heart
              Trickstar Crimson Heart
              LIGHT
              Trickstar Crimson Heart
              Ngôi sao bịp Mary Huyết Tâm
              • ATK:

              • 2000

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Dưới-Trái

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú "Trickstar"
              Mỗi khi "Trickstar" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến, nhận được 200 LP. Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Trickstar" cả hai người chơi rút 1 lá bài, nhưng nếu LP của bạn cao hơn đối thủ ít nhất 2000 khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn sẽ rút 2 lá bài thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trickstar Crimson Heart" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 "Trickstar" monsters Each time a "Trickstar" monster(s) is Normal or Special Summoned to a zone(s) this card points to, gain 200 LP. You can discard 1 "Trickstar" card; both players draw 1 card, but if your LP was at least 2000 higher than your opponent's when this effect was activated, you draw 2 cards instead. You can only use this effect of "Trickstar Crimson Heart" once per turn.


              R Rarity
              Trickstar Divaridis
              R Rarity
              Trickstar Divaridis
              Trickstar Divaridis
              LIGHT
              Trickstar Divaridis
              Ngôi sao bịp Lục Thảo
              • ATK:

              • 1800

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Dưới-Trái

              Dưới


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú "Trickstar" Cấp 3 hoặc thấp hơn
              Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Trickstar Divaridis". Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể gây 200 sát thương cho đối thủ. Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú: Gây 200 sát thương cho đối thủ của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 3 or lower "Trickstar" monsters You can only control 1 "Trickstar Divaridis". If this card is Special Summoned: You can inflict 200 damage to your opponent. If your opponent Normal or Special Summons a monster(s): Inflict 200 damage to your opponent.


              UR Rarity
              Trickstar Foxglove Witch
              UR Rarity
              Trickstar Foxglove Witch
              Trickstar Foxglove Witch
              LIGHT
              Trickstar Foxglove Witch
              Ngôi sao bịp phù thủy Găng Cáo
              • ATK:

              • 2200

              • LINK-3

              Mũi tên Link:

              Trên

              Trái

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2+ quái thú cổ tích
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể gây 200 sát thương cho đối thủ với mỗi lá mà họ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 Link-2 hoặc thấp hơn "Trickstar" từ Extra Deck của bạn, sau đó gây 200 sát thương cho đối thủ đối với mỗi lá bài mà họ điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Trickstar Foxglove Witch" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2+ Fairy monsters If this card is Special Summoned: You can inflict 200 damage to your opponent for each card they control. If this Link Summoned card is destroyed by battle or effect: You can Special Summon 1 Link-2 or lower "Trickstar" monster from your Extra Deck, then inflict 200 damage to your opponent for each card they control. You can only use each effect of "Trickstar Foxglove Witch" once per turn.


              UR Rarity
              Trickstar Holly Angel
              UR Rarity
              Trickstar Holly Angel
              Trickstar Holly Angel
              LIGHT
              Trickstar Holly Angel
              Ngôi sao bịp thiên thần Thục Quỳ
              • ATK:

              • 2000

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Dưới-Trái

              Dưới-Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú "Trickstar"
              Mỗi khi "Trickstar" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến, gây 200 sát thương cho đối thủ của bạn. "Trickstar" lá bài này chỉ đến rằng không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Nếu đối thủ của bạn bị sát thương bởi "Trickstar" bài này nhận ATK tương đương với sát thương mà họ đã nhận, cho đến cuối lượt này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 "Trickstar" monsters Each time a "Trickstar" monster(s) is Normal or Special Summoned to a zone(s) this card points to, inflict 200 damage to your opponent. "Trickstar" monsters this card points to cannot be destroyed by battle or card effects. If your opponent takes damage by a "Trickstar" monster's effect: This card gains ATK equal to the damage they took, until the end of this turn.              Deck của TRICKSTAR trong DUEL LINKS