Thông tin tổng quan của War Rock

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
War Rock Fortia
R Rarity
War Rock Fortia
R Rarity
War Rock Fortia
EARTH 4
War Rock Fortia
Người hô xung trận Fortia
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Nếu quái thú EARTH Warrior của bạn chiến đấu, sau khi Damage Calculation: Bạn có thể thêm 1 lá bài "War Rock" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "War Rock Fortia", thì tất cả "War Rock" mà bạn đang điều khiển sẽ tăng thêm 200 ATK cho đến khi kết thúc đến lượt của đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "War Rock Fortia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your EARTH Warrior monster battles, after damage calculation: You can add 1 "War Rock" card from your Deck to your hand, except "War Rock Fortia", then all "War Rock" monsters you currently control gain 200 ATK until the end of your opponent's turn. If this card is sent from your Monster Zone to your GY by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 5 or higher "War Rock" monster from your hand or Deck. You can only use each effect of "War Rock Fortia" once per turn.

N Rarity
War Rock Mammud
N Rarity
War Rock Mammud
N Rarity
War Rock Mammud
EARTH 5
War Rock Mammud
Người hô xung trận Mamud
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển đều là quái thú Chiến binh, bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu quái thú Chiến binh ĐẤT của bạn chiến đấu, sau khi Damage Calculation: Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá huỷ nó, sau đó tất cả "War Rock" mà bạn hiện đang điều khiển nhận được 200 ATK cho đến cuối lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "War Rock Mammud" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, or all monsters you control are Warrior monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. If your EARTH Warrior monster battles, after damage calculation: You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then all "War Rock" monsters you currently control gain 200 ATK until the end of your opponent's turn. You can only use this effect of "War Rock Mammud" once per turn.

UR Rarity
War Rock Meteoragon
UR Rarity
War Rock Meteoragon
UR Rarity
War Rock Meteoragon
EARTH 7
War Rock Meteoragon
Người hô xung trận Meteoragon
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến lá bài này và quái thú của đối thủ: Bạn có thể vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú đó trong lượt này, cũng như các hiệu ứng đã kích hoạt và hiệu ứng trên sân quái thú có cùng tên gốc của nó. Một lần mỗi lượt, trong Battle Phase trong đó quái thú Chiến binh ĐẤT của bạn chiến đấu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến tất cả "War Rock" mà bạn hiện đang điều khiển nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ, cũng như lá bài này có thể tạo ra 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase trong lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be destroyed by an opponent's card effects. When an attack is declared involving this card and an opponent's monster: You can negate that opponent's monster's effects this turn, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with its same original name. Once per turn, during a Battle Phase in which your EARTH Warrior monster battles (Quick Effect): You can make all "War Rock" monsters you currently control gain 200 ATK until the end of your opponent's turn, also this card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.

R Rarity
War Rock Wento
R Rarity
War Rock Wento
R Rarity
War Rock Wento
EARTH 4
War Rock Wento
Người hô xung trận Wento
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu quái thú Chiến binh ĐẤT của bạn chiến đấu với quái thú của đối thủ, trong damage calculation (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể trả 800 LP; quái thú chiến đấu của bạn nhận được 800 ATK, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "War Rock Wento" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your EARTH Warrior monster battles an opponent's monster, during damage calculation (Quick Effect): You can pay 800 LP; your battling monster gains 800 ATK, until the end of this turn. If this card is sent from your Monster Zone to your GY by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 5 or higher "War Rock" monster from your hand or Deck. You can only use each effect of "War Rock Wento" once per turn.

UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.

  UR Rarity
  Pot of Duality
  UR Rarity
  Pot of Duality
  UR Rarity
  Pot of Duality
  Spell Normal
  Pot of Duality
  Hũ nhường tham

   Hiệu ứng (VN):

   Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.   Phân loại:

   UR Rarity
   Terraforming
   UR Rarity
   Terraforming
   UR Rarity
   Terraforming
   Spell Normal
   Terraforming
   Địa khai hóa

    Hiệu ứng (VN):

    Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.    Phân loại:

    SR Rarity
    War Rock Mountain
    SR Rarity
    War Rock Mountain
    SR Rarity
    War Rock Mountain
    Spell Field
    War Rock Mountain
    Ngọn đá hô xung trận

     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "War Rock" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi bắt đầu Battle Phase, nếu bạn không điều khiển được quái thú nào hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển đều là quái thú Chiến binh: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" từ tay bạn với tên khác với lá bài bạn điều khiển. Nếu quái thú Chiến binh của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu, bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ thay thế. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "War Rock Mountain" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is activated: You can add 1 "War Rock" monster from your Deck to your hand. At the start of the Battle Phase, if you control no monsters, or all monsters you control are Warrior monsters: You can Special Summon 1 "War Rock" monster from your hand with a different name than the cards you control. If your Warrior monster would be destroyed by battle, you can send this card to the GY instead. You can only activate 1 "War Rock Mountain" per turn.

     UR Rarity
     Bottomless Trap Hole
     UR Rarity
     Bottomless Trap Hole
     UR Rarity
     Bottomless Trap Hole
     Trap Normal
     Bottomless Trap Hole
     Hang rơi không đáy

      Hiệu ứng (VN):

      Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.

      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      Trap Normal
      Ice Dragon's Prison
      Rồng băng giam cầm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

       SR Rarity
       Void Trap Hole
       SR Rarity
       Void Trap Hole
       SR Rarity
       Void Trap Hole
       Trap Normal
       Void Trap Hole
       Hang rơi của luyện ngục

        Hiệu ứng (VN):

        Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú có 2000 ATK hoặc lớn hơn: Vô hiệu hoá hiệu ứng của 1 trong những quái thú đó có 2000 ATK hoặc lớn hơn, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When your opponent Special Summons a monster(s) with 2000 or more ATK: Negate the effects of 1 of those monsters with 2000 or more ATK, and if you do, destroy it.

        Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

        SR Rarity
        Ferocious Flame Swordsman
        SR Rarity
        Ferocious Flame Swordsman
        SR Rarity
        Ferocious Flame Swordsman
        FIRE
        Ferocious Flame Swordsman
        Kiếm sĩ lửa lớn
        • ATK:

        • 1300

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trái

        Dưới-Trái


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú có tên khác nhau
        Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.

        SR Rarity
        Castel, the Skyblaster Musketeer
        SR Rarity
        Castel, the Skyblaster Musketeer
        SR Rarity
        Castel, the Skyblaster Musketeer
        WIND
        Castel, the Skyblaster Musketeer
        Tay súng trời, chim Castel
        • ATK:

        • 2000

        • DEF:

        • 1500


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.

        UR Rarity
        Number 39: Utopia
        UR Rarity
        Number 39: Utopia
        UR Rarity
        Number 39: Utopia
        LIGHT
        Number 39: Utopia
        Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.

        UR Rarity
        Number C39: Utopia Ray
        UR Rarity
        Number C39: Utopia Ray
        UR Rarity
        Number C39: Utopia Ray
        LIGHT
        Number C39: Utopia Ray
        Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        3 quái thú LIGHT Cấp 4
        Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.

        Các Skill được sử dụng hàng đầu

        Balance: 83.33%
        Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
        Balance: 83.33%
        Wave of Enlightenment: 16.67%
        Tất cả quái thú bạn điều khiển có ATK bằng DEF của chúng sẽ được tăng 300 ATK cho đến cuối lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một trong mỗi lượt.
        Wave of Enlightenment: 16.67%
        Balance
        Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
        Balance

        Cần 14 UR

        UR Rarity
        War Rock Meteoragon1 card
        UR Rarity
        Knightmare Unicorn1 card
        UR Rarity
        Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
        UR Rarity
        Number 39: Utopia1 card
        UR Rarity
        Number C39: Utopia Ray1 card
        UR Rarity
        Book of Moon1 card
        UR Rarity
        Cosmic Cyclone2 card
        UR Rarity
        Pot of Duality1 card
        UR Rarity
        Terraforming1 card
        UR Rarity
        Bottomless Trap Hole1 card
        UR Rarity
        Floodgate Trap Hole1 card
        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison2 card

        Main: 22 Extra: 8

        R Rarity
        War Rock Fortia
        R Rarity
        War Rock Fortia
        War Rock Fortia
        EARTH 4
        War Rock Fortia
        Người hô xung trận Fortia
        • ATK:

        • 1700

        • DEF:

        • 1700


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu quái thú EARTH Warrior của bạn chiến đấu, sau khi Damage Calculation: Bạn có thể thêm 1 lá bài "War Rock" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "War Rock Fortia", thì tất cả "War Rock" mà bạn đang điều khiển sẽ tăng thêm 200 ATK cho đến khi kết thúc đến lượt của đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "War Rock Fortia" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If your EARTH Warrior monster battles, after damage calculation: You can add 1 "War Rock" card from your Deck to your hand, except "War Rock Fortia", then all "War Rock" monsters you currently control gain 200 ATK until the end of your opponent's turn. If this card is sent from your Monster Zone to your GY by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 5 or higher "War Rock" monster from your hand or Deck. You can only use each effect of "War Rock Fortia" once per turn.


        R Rarity
        War Rock Gactos
        R Rarity
        War Rock Gactos
        War Rock Gactos
        EARTH 4
        War Rock Gactos
        Người hô xung trận Gactos
        • ATK:

        • 1900

        • DEF:

        • 1900


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu một quái thú Chiến binh ĐẤT được Triệu hồi Thường đến sân của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "War Rock Gactos" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If an EARTH Warrior monster is Normal Summoned to your field: You can Special Summon this card from your hand. If this card is sent from your Monster Zone to your GY by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 5 or higher "War Rock" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "War Rock Gactos" once per turn.


        N Rarity
        War Rock Mammud
        N Rarity
        War Rock Mammud
        War Rock Mammud
        EARTH 5
        War Rock Mammud
        Người hô xung trận Mamud
        • ATK:

        • 2000

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển đều là quái thú Chiến binh, bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu quái thú Chiến binh ĐẤT của bạn chiến đấu, sau khi Damage Calculation: Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá huỷ nó, sau đó tất cả "War Rock" mà bạn hiện đang điều khiển nhận được 200 ATK cho đến cuối lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "War Rock Mammud" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control no monsters, or all monsters you control are Warrior monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. If your EARTH Warrior monster battles, after damage calculation: You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then all "War Rock" monsters you currently control gain 200 ATK until the end of your opponent's turn. You can only use this effect of "War Rock Mammud" once per turn.


        UR Rarity
        War Rock Meteoragon
        UR Rarity
        War Rock Meteoragon
        War Rock Meteoragon
        EARTH 7
        War Rock Meteoragon
        Người hô xung trận Meteoragon
        • ATK:

        • 2600

        • DEF:

        • 2600


        Hiệu ứng (VN):

        Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến lá bài này và quái thú của đối thủ: Bạn có thể vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú đó trong lượt này, cũng như các hiệu ứng đã kích hoạt và hiệu ứng trên sân quái thú có cùng tên gốc của nó. Một lần mỗi lượt, trong Battle Phase trong đó quái thú Chiến binh ĐẤT của bạn chiến đấu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến tất cả "War Rock" mà bạn hiện đang điều khiển nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ, cũng như lá bài này có thể tạo ra 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase trong lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Cannot be destroyed by an opponent's card effects. When an attack is declared involving this card and an opponent's monster: You can negate that opponent's monster's effects this turn, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with its same original name. Once per turn, during a Battle Phase in which your EARTH Warrior monster battles (Quick Effect): You can make all "War Rock" monsters you currently control gain 200 ATK until the end of your opponent's turn, also this card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.


        R Rarity
        War Rock Wento
        R Rarity
        War Rock Wento
        War Rock Wento
        EARTH 4
        War Rock Wento
        Người hô xung trận Wento
        • ATK:

        • 1800

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu quái thú Chiến binh ĐẤT của bạn chiến đấu với quái thú của đối thủ, trong damage calculation (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể trả 800 LP; quái thú chiến đấu của bạn nhận được 800 ATK, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "War Rock Wento" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If your EARTH Warrior monster battles an opponent's monster, during damage calculation (Quick Effect): You can pay 800 LP; your battling monster gains 800 ATK, until the end of this turn. If this card is sent from your Monster Zone to your GY by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 5 or higher "War Rock" monster from your hand or Deck. You can only use each effect of "War Rock Wento" once per turn.


        UR Rarity
        Book of Moon
        UR Rarity
        Book of Moon
        Book of Moon
        Spell Quick
        Book of Moon
        Sách mặt trăng

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


         UR Rarity
         Cosmic Cyclone
         UR Rarity
         Cosmic Cyclone
         Cosmic Cyclone
         Spell Quick
         Cosmic Cyclone
         Xoáy vũ trụ

          Hiệu ứng (VN):

          Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


          SR Rarity
          Dark Hole
          SR Rarity
          Dark Hole
          Dark Hole
          Spell Normal
          Dark Hole
          HỐ đen

           Hiệu ứng (VN):

           Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Destroy all monsters on the field.


           UR Rarity
           Pot of Duality
           UR Rarity
           Pot of Duality
           Pot of Duality
           Spell Normal
           Pot of Duality
           Hũ nhường tham

            Hiệu ứng (VN):

            Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
            Phân loại:

            UR Rarity
            Terraforming
            UR Rarity
            Terraforming
            Terraforming
            Spell Normal
            Terraforming
            Địa khai hóa

             Hiệu ứng (VN):

             Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.
             Phân loại:

             SR Rarity
             War Rock Mountain
             SR Rarity
             War Rock Mountain
             War Rock Mountain
             Spell Field
             War Rock Mountain
             Ngọn đá hô xung trận

              Hiệu ứng (VN):

              Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "War Rock" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi bắt đầu Battle Phase, nếu bạn không điều khiển được quái thú nào hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển đều là quái thú Chiến binh: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" từ tay bạn với tên khác với lá bài bạn điều khiển. Nếu quái thú Chiến binh của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu, bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ thay thế. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "War Rock Mountain" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When this card is activated: You can add 1 "War Rock" monster from your Deck to your hand. At the start of the Battle Phase, if you control no monsters, or all monsters you control are Warrior monsters: You can Special Summon 1 "War Rock" monster from your hand with a different name than the cards you control. If your Warrior monster would be destroyed by battle, you can send this card to the GY instead. You can only activate 1 "War Rock Mountain" per turn.


              UR Rarity
              Bottomless Trap Hole
              UR Rarity
              Bottomless Trap Hole
              Bottomless Trap Hole
              Trap Normal
              Bottomless Trap Hole
              Hang rơi không đáy

               Hiệu ứng (VN):

               Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


               UR Rarity
               Floodgate Trap Hole
               UR Rarity
               Floodgate Trap Hole
               Floodgate Trap Hole
               Trap Normal
               Floodgate Trap Hole
               Hang rơi không đáy

                Hiệu ứng (VN):

                Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú: Thay đổi (các) quái thú đó sang Tư thế Phòng thủ úp. Quái thú được thay đổi thành Tư thế Phòng thủ úp bởi hiệu ứng này không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When your opponent Summons a monster(s): Change that monster(s) to face-down Defense Position. Monsters changed to face-down Defense Position by this effect cannot change their battle positions.
                Phân loại:

                UR Rarity
                Ice Dragon's Prison
                UR Rarity
                Ice Dragon's Prison
                Ice Dragon's Prison
                Trap Normal
                Ice Dragon's Prison
                Rồng băng giam cầm

                 Hiệu ứng (VN):

                 Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                 SR Rarity
                 Light-Imprisoning Mirror
                 SR Rarity
                 Light-Imprisoning Mirror
                 Light-Imprisoning Mirror
                 Trap Continuous
                 Light-Imprisoning Mirror
                 Gương giam cầm ánh sáng

                  Hiệu ứng (VN):

                  Bỏ qua tất cả các hiệu ứng ÁNH SÁNG quái thú được kích hoạt trên sân hoặc trong Mộ.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Negate all LIGHT monster effects activated on the field or in the Graveyard.


                  SR Rarity
                  Void Trap Hole
                  SR Rarity
                  Void Trap Hole
                  Void Trap Hole
                  Trap Normal
                  Void Trap Hole
                  Hang rơi của luyện ngục

                   Hiệu ứng (VN):

                   Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú có 2000 ATK hoặc lớn hơn: Vô hiệu hoá hiệu ứng của 1 trong những quái thú đó có 2000 ATK hoặc lớn hơn, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   When your opponent Special Summons a monster(s) with 2000 or more ATK: Negate the effects of 1 of those monsters with 2000 or more ATK, and if you do, destroy it.


                   SR Rarity
                   Ferocious Flame Swordsman
                   SR Rarity
                   Ferocious Flame Swordsman
                   Ferocious Flame Swordsman
                   FIRE
                   Ferocious Flame Swordsman
                   Kiếm sĩ lửa lớn
                   • ATK:

                   • 1300

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Trái

                   Dưới-Trái


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú có tên khác nhau
                   Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.


                   SR Rarity
                   Knightmare Cerberus
                   SR Rarity
                   Knightmare Cerberus
                   Knightmare Cerberus
                   EARTH
                   Knightmare Cerberus
                   Cerberus khúc ác mộng mơ
                   • ATK:

                   • 1600

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Trái

                   Trên


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú có tên khác nhau
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


                   UR Rarity
                   Knightmare Unicorn
                   UR Rarity
                   Knightmare Unicorn
                   Knightmare Unicorn
                   DARK
                   Knightmare Unicorn
                   Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                   • ATK:

                   • 2200

                   • LINK-3

                   Mũi tên Link:

                   Trái

                   Dưới

                   Phải


                   Hiệu ứng (VN):

                   2+ quái thú với các tên khác nhau
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                   N Rarity
                   Pentestag
                   N Rarity
                   Pentestag
                   Pentestag
                   DARK
                   Pentestag
                   Kiểm thử cánh cứng
                   • ATK:

                   • 1600

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Trên

                   Dưới


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú Hiệu ứng
                   Nếu quái thú được mũi tên Link chỉ vào của bạn tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Effect Monsters If your linked monster attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


                   SR Rarity
                   Castel, the Skyblaster Musketeer
                   SR Rarity
                   Castel, the Skyblaster Musketeer
                   Castel, the Skyblaster Musketeer
                   WIND
                   Castel, the Skyblaster Musketeer
                   Tay súng trời, chim Castel
                   • ATK:

                   • 2000

                   • DEF:

                   • 1500


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú Cấp 4
                   Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.


                   UR Rarity
                   Dark Rebellion Xyz Dragon
                   UR Rarity
                   Dark Rebellion Xyz Dragon
                   Dark Rebellion Xyz Dragon
                   DARK
                   Dark Rebellion Xyz Dragon
                   Rồng xyz phiến loạn bóng tối
                   • ATK:

                   • 2500

                   • DEF:

                   • 2000


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú Cấp 4
                   Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


                   UR Rarity
                   Number 39: Utopia
                   UR Rarity
                   Number 39: Utopia
                   Number 39: Utopia
                   LIGHT
                   Number 39: Utopia
                   Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
                   • ATK:

                   • 2500

                   • DEF:

                   • 2000


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú Cấp 4
                   Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


                   UR Rarity
                   Number C39: Utopia Ray
                   UR Rarity
                   Number C39: Utopia Ray
                   Number C39: Utopia Ray
                   LIGHT
                   Number C39: Utopia Ray
                   Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
                   • ATK:

                   • 2500

                   • DEF:

                   • 2000


                   Hiệu ứng (VN):

                   3 quái thú LIGHT Cấp 4
                   Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.                   Deck của WAR ROCK trong DUEL LINKS