Thông tin tổng quan của Yosenju

Nhìn chung

Yosenju là một Archetype bao gồm các Quái thú Gió, Chiến binh-Chiến binh và Quái thú Đá sử dụng hiệu ứng của chúng để Triệu hồi Thường nhiều lần liên tiếp hoặc triệu hồi Pendulum hàng loạt quái thú để dàn sân. Bên cạnh đó, quái thú Yosenju có thể tăng chỉ số ATK của mình, trả lại các lá bài trên sân đối thủ và có cũng có khả năng tìm kiếm các lá bài liên quan, điều này làm cho họ trở thành một sự phù hợp cho phong cách Beat-down. Yosenju có xu hướng thành hai biến thể: Một bộ bài tập trung vào khá năng Điều khiển chỉ chơi những quái thú Thường có thể Triệu hồi hoặc một bộ bài lấy Triệu hồi Pendulum làm trung tâm nhằm sử dụng nhiều quái thú Pendulum khác nhau mà loại nguyên mẫu có để phát huy hết tác dụng.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
WIND 1
Kiteroid
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.

R Rarity
Yosenju Izna
R Rarity
Yosenju Izna
R Rarity
Yosenju Izna
WIND 4
Yosenju Izna
Yêu tiên thú Izuna Muchi
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Yosenju Izna" một lần mỗi lượt.
● Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng khi "Yosenju" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt.
● Nếu bạn điều khiển một "Yosenju" : Bạn có thể rút 1 lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand. You can only use each of the following effects of "Yosenju Izna" once per turn. ● You can discard this card; this turn, your opponent cannot activate cards or effects when a "Yosenju" monster(s) is Normal or Special Summoned. ● If you control another "Yosenju" monster: You can draw 1 card.

SR Rarity
Yosenju Kama 1
SR Rarity
Yosenju Kama 1
SR Rarity
Yosenju Kama 1
WIND 4
Yosenju Kama 1
Yêu tiên thú Kama Itachi
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 "Yosenju" từ tay bạn, ngoại trừ "Yosenju Kama 1". Nếu bạn điều khiển một "Yosenju" : Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned, you can: Immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Yosenju" monster from your hand, except "Yosenju Kama 1". If you control another "Yosenju" monster: You can target 1 face-up card your opponent controls; return it to the hand. This effect can only be used once while this card is face-up on the field. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand.

SR Rarity
Yosenju Kama 2
SR Rarity
Yosenju Kama 2
SR Rarity
Yosenju Kama 2
WIND 4
Yosenju Kama 2
Yêu tiên thú Kama Nitachi
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 "Yosenju" từ tay bạn, ngoại trừ "Yosenju Kama 2". Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, sát thương gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned, you can: Immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Yosenju" monster from your hand, except "Yosenju Kama 2". This card can attack your opponent directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is halved. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand.

UR Rarity
Ghost Mourner & Moonlit Chill
UR Rarity
Ghost Mourner & Moonlit Chill
UR Rarity
Ghost Mourner & Moonlit Chill
WIND 3
Ghost Mourner & Moonlit Chill
Ma đêm trăng mùa thu
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú ngửa (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú mặt ngửa đó; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này, cũng như nếu quái thú ngửa mặt rời sân trong lượt này, người điều khiển của nó sẽ nhận sát thương bằng ATK ban đầu của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Mourner & Moonlit Chill" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent Special Summons a monster(s) face-up (except during the Damage Step): You can discard this card, then target 1 of those face-up monsters; negate its effects until the end of this turn, also if that face-up monster leaves the field this turn, its controller takes damage equal to its original ATK. You can only use this effect of "Ghost Mourner & Moonlit Chill" once per turn.

UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
Spell Quick
Cosmic Cyclone
Xoáy vũ trụ

  Hiệu ứng (VN):

  Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.

  SR Rarity
  Fire Formation - Tenki
  SR Rarity
  Fire Formation - Tenki
  SR Rarity
  Fire Formation - Tenki
  Spell Continuous
  Fire Formation - Tenki
  Vũ điệu cháy - Thiên Ki

   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.

   UR Rarity
   Pot of Duality
   UR Rarity
   Pot of Duality
   UR Rarity
   Pot of Duality
   Spell Normal
   Pot of Duality
   Hũ nhường tham

    Hiệu ứng (VN):

    Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.    Phân loại:

    SR Rarity
    Storm
    SR Rarity
    Storm
    SR Rarity
    Storm
    Spell Normal
    Storm
    Bão

     Hiệu ứng (VN):

     Phá hủy càng nhiều Bài Phép / Bẫy mà bạn điều khiển nhất có thể, sau đó phá hủy càng nhiều Bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển nhất có thể, tối đa số lá bài bị phá hủy bởi hiệu ứng này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Destroy as many Spell/Trap Cards you control as possible, then destroy as many Spell/Trap Cards your opponent controls as possible, up to the number of cards destroyed by this effect.

     UR Rarity
     Compulsory Evacuation Device
     UR Rarity
     Compulsory Evacuation Device
     UR Rarity
     Compulsory Evacuation Device
     Trap Normal
     Compulsory Evacuation Device
     Thiết bị sơ tán bắt buộc

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 monster on the field; return that target to the hand.

      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      Trap Normal
      Ice Dragon's Prison
      Rồng băng giam cầm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

       UR Rarity
       Yosenjus' Sword Sting
       UR Rarity
       Yosenjus' Sword Sting
       UR Rarity
       Yosenjus' Sword Sting
       Trap Normal
       Yosenjus' Sword Sting
       Gió chém lớn của yêu tiên thú

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Để lộ ra tối đa 2 "Yosenju" với các tên khác nhau trong tay, sau đó chọn mục tiêu vào cùng một số lượng bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại chúng lên tay. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Yosenjus' Sword Sting" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control no monsters: Reveal up to 2 "Yosenju" monsters with different names in your hand, then target the same number of face-up cards your opponent controls; return them to the hand. You can only activate 1 "Yosenjus' Sword Sting" per turn.

        Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

        SR Rarity
        Knightmare Phoenix
        SR Rarity
        Knightmare Phoenix
        SR Rarity
        Knightmare Phoenix
        FIRE
        Knightmare Phoenix
        Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
        • ATK:

        • 1900

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trên

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú có tên khác nhau
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

        UR Rarity
        Abyss Dweller
        UR Rarity
        Abyss Dweller
        UR Rarity
        Abyss Dweller
        WATER
        Abyss Dweller
        Cư dân vực sâu
        • ATK:

        • 1700

        • DEF:

        • 1400


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

        SR Rarity
        Evilswarm Exciton Knight
        SR Rarity
        Evilswarm Exciton Knight
        SR Rarity
        Evilswarm Exciton Knight
        LIGHT
        Evilswarm Exciton Knight
        Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
        • ATK:

        • 1900

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.

        UR Rarity
        Number 39: Utopia
        UR Rarity
        Number 39: Utopia
        UR Rarity
        Number 39: Utopia
        LIGHT
        Number 39: Utopia
        Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.

        SR Rarity
        Number 70: Malevolent Sin
        SR Rarity
        Number 70: Malevolent Sin
        SR Rarity
        Number 70: Malevolent Sin
        DARK
        Number 70: Malevolent Sin
        Con số 70: Tội ác tử thần
        • ATK:

        • 2400

        • DEF:

        • 1200


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.

        UR Rarity
        Number C39: Utopia Ray
        UR Rarity
        Number C39: Utopia Ray
        UR Rarity
        Number C39: Utopia Ray
        LIGHT
        Number C39: Utopia Ray
        Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        3 quái thú LIGHT Cấp 4
        Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.

        SR Rarity
        Number S39: Utopia the Lightning
        SR Rarity
        Number S39: Utopia the Lightning
        SR Rarity
        Number S39: Utopia the Lightning
        LIGHT
        Number S39: Utopia the Lightning
        Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        3 quái thú LIGHT Cấp 5
        Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.

        SR Rarity
        Steelswarm Roach
        SR Rarity
        Steelswarm Roach
        SR Rarity
        Steelswarm Roach
        DARK
        Steelswarm Roach
        Trùng vai-rớt gián
        • ATK:

        • 1900

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.

        Các Skill được sử dụng hàng đầu

        Destiny Draw: 100%
        Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
        Destiny Draw: 100%
        Destiny Draw
        Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
        Destiny Draw

        Cần 12 UR

        UR Rarity
        Ghost Mourner & Moonlit Chill1 card
        UR Rarity
        Abyss Dweller1 card
        UR Rarity
        Number 39: Utopia1 card
        UR Rarity
        Number C39: Utopia Ray1 card
        UR Rarity
        Cosmic Cyclone1 card
        UR Rarity
        Pot of Duality2 card
        UR Rarity
        Compulsory Evacuation Device2 card
        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison1 card
        UR Rarity
        Yosenjus' Sword Sting2 card

        Main: 22 Extra: 8

        SR Rarity
        Kiteroid
        SR Rarity
        Kiteroid
        Kiteroid
        WIND 1
        Kiteroid
        • ATK:

        • 200

        • DEF:

        • 400


        Hiệu ứng (VN):

        Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


        SR Rarity
        Kiteroid
        SR Rarity
        Kiteroid
        Kiteroid
        WIND 1
        Kiteroid
        • ATK:

        • 200

        • DEF:

        • 400


        Hiệu ứng (VN):

        Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


        R Rarity
        Yosenju Izna
        R Rarity
        Yosenju Izna
        Yosenju Izna
        WIND 4
        Yosenju Izna
        Yêu tiên thú Izuna Muchi
        • ATK:

        • 800

        • DEF:

        • 1200


        Hiệu ứng (VN):

        Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Yosenju Izna" một lần mỗi lượt.
        ● Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng khi "Yosenju" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt.
        ● Nếu bạn điều khiển một "Yosenju" : Bạn có thể rút 1 lá bài.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand. You can only use each of the following effects of "Yosenju Izna" once per turn. ● You can discard this card; this turn, your opponent cannot activate cards or effects when a "Yosenju" monster(s) is Normal or Special Summoned. ● If you control another "Yosenju" monster: You can draw 1 card.


        R Rarity
        Yosenju Izna
        R Rarity
        Yosenju Izna
        Yosenju Izna
        WIND 4
        Yosenju Izna
        Yêu tiên thú Izuna Muchi
        • ATK:

        • 800

        • DEF:

        • 1200


        Hiệu ứng (VN):

        Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Yosenju Izna" một lần mỗi lượt.
        ● Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng khi "Yosenju" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt.
        ● Nếu bạn điều khiển một "Yosenju" : Bạn có thể rút 1 lá bài.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand. You can only use each of the following effects of "Yosenju Izna" once per turn. ● You can discard this card; this turn, your opponent cannot activate cards or effects when a "Yosenju" monster(s) is Normal or Special Summoned. ● If you control another "Yosenju" monster: You can draw 1 card.


        R Rarity
        Yosenju Izna
        R Rarity
        Yosenju Izna
        Yosenju Izna
        WIND 4
        Yosenju Izna
        Yêu tiên thú Izuna Muchi
        • ATK:

        • 800

        • DEF:

        • 1200


        Hiệu ứng (VN):

        Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Yosenju Izna" một lần mỗi lượt.
        ● Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng khi "Yosenju" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt.
        ● Nếu bạn điều khiển một "Yosenju" : Bạn có thể rút 1 lá bài.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand. You can only use each of the following effects of "Yosenju Izna" once per turn. ● You can discard this card; this turn, your opponent cannot activate cards or effects when a "Yosenju" monster(s) is Normal or Special Summoned. ● If you control another "Yosenju" monster: You can draw 1 card.


        SR Rarity
        Yosenju Kama 1
        SR Rarity
        Yosenju Kama 1
        Yosenju Kama 1
        WIND 4
        Yosenju Kama 1
        Yêu tiên thú Kama Itachi
        • ATK:

        • 1600

        • DEF:

        • 500


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 "Yosenju" từ tay bạn, ngoại trừ "Yosenju Kama 1". Nếu bạn điều khiển một "Yosenju" : Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is Normal Summoned, you can: Immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Yosenju" monster from your hand, except "Yosenju Kama 1". If you control another "Yosenju" monster: You can target 1 face-up card your opponent controls; return it to the hand. This effect can only be used once while this card is face-up on the field. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand.


        SR Rarity
        Yosenju Kama 1
        SR Rarity
        Yosenju Kama 1
        Yosenju Kama 1
        WIND 4
        Yosenju Kama 1
        Yêu tiên thú Kama Itachi
        • ATK:

        • 1600

        • DEF:

        • 500


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 "Yosenju" từ tay bạn, ngoại trừ "Yosenju Kama 1". Nếu bạn điều khiển một "Yosenju" : Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is Normal Summoned, you can: Immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Yosenju" monster from your hand, except "Yosenju Kama 1". If you control another "Yosenju" monster: You can target 1 face-up card your opponent controls; return it to the hand. This effect can only be used once while this card is face-up on the field. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand.


        SR Rarity
        Yosenju Kama 2
        SR Rarity
        Yosenju Kama 2
        Yosenju Kama 2
        WIND 4
        Yosenju Kama 2
        Yêu tiên thú Kama Nitachi
        • ATK:

        • 1800

        • DEF:

        • 200


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 "Yosenju" từ tay bạn, ngoại trừ "Yosenju Kama 2". Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, sát thương gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is Normal Summoned, you can: Immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Yosenju" monster from your hand, except "Yosenju Kama 2". This card can attack your opponent directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is halved. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand.


        SR Rarity
        Yosenju Kama 2
        SR Rarity
        Yosenju Kama 2
        Yosenju Kama 2
        WIND 4
        Yosenju Kama 2
        Yêu tiên thú Kama Nitachi
        • ATK:

        • 1800

        • DEF:

        • 200


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 "Yosenju" từ tay bạn, ngoại trừ "Yosenju Kama 2". Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, sát thương gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường ở lượt này: Trả nó về tay.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is Normal Summoned, you can: Immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Yosenju" monster from your hand, except "Yosenju Kama 2". This card can attack your opponent directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is halved. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned this turn: Return it to the hand.


        UR Rarity
        Ghost Mourner & Moonlit Chill
        UR Rarity
        Ghost Mourner & Moonlit Chill
        Ghost Mourner & Moonlit Chill
        WIND 3
        Ghost Mourner & Moonlit Chill
        Ma đêm trăng mùa thu
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú ngửa (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú mặt ngửa đó; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này, cũng như nếu quái thú ngửa mặt rời sân trong lượt này, người điều khiển của nó sẽ nhận sát thương bằng ATK ban đầu của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Mourner & Moonlit Chill" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If your opponent Special Summons a monster(s) face-up (except during the Damage Step): You can discard this card, then target 1 of those face-up monsters; negate its effects until the end of this turn, also if that face-up monster leaves the field this turn, its controller takes damage equal to its original ATK. You can only use this effect of "Ghost Mourner & Moonlit Chill" once per turn.


        UR Rarity
        Cosmic Cyclone
        UR Rarity
        Cosmic Cyclone
        Cosmic Cyclone
        Spell Quick
        Cosmic Cyclone
        Xoáy vũ trụ

         Hiệu ứng (VN):

         Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


         SR Rarity
         Fire Formation - Tenki
         SR Rarity
         Fire Formation - Tenki
         Fire Formation - Tenki
         Spell Continuous
         Fire Formation - Tenki
         Vũ điệu cháy - Thiên Ki

          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


          SR Rarity
          Fire Formation - Tenki
          SR Rarity
          Fire Formation - Tenki
          Fire Formation - Tenki
          Spell Continuous
          Fire Formation - Tenki
          Vũ điệu cháy - Thiên Ki

           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


           SR Rarity
           Fire Formation - Tenki
           SR Rarity
           Fire Formation - Tenki
           Fire Formation - Tenki
           Spell Continuous
           Fire Formation - Tenki
           Vũ điệu cháy - Thiên Ki

            Hiệu ứng (VN):

            Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


            UR Rarity
            Pot of Duality
            UR Rarity
            Pot of Duality
            Pot of Duality
            Spell Normal
            Pot of Duality
            Hũ nhường tham

             Hiệu ứng (VN):

             Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
             Phân loại:

             UR Rarity
             Pot of Duality
             UR Rarity
             Pot of Duality
             Pot of Duality
             Spell Normal
             Pot of Duality
             Hũ nhường tham

              Hiệu ứng (VN):

              Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
              Phân loại:

              SR Rarity
              Storm
              SR Rarity
              Storm
              Storm
              Spell Normal
              Storm
              Bão

               Hiệu ứng (VN):

               Phá hủy càng nhiều Bài Phép / Bẫy mà bạn điều khiển nhất có thể, sau đó phá hủy càng nhiều Bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển nhất có thể, tối đa số lá bài bị phá hủy bởi hiệu ứng này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Destroy as many Spell/Trap Cards you control as possible, then destroy as many Spell/Trap Cards your opponent controls as possible, up to the number of cards destroyed by this effect.


               UR Rarity
               Compulsory Evacuation Device
               UR Rarity
               Compulsory Evacuation Device
               Compulsory Evacuation Device
               Trap Normal
               Compulsory Evacuation Device
               Thiết bị sơ tán bắt buộc

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


                UR Rarity
                Compulsory Evacuation Device
                UR Rarity
                Compulsory Evacuation Device
                Compulsory Evacuation Device
                Trap Normal
                Compulsory Evacuation Device
                Thiết bị sơ tán bắt buộc

                 Hiệu ứng (VN):

                 Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


                 UR Rarity
                 Ice Dragon's Prison
                 UR Rarity
                 Ice Dragon's Prison
                 Ice Dragon's Prison
                 Trap Normal
                 Ice Dragon's Prison
                 Rồng băng giam cầm

                  Hiệu ứng (VN):

                  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                  UR Rarity
                  Yosenjus' Sword Sting
                  UR Rarity
                  Yosenjus' Sword Sting
                  Yosenjus' Sword Sting
                  Trap Normal
                  Yosenjus' Sword Sting
                  Gió chém lớn của yêu tiên thú

                   Hiệu ứng (VN):

                   Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Để lộ ra tối đa 2 "Yosenju" với các tên khác nhau trong tay, sau đó chọn mục tiêu vào cùng một số lượng bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại chúng lên tay. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Yosenjus' Sword Sting" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   If you control no monsters: Reveal up to 2 "Yosenju" monsters with different names in your hand, then target the same number of face-up cards your opponent controls; return them to the hand. You can only activate 1 "Yosenjus' Sword Sting" per turn.


                   UR Rarity
                   Yosenjus' Sword Sting
                   UR Rarity
                   Yosenjus' Sword Sting
                   Yosenjus' Sword Sting
                   Trap Normal
                   Yosenjus' Sword Sting
                   Gió chém lớn của yêu tiên thú

                    Hiệu ứng (VN):

                    Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Để lộ ra tối đa 2 "Yosenju" với các tên khác nhau trong tay, sau đó chọn mục tiêu vào cùng một số lượng bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại chúng lên tay. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Yosenjus' Sword Sting" mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    If you control no monsters: Reveal up to 2 "Yosenju" monsters with different names in your hand, then target the same number of face-up cards your opponent controls; return them to the hand. You can only activate 1 "Yosenjus' Sword Sting" per turn.


                    SR Rarity
                    Knightmare Phoenix
                    SR Rarity
                    Knightmare Phoenix
                    Knightmare Phoenix
                    FIRE
                    Knightmare Phoenix
                    Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                    • ATK:

                    • 1900

                    • LINK-2

                    Mũi tên Link:

                    Trên

                    Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú có tên khác nhau
                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                    UR Rarity
                    Abyss Dweller
                    UR Rarity
                    Abyss Dweller
                    Abyss Dweller
                    WATER
                    Abyss Dweller
                    Cư dân vực sâu
                    • ATK:

                    • 1700

                    • DEF:

                    • 1400


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


                    SR Rarity
                    Evilswarm Exciton Knight
                    SR Rarity
                    Evilswarm Exciton Knight
                    Evilswarm Exciton Knight
                    LIGHT
                    Evilswarm Exciton Knight
                    Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
                    • ATK:

                    • 1900

                    • DEF:

                    • 0


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.


                    UR Rarity
                    Number 39: Utopia
                    UR Rarity
                    Number 39: Utopia
                    Number 39: Utopia
                    LIGHT
                    Number 39: Utopia
                    Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
                    • ATK:

                    • 2500

                    • DEF:

                    • 2000


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


                    SR Rarity
                    Number 70: Malevolent Sin
                    SR Rarity
                    Number 70: Malevolent Sin
                    Number 70: Malevolent Sin
                    DARK
                    Number 70: Malevolent Sin
                    Con số 70: Tội ác tử thần
                    • ATK:

                    • 2400

                    • DEF:

                    • 1200


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


                    UR Rarity
                    Number C39: Utopia Ray
                    UR Rarity
                    Number C39: Utopia Ray
                    Number C39: Utopia Ray
                    LIGHT
                    Number C39: Utopia Ray
                    Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
                    • ATK:

                    • 2500

                    • DEF:

                    • 2000


                    Hiệu ứng (VN):

                    3 quái thú LIGHT Cấp 4
                    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.


                    SR Rarity
                    Number S39: Utopia the Lightning
                    SR Rarity
                    Number S39: Utopia the Lightning
                    Number S39: Utopia the Lightning
                    LIGHT
                    Number S39: Utopia the Lightning
                    Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
                    • ATK:

                    • 2500

                    • DEF:

                    • 2000


                    Hiệu ứng (VN):

                    3 quái thú LIGHT Cấp 5
                    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.


                    SR Rarity
                    Steelswarm Roach
                    SR Rarity
                    Steelswarm Roach
                    Steelswarm Roach
                    DARK
                    Steelswarm Roach
                    Trùng vai-rớt gián
                    • ATK:

                    • 1900

                    • DEF:

                    • 0


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.                    Deck của YOSENJU trong DUEL LINKS