Allured by Darkness

skill
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1800. thay vì tiến hành rút bài bình thường, 'Allure of Darkness' được thêm vào tay bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.

Bạn có thể tìm Allured by Darkness thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Allured by Darkness trong DUEL LINKS