Thông tin tổng quan của Nordic

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

SR Rarity
Gullveig of the Nordic Ascendant
SR Rarity
Gullveig of the Nordic Ascendant
SR Rarity
Gullveig of the Nordic Ascendant
LIGHT
Gullveig of the Nordic Ascendant
  • ATK:

  • 800

  • LINK-1

Mũi tên Link:

Dưới-Trái


Hiệu ứng (VN):

1 quái thú "Nordic" Cấp 5 hoặc thấp hơn
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá bài khỏi tay và / hoặc sân của bạn, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt số lượng quái thú "Nordic" tương tự từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, đối với phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Aesir" , cũng như Triệu hồi Thường / Úp bất kỳ quái thú nào. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gullveig of the Nordic Ascendant" một lần mỗi lượt. Trong khi lá bài này chỉ đến một "Aesir" , đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú đó bằng các hiệu ứng của lá bài, đồng thời những quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cũng không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Level 5 or lower "Nordic" monster If this card is Link Summoned: You can banish up to 3 cards from your hand and/or field, and if you do, Special Summon that many "Nordic" monsters from your Deck in Defense Position, also, for the rest of this turn, you cannot Special Summon monsters, except "Aesir" monsters, nor Normal Summon/Set any monsters. You can only use this effect of "Gullveig of the Nordic Ascendant" once per turn. While this card points to an "Aesir" monster, your opponent cannot target that monster with card effects, also monsters your opponent controls cannot target this card for attacks.

Cần 34 UR

UR Rarity
Nibiru, the Primal Being2 card
UR Rarity
Water Enchantress of the Temple1 card
UR Rarity
Donner, Dagger Fur Hire1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Sky Striker Ace - Azalea1 card
UR Rarity
Underworld Goddess of the Closed World1 card
UR Rarity
Baronne de Fleur1 card
UR Rarity
Loki, Lord of the Aesir1 card
UR Rarity
Odin, Father of the Aesir1 card
UR Rarity
Psychic End Punisher1 card
UR Rarity
Thor, Lord of the Aesir1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Effect Veiler3 card
UR Rarity
Ghost Belle & Haunted Mansion3 card
UR Rarity
Ghost Mourner & Moonlit Chill3 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Crossout Designator1 card
UR Rarity
Foolish Burial1 card
UR Rarity
Reinforcement of the Army1 card
UR Rarity
Rite of Aramesir2 card
UR Rarity
Infinite Impermanence3 card

Main: 45 Extra: 15

SR Rarity
3 cardGullveig of the Nordic Ascendant
SR Rarity
3 cardGullveig of the Nordic Ascendant
Gullveig of the Nordic Ascendant
LIGHT
Gullveig of the Nordic Ascendant
  • ATK:

  • 800

  • LINK-1

Mũi tên Link:

Dưới-Trái


Hiệu ứng (VN):

1 quái thú "Nordic" Cấp 5 hoặc thấp hơn
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá bài khỏi tay và / hoặc sân của bạn, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt số lượng quái thú "Nordic" tương tự từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, đối với phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Aesir" , cũng như Triệu hồi Thường / Úp bất kỳ quái thú nào. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gullveig of the Nordic Ascendant" một lần mỗi lượt. Trong khi lá bài này chỉ đến một "Aesir" , đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú đó bằng các hiệu ứng của lá bài, đồng thời những quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cũng không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Level 5 or lower "Nordic" monster If this card is Link Summoned: You can banish up to 3 cards from your hand and/or field, and if you do, Special Summon that many "Nordic" monsters from your Deck in Defense Position, also, for the rest of this turn, you cannot Special Summon monsters, except "Aesir" monsters, nor Normal Summon/Set any monsters. You can only use this effect of "Gullveig of the Nordic Ascendant" once per turn. While this card points to an "Aesir" monster, your opponent cannot target that monster with card effects, also monsters your opponent controls cannot target this card for attacks.Deck của NORDIC trong MASTER DUEL