Thông tin tổng quan của Runick

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 26 UR

UR Rarity
Bystial Magnamhut1 card
UR Rarity
Lady Labrynth of the Silver Castle2 card
UR Rarity
Hugin the Runick Wings1 card
UR Rarity
Munin the Runick Wings1 card
UR Rarity
Starving Venom Predapower Fusion Dragon1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Magical Musketeer Max2 card
UR Rarity
Supreme King Z-ARC1 card
UR Rarity
Chaos Angel1 card
UR Rarity
Crystal Clear Wing Synchro Dragon1 card
UR Rarity
Crystal Wing Synchro Dragon1 card
UR Rarity
Arc Rebellion Xyz Dragon1 card
UR Rarity
Link into the VRAINS!2 card
UR Rarity
Raigeki1 card
UR Rarity
Runick Fountain1 card
UR Rarity
Runick Tip2 card
UR Rarity
Big Welcome Labrynth2 card
UR Rarity
Infinite Impermanence2 card
UR Rarity
Soul of the Supreme King2 card

Main: 42 Extra: 15

UR Rarity
2 cardLady Labrynth of the Silver Castle
UR Rarity
2 cardLady Labrynth of the Silver Castle
Lady Labrynth of the Silver Castle
DARK8
Lady Labrynth of the Silver Castle
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2900


Hiệu ứng (VN):

Trong khi bạn điều khiển một lá bài Úp, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá bài, cũng như không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Lady Labrynth of the Silver Castle" một lần mỗi lượt. Nếu một lá bài hoặc hiệu ứng "Labrynth" hoặc một Lá bài Bẫy Thường được kích hoạt trong lượt này, ngoại trừ "Lady Labrynth of the Silver Castle" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Khi một Bài Bẫy Thường được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Úp 1 Bẫy Thường với tên khác trực tiếp từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

While you control a Set card, your opponent cannot target this card with card effects, also it cannot be destroyed by your opponent's card effects. You can only use each of the following effects of "Lady Labrynth of the Silver Castle" once per turn. If a "Labrynth" card or effect or a Normal Trap Card was activated this turn, except "Lady Labrynth of the Silver Castle" (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand in Defense Position. When a Normal Trap Card is activated (Quick Effect): You can Set 1 Normal Trap with a different name directly from your Deck.


UR Rarity
2 cardLink into the VRAINS!
UR Rarity
2 cardLink into the VRAINS!
Link into the VRAINS!
Spell Normal
Link into the VRAINS!

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ tay bạn, nhưng vô hiệu hóa hiệu ứng của nó, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng cách sử dụng quái thú bạn điều khiển làm nguyên liệu, bao gồm cả quái thú đó. Không thể vô hiệu hoá việc Triệu hồi Link này, cũng như đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng khi một quái thú được Triệu hồi Link theo cách này. Nếu (các) quái thú Link mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; thêm 1 quái thú từ Mộ của bạn lên tay của bạn có cùng Loại ban đầu với 1 trong những quái thú bị phá huỷ đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Link into the VRAINS!" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Special Summon 1 monster from your hand, but negate its effects, then, immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using monsters you control as material, including that monster. This Link Summon cannot be negated, also your opponent cannot activate cards or effects when a monster is Link Summoned this way. If a Link Monster(s) you control is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can banish this card; add 1 monster from your GY to your hand with the same original Type as 1 of those destroyed monsters. You can only activate 1 "Link into the VRAINS!" per turn.


  UR Rarity
  1 cardSupreme King Z-ARC
  UR Rarity
  1 cardSupreme King Z-ARC
  Supreme King Z-ARC
  DARK121
  Supreme King Z-ARC
  • ATK:

  • 4000

  • DEF:

  • 4000


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  quái thú Fusion, Synchro và Xyz mà đối thủ điều khiển không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng. Một lần trong lượt, khi một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn (ngoại trừ trong Draw Phase hoặc Damage Step): Bạn có thể hủy (các) lá bài đó.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  4 quái thú Rồng (1 Fusion, 1 Synchro, 1 Xyz và 1 Pendulum)
  Phải được Triệu hồi Fusion. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Phá hủy tất cả lá bài đối thủ điều khiển. Không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng hiệu ứng bài. Khi lá bài này phá huỷ một quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Supreme King Dragon" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này trong Vùng quái thú bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể đặt lá bài này trong Vùng Pendulum của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] Fusion, Synchro, and Xyz Monsters your opponent controls cannot activate their effects. Once per turn, when a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand (except during the Draw Phase or the Damage Step): You can destroy that card(s). [ Monster Effect ] 4 Dragon monsters (1 Fusion, 1 Synchro, 1 Xyz, and 1 Pendulum) Must be Fusion Summoned. If this card is Special Summoned: Destroy all cards your opponent controls. Cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this card with card effects. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can Special Summon 1 "Supreme King Dragon" monster from your Deck or Extra Deck. If this card in the Monster Zone is destroyed by battle or card effect: You can place this card in your Pendulum Zone.


  UR Rarity
  1 cardCrystal Clear Wing Synchro Dragon
  UR Rarity
  1 cardCrystal Clear Wing Synchro Dragon
  Crystal Clear Wing Synchro Dragon
  WIND10
  Crystal Clear Wing Synchro Dragon
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  1 quái thú Tunner Synchro + 1 quái thú "Clear Wing" non-Tuner
  Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (ngoại trừ trong Bước gây sát thương) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; cho đến khi kết thúc lượt này, lá bài ngửa này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú của đối thủ của bạn, cũng như là lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó. Một lần mỗi lượt, khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ của bạn bởi một lá bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 quái thú GIÓ từ Deck của mình lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner Synchro Monster + 1 non-Tuner "Clear Wing" monster Once per turn, when your opponent activates a monster effect (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can activate this effect; until the end of this turn, this face-up card is unaffected by the activated effects of your opponent's monsters, also this card gains ATK equal to that opponent's monster's original ATK. Once per turn, when a Spell/Trap Card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. If this Synchro Summoned card you control is sent to your GY by an opponent's card: You can add 1 WIND monster from your Deck to your hand.  Deck của RUNICK trong MASTER DUEL