Thông tin tổng quan của Blackwings

Nhìn chung

Blackwings là một bộ bài đa phần dựa vào việc Triệu hồi Synchro, họ rất thích đi lượt thứ hai để OTK đối thủ, có thể tiêu diệt nhiều quái vật Synchro trong một lượt duy nhất và OTK. Black Whirlwind là lá bài hỗ trợ chính và tìm kiếm thêm những quái vật Blackwing có thể được triệu hồi đặc biệt. Blackwing - Simoon the Poison Wind là lá bài tìm kiếm Whirlwind và triệu hồi bổ sung bình thường được kết hợp với nhau có thể tạo ra 2 quái vật Synchro chỉ bằng chính nó. Harpies 'Hunting Ground là một kỹ năng phổ biến được lựa chọn, giúp tăng phạm vi tiếp cận của quái vật từ Whirlwind và cho phép biến 1 Ancient Fairy Dragon chơi thành Necrovalley hoặc Summon Breaker. Cuối cùng, bởi vì các bẫy như Floodgate Trap HoleTreacherous Trap Hole là vấn đề đối với việc triệu hồi Synchro, một số kiểu loại bỏ backrow (Cosmic Cyclone, Hey, Trunade!, V.v.) thường là tiêu chuẩn trong bộ bài.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Blackwing - Bora the Spear
UR Rarity
Blackwing - Bora the Spear
UR Rarity
Blackwing - Bora the Spear
DARK 4
Blackwing - Bora the Spear
Cánh đen - Ngọn giáo Bora
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "Blackwing" không phải là "Blackwing - Bora the Spear", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Bora the Spear", you can Special Summon this card (from your hand). If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.

R Rarity
Blackwing - Harmattan the Dust
R Rarity
Blackwing - Harmattan the Dust
R Rarity
Blackwing - Harmattan the Dust
DARK 2
Blackwing - Harmattan the Dust
Cánh đen - Bụi Harmattan
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "Blackwing" không phải là "Blackwing - Harmattan the Dust", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Blackwing - Harmattan the Dust" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Blackwing" mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của lá bài này bằng quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Harmattan the Dust", you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Blackwing - Harmattan the Dust" once per turn this way. When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 other "Blackwing" monster you control; increase this card's Level by that monster's.

SR Rarity
Blackwing - Kalut the Moon Shadow
SR Rarity
Blackwing - Kalut the Moon Shadow
SR Rarity
Blackwing - Kalut the Moon Shadow
DARK 3
Blackwing - Kalut the Moon Shadow
Cánh đen - Bóng mặt trăng Kalut
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong Damage Step của một trong hai người chơi, khi một "Blackwing" mà bạn điều khiển đang tấn công hoặc bị tấn công: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ; quái thú đó nhận được 1400 ATK cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's Damage Step, when a "Blackwing" monster you control is attacking or being attacked: You can send this card from your hand to the Graveyard; that monster gains 1400 ATK until the end of this turn.

R Rarity
Blackwing - Kris the Crack of Dawn
R Rarity
Blackwing - Kris the Crack of Dawn
R Rarity
Blackwing - Kris the Crack of Dawn
DARK 4
Blackwing - Kris the Crack of Dawn
Cánh đen - Vết nứt bình minh Kris
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "Blackwing" không phải là "Blackwing - Kris the Crack of Dawn", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Blackwing - Kris the Crack of Dawn" một lần mỗi lượt theo cách này. Một lần mỗi lượt, lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Kris the Crack of Dawn", you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Blackwing - Kris the Crack of Dawn" once per turn this way. Once per turn, this card cannot be destroyed by Spell/Trap effects.

UR Rarity
Blackwing - Simoon the Poison Wind
UR Rarity
Blackwing - Simoon the Poison Wind
UR Rarity
Blackwing - Simoon the Poison Wind
DARK 6
Blackwing - Simoon the Poison Wind
Cánh đen - Gió độc Simoon
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào và có lá bài này trong tay: Bạn có thể loại bỏ 1 "Blackwing" khỏi tay mình; đặt 1 "Black Whirlwind" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn, sau đó, gửi lá bài này đến Mộ, hoặc ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Simoon the Poison Wind" một lần mỗi lượt. Trong End Phase, gửi "Black Whirlwind" được đặt bởi hiệu ứng này tới Mộ, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 1000 sát thương.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters and have this card in your hand: You can banish 1 other "Blackwing" monster from your hand; place 1 "Black Whirlwind" from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone, then, either send this card to the GY, or immediately after this effect resolves, Normal Summon it without Tributing. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Blackwing - Simoon the Poison Wind" once per turn. During the End Phase, send the "Black Whirlwind" placed by this effect to the GY, and if you do, take 1000 damage.

UR Rarity
Blackwing - Zephyros the Elite
UR Rarity
Blackwing - Zephyros the Elite
UR Rarity
Blackwing - Zephyros the Elite
DARK 4
Blackwing - Zephyros the Elite
Cánh đen - Zephyros tinh nhuệ
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả lại 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển lên tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 400 sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Zephyros the Elite" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can return 1 face-up card you control to the hand; Special Summon this card, and if you do, take 400 damage. You can only use this effect of "Blackwing - Zephyros the Elite" once per Duel.

UR Rarity
Blackwing - Gale the Whirlwind
UR Rarity
Blackwing - Gale the Whirlwind
UR Rarity
Blackwing - Gale the Whirlwind
DARK 3
Blackwing - Gale the Whirlwind
Cánh đen - Gió lốc Gale
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "Blackwing" không phải là "Blackwing - Gale the Whirlwind", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK và DEF của mục tiêu đó trở thành một nửa ATK và DEF hiện tại của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Gale the Whirlwind", you can Special Summon this card (from your hand). Once per turn: You can target 1 face-up monster your opponent controls; that target's ATK and DEF become half its current ATK and DEF.

R Rarity
Blackwing - Oroshi the Squall
R Rarity
Blackwing - Oroshi the Squall
R Rarity
Blackwing - Oroshi the Squall
DARK 1
Blackwing - Oroshi the Squall
Cánh đen - Cơn giông Oroshi
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú "Blackwing" "Blackwing - Oroshi the Squall", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Blackwing - Oroshi the Squall" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Oroshi the Squall", you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Blackwing - Oroshi the Squall" once per turn this way. If this card is sent to the GY as a Synchro Material: You can target 1 monster on the field; change that target's battle position.

UR Rarity
Black Whirlwind
UR Rarity
Black Whirlwind
UR Rarity
Black Whirlwind
Spell Continuous
Black Whirlwind
Cơn lốc đen

  Hiệu ứng (VN):

  Khi một "Blackwing" được Triệu hồi Thường đến sân của bạn: Bạn có thể thêm 1 "Blackwing" từ Deck của bạn lên tay của bạn với ATK ít hơn quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When a "Blackwing" monster is Normal Summoned to your field: You can add 1 "Blackwing" monster from your Deck to your hand with less ATK than that monster.

  UR Rarity
  Necrovalley
  UR Rarity
  Necrovalley
  UR Rarity
  Necrovalley
  Spell Field
  Necrovalley
  Thung lũng lăng mộ

   Hiệu ứng (VN):

   Tất cả "Gravekeeper's" nhận được 500 ATK và DEF. Bài trong Mộ không thể bị loại bỏ. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào có thể di chuyển một lá bài trong Mộ đến một nơi khác. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào làm thay đổi Loại hoặc Thuộc tính trong Mộ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   All "Gravekeeper's" monsters gain 500 ATK and DEF. Cards in the Graveyard cannot be banished. Negate any card effect that would move a card in the Graveyard to a different place. Negate any card effect that changes Types or Attributes in the Graveyard.

   SR Rarity
   Blackbird Close
   SR Rarity
   Blackbird Close
   SR Rarity
   Blackbird Close
   Trap Counter
   Blackbird Close
   Blackbird đóng lại

    Hiệu ứng (VN):

    Khi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển kích hoạt hiệu ứng của nó: Bạn có thể gửi 1 "Blackwing" ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó, sau đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Black-Winged Dragon" từ Extra Deck của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú Synchro "Blackwing" "Black-Winged Dragon", bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When a monster your opponent controls activates its effect: You can send 1 face-up "Blackwing" monster you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it, then, you can Special Summon 1 "Black-Winged Dragon" from your Extra Deck. If you control a "Blackwing" Synchro Monster or "Black-Winged Dragon", you can activate this card from your hand.

    UR Rarity
    Crackdown
    UR Rarity
    Crackdown
    UR Rarity
    Crackdown
    Trap Continuous
    Crackdown
    Bắt vật lớn

     Hiệu ứng (VN):

     Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.     Phân loại:

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     R Rarity
     Wee Witch's Apprentice
     R Rarity
     Wee Witch's Apprentice
     R Rarity
     Wee Witch's Apprentice
     DARK
     Wee Witch's Apprentice
     Cô nương phù thủy tập sự
     • ATK:

     • 1400

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú DARK
     Tất cả quái thú DARK trên sân được tăng 500 ATK / DEF, tất cả quái thú LIGHT trên sân sẽ mất 400 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú DARK trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Wee Witch's Apprentice" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 DARK monsters All DARK monsters on the field gain 500 ATK/DEF, also all LIGHT monsters on the field lose 400 ATK/DEF. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 DARK monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Wee Witch's Apprentice" once per turn.

     UR Rarity
     Ancient Fairy Dragon
     UR Rarity
     Ancient Fairy Dragon
     UR Rarity
     Ancient Fairy Dragon
     LIGHT 7
     Ancient Fairy Dragon
     Rồng tiên cổ đại
     • ATK:

     • 2100

     • DEF:

     • 3000


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể phá hủy càng nhiều Bài Phép Môi Trường trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, tăng 1000 LP, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của mình.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your hand. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. Once per turn: You can destroy as many Field Spells on the field as possible, and if you do, gain 1000 LP, then you can add 1 Field Spell from your Deck to your hand.

     R Rarity
     Assault Blackwing - Chidori the Rain Sprinkling
     R Rarity
     Assault Blackwing - Chidori the Rain Sprinkling
     R Rarity
     Assault Blackwing - Chidori the Rain Sprinkling
     DARK 7
     Assault Blackwing - Chidori the Rain Sprinkling
     Cánh đen công phá - Chidori rải mưa
     • ATK:

     • 2600

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng "Blackwing" làm Nguyên liệu, nó sẽ được coi là quái thú Tuner khi ngửa mặt trên sân. Lá bài này nhận được 300 ATK cho mỗi "Blackwing" trong Mộ của bạn. Khi lá bài này bị phá hủy và gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro Loại quái thú có Cánh trong Mộ của mình, ngoại trừ "Assault Blackwing - Chidori the Rain Sprinkling"; Triệu hồi Đặc biệt nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned using a "Blackwing" monster as Material, it is treated as a Tuner monster while face-up on the field. This card gains 300 ATK for each "Blackwing" monster in your Graveyard. When this card is destroyed and sent to the Graveyard: You can target 1 Winged Beast-Type Synchro Monster in your Graveyard, except "Assault Blackwing - Chidori the Rain Sprinkling"; Special Summon it.

     R Rarity
     Assault Blackwing - Raikiri the Rain Shower
     R Rarity
     Assault Blackwing - Raikiri the Rain Shower
     R Rarity
     Assault Blackwing - Raikiri the Rain Shower
     DARK 7
     Assault Blackwing - Raikiri the Rain Shower
     Cánh đen công phá - Raikiri mưa rào
     • ATK:

     • 2600

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng "Blackwing" làm Nguyên liệu, nó sẽ được coi là quái thú Tuner khi ngửa mặt trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu các lá bài mà đối thủ điều khiển, lên đến số lượng "Blackwing" mà bạn điều khiển; phá hủy chúng.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned using a "Blackwing" monster as Material, it is treated as a Tuner monster while face-up on the field. Once per turn: You can target cards your opponent controls, up to the number of other "Blackwing" monsters you control; destroy them.

     R Rarity
     Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe
     R Rarity
     Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe
     R Rarity
     Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe
     DARK 7
     Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe
     Cánh đen thuần hoá - Diều hâu đen Joe
     • ATK:

     • 2600

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     1 "Blackwing" + 1 hoặc nhiều quái thú "Blackwing"
     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Beast có Cánh Cấp 5 hoặc lớn hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chỉ chọn mục tiêu vào lá bài này hoặc khi đối thủ của bạn chọn vào lá bài này để tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Blackwing" mà bạn điều khiển đó sẽ là mục tiêu thích hợp; lá bài / hiệu ứng / đòn tấn công đó giờ chọn vào mục tiêu mới. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 "Blackwing" Tuner + 1 or more non-Tuner "Blackwing" monsters You can target 1 Level 5 or higher Winged Beast-Type monster in your Graveyard; Special Summon it. During either player's turn, when your opponent activates a card or effect that targets only this card, or when your opponent targets this card for an attack: You can target 1 other "Blackwing" monster you control that would be an appropriate target; that card/effect/attack now targets the new target. You can only use each effect of "Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe" once per turn.

     SR Rarity
     Void Ogre Dragon
     SR Rarity
     Void Ogre Dragon
     SR Rarity
     Void Ogre Dragon
     DARK 8
     Void Ogre Dragon
     Rồng quỷ luyện ngục Dragoon
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 3000


     Hiệu ứng (VN):

     1 DARK Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
     Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Lá bài Phép / Bẫy trong khi bạn không có lá bài nào trong tay: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và phá hủy nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 DARK Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a Spell/Trap Card while you have no cards in your hand: You can negate the activation and destroy it.

     SR Rarity
     Evilswarm Nightmare
     SR Rarity
     Evilswarm Nightmare
     SR Rarity
     Evilswarm Nightmare
     DARK
     Evilswarm Nightmare
     Vai-rớt Nightmare
     • ATK:

     • 950

     • DEF:

     • 1950


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú DARK Cấp 4
     Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.

     SR Rarity
     Number 70: Malevolent Sin
     SR Rarity
     Number 70: Malevolent Sin
     SR Rarity
     Number 70: Malevolent Sin
     DARK
     Number 70: Malevolent Sin
     Con số 70: Tội ác tử thần
     • ATK:

     • 2400

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 4
     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     Black Wind to the Top: 100%
     Có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu với Bộ bài Phụ có ít nhất 3 quái thú "Blackwing". Khi bắt đầu Trận đấu, đặt 1 "Mountain" vào sân của bạn và thêm 1 "Black-Winged Dragon" vào Extra Deck của bạn, từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
     Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Chọn 1 "Blackwing" mà bạn điều khiển và đặt 1 Counter Blackwing vào nó.
     Mountain
     Black-Winged Dragon
     Black Wind to the Top: 100%
     Black Wind to the Top
     Có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu với Bộ bài Phụ có ít nhất 3 quái thú "Blackwing". Khi bắt đầu Trận đấu, đặt 1 "Mountain" vào sân của bạn và thêm 1 "Black-Winged Dragon" vào Extra Deck của bạn, từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
     Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Chọn 1 "Blackwing" mà bạn điều khiển và đặt 1 Counter Blackwing vào nó.
     Mountain
     Black-Winged Dragon
     Black Wind to the Top

     Cần 15 UR

     UR Rarity
     Blackwing - Bora the Spear2 card
     UR Rarity
     Blackwing - Simoon the Poison Wind3 card
     UR Rarity
     Blackwing - Zephyros the Elite2 card
     UR Rarity
     Ancient Fairy Dragon1 card
     UR Rarity
     Blackwing - Gale the Whirlwind3 card
     UR Rarity
     Black Whirlwind2 card
     UR Rarity
     Necrovalley1 card
     UR Rarity
     Crackdown1 card

     Main: 23 Extra: 8

     UR Rarity
     Blackwing - Bora the Spear
     UR Rarity
     Blackwing - Bora the Spear
     Blackwing - Bora the Spear
     DARK 4
     Blackwing - Bora the Spear
     Cánh đen - Ngọn giáo Bora
     • ATK:

     • 1700

     • DEF:

     • 800


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển một "Blackwing" không phải là "Blackwing - Bora the Spear", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Bora the Spear", you can Special Summon this card (from your hand). If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


     UR Rarity
     Blackwing - Bora the Spear
     UR Rarity
     Blackwing - Bora the Spear
     Blackwing - Bora the Spear
     DARK 4
     Blackwing - Bora the Spear
     Cánh đen - Ngọn giáo Bora
     • ATK:

     • 1700

     • DEF:

     • 800


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển một "Blackwing" không phải là "Blackwing - Bora the Spear", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Bora the Spear", you can Special Summon this card (from your hand). If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


     R Rarity
     Blackwing - Harmattan the Dust
     R Rarity
     Blackwing - Harmattan the Dust
     Blackwing - Harmattan the Dust
     DARK 2
     Blackwing - Harmattan the Dust
     Cánh đen - Bụi Harmattan
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 800


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển một "Blackwing" không phải là "Blackwing - Harmattan the Dust", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Blackwing - Harmattan the Dust" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Blackwing" mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của lá bài này bằng quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Harmattan the Dust", you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Blackwing - Harmattan the Dust" once per turn this way. When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 other "Blackwing" monster you control; increase this card's Level by that monster's.


     SR Rarity
     Blackwing - Kalut the Moon Shadow
     SR Rarity
     Blackwing - Kalut the Moon Shadow
     Blackwing - Kalut the Moon Shadow
     DARK 3
     Blackwing - Kalut the Moon Shadow
     Cánh đen - Bóng mặt trăng Kalut
     • ATK:

     • 1400

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Trong Damage Step của một trong hai người chơi, khi một "Blackwing" mà bạn điều khiển đang tấn công hoặc bị tấn công: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ; quái thú đó nhận được 1400 ATK cho đến khi kết thúc lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During either player's Damage Step, when a "Blackwing" monster you control is attacking or being attacked: You can send this card from your hand to the Graveyard; that monster gains 1400 ATK until the end of this turn.


     R Rarity
     Blackwing - Kris the Crack of Dawn
     R Rarity
     Blackwing - Kris the Crack of Dawn
     Blackwing - Kris the Crack of Dawn
     DARK 4
     Blackwing - Kris the Crack of Dawn
     Cánh đen - Vết nứt bình minh Kris
     • ATK:

     • 1900

     • DEF:

     • 300


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển một "Blackwing" không phải là "Blackwing - Kris the Crack of Dawn", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Blackwing - Kris the Crack of Dawn" một lần mỗi lượt theo cách này. Một lần mỗi lượt, lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Kris the Crack of Dawn", you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Blackwing - Kris the Crack of Dawn" once per turn this way. Once per turn, this card cannot be destroyed by Spell/Trap effects.


     UR Rarity
     Blackwing - Simoon the Poison Wind
     UR Rarity
     Blackwing - Simoon the Poison Wind
     Blackwing - Simoon the Poison Wind
     DARK 6
     Blackwing - Simoon the Poison Wind
     Cánh đen - Gió độc Simoon
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn không điều khiển quái thú nào và có lá bài này trong tay: Bạn có thể loại bỏ 1 "Blackwing" khỏi tay mình; đặt 1 "Black Whirlwind" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn, sau đó, gửi lá bài này đến Mộ, hoặc ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Simoon the Poison Wind" một lần mỗi lượt. Trong End Phase, gửi "Black Whirlwind" được đặt bởi hiệu ứng này tới Mộ, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 1000 sát thương.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control no monsters and have this card in your hand: You can banish 1 other "Blackwing" monster from your hand; place 1 "Black Whirlwind" from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone, then, either send this card to the GY, or immediately after this effect resolves, Normal Summon it without Tributing. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Blackwing - Simoon the Poison Wind" once per turn. During the End Phase, send the "Black Whirlwind" placed by this effect to the GY, and if you do, take 1000 damage.


     UR Rarity
     Blackwing - Simoon the Poison Wind
     UR Rarity
     Blackwing - Simoon the Poison Wind
     Blackwing - Simoon the Poison Wind
     DARK 6
     Blackwing - Simoon the Poison Wind
     Cánh đen - Gió độc Simoon
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn không điều khiển quái thú nào và có lá bài này trong tay: Bạn có thể loại bỏ 1 "Blackwing" khỏi tay mình; đặt 1 "Black Whirlwind" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn, sau đó, gửi lá bài này đến Mộ, hoặc ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Simoon the Poison Wind" một lần mỗi lượt. Trong End Phase, gửi "Black Whirlwind" được đặt bởi hiệu ứng này tới Mộ, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 1000 sát thương.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control no monsters and have this card in your hand: You can banish 1 other "Blackwing" monster from your hand; place 1 "Black Whirlwind" from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone, then, either send this card to the GY, or immediately after this effect resolves, Normal Summon it without Tributing. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Blackwing - Simoon the Poison Wind" once per turn. During the End Phase, send the "Black Whirlwind" placed by this effect to the GY, and if you do, take 1000 damage.


     UR Rarity
     Blackwing - Simoon the Poison Wind
     UR Rarity
     Blackwing - Simoon the Poison Wind
     Blackwing - Simoon the Poison Wind
     DARK 6
     Blackwing - Simoon the Poison Wind
     Cánh đen - Gió độc Simoon
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn không điều khiển quái thú nào và có lá bài này trong tay: Bạn có thể loại bỏ 1 "Blackwing" khỏi tay mình; đặt 1 "Black Whirlwind" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn, sau đó, gửi lá bài này đến Mộ, hoặc ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Simoon the Poison Wind" một lần mỗi lượt. Trong End Phase, gửi "Black Whirlwind" được đặt bởi hiệu ứng này tới Mộ, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 1000 sát thương.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control no monsters and have this card in your hand: You can banish 1 other "Blackwing" monster from your hand; place 1 "Black Whirlwind" from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone, then, either send this card to the GY, or immediately after this effect resolves, Normal Summon it without Tributing. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Blackwing - Simoon the Poison Wind" once per turn. During the End Phase, send the "Black Whirlwind" placed by this effect to the GY, and if you do, take 1000 damage.


     UR Rarity
     Blackwing - Zephyros the Elite
     UR Rarity
     Blackwing - Zephyros the Elite
     Blackwing - Zephyros the Elite
     DARK 4
     Blackwing - Zephyros the Elite
     Cánh đen - Zephyros tinh nhuệ
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả lại 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển lên tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 400 sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Zephyros the Elite" một lần trong mỗi Trận đấu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is in your GY: You can return 1 face-up card you control to the hand; Special Summon this card, and if you do, take 400 damage. You can only use this effect of "Blackwing - Zephyros the Elite" once per Duel.


     UR Rarity
     Blackwing - Zephyros the Elite
     UR Rarity
     Blackwing - Zephyros the Elite
     Blackwing - Zephyros the Elite
     DARK 4
     Blackwing - Zephyros the Elite
     Cánh đen - Zephyros tinh nhuệ
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả lại 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển lên tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 400 sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Zephyros the Elite" một lần trong mỗi Trận đấu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is in your GY: You can return 1 face-up card you control to the hand; Special Summon this card, and if you do, take 400 damage. You can only use this effect of "Blackwing - Zephyros the Elite" once per Duel.


     SR Rarity
     Dark Armed Dragon
     SR Rarity
     Dark Armed Dragon
     Dark Armed Dragon
     DARK 7
     Dark Armed Dragon
     Rồng vũ trang hắc ám
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách có chính xác 3 quái thú DARK trong Mộ của bạn. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú DARK khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by having exactly 3 DARK monsters in your GY. You can banish 1 DARK monster from your GY, then target 1 card on the field; destroy that target.


     UR Rarity
     Blackwing - Gale the Whirlwind
     UR Rarity
     Blackwing - Gale the Whirlwind
     Blackwing - Gale the Whirlwind
     DARK 3
     Blackwing - Gale the Whirlwind
     Cánh đen - Gió lốc Gale
     • ATK:

     • 1300

     • DEF:

     • 400


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển một "Blackwing" không phải là "Blackwing - Gale the Whirlwind", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK và DEF của mục tiêu đó trở thành một nửa ATK và DEF hiện tại của nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Gale the Whirlwind", you can Special Summon this card (from your hand). Once per turn: You can target 1 face-up monster your opponent controls; that target's ATK and DEF become half its current ATK and DEF.


     UR Rarity
     Blackwing - Gale the Whirlwind
     UR Rarity
     Blackwing - Gale the Whirlwind
     Blackwing - Gale the Whirlwind
     DARK 3
     Blackwing - Gale the Whirlwind
     Cánh đen - Gió lốc Gale
     • ATK:

     • 1300

     • DEF:

     • 400


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển một "Blackwing" không phải là "Blackwing - Gale the Whirlwind", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK và DEF của mục tiêu đó trở thành một nửa ATK và DEF hiện tại của nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Gale the Whirlwind", you can Special Summon this card (from your hand). Once per turn: You can target 1 face-up monster your opponent controls; that target's ATK and DEF become half its current ATK and DEF.


     UR Rarity
     Blackwing - Gale the Whirlwind
     UR Rarity
     Blackwing - Gale the Whirlwind
     Blackwing - Gale the Whirlwind
     DARK 3
     Blackwing - Gale the Whirlwind
     Cánh đen - Gió lốc Gale
     • ATK:

     • 1300

     • DEF:

     • 400


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển một "Blackwing" không phải là "Blackwing - Gale the Whirlwind", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK và DEF của mục tiêu đó trở thành một nửa ATK và DEF hiện tại của nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Gale the Whirlwind", you can Special Summon this card (from your hand). Once per turn: You can target 1 face-up monster your opponent controls; that target's ATK and DEF become half its current ATK and DEF.


     R Rarity
     Blackwing - Oroshi the Squall
     R Rarity
     Blackwing - Oroshi the Squall
     Blackwing - Oroshi the Squall
     DARK 1
     Blackwing - Oroshi the Squall
     Cánh đen - Cơn giông Oroshi
     • ATK:

     • 400

     • DEF:

     • 600


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển một quái thú "Blackwing" "Blackwing - Oroshi the Squall", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Blackwing - Oroshi the Squall" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Oroshi the Squall", you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Blackwing - Oroshi the Squall" once per turn this way. If this card is sent to the GY as a Synchro Material: You can target 1 monster on the field; change that target's battle position.


     UR Rarity
     Black Whirlwind
     UR Rarity
     Black Whirlwind
     Black Whirlwind
     Spell Continuous
     Black Whirlwind
     Cơn lốc đen

      Hiệu ứng (VN):

      Khi một "Blackwing" được Triệu hồi Thường đến sân của bạn: Bạn có thể thêm 1 "Blackwing" từ Deck của bạn lên tay của bạn với ATK ít hơn quái thú đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When a "Blackwing" monster is Normal Summoned to your field: You can add 1 "Blackwing" monster from your Deck to your hand with less ATK than that monster.


      UR Rarity
      Black Whirlwind
      UR Rarity
      Black Whirlwind
      Black Whirlwind
      Spell Continuous
      Black Whirlwind
      Cơn lốc đen

       Hiệu ứng (VN):

       Khi một "Blackwing" được Triệu hồi Thường đến sân của bạn: Bạn có thể thêm 1 "Blackwing" từ Deck của bạn lên tay của bạn với ATK ít hơn quái thú đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When a "Blackwing" monster is Normal Summoned to your field: You can add 1 "Blackwing" monster from your Deck to your hand with less ATK than that monster.


       SR Rarity
       Enemy Controller
       SR Rarity
       Enemy Controller
       Enemy Controller
       Spell Quick
       Enemy Controller
       Điều khiển địch

        Hiệu ứng (VN):

        Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
        ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
        ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


        UR Rarity
        Necrovalley
        UR Rarity
        Necrovalley
        Necrovalley
        Spell Field
        Necrovalley
        Thung lũng lăng mộ

         Hiệu ứng (VN):

         Tất cả "Gravekeeper's" nhận được 500 ATK và DEF. Bài trong Mộ không thể bị loại bỏ. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào có thể di chuyển một lá bài trong Mộ đến một nơi khác. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào làm thay đổi Loại hoặc Thuộc tính trong Mộ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         All "Gravekeeper's" monsters gain 500 ATK and DEF. Cards in the Graveyard cannot be banished. Negate any card effect that would move a card in the Graveyard to a different place. Negate any card effect that changes Types or Attributes in the Graveyard.


         R Rarity
         Black Sonic
         R Rarity
         Black Sonic
         Black Sonic
         Trap Normal
         Black Sonic
         Siêu thanh đen

          Hiệu ứng (VN):

          Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công "Blackwing" mà bạn điều khiển: Loại bỏ tất cả quái thú có Tư thế tấn công ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển. Nếu bạn điều khiển chính xác 3 "Blackwing" (và không có quái thú nào khác), bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When an opponent's monster declares an attack on a "Blackwing" monster you control: Banish all face-up Attack Position monsters your opponent controls. If you control exactly 3 "Blackwing" monsters (and no other monsters), you can activate this card from your hand.


          SR Rarity
          Blackbird Close
          SR Rarity
          Blackbird Close
          Blackbird Close
          Trap Counter
          Blackbird Close
          Blackbird đóng lại

           Hiệu ứng (VN):

           Khi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển kích hoạt hiệu ứng của nó: Bạn có thể gửi 1 "Blackwing" ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó, sau đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Black-Winged Dragon" từ Extra Deck của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú Synchro "Blackwing" "Black-Winged Dragon", bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When a monster your opponent controls activates its effect: You can send 1 face-up "Blackwing" monster you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it, then, you can Special Summon 1 "Black-Winged Dragon" from your Extra Deck. If you control a "Blackwing" Synchro Monster or "Black-Winged Dragon", you can activate this card from your hand.


           SR Rarity
           Blackbird Close
           SR Rarity
           Blackbird Close
           Blackbird Close
           Trap Counter
           Blackbird Close
           Blackbird đóng lại

            Hiệu ứng (VN):

            Khi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển kích hoạt hiệu ứng của nó: Bạn có thể gửi 1 "Blackwing" ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó, sau đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Black-Winged Dragon" từ Extra Deck của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú Synchro "Blackwing" "Black-Winged Dragon", bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When a monster your opponent controls activates its effect: You can send 1 face-up "Blackwing" monster you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it, then, you can Special Summon 1 "Black-Winged Dragon" from your Extra Deck. If you control a "Blackwing" Synchro Monster or "Black-Winged Dragon", you can activate this card from your hand.


            UR Rarity
            Crackdown
            UR Rarity
            Crackdown
            Crackdown
            Trap Continuous
            Crackdown
            Bắt vật lớn

             Hiệu ứng (VN):

             Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
             Phân loại:

             R Rarity
             Wee Witch's Apprentice
             R Rarity
             Wee Witch's Apprentice
             Wee Witch's Apprentice
             DARK
             Wee Witch's Apprentice
             Cô nương phù thủy tập sự
             • ATK:

             • 1400

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Dưới-Trái

             Dưới-Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú DARK
             Tất cả quái thú DARK trên sân được tăng 500 ATK / DEF, tất cả quái thú LIGHT trên sân sẽ mất 400 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú DARK trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Wee Witch's Apprentice" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 DARK monsters All DARK monsters on the field gain 500 ATK/DEF, also all LIGHT monsters on the field lose 400 ATK/DEF. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 DARK monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Wee Witch's Apprentice" once per turn.


             UR Rarity
             Ancient Fairy Dragon
             UR Rarity
             Ancient Fairy Dragon
             Ancient Fairy Dragon
             LIGHT 7
             Ancient Fairy Dragon
             Rồng tiên cổ đại
             • ATK:

             • 2100

             • DEF:

             • 3000


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể phá hủy càng nhiều Bài Phép Môi Trường trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, tăng 1000 LP, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của mình.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your hand. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. Once per turn: You can destroy as many Field Spells on the field as possible, and if you do, gain 1000 LP, then you can add 1 Field Spell from your Deck to your hand.


             R Rarity
             Assault Blackwing - Chidori the Rain Sprinkling
             R Rarity
             Assault Blackwing - Chidori the Rain Sprinkling
             Assault Blackwing - Chidori the Rain Sprinkling
             DARK 7
             Assault Blackwing - Chidori the Rain Sprinkling
             Cánh đen công phá - Chidori rải mưa
             • ATK:

             • 2600

             • DEF:

             • 2000


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng "Blackwing" làm Nguyên liệu, nó sẽ được coi là quái thú Tuner khi ngửa mặt trên sân. Lá bài này nhận được 300 ATK cho mỗi "Blackwing" trong Mộ của bạn. Khi lá bài này bị phá hủy và gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro Loại quái thú có Cánh trong Mộ của mình, ngoại trừ "Assault Blackwing - Chidori the Rain Sprinkling"; Triệu hồi Đặc biệt nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned using a "Blackwing" monster as Material, it is treated as a Tuner monster while face-up on the field. This card gains 300 ATK for each "Blackwing" monster in your Graveyard. When this card is destroyed and sent to the Graveyard: You can target 1 Winged Beast-Type Synchro Monster in your Graveyard, except "Assault Blackwing - Chidori the Rain Sprinkling"; Special Summon it.


             R Rarity
             Assault Blackwing - Raikiri the Rain Shower
             R Rarity
             Assault Blackwing - Raikiri the Rain Shower
             Assault Blackwing - Raikiri the Rain Shower
             DARK 7
             Assault Blackwing - Raikiri the Rain Shower
             Cánh đen công phá - Raikiri mưa rào
             • ATK:

             • 2600

             • DEF:

             • 2000


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng "Blackwing" làm Nguyên liệu, nó sẽ được coi là quái thú Tuner khi ngửa mặt trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu các lá bài mà đối thủ điều khiển, lên đến số lượng "Blackwing" mà bạn điều khiển; phá hủy chúng.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned using a "Blackwing" monster as Material, it is treated as a Tuner monster while face-up on the field. Once per turn: You can target cards your opponent controls, up to the number of other "Blackwing" monsters you control; destroy them.


             R Rarity
             Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe
             R Rarity
             Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe
             Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe
             DARK 7
             Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe
             Cánh đen thuần hoá - Diều hâu đen Joe
             • ATK:

             • 2600

             • DEF:

             • 2000


             Hiệu ứng (VN):

             1 "Blackwing" + 1 hoặc nhiều quái thú "Blackwing"
             Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Beast có Cánh Cấp 5 hoặc lớn hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chỉ chọn mục tiêu vào lá bài này hoặc khi đối thủ của bạn chọn vào lá bài này để tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Blackwing" mà bạn điều khiển đó sẽ là mục tiêu thích hợp; lá bài / hiệu ứng / đòn tấn công đó giờ chọn vào mục tiêu mới. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 "Blackwing" Tuner + 1 or more non-Tuner "Blackwing" monsters You can target 1 Level 5 or higher Winged Beast-Type monster in your Graveyard; Special Summon it. During either player's turn, when your opponent activates a card or effect that targets only this card, or when your opponent targets this card for an attack: You can target 1 other "Blackwing" monster you control that would be an appropriate target; that card/effect/attack now targets the new target. You can only use each effect of "Blackwing Tamer - Obsidian Hawk Joe" once per turn.


             SR Rarity
             Void Ogre Dragon
             SR Rarity
             Void Ogre Dragon
             Void Ogre Dragon
             DARK 8
             Void Ogre Dragon
             Rồng quỷ luyện ngục Dragoon
             • ATK:

             • 3000

             • DEF:

             • 3000


             Hiệu ứng (VN):

             1 DARK Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
             Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Lá bài Phép / Bẫy trong khi bạn không có lá bài nào trong tay: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và phá hủy nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 DARK Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a Spell/Trap Card while you have no cards in your hand: You can negate the activation and destroy it.


             SR Rarity
             Evilswarm Nightmare
             SR Rarity
             Evilswarm Nightmare
             Evilswarm Nightmare
             DARK
             Evilswarm Nightmare
             Vai-rớt Nightmare
             • ATK:

             • 950

             • DEF:

             • 1950


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú DARK Cấp 4
             Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.


             SR Rarity
             Number 70: Malevolent Sin
             SR Rarity
             Number 70: Malevolent Sin
             Number 70: Malevolent Sin
             DARK
             Number 70: Malevolent Sin
             Con số 70: Tội ác tử thần
             • ATK:

             • 2400

             • DEF:

             • 1200


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 4
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.             Deck của BLACKWINGS trong DUEL LINKS