Thông tin tổng quan của Buster Blader

Nhìn chung

Bộ bài Buster Blader tập trung vào việc cố gắng gọi ra Buster Blader càng sớm càng tốt. The Dragon Destroyer Swordsman cùng với DNA Surgery để khóa đối thủ của bạn khỏi các hiệu ứng và đòn tấn công của quái vật. Một lá bài quan trọng khác bao gồm Buster Whelp of the Destruction Swordsman để tìm kiếm Destruction Swordsman Fusion, thậm chí có thể tiêu diệt quái vật của đối thủ khi DNA Surgery kết thúc. Đây là 1 archetype dùng để đặc trị những đối với những deck hệ Rồng nói chung.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Buster Blader
UR Rarity
Buster Blader
UR Rarity
Buster Blader
EARTH 7
Buster Blader
Phá Kiếm Sĩ(đây cũng có thể coi là tên riêng hoặc biệt danh)
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú Rồng mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc ở trong Mộ của chúng.


Hiệu ứng gốc (EN):

Gains 500 ATK for each Dragon monster your opponent controls or is in their GY.

SR Rarity
Buster Blader, the Destruction Swordmaster
SR Rarity
Buster Blader, the Destruction Swordmaster
SR Rarity
Buster Blader, the Destruction Swordmaster
EARTH 7
Buster Blader, the Destruction Swordmaster
Người cầm kiếm huỷ diệt, Phá Kiếm Sĩ
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Buster Blader" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu (các) quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị phá huỷ đó; trang bị nó vào lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 Lá bài quái thú mà bạn điều khiển được trang bị trên lá bài này đến Mộ; phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có cùng Loại với quái thú đó được gửi đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Buster Blader" while it is on the field or in the Graveyard. If a monster(s) your opponent controls is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 of those destroyed monsters; equip it to this card. Once per turn: You can send 1 Monster Card you control that is equipped to this card to the Graveyard; destroy all monsters your opponent controls with the same Type as that monster sent to the Graveyard.

UR Rarity
Buster Whelp of the Destruction Swordsman
UR Rarity
Buster Whelp of the Destruction Swordsman
UR Rarity
Buster Whelp of the Destruction Swordsman
LIGHT 1
Buster Whelp of the Destruction Swordsman
Rồng con của người cầm kiếm huỷ diệt
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Destruction Sword" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Buster Whelp of the Destruction Swordsman". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Buster Whelp of the Destruction Swordsman" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
● Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Buster Blader" từ tay hoặc Mộ của bạn.
● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn điều khiển "Buster Blader": Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Destruction Sword" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Destruction Sword" card from your Deck to your hand, except "Buster Whelp of the Destruction Swordsman". You can only use 1 of the following effects of "Buster Whelp of the Destruction Swordsman" per turn, and only once that turn. ● You can Tribute this card; Special Summon 1 "Buster Blader" from your hand or Graveyard. ● If this card is in your Graveyard and you control "Buster Blader": You can discard 1 "Destruction Sword" card; Special Summon this card.

UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.

  SR Rarity
  Destruction Swordsman Fusion
  SR Rarity
  Destruction Swordsman Fusion
  SR Rarity
  Destruction Swordsman Fusion
  Spell Quick
  Destruction Swordsman Fusion
  Dung hợp người cầm kiếm huỷ diệt

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion liệt kê "Buster Blader" làm Nguyên liệu từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay bạn hoặc một trong hai bên của sân làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá từ tay mình vào Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Destruction Swordsman Fusion" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Fusion Summon 1 Fusion Monster that lists "Buster Blader" as Material from your Extra Deck, using monsters from your hand or either side of the field as Fusion Materials. If this card is in your Graveyard: You can send 1 card from your hand to the Graveyard; add this card to your hand. You can only use each effect of "Destruction Swordsman Fusion" once per turn.

   N Rarity
   Karma of the Destruction Swordsman
   N Rarity
   Karma of the Destruction Swordsman
   N Rarity
   Karma of the Destruction Swordsman
   Spell Quick
   Karma of the Destruction Swordsman
   Nghiệp của người cầm kiếm huỷ diệt

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu tối đa 3 quái thú cùng Loại trong Mộ của đối thủ; loại bỏ chúng, và nếu bạn làm điều đó, 1 "Buster Blader" hoặc 1 quái thú "Destruction Sword" mà bạn điều khiển sẽ nhận được 500 ATK và DEF cho mỗi quái thú bị loại bỏ đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Destruction Sword" thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Karma of the Destruction Swordsman" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target up to 3 monsters of the same Type in your opponent's Graveyard; banish them, and if you do, 1 "Buster Blader" monster or 1 "Destruction Sword" monster you control gains 500 ATK and DEF for each of those banished monsters, until the end of this turn. If this card is in your Graveyard: You can discard 1 "Destruction Sword" card; add this card to your hand. You can only use each effect of "Karma of the Destruction Swordsman" once per turn.

    UR Rarity
    Destruction Sword Memories
    UR Rarity
    Destruction Sword Memories
    UR Rarity
    Destruction Sword Memories
    Trap Normal
    Destruction Sword Memories
    Kí ức kiếm hủy diệt

     Hiệu ứng (VN):

     Bỏ 1 lá bài "Destruction Sword" Triệu hồi Đặc biệt 1 "Buster Blader" từ Deck. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Fusion 1 "Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi Mộ của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Discard 1 "Destruction Sword" card; Special Summon 1 "Buster Blader" monster from the Deck. You can banish this card from your Graveyard; Fusion Summon 1 "Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman" from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your Graveyard.

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     UR Rarity
     Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
     UR Rarity
     Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
     UR Rarity
     Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
     LIGHT 8
     Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
     Kẻ hủy diệt rồng, Phá Kiếm Sĩ
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 2500


     Hiệu ứng (VN):

     1 "Buster Blader" + 1 quái thú rồng
     Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp. Lá bài này nhận được 1000 ATK và DEF cho mỗi quái thú rồng mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc đang ở trong Mộ của chúng. Thay đổi tất cả quái thú rồng mà đối thủ của bạn điều khiển thành Tư thế Phòng thủ, cũng như các quái thú rồng mà đối thủ của bạn sở hữu không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 "Buster Blader" + 1 Dragon-Type monster Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. This card cannot attack directly. This card gains 1000 ATK and DEF for each Dragon-Type monster your opponent controls or is in their Graveyard. Change all Dragon-Type monsters your opponent controls to Defense Position, also Dragon-Type monsters in your opponent's possession cannot activate their effects. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.

     UR Rarity
     Linkuriboh
     UR Rarity
     Linkuriboh
     UR Rarity
     Linkuriboh
     DARK
     Linkuriboh
     Kuriboh liên kết
     • ATK:

     • 300

     • LINK-1

     Mũi tên Link:

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú Cấp 1
     Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.

     SR Rarity
     Buster Dragon
     SR Rarity
     Buster Dragon
     SR Rarity
     Buster Dragon
     DARK 8
     Buster Dragon
     Rồng huỷ diệt
     • ATK:

     • 1200

     • DEF:

     • 2800


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
     Tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển đều trở thành quái thú rồng. Một lần mỗi lượt, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Buster Blader" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Buster Blader" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 "Buster Blader" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Destruction Sword" từ Mộ của bạn (đây là Hiệu ứng nhanh).


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters All monsters your opponent controls become Dragon-Type. Once per turn, if you do not control a "Buster Blader" monster: You can target 1 "Buster Blader" in your Graveyard; Special Summon it. Once per turn, during your opponent's turn: You can target 1 "Buster Blader" monster you control; equip it with 1 "Destruction Sword" monster from your Graveyard (this is a Quick Effect).

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     Draw Sense: Low-Level: 50%
     Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.

     Draw Sense: Low-Level: 50%
     Draw Sense: LIGHT: 50%
     Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
     Draw Sense: LIGHT: 50%
     Draw Sense: LIGHT
     Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
     Draw Sense: LIGHT

     Cần 20 UR

     UR Rarity
     Buster Blader1 card
     UR Rarity
     Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman3 card
     UR Rarity
     Linkuriboh1 card
     UR Rarity
     Draco Berserker of the Tenyi1 card
     UR Rarity
     Buster Whelp of the Destruction Swordsman3 card
     UR Rarity
     Dingirsu, the Orcust of the Evening Star1 card
     UR Rarity
     Book of Moon3 card
     UR Rarity
     Pot of Duality1 card
     UR Rarity
     Crackdown3 card
     UR Rarity
     Destruction Sword Memories3 card

     Main: 20 Extra: 8

     UR Rarity
     Buster Blader
     UR Rarity
     Buster Blader
     Buster Blader
     EARTH 7
     Buster Blader
     Phá Kiếm Sĩ(đây cũng có thể coi là tên riêng hoặc biệt danh)
     • ATK:

     • 2600

     • DEF:

     • 2300


     Hiệu ứng (VN):

     Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú Rồng mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc ở trong Mộ của chúng.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Gains 500 ATK for each Dragon monster your opponent controls or is in their GY.


     SR Rarity
     Buster Blader, the Destruction Swordmaster
     SR Rarity
     Buster Blader, the Destruction Swordmaster
     Buster Blader, the Destruction Swordmaster
     EARTH 7
     Buster Blader, the Destruction Swordmaster
     Người cầm kiếm huỷ diệt, Phá Kiếm Sĩ
     • ATK:

     • 2600

     • DEF:

     • 2300


     Hiệu ứng (VN):

     Tên của lá bài này trở thành "Buster Blader" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu (các) quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị phá huỷ đó; trang bị nó vào lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 Lá bài quái thú mà bạn điều khiển được trang bị trên lá bài này đến Mộ; phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có cùng Loại với quái thú đó được gửi đến Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     This card's name becomes "Buster Blader" while it is on the field or in the Graveyard. If a monster(s) your opponent controls is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 of those destroyed monsters; equip it to this card. Once per turn: You can send 1 Monster Card you control that is equipped to this card to the Graveyard; destroy all monsters your opponent controls with the same Type as that monster sent to the Graveyard.


     SR Rarity
     Buster Blader, the Destruction Swordmaster
     SR Rarity
     Buster Blader, the Destruction Swordmaster
     Buster Blader, the Destruction Swordmaster
     EARTH 7
     Buster Blader, the Destruction Swordmaster
     Người cầm kiếm huỷ diệt, Phá Kiếm Sĩ
     • ATK:

     • 2600

     • DEF:

     • 2300


     Hiệu ứng (VN):

     Tên của lá bài này trở thành "Buster Blader" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu (các) quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị phá huỷ đó; trang bị nó vào lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 Lá bài quái thú mà bạn điều khiển được trang bị trên lá bài này đến Mộ; phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có cùng Loại với quái thú đó được gửi đến Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     This card's name becomes "Buster Blader" while it is on the field or in the Graveyard. If a monster(s) your opponent controls is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 of those destroyed monsters; equip it to this card. Once per turn: You can send 1 Monster Card you control that is equipped to this card to the Graveyard; destroy all monsters your opponent controls with the same Type as that monster sent to the Graveyard.


     SR Rarity
     Kiteroid
     SR Rarity
     Kiteroid
     Kiteroid
     WIND 1
     Kiteroid
     • ATK:

     • 200

     • DEF:

     • 400


     Hiệu ứng (VN):

     Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


     SR Rarity
     Kiteroid
     SR Rarity
     Kiteroid
     Kiteroid
     WIND 1
     Kiteroid
     • ATK:

     • 200

     • DEF:

     • 400


     Hiệu ứng (VN):

     Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


     UR Rarity
     Buster Whelp of the Destruction Swordsman
     UR Rarity
     Buster Whelp of the Destruction Swordsman
     Buster Whelp of the Destruction Swordsman
     LIGHT 1
     Buster Whelp of the Destruction Swordsman
     Rồng con của người cầm kiếm huỷ diệt
     • ATK:

     • 400

     • DEF:

     • 300


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Destruction Sword" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Buster Whelp of the Destruction Swordsman". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Buster Whelp of the Destruction Swordsman" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
     ● Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Buster Blader" từ tay hoặc Mộ của bạn.
     ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn điều khiển "Buster Blader": Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Destruction Sword" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Destruction Sword" card from your Deck to your hand, except "Buster Whelp of the Destruction Swordsman". You can only use 1 of the following effects of "Buster Whelp of the Destruction Swordsman" per turn, and only once that turn. ● You can Tribute this card; Special Summon 1 "Buster Blader" from your hand or Graveyard. ● If this card is in your Graveyard and you control "Buster Blader": You can discard 1 "Destruction Sword" card; Special Summon this card.


     UR Rarity
     Buster Whelp of the Destruction Swordsman
     UR Rarity
     Buster Whelp of the Destruction Swordsman
     Buster Whelp of the Destruction Swordsman
     LIGHT 1
     Buster Whelp of the Destruction Swordsman
     Rồng con của người cầm kiếm huỷ diệt
     • ATK:

     • 400

     • DEF:

     • 300


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Destruction Sword" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Buster Whelp of the Destruction Swordsman". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Buster Whelp of the Destruction Swordsman" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
     ● Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Buster Blader" từ tay hoặc Mộ của bạn.
     ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn điều khiển "Buster Blader": Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Destruction Sword" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Destruction Sword" card from your Deck to your hand, except "Buster Whelp of the Destruction Swordsman". You can only use 1 of the following effects of "Buster Whelp of the Destruction Swordsman" per turn, and only once that turn. ● You can Tribute this card; Special Summon 1 "Buster Blader" from your hand or Graveyard. ● If this card is in your Graveyard and you control "Buster Blader": You can discard 1 "Destruction Sword" card; Special Summon this card.


     UR Rarity
     Buster Whelp of the Destruction Swordsman
     UR Rarity
     Buster Whelp of the Destruction Swordsman
     Buster Whelp of the Destruction Swordsman
     LIGHT 1
     Buster Whelp of the Destruction Swordsman
     Rồng con của người cầm kiếm huỷ diệt
     • ATK:

     • 400

     • DEF:

     • 300


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Destruction Sword" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Buster Whelp of the Destruction Swordsman". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Buster Whelp of the Destruction Swordsman" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
     ● Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Buster Blader" từ tay hoặc Mộ của bạn.
     ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn điều khiển "Buster Blader": Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Destruction Sword" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Destruction Sword" card from your Deck to your hand, except "Buster Whelp of the Destruction Swordsman". You can only use 1 of the following effects of "Buster Whelp of the Destruction Swordsman" per turn, and only once that turn. ● You can Tribute this card; Special Summon 1 "Buster Blader" from your hand or Graveyard. ● If this card is in your Graveyard and you control "Buster Blader": You can discard 1 "Destruction Sword" card; Special Summon this card.


     UR Rarity
     Book of Moon
     UR Rarity
     Book of Moon
     Book of Moon
     Spell Quick
     Book of Moon
     Sách mặt trăng

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


      UR Rarity
      Book of Moon
      UR Rarity
      Book of Moon
      Book of Moon
      Spell Quick
      Book of Moon
      Sách mặt trăng

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


       UR Rarity
       Book of Moon
       UR Rarity
       Book of Moon
       Book of Moon
       Spell Quick
       Book of Moon
       Sách mặt trăng

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


        SR Rarity
        Destruction Swordsman Fusion
        SR Rarity
        Destruction Swordsman Fusion
        Destruction Swordsman Fusion
        Spell Quick
        Destruction Swordsman Fusion
        Dung hợp người cầm kiếm huỷ diệt

         Hiệu ứng (VN):

         Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion liệt kê "Buster Blader" làm Nguyên liệu từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay bạn hoặc một trong hai bên của sân làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá từ tay mình vào Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Destruction Swordsman Fusion" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Fusion Summon 1 Fusion Monster that lists "Buster Blader" as Material from your Extra Deck, using monsters from your hand or either side of the field as Fusion Materials. If this card is in your Graveyard: You can send 1 card from your hand to the Graveyard; add this card to your hand. You can only use each effect of "Destruction Swordsman Fusion" once per turn.


         N Rarity
         Karma of the Destruction Swordsman
         N Rarity
         Karma of the Destruction Swordsman
         Karma of the Destruction Swordsman
         Spell Quick
         Karma of the Destruction Swordsman
         Nghiệp của người cầm kiếm huỷ diệt

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu tối đa 3 quái thú cùng Loại trong Mộ của đối thủ; loại bỏ chúng, và nếu bạn làm điều đó, 1 "Buster Blader" hoặc 1 quái thú "Destruction Sword" mà bạn điều khiển sẽ nhận được 500 ATK và DEF cho mỗi quái thú bị loại bỏ đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Destruction Sword" thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Karma of the Destruction Swordsman" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target up to 3 monsters of the same Type in your opponent's Graveyard; banish them, and if you do, 1 "Buster Blader" monster or 1 "Destruction Sword" monster you control gains 500 ATK and DEF for each of those banished monsters, until the end of this turn. If this card is in your Graveyard: You can discard 1 "Destruction Sword" card; add this card to your hand. You can only use each effect of "Karma of the Destruction Swordsman" once per turn.


          UR Rarity
          Pot of Duality
          UR Rarity
          Pot of Duality
          Pot of Duality
          Spell Normal
          Pot of Duality
          Hũ nhường tham

           Hiệu ứng (VN):

           Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
           Phân loại:

           UR Rarity
           Crackdown
           UR Rarity
           Crackdown
           Crackdown
           Trap Continuous
           Crackdown
           Bắt vật lớn

            Hiệu ứng (VN):

            Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
            Phân loại:

            UR Rarity
            Crackdown
            UR Rarity
            Crackdown
            Crackdown
            Trap Continuous
            Crackdown
            Bắt vật lớn

             Hiệu ứng (VN):

             Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
             Phân loại:

             UR Rarity
             Crackdown
             UR Rarity
             Crackdown
             Crackdown
             Trap Continuous
             Crackdown
             Bắt vật lớn

              Hiệu ứng (VN):

              Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
              Phân loại:

              UR Rarity
              Destruction Sword Memories
              UR Rarity
              Destruction Sword Memories
              Destruction Sword Memories
              Trap Normal
              Destruction Sword Memories
              Kí ức kiếm hủy diệt

               Hiệu ứng (VN):

               Bỏ 1 lá bài "Destruction Sword" Triệu hồi Đặc biệt 1 "Buster Blader" từ Deck. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Fusion 1 "Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi Mộ của bạn.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Discard 1 "Destruction Sword" card; Special Summon 1 "Buster Blader" monster from the Deck. You can banish this card from your Graveyard; Fusion Summon 1 "Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman" from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your Graveyard.


               UR Rarity
               Destruction Sword Memories
               UR Rarity
               Destruction Sword Memories
               Destruction Sword Memories
               Trap Normal
               Destruction Sword Memories
               Kí ức kiếm hủy diệt

                Hiệu ứng (VN):

                Bỏ 1 lá bài "Destruction Sword" Triệu hồi Đặc biệt 1 "Buster Blader" từ Deck. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Fusion 1 "Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi Mộ của bạn.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Discard 1 "Destruction Sword" card; Special Summon 1 "Buster Blader" monster from the Deck. You can banish this card from your Graveyard; Fusion Summon 1 "Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman" from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your Graveyard.


                UR Rarity
                Destruction Sword Memories
                UR Rarity
                Destruction Sword Memories
                Destruction Sword Memories
                Trap Normal
                Destruction Sword Memories
                Kí ức kiếm hủy diệt

                 Hiệu ứng (VN):

                 Bỏ 1 lá bài "Destruction Sword" Triệu hồi Đặc biệt 1 "Buster Blader" từ Deck. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Fusion 1 "Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi Mộ của bạn.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Discard 1 "Destruction Sword" card; Special Summon 1 "Buster Blader" monster from the Deck. You can banish this card from your Graveyard; Fusion Summon 1 "Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman" from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your Graveyard.


                 UR Rarity
                 Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
                 UR Rarity
                 Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
                 Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
                 LIGHT 8
                 Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
                 Kẻ hủy diệt rồng, Phá Kiếm Sĩ
                 • ATK:

                 • 2800

                 • DEF:

                 • 2500


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 "Buster Blader" + 1 quái thú rồng
                 Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp. Lá bài này nhận được 1000 ATK và DEF cho mỗi quái thú rồng mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc đang ở trong Mộ của chúng. Thay đổi tất cả quái thú rồng mà đối thủ của bạn điều khiển thành Tư thế Phòng thủ, cũng như các quái thú rồng mà đối thủ của bạn sở hữu không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 "Buster Blader" + 1 Dragon-Type monster Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. This card cannot attack directly. This card gains 1000 ATK and DEF for each Dragon-Type monster your opponent controls or is in their Graveyard. Change all Dragon-Type monsters your opponent controls to Defense Position, also Dragon-Type monsters in your opponent's possession cannot activate their effects. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


                 UR Rarity
                 Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
                 UR Rarity
                 Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
                 Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
                 LIGHT 8
                 Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
                 Kẻ hủy diệt rồng, Phá Kiếm Sĩ
                 • ATK:

                 • 2800

                 • DEF:

                 • 2500


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 "Buster Blader" + 1 quái thú rồng
                 Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp. Lá bài này nhận được 1000 ATK và DEF cho mỗi quái thú rồng mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc đang ở trong Mộ của chúng. Thay đổi tất cả quái thú rồng mà đối thủ của bạn điều khiển thành Tư thế Phòng thủ, cũng như các quái thú rồng mà đối thủ của bạn sở hữu không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 "Buster Blader" + 1 Dragon-Type monster Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. This card cannot attack directly. This card gains 1000 ATK and DEF for each Dragon-Type monster your opponent controls or is in their Graveyard. Change all Dragon-Type monsters your opponent controls to Defense Position, also Dragon-Type monsters in your opponent's possession cannot activate their effects. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


                 UR Rarity
                 Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
                 UR Rarity
                 Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
                 Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
                 LIGHT 8
                 Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
                 Kẻ hủy diệt rồng, Phá Kiếm Sĩ
                 • ATK:

                 • 2800

                 • DEF:

                 • 2500


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 "Buster Blader" + 1 quái thú rồng
                 Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp. Lá bài này nhận được 1000 ATK và DEF cho mỗi quái thú rồng mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc đang ở trong Mộ của chúng. Thay đổi tất cả quái thú rồng mà đối thủ của bạn điều khiển thành Tư thế Phòng thủ, cũng như các quái thú rồng mà đối thủ của bạn sở hữu không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 "Buster Blader" + 1 Dragon-Type monster Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. This card cannot attack directly. This card gains 1000 ATK and DEF for each Dragon-Type monster your opponent controls or is in their Graveyard. Change all Dragon-Type monsters your opponent controls to Defense Position, also Dragon-Type monsters in your opponent's possession cannot activate their effects. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


                 SR Rarity
                 Knightmare Phoenix
                 SR Rarity
                 Knightmare Phoenix
                 Knightmare Phoenix
                 FIRE
                 Knightmare Phoenix
                 Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                 • ATK:

                 • 1900

                 • LINK-2

                 Mũi tên Link:

                 Trên

                 Phải


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú có tên khác nhau
                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                 UR Rarity
                 Linkuriboh
                 UR Rarity
                 Linkuriboh
                 Linkuriboh
                 DARK
                 Linkuriboh
                 Kuriboh liên kết
                 • ATK:

                 • 300

                 • LINK-1

                 Mũi tên Link:

                 Dưới


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 quái thú Cấp 1
                 Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


                 SR Rarity
                 Buster Dragon
                 SR Rarity
                 Buster Dragon
                 Buster Dragon
                 DARK 8
                 Buster Dragon
                 Rồng huỷ diệt
                 • ATK:

                 • 1200

                 • DEF:

                 • 2800


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                 Tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển đều trở thành quái thú rồng. Một lần mỗi lượt, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Buster Blader" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Buster Blader" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 "Buster Blader" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Destruction Sword" từ Mộ của bạn (đây là Hiệu ứng nhanh).


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters All monsters your opponent controls become Dragon-Type. Once per turn, if you do not control a "Buster Blader" monster: You can target 1 "Buster Blader" in your Graveyard; Special Summon it. Once per turn, during your opponent's turn: You can target 1 "Buster Blader" monster you control; equip it with 1 "Destruction Sword" monster from your Graveyard (this is a Quick Effect).


                 UR Rarity
                 Draco Berserker of the Tenyi
                 UR Rarity
                 Draco Berserker of the Tenyi
                 Draco Berserker of the Tenyi
                 DARK 8
                 Draco Berserker of the Tenyi
                 Thiên uy long quỷ thần
                 • ATK:

                 • 3000

                 • DEF:

                 • 0


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                 Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ nó. Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú Hiệu ứng trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ, nó cũng có thể thực hiện lần tấn công thứ hai lên quái thú trong Battle Phase này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Draco Berserker of the Tenyi" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When your opponent activates a monster's effect (Quick Effect): You can banish it. If this attacking card destroys an Effect Monster by battle and sends it to the GY: This card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK, also it can make a second attack on a monster during this Battle Phase. You can only use each effect of "Draco Berserker of the Tenyi" once per turn.


                 UR Rarity
                 Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                 UR Rarity
                 Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                 Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                 DARK
                 Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                 Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
                 • ATK:

                 • 2600

                 • DEF:

                 • 2100


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 8
                 Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                 ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
                 ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.                 Deck của BUSTER BLADER trong DUEL LINKS