Thông tin tổng quan của Heros

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Destiny HERO - Malicious
SR Rarity
Destiny HERO - Malicious
SR Rarity
Destiny HERO - Malicious
DARK 6
Destiny HERO - Malicious
Anh hùng định mệnh - Quỷ quái
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Destiny HERO - Malicious" từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Destiny HERO - Malicious" from your Deck.

SR Rarity
Elemental HERO Liquid Soldier
SR Rarity
Elemental HERO Liquid Soldier
SR Rarity
Elemental HERO Liquid Soldier
WATER 4
Elemental HERO Liquid Soldier
Anh hùng nguyên tố chất lỏng
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "HERO" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Elemental HERO Liquid Soldier"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được dùng làm Nguyên liệu Fusion cho quái thú "HERO" và được gửi đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Bạn có thể rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Elemental HERO Liquid Soldier" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "HERO" monster in your GY, except "Elemental HERO Liquid Soldier"; Special Summon it. If this card is used as Fusion Material for a "HERO" monster, and sent to the GY or banished: You can draw 2 cards, then discard 1 card. You can only use 1 "Elemental HERO Liquid Soldier" effect per turn, and only once that turn.

UR Rarity
Elemental HERO Stratos
UR Rarity
Elemental HERO Stratos
UR Rarity
Elemental HERO Stratos
WIND 4
Elemental HERO Stratos
Anh hùng nguyên tố Stratos
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
● Phá huỷ (các) Phép / Bẫy trên sân, tối đa số bằng số quái thú "HERO" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này.
● Thêm 1 quái thú "HERO" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. ● Destroy Spells/Traps on the field, up to the number of "HERO" monsters you control, except this card. ● Add 1 "HERO" monster from your Deck to your hand.

UR Rarity
Vision HERO Faris
UR Rarity
Vision HERO Faris
UR Rarity
Vision HERO Faris
DARK 5
Vision HERO Faris
Anh hùng tầm nhìn Faris
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "HERO" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể đặt 1 "Vision HERO" từ Deck của mình, ngoại trừ "Vision HERO Faris", trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn dưới dạng Bẫy liên tục ngửa, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "HERO" Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vision HERO Faris" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 other "HERO" monster; Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can place 1 "Vision HERO" monster from your Deck, except "Vision HERO Faris", in your Spell & Trap Zone as a face-up Continuous Trap, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except "HERO" monsters. You can only use each effect of "Vision HERO Faris" once per turn.

SR Rarity
Vision HERO Increase
SR Rarity
Vision HERO Increase
SR Rarity
Vision HERO Increase
DARK 3
Vision HERO Increase
Anh hùng tầm nhìn Tăng Cường
 • ATK:

 • 900

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn nhận sát thương trong chiến đấu hoặc gây hiệu ứng trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể đặt lá bài này từ Mộ của bạn trong Vùng Phép & Bẫy của bạn như một Bẫy liên tục ngửa. Trong Main Phase, nếu lá bài này được coi là Bẫy liên tục: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "HERO" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Vùng bài Phép & Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vision HERO" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vision HERO Increase" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you take battle or effect damage while this card is in your GY: You can place this card from your GY in your Spell & Trap Zone as a face-up Continuous Trap. During the Main Phase, if this card is treated as a Continuous Trap: You can Tribute 1 "HERO" monster; Special Summon this card. If this card is Special Summoned from the Spell & Trap Zone: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Vision HERO" monster from your Deck. You can only use each effect of "Vision HERO Increase" once per turn.

R Rarity
Vision HERO Vyon
R Rarity
Vision HERO Vyon
R Rarity
Vision HERO Vyon
DARK 4
Vision HERO Vyon
Anh hùng tầm nhìn Vyon
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 quái thú "HERO" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vision HERO Vyon" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú "HERO" khỏi Mộ của bạn; thêm 1 "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "HERO" monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Vision HERO Vyon" once per turn. Once per turn: You can banish 1 "HERO" monster from your GY; add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand.

UR Rarity
Forbidden Droplet
UR Rarity
Forbidden Droplet
UR Rarity
Forbidden Droplet
Spell Quick
Forbidden Droplet
Giọt thánh bị cấm

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.  Phân loại:

  SR Rarity
  Fusion Substitute
  SR Rarity
  Fusion Substitute
  SR Rarity
  Fusion Substitute
  Spell Normal
  Fusion Substitute
  Dung hợp thay thế

   Hiệu ứng (VN):

   (Tên của lá bài này luôn được coi là "Polymerization".)
   Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng những quái thú bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion trong Mộ của bạn; trả nó vào Extra Deck, sau đó rút 1 lá.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   (This card's name is always treated as "Polymerization".) Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control as Fusion Material. You can banish this card from your GY, then target 1 Fusion Monster in your GY; return it to the Extra Deck, then draw 1 card.

   UR Rarity
   Miracle Fusion
   UR Rarity
   Miracle Fusion
   UR Rarity
   Miracle Fusion
   Spell Normal
   Miracle Fusion
   Kết hợp thần kỳ

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Fusion 1 "Elemental HERO" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên nó khỏi sân của bạn hoặc Mộ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Fusion Summon 1 "Elemental HERO" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or your GY.

    UR Rarity
    Polymerization
    UR Rarity
    Polymerization
    UR Rarity
    Polymerization
    Spell Normal
    Polymerization
    Dung hợp

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.

     UR Rarity
     Reinforcement of the Army
     UR Rarity
     Reinforcement of the Army
     UR Rarity
     Reinforcement of the Army
     Spell Normal
     Reinforcement of the Army
     Quân tiếp viện

      Hiệu ứng (VN):

      Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.

      Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

      UR Rarity
      Elemental HERO Great Tornado
      UR Rarity
      Elemental HERO Great Tornado
      UR Rarity
      Elemental HERO Great Tornado
      WIND 8
      Elemental HERO Great Tornado
      Anh hùng nguyên tố bão lớn
      • ATK:

      • 2800

      • DEF:

      • 2200


      Hiệu ứng (VN):

      1 "Elemental HERO" + 1 quái thú GIÓ
      Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Giảm một nửa ATK và DEF của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 "Elemental HERO" monster + 1 WIND monster Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. If this card is Fusion Summoned: Halve the ATK and DEF of all face-up monsters your opponent currently controls.

      UR Rarity
      Elemental HERO Sunrise
      UR Rarity
      Elemental HERO Sunrise
      UR Rarity
      Elemental HERO Sunrise
      LIGHT 7
      Elemental HERO Sunrise
      Anh hùng nguyên tố của bình minh
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      2 "HERO" với các thuộc tính khác nhau
      Phải được Triệu hồi Fusion. Quái thú bạn điều khiển nhận được 200 ATK cho mỗi Thuộc tính khác nhau mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Elemental HERO Sunrise" một lần mỗi lượt.
      ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Miracle Fusion" từ Deck của mình lên tay của bạn.
      ● Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến một "HERO" mà bạn điều khiển: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 "HERO" monsters with different Attributes Must be Fusion Summoned. Monsters you control gain 200 ATK for each different Attribute you control. You can only use each of the following effects of "Elemental HERO Sunrise" once per turn. ● If this card is Special Summoned: You can add 1 "Miracle Fusion" from your Deck to your hand. ● When an attack is declared involving another "HERO" monster you control: You can target 1 card on the field; destroy it.

      UR Rarity
      Elemental HERO The Shining
      UR Rarity
      Elemental HERO The Shining
      UR Rarity
      Elemental HERO The Shining
      LIGHT 8
      Elemental HERO The Shining
      Anh hùng nguyên tố luồng sáng
      • ATK:

      • 2600

      • DEF:

      • 2100


      Hiệu ứng (VN):

      1 "Elemental HERO" + 1 quái thú ÁNH SÁNG
      Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này nhận được 300 ATK cho mỗi quái thú "Elemental HERO" Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 trong số các quái thú "Elemental HERO" thêm các mục tiêu đó lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 "Elemental HERO" monster + 1 LIGHT monster Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. This card gains 300 ATK for each of your banished "Elemental HERO" monsters. When this card is sent from the field to the Graveyard: You can target up to 2 of your banished "Elemental HERO" monsters; add those targets to your hand.

      R Rarity
      Vision HERO Trinity
      R Rarity
      Vision HERO Trinity
      R Rarity
      Vision HERO Trinity
      DARK 8
      Vision HERO Trinity
      Anh hùng tầm nhìn Ba Thể
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      3 quái thú "HERO"
      Sau khi lá bài này được Triệu hồi Fusion, trong phần còn lại của lượt này, ATK của lá bài này sẽ tăng gấp đôi ATK ban đầu của nó. Lá bài được Triệu hồi Fusion này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai và thứ ba trong mỗi Battle Phase. Không thể tấn công trực tiếp.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      3 "HERO" monsters After this card is Fusion Summoned, for the rest of this turn, this card's ATK becomes double its original ATK. This Fusion Summoned card can make a second and third attack during each Battle Phase. Cannot attack directly.

      SR Rarity
      Xtra HERO Wonder Driver
      SR Rarity
      Xtra HERO Wonder Driver
      SR Rarity
      Xtra HERO Wonder Driver
      LIGHT
      Xtra HERO Wonder Driver
      Anh hùng đặc biệt Người Lái Thần Kỳ
      • ATK:

      • 1900

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trên

      Dưới


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú "HERO"
      Nếu quái thú "HERO" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến khu vực của bạn, lá bài này sẽ chỉ đến: Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép "Polymerization" , 1 Lá bài Phép "Fusion" hoặc 1 Ma pháp Tức thời "Change" trong Mộ của bạn; Úp mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng này của "Xtra HERO Wonder Driver" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu và được gửi đến Mộ, hoặc nếu lá bài này bạn sở hữu bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "HERO" từ tay bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 "HERO" monsters If a "HERO" monster is Normal or Special Summoned to your zone this card points to: Target 1 "Polymerization" Spell Card, 1 "Fusion" Spell Card, or 1 "Change" Quick-Play Spell Card in your GY; Set that target. You can only activate this effect of "Xtra HERO Wonder Driver" once per turn. If this card is destroyed by battle and sent to the GY, or if this card in your possession is destroyed by an opponent's card effect and sent to your GY: Special Summon 1 "HERO" monster from your hand.

      Các Skill được sử dụng hàng đầu

      Wounded Hero
      Chơi 1 quái thú 'Elemental HERO' từ Bộ bài của bạn ở Vị trí tấn công với ATK bằng hoặc thấp hơn tổng sát thương của trận chiến và hiệu ứng mà bạn đã nhận cho đến nay trong Trận đấu đang diễn ra. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
      Wounded Hero

      Cần 21 UR

      UR Rarity
      Elemental HERO Stratos3 card
      UR Rarity
      Vision HERO Faris3 card
      UR Rarity
      Elemental HERO Great Tornado1 card
      UR Rarity
      Elemental HERO Sunrise3 card
      UR Rarity
      Elemental HERO The Shining1 card
      UR Rarity
      Book of Moon3 card
      UR Rarity
      Forbidden Lance2 card
      UR Rarity
      Miracle Fusion3 card
      UR Rarity
      Polymerization1 card
      UR Rarity
      Super Polymerization1 card

      Main: 24 Extra: 8

      SR Rarity
      Elemental HERO Liquid Soldier
      SR Rarity
      Elemental HERO Liquid Soldier
      Elemental HERO Liquid Soldier
      WATER 4
      Elemental HERO Liquid Soldier
      Anh hùng nguyên tố chất lỏng
      • ATK:

      • 1400

      • DEF:

      • 1300


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "HERO" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Elemental HERO Liquid Soldier"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được dùng làm Nguyên liệu Fusion cho quái thú "HERO" và được gửi đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Bạn có thể rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Elemental HERO Liquid Soldier" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "HERO" monster in your GY, except "Elemental HERO Liquid Soldier"; Special Summon it. If this card is used as Fusion Material for a "HERO" monster, and sent to the GY or banished: You can draw 2 cards, then discard 1 card. You can only use 1 "Elemental HERO Liquid Soldier" effect per turn, and only once that turn.


      SR Rarity
      Elemental HERO Liquid Soldier
      SR Rarity
      Elemental HERO Liquid Soldier
      Elemental HERO Liquid Soldier
      WATER 4
      Elemental HERO Liquid Soldier
      Anh hùng nguyên tố chất lỏng
      • ATK:

      • 1400

      • DEF:

      • 1300


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "HERO" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Elemental HERO Liquid Soldier"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được dùng làm Nguyên liệu Fusion cho quái thú "HERO" và được gửi đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Bạn có thể rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Elemental HERO Liquid Soldier" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "HERO" monster in your GY, except "Elemental HERO Liquid Soldier"; Special Summon it. If this card is used as Fusion Material for a "HERO" monster, and sent to the GY or banished: You can draw 2 cards, then discard 1 card. You can only use 1 "Elemental HERO Liquid Soldier" effect per turn, and only once that turn.


      SR Rarity
      Elemental HERO Liquid Soldier
      SR Rarity
      Elemental HERO Liquid Soldier
      Elemental HERO Liquid Soldier
      WATER 4
      Elemental HERO Liquid Soldier
      Anh hùng nguyên tố chất lỏng
      • ATK:

      • 1400

      • DEF:

      • 1300


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "HERO" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Elemental HERO Liquid Soldier"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được dùng làm Nguyên liệu Fusion cho quái thú "HERO" và được gửi đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Bạn có thể rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Elemental HERO Liquid Soldier" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "HERO" monster in your GY, except "Elemental HERO Liquid Soldier"; Special Summon it. If this card is used as Fusion Material for a "HERO" monster, and sent to the GY or banished: You can draw 2 cards, then discard 1 card. You can only use 1 "Elemental HERO Liquid Soldier" effect per turn, and only once that turn.


      UR Rarity
      Elemental HERO Stratos
      UR Rarity
      Elemental HERO Stratos
      Elemental HERO Stratos
      WIND 4
      Elemental HERO Stratos
      Anh hùng nguyên tố Stratos
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 300


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
      ● Phá huỷ (các) Phép / Bẫy trên sân, tối đa số bằng số quái thú "HERO" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này.
      ● Thêm 1 quái thú "HERO" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. ● Destroy Spells/Traps on the field, up to the number of "HERO" monsters you control, except this card. ● Add 1 "HERO" monster from your Deck to your hand.


      UR Rarity
      Elemental HERO Stratos
      UR Rarity
      Elemental HERO Stratos
      Elemental HERO Stratos
      WIND 4
      Elemental HERO Stratos
      Anh hùng nguyên tố Stratos
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 300


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
      ● Phá huỷ (các) Phép / Bẫy trên sân, tối đa số bằng số quái thú "HERO" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này.
      ● Thêm 1 quái thú "HERO" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. ● Destroy Spells/Traps on the field, up to the number of "HERO" monsters you control, except this card. ● Add 1 "HERO" monster from your Deck to your hand.


      UR Rarity
      Elemental HERO Stratos
      UR Rarity
      Elemental HERO Stratos
      Elemental HERO Stratos
      WIND 4
      Elemental HERO Stratos
      Anh hùng nguyên tố Stratos
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 300


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
      ● Phá huỷ (các) Phép / Bẫy trên sân, tối đa số bằng số quái thú "HERO" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này.
      ● Thêm 1 quái thú "HERO" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. ● Destroy Spells/Traps on the field, up to the number of "HERO" monsters you control, except this card. ● Add 1 "HERO" monster from your Deck to your hand.


      UR Rarity
      Vision HERO Faris
      UR Rarity
      Vision HERO Faris
      Vision HERO Faris
      DARK 5
      Vision HERO Faris
      Anh hùng tầm nhìn Faris
      • ATK:

      • 1600

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "HERO" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể đặt 1 "Vision HERO" từ Deck của mình, ngoại trừ "Vision HERO Faris", trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn dưới dạng Bẫy liên tục ngửa, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "HERO" Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vision HERO Faris" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can discard 1 other "HERO" monster; Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can place 1 "Vision HERO" monster from your Deck, except "Vision HERO Faris", in your Spell & Trap Zone as a face-up Continuous Trap, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except "HERO" monsters. You can only use each effect of "Vision HERO Faris" once per turn.


      UR Rarity
      Vision HERO Faris
      UR Rarity
      Vision HERO Faris
      Vision HERO Faris
      DARK 5
      Vision HERO Faris
      Anh hùng tầm nhìn Faris
      • ATK:

      • 1600

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "HERO" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể đặt 1 "Vision HERO" từ Deck của mình, ngoại trừ "Vision HERO Faris", trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn dưới dạng Bẫy liên tục ngửa, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "HERO" Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vision HERO Faris" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can discard 1 other "HERO" monster; Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can place 1 "Vision HERO" monster from your Deck, except "Vision HERO Faris", in your Spell & Trap Zone as a face-up Continuous Trap, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except "HERO" monsters. You can only use each effect of "Vision HERO Faris" once per turn.


      UR Rarity
      Vision HERO Faris
      UR Rarity
      Vision HERO Faris
      Vision HERO Faris
      DARK 5
      Vision HERO Faris
      Anh hùng tầm nhìn Faris
      • ATK:

      • 1600

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "HERO" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể đặt 1 "Vision HERO" từ Deck của mình, ngoại trừ "Vision HERO Faris", trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn dưới dạng Bẫy liên tục ngửa, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "HERO" Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vision HERO Faris" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can discard 1 other "HERO" monster; Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can place 1 "Vision HERO" monster from your Deck, except "Vision HERO Faris", in your Spell & Trap Zone as a face-up Continuous Trap, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except "HERO" monsters. You can only use each effect of "Vision HERO Faris" once per turn.


      SR Rarity
      Vision HERO Increase
      SR Rarity
      Vision HERO Increase
      Vision HERO Increase
      DARK 3
      Vision HERO Increase
      Anh hùng tầm nhìn Tăng Cường
      • ATK:

      • 900

      • DEF:

      • 1100


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn nhận sát thương trong chiến đấu hoặc gây hiệu ứng trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể đặt lá bài này từ Mộ của bạn trong Vùng Phép & Bẫy của bạn như một Bẫy liên tục ngửa. Trong Main Phase, nếu lá bài này được coi là Bẫy liên tục: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "HERO" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Vùng bài Phép & Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vision HERO" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vision HERO Increase" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you take battle or effect damage while this card is in your GY: You can place this card from your GY in your Spell & Trap Zone as a face-up Continuous Trap. During the Main Phase, if this card is treated as a Continuous Trap: You can Tribute 1 "HERO" monster; Special Summon this card. If this card is Special Summoned from the Spell & Trap Zone: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Vision HERO" monster from your Deck. You can only use each effect of "Vision HERO Increase" once per turn.


      SR Rarity
      Vision HERO Increase
      SR Rarity
      Vision HERO Increase
      Vision HERO Increase
      DARK 3
      Vision HERO Increase
      Anh hùng tầm nhìn Tăng Cường
      • ATK:

      • 900

      • DEF:

      • 1100


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn nhận sát thương trong chiến đấu hoặc gây hiệu ứng trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể đặt lá bài này từ Mộ của bạn trong Vùng Phép & Bẫy của bạn như một Bẫy liên tục ngửa. Trong Main Phase, nếu lá bài này được coi là Bẫy liên tục: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "HERO" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Vùng bài Phép & Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vision HERO" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vision HERO Increase" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you take battle or effect damage while this card is in your GY: You can place this card from your GY in your Spell & Trap Zone as a face-up Continuous Trap. During the Main Phase, if this card is treated as a Continuous Trap: You can Tribute 1 "HERO" monster; Special Summon this card. If this card is Special Summoned from the Spell & Trap Zone: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Vision HERO" monster from your Deck. You can only use each effect of "Vision HERO Increase" once per turn.


      R Rarity
      Vision HERO Vyon
      R Rarity
      Vision HERO Vyon
      Vision HERO Vyon
      DARK 4
      Vision HERO Vyon
      Anh hùng tầm nhìn Vyon
      • ATK:

      • 1000

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 quái thú "HERO" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vision HERO Vyon" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú "HERO" khỏi Mộ của bạn; thêm 1 "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "HERO" monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Vision HERO Vyon" once per turn. Once per turn: You can banish 1 "HERO" monster from your GY; add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand.


      R Rarity
      Vision HERO Vyon
      R Rarity
      Vision HERO Vyon
      Vision HERO Vyon
      DARK 4
      Vision HERO Vyon
      Anh hùng tầm nhìn Vyon
      • ATK:

      • 1000

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 quái thú "HERO" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vision HERO Vyon" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú "HERO" khỏi Mộ của bạn; thêm 1 "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "HERO" monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Vision HERO Vyon" once per turn. Once per turn: You can banish 1 "HERO" monster from your GY; add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand.


      UR Rarity
      Book of Moon
      UR Rarity
      Book of Moon
      Book of Moon
      Spell Quick
      Book of Moon
      Sách mặt trăng

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


       UR Rarity
       Book of Moon
       UR Rarity
       Book of Moon
       Book of Moon
       Spell Quick
       Book of Moon
       Sách mặt trăng

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


        UR Rarity
        Book of Moon
        UR Rarity
        Book of Moon
        Book of Moon
        Spell Quick
        Book of Moon
        Sách mặt trăng

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


         UR Rarity
         Forbidden Lance
         UR Rarity
         Forbidden Lance
         Forbidden Lance
         Spell Quick
         Forbidden Lance
         Cây thương thánh bị cấm

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


          UR Rarity
          Forbidden Lance
          UR Rarity
          Forbidden Lance
          Forbidden Lance
          Spell Quick
          Forbidden Lance
          Cây thương thánh bị cấm

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


           SR Rarity
           Fusion Substitute
           SR Rarity
           Fusion Substitute
           Fusion Substitute
           Spell Normal
           Fusion Substitute
           Dung hợp thay thế

            Hiệu ứng (VN):

            (Tên của lá bài này luôn được coi là "Polymerization".)
            Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng những quái thú bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion trong Mộ của bạn; trả nó vào Extra Deck, sau đó rút 1 lá.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            (This card's name is always treated as "Polymerization".) Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control as Fusion Material. You can banish this card from your GY, then target 1 Fusion Monster in your GY; return it to the Extra Deck, then draw 1 card.


            UR Rarity
            Miracle Fusion
            UR Rarity
            Miracle Fusion
            Miracle Fusion
            Spell Normal
            Miracle Fusion
            Kết hợp thần kỳ

             Hiệu ứng (VN):

             Triệu hồi Fusion 1 "Elemental HERO" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên nó khỏi sân của bạn hoặc Mộ của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Fusion Summon 1 "Elemental HERO" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or your GY.


             UR Rarity
             Miracle Fusion
             UR Rarity
             Miracle Fusion
             Miracle Fusion
             Spell Normal
             Miracle Fusion
             Kết hợp thần kỳ

              Hiệu ứng (VN):

              Triệu hồi Fusion 1 "Elemental HERO" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên nó khỏi sân của bạn hoặc Mộ của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Fusion Summon 1 "Elemental HERO" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or your GY.


              UR Rarity
              Miracle Fusion
              UR Rarity
              Miracle Fusion
              Miracle Fusion
              Spell Normal
              Miracle Fusion
              Kết hợp thần kỳ

               Hiệu ứng (VN):

               Triệu hồi Fusion 1 "Elemental HERO" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên nó khỏi sân của bạn hoặc Mộ của bạn.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Fusion Summon 1 "Elemental HERO" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or your GY.


               UR Rarity
               Polymerization
               UR Rarity
               Polymerization
               Polymerization
               Spell Normal
               Polymerization
               Dung hợp

                Hiệu ứng (VN):

                Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.


                UR Rarity
                Super Polymerization
                UR Rarity
                Super Polymerization
                Super Polymerization
                Spell Quick
                Super Polymerization
                Siêu dung hợp

                 Hiệu ứng (VN):

                 Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc các hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from either field as Fusion Material. Neither player can activate cards or effects in response to this card's activation.
                 Phân loại:

                 SR Rarity
                 Elemental HERO Escuridao
                 SR Rarity
                 Elemental HERO Escuridao
                 Elemental HERO Escuridao
                 DARK 8
                 Elemental HERO Escuridao
                 Anh hùng nguyên tố Escuridao
                 • ATK:

                 • 2500

                 • DEF:

                 • 2000


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 "Elemental HERO" + 1 quái thú DARK
                 Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này nhận được 100 ATK cho mỗi "Elemental HERO" trong Mộ của bạn.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 "Elemental HERO" monster + 1 DARK monster Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. This card gains 100 ATK for each "Elemental HERO" monster in your Graveyard.


                 UR Rarity
                 Elemental HERO Great Tornado
                 UR Rarity
                 Elemental HERO Great Tornado
                 Elemental HERO Great Tornado
                 WIND 8
                 Elemental HERO Great Tornado
                 Anh hùng nguyên tố bão lớn
                 • ATK:

                 • 2800

                 • DEF:

                 • 2200


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 "Elemental HERO" + 1 quái thú GIÓ
                 Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Giảm một nửa ATK và DEF của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 "Elemental HERO" monster + 1 WIND monster Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. If this card is Fusion Summoned: Halve the ATK and DEF of all face-up monsters your opponent currently controls.


                 UR Rarity
                 Elemental HERO Sunrise
                 UR Rarity
                 Elemental HERO Sunrise
                 Elemental HERO Sunrise
                 LIGHT 7
                 Elemental HERO Sunrise
                 Anh hùng nguyên tố của bình minh
                 • ATK:

                 • 2500

                 • DEF:

                 • 1200


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 "HERO" với các thuộc tính khác nhau
                 Phải được Triệu hồi Fusion. Quái thú bạn điều khiển nhận được 200 ATK cho mỗi Thuộc tính khác nhau mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Elemental HERO Sunrise" một lần mỗi lượt.
                 ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Miracle Fusion" từ Deck của mình lên tay của bạn.
                 ● Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến một "HERO" mà bạn điều khiển: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 "HERO" monsters with different Attributes Must be Fusion Summoned. Monsters you control gain 200 ATK for each different Attribute you control. You can only use each of the following effects of "Elemental HERO Sunrise" once per turn. ● If this card is Special Summoned: You can add 1 "Miracle Fusion" from your Deck to your hand. ● When an attack is declared involving another "HERO" monster you control: You can target 1 card on the field; destroy it.


                 UR Rarity
                 Elemental HERO Sunrise
                 UR Rarity
                 Elemental HERO Sunrise
                 Elemental HERO Sunrise
                 LIGHT 7
                 Elemental HERO Sunrise
                 Anh hùng nguyên tố của bình minh
                 • ATK:

                 • 2500

                 • DEF:

                 • 1200


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 "HERO" với các thuộc tính khác nhau
                 Phải được Triệu hồi Fusion. Quái thú bạn điều khiển nhận được 200 ATK cho mỗi Thuộc tính khác nhau mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Elemental HERO Sunrise" một lần mỗi lượt.
                 ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Miracle Fusion" từ Deck của mình lên tay của bạn.
                 ● Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến một "HERO" mà bạn điều khiển: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 "HERO" monsters with different Attributes Must be Fusion Summoned. Monsters you control gain 200 ATK for each different Attribute you control. You can only use each of the following effects of "Elemental HERO Sunrise" once per turn. ● If this card is Special Summoned: You can add 1 "Miracle Fusion" from your Deck to your hand. ● When an attack is declared involving another "HERO" monster you control: You can target 1 card on the field; destroy it.


                 UR Rarity
                 Elemental HERO Sunrise
                 UR Rarity
                 Elemental HERO Sunrise
                 Elemental HERO Sunrise
                 LIGHT 7
                 Elemental HERO Sunrise
                 Anh hùng nguyên tố của bình minh
                 • ATK:

                 • 2500

                 • DEF:

                 • 1200


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 "HERO" với các thuộc tính khác nhau
                 Phải được Triệu hồi Fusion. Quái thú bạn điều khiển nhận được 200 ATK cho mỗi Thuộc tính khác nhau mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Elemental HERO Sunrise" một lần mỗi lượt.
                 ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Miracle Fusion" từ Deck của mình lên tay của bạn.
                 ● Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến một "HERO" mà bạn điều khiển: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 "HERO" monsters with different Attributes Must be Fusion Summoned. Monsters you control gain 200 ATK for each different Attribute you control. You can only use each of the following effects of "Elemental HERO Sunrise" once per turn. ● If this card is Special Summoned: You can add 1 "Miracle Fusion" from your Deck to your hand. ● When an attack is declared involving another "HERO" monster you control: You can target 1 card on the field; destroy it.


                 UR Rarity
                 Elemental HERO The Shining
                 UR Rarity
                 Elemental HERO The Shining
                 Elemental HERO The Shining
                 LIGHT 8
                 Elemental HERO The Shining
                 Anh hùng nguyên tố luồng sáng
                 • ATK:

                 • 2600

                 • DEF:

                 • 2100


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 "Elemental HERO" + 1 quái thú ÁNH SÁNG
                 Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này nhận được 300 ATK cho mỗi quái thú "Elemental HERO" Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 trong số các quái thú "Elemental HERO" thêm các mục tiêu đó lên tay của bạn.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 "Elemental HERO" monster + 1 LIGHT monster Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. This card gains 300 ATK for each of your banished "Elemental HERO" monsters. When this card is sent from the field to the Graveyard: You can target up to 2 of your banished "Elemental HERO" monsters; add those targets to your hand.


                 R Rarity
                 Vision HERO Trinity
                 R Rarity
                 Vision HERO Trinity
                 Vision HERO Trinity
                 DARK 8
                 Vision HERO Trinity
                 Anh hùng tầm nhìn Ba Thể
                 • ATK:

                 • 2500

                 • DEF:

                 • 2000


                 Hiệu ứng (VN):

                 3 quái thú "HERO"
                 Sau khi lá bài này được Triệu hồi Fusion, trong phần còn lại của lượt này, ATK của lá bài này sẽ tăng gấp đôi ATK ban đầu của nó. Lá bài được Triệu hồi Fusion này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai và thứ ba trong mỗi Battle Phase. Không thể tấn công trực tiếp.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 3 "HERO" monsters After this card is Fusion Summoned, for the rest of this turn, this card's ATK becomes double its original ATK. This Fusion Summoned card can make a second and third attack during each Battle Phase. Cannot attack directly.


                 SR Rarity
                 Xtra HERO Wonder Driver
                 SR Rarity
                 Xtra HERO Wonder Driver
                 Xtra HERO Wonder Driver
                 LIGHT
                 Xtra HERO Wonder Driver
                 Anh hùng đặc biệt Người Lái Thần Kỳ
                 • ATK:

                 • 1900

                 • LINK-2

                 Mũi tên Link:

                 Trên

                 Dưới


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú "HERO"
                 Nếu quái thú "HERO" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến khu vực của bạn, lá bài này sẽ chỉ đến: Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép "Polymerization" , 1 Lá bài Phép "Fusion" hoặc 1 Ma pháp Tức thời "Change" trong Mộ của bạn; Úp mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng này của "Xtra HERO Wonder Driver" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu và được gửi đến Mộ, hoặc nếu lá bài này bạn sở hữu bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "HERO" từ tay bạn.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 "HERO" monsters If a "HERO" monster is Normal or Special Summoned to your zone this card points to: Target 1 "Polymerization" Spell Card, 1 "Fusion" Spell Card, or 1 "Change" Quick-Play Spell Card in your GY; Set that target. You can only activate this effect of "Xtra HERO Wonder Driver" once per turn. If this card is destroyed by battle and sent to the GY, or if this card in your possession is destroyed by an opponent's card effect and sent to your GY: Special Summon 1 "HERO" monster from your hand.                 Deck của HEROS trong DUEL LINKS