Thông tin tổng quan của Kozmo

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Kozmo Dark Destroyer
UR Rarity
Kozmo Dark Destroyer
UR Rarity
Kozmo Dark Destroyer
DARK 8
Kozmo Dark Destroyer
Phi thuyền vũ chụ tối Destroyer
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Không thể bị chọn mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 monster on the field; destroy it. Cannot be targeted by an opponent's card effects. If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 Level 7 or lower "Kozmo" monster from your Deck.

UR Rarity
Kozmo Farmgirl
UR Rarity
Kozmo Farmgirl
UR Rarity
Kozmo Farmgirl
LIGHT 3
Kozmo Farmgirl
Gái nông dân vũ chụ
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 4 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kozmo Farmgirl" một lần mỗi lượt. Khi lá bài này gây sát thương trận cho đối thủ của bạn: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 "Kozmo" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can banish this card; Special Summon 1 Level 4 or higher "Kozmo" monster from your hand. You can only use this effect of "Kozmo Farmgirl" once per turn. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can pay 500 LP; add 1 "Kozmo" card from your Deck to your hand.

R Rarity
Kozmo Forerunner
R Rarity
Kozmo Forerunner
R Rarity
Kozmo Forerunner
LIGHT 7
Kozmo Forerunner
Tàu tiền thân vũ chụ
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Không thể bị chọn mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Trong Standby Phase của bạn: Nhận được 1000 LP. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 6 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be targeted by an opponent's card effects. During your Standby Phase: Gain 1000 LP. If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 Level 6 or lower "Kozmo" monster from your Deck.

R Rarity
Kozmo Sliprider
R Rarity
Kozmo Sliprider
R Rarity
Kozmo Sliprider
LIGHT 5
Kozmo Sliprider
Phi thuyền đỏ vũ chụ
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 Level 4 or lower "Kozmo" monster from your Deck.

R Rarity
Kozmo Strawman
R Rarity
Kozmo Strawman
R Rarity
Kozmo Strawman
LIGHT 2
Kozmo Strawman
Người bù nhìn vũ chụ
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 3 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kozmo Strawman" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú "Kozmo" Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, đồng thời phá hủy nó trong End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can banish this card; Special Summon 1 Level 3 or higher "Kozmo" monster from your hand. You can only use this effect of "Kozmo Strawman" once per turn. Once per turn: You can pay 500 LP, then target 1 of your banished "Kozmo" monsters; Special Summon it, but its effects are negated, also destroy it during the End Phase.

UR Rarity
Kozmo Tincan
UR Rarity
Kozmo Tincan
UR Rarity
Kozmo Tincan
LIGHT 1
Kozmo Tincan
Robot thiếc vũ chụ
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 2 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kozmo Tincan" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Bạn có thể trả 500 LP; tiết lộ 3 "Kozmo" có tên khác từ Deck của bạn, đối thủ của bạn chọn ngẫu nhiên 1 lá để bạn thêm lên tay và bạn gửi phần còn lại vào Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can banish this card; Special Summon 1 Level 2 or higher "Kozmo" monster from your hand. You can only use this effect of "Kozmo Tincan" once per turn. Once per turn, during the End Phase: You can pay 500 LP; reveal 3 "Kozmo" cards with different names from your Deck, your opponent randomly picks 1 for you to add to your hand, and you send the rest to the Graveyard.

SR Rarity
Kozmoll Dark Lady
SR Rarity
Kozmoll Dark Lady
SR Rarity
Kozmoll Dark Lady
DARK 5
Kozmoll Dark Lady
Quý bà bóng tối vũ chụ
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 6 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kozmoll Dark Lady" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng của quái thú khác được kích hoạt: Bạn có thể trả 1000 LP; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can banish this card; Special Summon 1 Level 6 or higher "Kozmo" monster from your hand. You can only use this effect of "Kozmoll Dark Lady" once per turn. Once per turn, during either player's turn, when another monster's effect is activated: You can pay 1000 LP; negate the activation, and if you do, destroy that monster.

UR Rarity
Kozmoll Wickedwitch
UR Rarity
Kozmoll Wickedwitch
UR Rarity
Kozmoll Wickedwitch
DARK 4
Kozmoll Wickedwitch
Phù thủy ác vũ chụ
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kozmoll Wickedwitch" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả 1000 LP; đến lượt này, lá bài này không thể bị phá hủy bởi trận pháp hoặc hiệu ứng của lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can banish this card; Special Summon 1 Level 5 or higher "Kozmo" monster from your hand. You can only use this effect of "Kozmoll Wickedwitch" once per turn. Once per turn, during either player's turn: You can pay 1000 LP; this turn, this card cannot be destroyed by battle or card effects.

 Rarity
Emergency Teleport
 Rarity
Emergency Teleport
 Rarity
Emergency Teleport
Spell Quick
Emergency Teleport
Dịch chuyển khẩn cấp

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Tâm linh Cấp 3 hoặc thấp hơn từ tay hoặc Deck của bạn, nhưng loại bỏ nó trong End Phase của lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Special Summon 1 Level 3 or lower Psychic-Type monster from your hand or Deck, but banish it during the End Phase of this turn.  Phân loại:

  SR Rarity
  Kozmotown
  SR Rarity
  Kozmotown
  SR Rarity
  Kozmotown
  Spell Field
  Kozmotown
  Quê nhà vũ chụ

   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú "Kozmo" trả nó về tay, và nếu bạn làm điều đó, mất LP bằng với Cấp ban đầu x 100. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể để lộ bất kỳ số lượng quái thú "Kozmo" trong tay và xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút bài bằng với số lượng lá bài bạn xáo trộn vào Deck. Nếu lá bài này trong Vùng Bài Phép Môi Trường bị phá hủy bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Kozmo" từ Deck của mình lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn: You can target 1 of your banished "Kozmo" monsters; return it to the hand, and if you do, lose LP equal to its original Level x 100. Once per turn: You can reveal any number of "Kozmo" monsters in your hand and shuffle them into the Deck, then draw cards equal to the number of cards you shuffled into the Deck. If this card in the Field Zone is destroyed by a card effect: You can add 1 "Kozmo" card from your Deck to your hand.

   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison
   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison
   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison
   Trap Normal
   Ice Dragon's Prison
   Rồng băng giam cầm

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

    R Rarity
    Kozmojo
    R Rarity
    Kozmojo
    R Rarity
    Kozmojo
    Trap Normal
    Kozmojo
    Thần lực vũ chụ

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 "Kozmo" mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, loại bỏ 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Kozmojo" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 "Kozmo" monster you control; destroy it, and if you do, banish 1 card your opponent controls or in their Graveyard. You can only activate 1 "Kozmojo" per turn.

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     UR Rarity
     Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
     UR Rarity
     Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
     UR Rarity
     Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
     DARK
     Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
     Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
     • ATK:

     • 2600

     • DEF:

     • 2100


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 8
     Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
     ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
     ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     Xyz Lightraze
     Bạn chỉ có thể sử dụng Kỹ năng này nếu Extra Deck của bạn chứa quái thú Xyz NHẸ.
     1: Khi bắt đầu Trận đấu, nhận được 1500 Điểm Gốc.
     2: Một lần trong lượt, trong Main Phase của bạn, bạn có thể chọn 1 quái thú Xyz trên sân của mình và nó tăng 300 ATK cho đến hết lượt này. Nếu một quái thú ÁNH SÁNG ở trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn, quái thú được chọn tăng thêm 300 ATK cho đến hết lượt này.
     Xyz Lightraze

     Cần 19 UR

     UR Rarity
     Kozmo Dark Destroyer3 card
      Rarity
     Kozmo Dark Eclipser1 card
     UR Rarity
     Kozmo Farmgirl1 card
     UR Rarity
     Kozmo Tincan2 card
     UR Rarity
     Kozmoll Wickedwitch3 card
     UR Rarity
     Knightmare Unicorn1 card
     UR Rarity
     Linkuriboh1 card
     UR Rarity
     Dingirsu, the Orcust of the Evening Star1 card
     UR Rarity
     Galaxy-Eyes Cipher Dragon1 card
     UR Rarity
     Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon1 card
     UR Rarity
     Number 39: Utopia1 card
      Rarity
     Emergency Teleport1 card
     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison2 card

     Main: 26 Extra: 8

     UR Rarity
     Kozmo Dark Destroyer
     UR Rarity
     Kozmo Dark Destroyer
     Kozmo Dark Destroyer
     DARK 8
     Kozmo Dark Destroyer
     Phi thuyền vũ chụ tối Destroyer
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Không thể bị chọn mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 monster on the field; destroy it. Cannot be targeted by an opponent's card effects. If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 Level 7 or lower "Kozmo" monster from your Deck.


     UR Rarity
     Kozmo Dark Destroyer
     UR Rarity
     Kozmo Dark Destroyer
     Kozmo Dark Destroyer
     DARK 8
     Kozmo Dark Destroyer
     Phi thuyền vũ chụ tối Destroyer
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Không thể bị chọn mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 monster on the field; destroy it. Cannot be targeted by an opponent's card effects. If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 Level 7 or lower "Kozmo" monster from your Deck.


     UR Rarity
     Kozmo Dark Destroyer
     UR Rarity
     Kozmo Dark Destroyer
     Kozmo Dark Destroyer
     DARK 8
     Kozmo Dark Destroyer
     Phi thuyền vũ chụ tối Destroyer
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Không thể bị chọn mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 monster on the field; destroy it. Cannot be targeted by an opponent's card effects. If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 Level 7 or lower "Kozmo" monster from your Deck.


      Rarity
     Kozmo Dark Eclipser
      Rarity
     Kozmo Dark Eclipser
     Kozmo Dark Eclipser
     DARK 9
     Kozmo Dark Eclipser
     Phi thuyền vũ chụ tối Eclipser
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 2600


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể bị chọn mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Trong lượt của một trong hai người chơi, khi Bài bẫy được kích hoạt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Kozmo" khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; "Kozmo" Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be targeted by an opponent's card effects. During either player's turn, when a Trap Card is activated: You can banish 1 "Kozmo" monster from your Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; add 1 Level 8 or lower "Kozmo" monster from your Deck to your hand.


     UR Rarity
     Kozmo Farmgirl
     UR Rarity
     Kozmo Farmgirl
     Kozmo Farmgirl
     LIGHT 3
     Kozmo Farmgirl
     Gái nông dân vũ chụ
     • ATK:

     • 1500

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 4 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kozmo Farmgirl" một lần mỗi lượt. Khi lá bài này gây sát thương trận cho đối thủ của bạn: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 "Kozmo" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During either player's turn: You can banish this card; Special Summon 1 Level 4 or higher "Kozmo" monster from your hand. You can only use this effect of "Kozmo Farmgirl" once per turn. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can pay 500 LP; add 1 "Kozmo" card from your Deck to your hand.


     R Rarity
     Kozmo Forerunner
     R Rarity
     Kozmo Forerunner
     Kozmo Forerunner
     LIGHT 7
     Kozmo Forerunner
     Tàu tiền thân vũ chụ
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1400


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể bị chọn mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Trong Standby Phase của bạn: Nhận được 1000 LP. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 6 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be targeted by an opponent's card effects. During your Standby Phase: Gain 1000 LP. If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 Level 6 or lower "Kozmo" monster from your Deck.


     R Rarity
     Kozmo Forerunner
     R Rarity
     Kozmo Forerunner
     Kozmo Forerunner
     LIGHT 7
     Kozmo Forerunner
     Tàu tiền thân vũ chụ
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1400


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể bị chọn mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Trong Standby Phase của bạn: Nhận được 1000 LP. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 6 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be targeted by an opponent's card effects. During your Standby Phase: Gain 1000 LP. If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 Level 6 or lower "Kozmo" monster from your Deck.


     R Rarity
     Kozmo Sliprider
     R Rarity
     Kozmo Sliprider
     Kozmo Sliprider
     LIGHT 5
     Kozmo Sliprider
     Phi thuyền đỏ vũ chụ
     • ATK:

     • 2300

     • DEF:

     • 800


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 Level 4 or lower "Kozmo" monster from your Deck.


     R Rarity
     Kozmo Strawman
     R Rarity
     Kozmo Strawman
     Kozmo Strawman
     LIGHT 2
     Kozmo Strawman
     Người bù nhìn vũ chụ
     • ATK:

     • 500

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 3 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kozmo Strawman" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú "Kozmo" Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, đồng thời phá hủy nó trong End Phase.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During either player's turn: You can banish this card; Special Summon 1 Level 3 or higher "Kozmo" monster from your hand. You can only use this effect of "Kozmo Strawman" once per turn. Once per turn: You can pay 500 LP, then target 1 of your banished "Kozmo" monsters; Special Summon it, but its effects are negated, also destroy it during the End Phase.


     R Rarity
     Kozmo Strawman
     R Rarity
     Kozmo Strawman
     Kozmo Strawman
     LIGHT 2
     Kozmo Strawman
     Người bù nhìn vũ chụ
     • ATK:

     • 500

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 3 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kozmo Strawman" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú "Kozmo" Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, đồng thời phá hủy nó trong End Phase.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During either player's turn: You can banish this card; Special Summon 1 Level 3 or higher "Kozmo" monster from your hand. You can only use this effect of "Kozmo Strawman" once per turn. Once per turn: You can pay 500 LP, then target 1 of your banished "Kozmo" monsters; Special Summon it, but its effects are negated, also destroy it during the End Phase.


     UR Rarity
     Kozmo Tincan
     UR Rarity
     Kozmo Tincan
     Kozmo Tincan
     LIGHT 1
     Kozmo Tincan
     Robot thiếc vũ chụ
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 2 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kozmo Tincan" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Bạn có thể trả 500 LP; tiết lộ 3 "Kozmo" có tên khác từ Deck của bạn, đối thủ của bạn chọn ngẫu nhiên 1 lá để bạn thêm lên tay và bạn gửi phần còn lại vào Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During either player's turn: You can banish this card; Special Summon 1 Level 2 or higher "Kozmo" monster from your hand. You can only use this effect of "Kozmo Tincan" once per turn. Once per turn, during the End Phase: You can pay 500 LP; reveal 3 "Kozmo" cards with different names from your Deck, your opponent randomly picks 1 for you to add to your hand, and you send the rest to the Graveyard.


     UR Rarity
     Kozmo Tincan
     UR Rarity
     Kozmo Tincan
     Kozmo Tincan
     LIGHT 1
     Kozmo Tincan
     Robot thiếc vũ chụ
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 2 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kozmo Tincan" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Bạn có thể trả 500 LP; tiết lộ 3 "Kozmo" có tên khác từ Deck của bạn, đối thủ của bạn chọn ngẫu nhiên 1 lá để bạn thêm lên tay và bạn gửi phần còn lại vào Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During either player's turn: You can banish this card; Special Summon 1 Level 2 or higher "Kozmo" monster from your hand. You can only use this effect of "Kozmo Tincan" once per turn. Once per turn, during the End Phase: You can pay 500 LP; reveal 3 "Kozmo" cards with different names from your Deck, your opponent randomly picks 1 for you to add to your hand, and you send the rest to the Graveyard.


     SR Rarity
     Kozmoll Dark Lady
     SR Rarity
     Kozmoll Dark Lady
     Kozmoll Dark Lady
     DARK 5
     Kozmoll Dark Lady
     Quý bà bóng tối vũ chụ
     • ATK:

     • 2200

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 6 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kozmoll Dark Lady" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng của quái thú khác được kích hoạt: Bạn có thể trả 1000 LP; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During either player's turn: You can banish this card; Special Summon 1 Level 6 or higher "Kozmo" monster from your hand. You can only use this effect of "Kozmoll Dark Lady" once per turn. Once per turn, during either player's turn, when another monster's effect is activated: You can pay 1000 LP; negate the activation, and if you do, destroy that monster.


     UR Rarity
     Kozmoll Wickedwitch
     UR Rarity
     Kozmoll Wickedwitch
     Kozmoll Wickedwitch
     DARK 4
     Kozmoll Wickedwitch
     Phù thủy ác vũ chụ
     • ATK:

     • 1900

     • DEF:

     • 300


     Hiệu ứng (VN):

     Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kozmoll Wickedwitch" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả 1000 LP; đến lượt này, lá bài này không thể bị phá hủy bởi trận pháp hoặc hiệu ứng của lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During either player's turn: You can banish this card; Special Summon 1 Level 5 or higher "Kozmo" monster from your hand. You can only use this effect of "Kozmoll Wickedwitch" once per turn. Once per turn, during either player's turn: You can pay 1000 LP; this turn, this card cannot be destroyed by battle or card effects.


     UR Rarity
     Kozmoll Wickedwitch
     UR Rarity
     Kozmoll Wickedwitch
     Kozmoll Wickedwitch
     DARK 4
     Kozmoll Wickedwitch
     Phù thủy ác vũ chụ
     • ATK:

     • 1900

     • DEF:

     • 300


     Hiệu ứng (VN):

     Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kozmoll Wickedwitch" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả 1000 LP; đến lượt này, lá bài này không thể bị phá hủy bởi trận pháp hoặc hiệu ứng của lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During either player's turn: You can banish this card; Special Summon 1 Level 5 or higher "Kozmo" monster from your hand. You can only use this effect of "Kozmoll Wickedwitch" once per turn. Once per turn, during either player's turn: You can pay 1000 LP; this turn, this card cannot be destroyed by battle or card effects.


     UR Rarity
     Kozmoll Wickedwitch
     UR Rarity
     Kozmoll Wickedwitch
     Kozmoll Wickedwitch
     DARK 4
     Kozmoll Wickedwitch
     Phù thủy ác vũ chụ
     • ATK:

     • 1900

     • DEF:

     • 300


     Hiệu ứng (VN):

     Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kozmo" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kozmoll Wickedwitch" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả 1000 LP; đến lượt này, lá bài này không thể bị phá hủy bởi trận pháp hoặc hiệu ứng của lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During either player's turn: You can banish this card; Special Summon 1 Level 5 or higher "Kozmo" monster from your hand. You can only use this effect of "Kozmoll Wickedwitch" once per turn. Once per turn, during either player's turn: You can pay 1000 LP; this turn, this card cannot be destroyed by battle or card effects.


     SR Rarity
     Dark Hole
     SR Rarity
     Dark Hole
     Dark Hole
     Spell Normal
     Dark Hole
     HỐ đen

      Hiệu ứng (VN):

      Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Destroy all monsters on the field.


      SR Rarity
      Dark Hole
      SR Rarity
      Dark Hole
      Dark Hole
      Spell Normal
      Dark Hole
      HỐ đen

       Hiệu ứng (VN):

       Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Destroy all monsters on the field.


        Rarity
       Emergency Teleport
        Rarity
       Emergency Teleport
       Emergency Teleport
       Spell Quick
       Emergency Teleport
       Dịch chuyển khẩn cấp

        Hiệu ứng (VN):

        Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Tâm linh Cấp 3 hoặc thấp hơn từ tay hoặc Deck của bạn, nhưng loại bỏ nó trong End Phase của lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Special Summon 1 Level 3 or lower Psychic-Type monster from your hand or Deck, but banish it during the End Phase of this turn.
        Phân loại:

        SR Rarity
        Kozmotown
        SR Rarity
        Kozmotown
        Kozmotown
        Spell Field
        Kozmotown
        Quê nhà vũ chụ

         Hiệu ứng (VN):

         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú "Kozmo" trả nó về tay, và nếu bạn làm điều đó, mất LP bằng với Cấp ban đầu x 100. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể để lộ bất kỳ số lượng quái thú "Kozmo" trong tay và xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút bài bằng với số lượng lá bài bạn xáo trộn vào Deck. Nếu lá bài này trong Vùng Bài Phép Môi Trường bị phá hủy bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Kozmo" từ Deck của mình lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Once per turn: You can target 1 of your banished "Kozmo" monsters; return it to the hand, and if you do, lose LP equal to its original Level x 100. Once per turn: You can reveal any number of "Kozmo" monsters in your hand and shuffle them into the Deck, then draw cards equal to the number of cards you shuffled into the Deck. If this card in the Field Zone is destroyed by a card effect: You can add 1 "Kozmo" card from your Deck to your hand.


         SR Rarity
         Kozmotown
         SR Rarity
         Kozmotown
         Kozmotown
         Spell Field
         Kozmotown
         Quê nhà vũ chụ

          Hiệu ứng (VN):

          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú "Kozmo" trả nó về tay, và nếu bạn làm điều đó, mất LP bằng với Cấp ban đầu x 100. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể để lộ bất kỳ số lượng quái thú "Kozmo" trong tay và xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút bài bằng với số lượng lá bài bạn xáo trộn vào Deck. Nếu lá bài này trong Vùng Bài Phép Môi Trường bị phá hủy bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Kozmo" từ Deck của mình lên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Once per turn: You can target 1 of your banished "Kozmo" monsters; return it to the hand, and if you do, lose LP equal to its original Level x 100. Once per turn: You can reveal any number of "Kozmo" monsters in your hand and shuffle them into the Deck, then draw cards equal to the number of cards you shuffled into the Deck. If this card in the Field Zone is destroyed by a card effect: You can add 1 "Kozmo" card from your Deck to your hand.


          SR Rarity
          Back to the Front
          SR Rarity
          Back to the Front
          Back to the Front
          Trap Normal
          Back to the Front
          Quay lại tiền tuyến

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 monster in your GY; Special Summon it in Defense Position.


           SR Rarity
           Back to the Front
           SR Rarity
           Back to the Front
           Back to the Front
           Trap Normal
           Back to the Front
           Quay lại tiền tuyến

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 monster in your GY; Special Summon it in Defense Position.


            UR Rarity
            Ice Dragon's Prison
            UR Rarity
            Ice Dragon's Prison
            Ice Dragon's Prison
            Trap Normal
            Ice Dragon's Prison
            Rồng băng giam cầm

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


             UR Rarity
             Ice Dragon's Prison
             UR Rarity
             Ice Dragon's Prison
             Ice Dragon's Prison
             Trap Normal
             Ice Dragon's Prison
             Rồng băng giam cầm

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


              R Rarity
              Kozmojo
              R Rarity
              Kozmojo
              Kozmojo
              Trap Normal
              Kozmojo
              Thần lực vũ chụ

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 "Kozmo" mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, loại bỏ 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Kozmojo" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 "Kozmo" monster you control; destroy it, and if you do, banish 1 card your opponent controls or in their Graveyard. You can only activate 1 "Kozmojo" per turn.


               SR Rarity
               Knightmare Phoenix
               SR Rarity
               Knightmare Phoenix
               Knightmare Phoenix
               FIRE
               Knightmare Phoenix
               Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
               • ATK:

               • 1900

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Trên

               Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú có tên khác nhau
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


               UR Rarity
               Knightmare Unicorn
               UR Rarity
               Knightmare Unicorn
               Knightmare Unicorn
               DARK
               Knightmare Unicorn
               Kỳ lân khúc ác mộng mơ
               • ATK:

               • 2200

               • LINK-3

               Mũi tên Link:

               Trái

               Dưới

               Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú với các tên khác nhau
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


               UR Rarity
               Linkuriboh
               UR Rarity
               Linkuriboh
               Linkuriboh
               DARK
               Linkuriboh
               Kuriboh liên kết
               • ATK:

               • 300

               • LINK-1

               Mũi tên Link:

               Dưới


               Hiệu ứng (VN):

               1 quái thú Cấp 1
               Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


               UR Rarity
               Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
               UR Rarity
               Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
               Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
               DARK
               Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
               Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
               • ATK:

               • 2600

               • DEF:

               • 2100


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 8
               Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
               ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
               ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


               UR Rarity
               Galaxy-Eyes Cipher Dragon
               UR Rarity
               Galaxy-Eyes Cipher Dragon
               Galaxy-Eyes Cipher Dragon
               LIGHT
               Galaxy-Eyes Cipher Dragon
               Rồng mật mã mắt ngân hà
               • ATK:

               • 3000

               • DEF:

               • 2500


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 8
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ lá bài này, cũng như có quyền điều khiển quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến End Phase, nhưng khi hiệu ứng này được áp dụng, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, ATK của nó cũng trở thành 3000 tên của nó trở thành "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; monsters you control cannot attack your opponent directly for the rest of this turn, except this card, also take control of the targeted monster until the End Phase, but while this effect is applied, it has its effects negated, its ATK becomes 3000, also its name becomes "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


               UR Rarity
               Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
               UR Rarity
               Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
               Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
               LIGHT
               Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
               Rồng quang tử giáp toàn thân mắt ngân hà
               • ATK:

               • 4000

               • DEF:

               • 3500


               Hiệu ứng (VN):

               3 quái thú Cấp 8
               Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Trang bị được trang bị cho lá bài này; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               3 Level 8 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material, except "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target up to 2 Equip Cards equipped to this card; attach them to this card as material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.


               UR Rarity
               Number 39: Utopia
               UR Rarity
               Number 39: Utopia
               Number 39: Utopia
               LIGHT
               Number 39: Utopia
               Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 4
               Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


               SR Rarity
               Number S39: Utopia the Lightning
               SR Rarity
               Number S39: Utopia the Lightning
               Number S39: Utopia the Lightning
               LIGHT
               Number S39: Utopia the Lightning
               Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               3 quái thú LIGHT Cấp 5
               Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.               Deck của KOZMO trong DUEL LINKS