Thông tin tổng quan của World Chalice

   

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Dark Armed Dragon
SR Rarity
Dark Armed Dragon
SR Rarity
Dark Armed Dragon
DARK 7
Dark Armed Dragon
Rồng vũ trang hắc ám
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách có chính xác 3 quái thú DARK trong Mộ của bạn. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú DARK khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by having exactly 3 DARK monsters in your GY. You can banish 1 DARK monster from your GY, then target 1 card on the field; destroy that target.

SR Rarity
Draconnet
SR Rarity
Draconnet
SR Rarity
Draconnet
DARK 3
Draconnet
Rồng kết nối mạng
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 2 hoặc thấp hơn quái thú Thường từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 2 or lower Normal Monster from your hand or Deck in Defense Position.

N Rarity
Lee the World Chalice Fairy
N Rarity
Lee the World Chalice Fairy
N Rarity
Lee the World Chalice Fairy
LIGHT 2
Lee the World Chalice Fairy
Yêu tinh chén vì sao Lee
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "World Chalice" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lee the World Chalice Fairy" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "World Chalice" monster from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 monster from your hand or field to the GY; add this card to your hand. You can only use each effect of "Lee the World Chalice Fairy" once per turn.

R Rarity
World Chalice Guardragon
R Rarity
World Chalice Guardragon
R Rarity
World Chalice Guardragon
WIND 1
World Chalice Guardragon
Rồng canh giữ chén vì sao
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào quái thú được mũi tên Link chỉ vào của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Thường trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "World Chalice Guardragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that targets your linked monster (Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY; negate the activation, and if you do, destroy that card. You can banish this card from your GY, then target 1 Normal Monster in your GY; Special Summon it in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only use this effect of "World Chalice Guardragon" once per turn.

N Rarity
World Legacy - "World Chalice"
N Rarity
World Legacy - "World Chalice"
N Rarity
World Legacy - "World Chalice"
DARK 5
World Legacy - "World Chalice"
Di vật vì sao - Chén vì sao
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; gửi (các) quái thú đó đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "World Legacy - "World Chalice"" một lần mỗi lượt.
● Nếu lá bài được Triệu hồi / Úp thường ngửa mặt này rời khỏi sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú "World Chalice" từ Deck của mình, ngoại trừ "World Legacy - "World Chalice"".
● Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "World Legacy" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a monster(s) is Special Summoned from the Extra Deck (except during the Damage Step): You can Tribute this card; send that monster(s) to the GY. You can only use each of the following effects of "World Legacy - "World Chalice"" once per turn. ● If this face-up Normal Summoned/Set card leaves the field: You can Special Summon 2 "World Chalice" monsters from your Deck, except "World Legacy - "World Chalice"". ● During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY; add 1 "World Legacy" card from your Deck to your hand.

UR Rarity
Ojama Green
UR Rarity
Ojama Green
UR Rarity
Ojama Green
LIGHT 2
Ojama Green
Ojama xanh lá
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Anh ấy là một trong Bộ ba Ojama. Người ta nói rằng anh ta cố bằng mọi cách cần thiết. Người ta cũng nói rằng khi cả ba ở cùng nhau, một điều gì đó sẽ xảy ra.


Hiệu ứng gốc (EN):

He's one of the Ojama Trio. It's said that he butts in by any means necessary. It's also said that when the three are together, something happens.

UR Rarity
Ojama Yellow
UR Rarity
Ojama Yellow
UR Rarity
Ojama Yellow
LIGHT 2
Ojama Yellow
Ojama vàng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Anh ấy là một trong Bộ ba Ojama. Người ta nói rằng anh ta cố bằng mọi cách cần thiết. Người ta cũng nói rằng khi cả ba ở cùng nhau, một điều gì đó sẽ xảy ra.


Hiệu ứng gốc (EN):

He's one of the Ojama Trio. It's said that he butts in by any means necessary. It's also said that when the three are together, something happens.

UR Rarity
Cynet Mining
UR Rarity
Cynet Mining
UR Rarity
Cynet Mining
Spell Normal
Cynet Mining
Khai phá mạng lưới

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.

  UR Rarity
  Monster Reborn
  UR Rarity
  Monster Reborn
  UR Rarity
  Monster Reborn
  Spell Normal
  Monster Reborn
  Phục sinh quái thú

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 monster in either GY; Special Summon it.   Phân loại:

   UR Rarity
   Ojamatch
   UR Rarity
   Ojamatch
   UR Rarity
   Ojamatch
   Spell Quick
   Ojamatch
   Trận Ojama

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 "Ojama" từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn đến Mộ; thêm lên tay của bạn 1 "Ojama" với tên khác và 1 "Armed Dragon" từ Deck và / hoặc Mộ của bạn, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này kết thúc, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 trong những quái thú đó. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 3 quái thú "Ojama" xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 1 lá.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 "Ojama" card from your hand or face-up from your field to the GY; add to your hand, 1 "Ojama" monster with a different name and 1 "Armed Dragon" monster from your Deck and/or GY, then, immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 of those monsters. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 3 of your banished "Ojama" monsters; shuffle them into the Deck, then draw 1 card.

    R Rarity
    World Legacy's Sorrow
    R Rarity
    World Legacy's Sorrow
    R Rarity
    World Legacy's Sorrow
    Trap Counter
    World Legacy's Sorrow
    Tiếng hét vang vọng di vật vì sao

     Hiệu ứng (VN):

     Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, trong khi bạn điều khiển (các) quái thú co-linked: Vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "World Legacy's Sorrow" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When your opponent activates a Spell/Trap Card, or monster effect, while you control a co-linked monster(s): Negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only activate 1 "World Legacy's Sorrow" per turn.

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     UR Rarity
     Firewall Dragon
     UR Rarity
     Firewall Dragon
     UR Rarity
     Firewall Dragon
     LIGHT
     Firewall Dragon
     Rồng tường lửa
     • ATK:

     • 2500

     • LINK-4

     Mũi tên Link:

     Trái

     Trên

     Phải

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú
     Một lần khi ngửa trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu các quái thú trên sân và / hoặc Mộ tối đa số lượng quái thú được co-linked với lá bài này; trả lại chúng lên tay. Nếu một quái thú mà lá bài này chỉ đến bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc bị gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cyberse từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ monsters Once while face-up on the field (Quick Effect): You can target monsters on the field and/or GY up to the number of monsters co-linked to this card; return them to the hand. If a monster this card points to is destroyed by battle or sent to the GY: You can Special Summon 1 Cyberse monster from your hand. You can only use each effect of "Firewall Dragon" once per turn.

     R Rarity
     Ib the World Chalice Priestess
     R Rarity
     Ib the World Chalice Priestess
     R Rarity
     Ib the World Chalice Priestess
     WATER
     Ib the World Chalice Priestess
     Lạc thần chén vì sao Ib
     • ATK:

     • 1800

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trái

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú với các loại và thuộc tính khác nhau
     Lá bài được kết nối Link này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài được kết nối Link này với các hiệu ứng của lá bài. Nếu (các) quái thú mà lá bài này chỉ đến sẽ bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ thay thế. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters with different Types and Attributes This linked card cannot be destroyed by battle or card effects. Your opponent cannot target this linked card with card effects. If a monster(s) this card points to would be destroyed by a card effect, you can send this card to the GY instead. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.

     R Rarity
     Imduk the World Chalice Dragon
     R Rarity
     Imduk the World Chalice Dragon
     R Rarity
     Imduk the World Chalice Dragon
     WIND
     Imduk the World Chalice Dragon
     Rồng chén vì sao Imduk
     • ATK:

     • 800

     • LINK-1

     Mũi tên Link:

     Trên


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú Bình thường, ngoại trừ Token
     Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "World Chalice" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ, lá bài này chỉ đến: Bạn có thể phá huỷ quái thú của đối thủ đó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Normal Monster, except a Token During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "World Chalice" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster this card points to: You can destroy that opponent's monster. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.

     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     DARK
     Knightmare Unicorn
     Kỳ lân khúc ác mộng mơ
     • ATK:

     • 2200

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trái

     Dưới

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú với các tên khác nhau
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

     UR Rarity
     Ningirsu the World Chalice Warrior
     UR Rarity
     Ningirsu the World Chalice Warrior
     UR Rarity
     Ningirsu the World Chalice Warrior
     EARTH
     Ningirsu the World Chalice Warrior
     Chiến sĩ chén vì sao Ningirsu
     • ATK:

     • 2500

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trái

     Trên

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú Link
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Rút các lá bài bằng số "World Chalice" mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ningirsu the World Chalice Warrior" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ sân của mỗi người chơi đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Link Monsters If this card is Link Summoned: Draw cards equal to the number of "World Chalice" monsters this card points to. You can only use this effect of "Ningirsu the World Chalice Warrior" once per turn. Once per turn: You can send 1 card from each player's field to the GYs. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.

     SR Rarity
     Rasterliger
     SR Rarity
     Rasterliger
     SR Rarity
     Rasterliger
     LIGHT
     Rasterliger
     Sư hổ Raster
     • ATK:

     • 2000

     • LINK-4

     Mũi tên Link:

     Trên

     Trái

     Dưới

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú, ngoại trừ Token
     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của mục tiêu đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế bất kỳ số quái thú nào mà lá bài này chỉ đến; phá hủy một số lượng bằng nhau của các lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rasterliger" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ monsters, except Tokens You can target 1 Link Monster in either GY; this card gains ATK equal to that target's ATK until the end of this turn. You can Tribute any number of your monsters this card points to; destroy an equal number of cards on the field. You can only use each effect of "Rasterliger" once per turn.

     N Rarity
     Space Insulator
     N Rarity
     Space Insulator
     N Rarity
     Space Insulator
     DARK
     Space Insulator
     Người cách điện từ vũ trụ
     • ATK:

     • 1200

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú
     quái thú lá bài này sẽ mất 800 ATK / DEF. Khi một quái thú Link Cyberse được Triệu hồi Link đến sân của bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này đến khu vực của bạn mà quái thú chỉ đến, nhưng nó không thể được sử dụng dưới dạng Nguyên liệu Link, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters Monsters this card points to lose 800 ATK/DEF. When a Cyberse Link Monster is Link Summoned to your field, while this card is in the GY, except the turn this card was sent to the GY: You can Special Summon this card to your zone that monster points to, but it cannot be used as Link Material, also banish it when it leaves the field.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     Land of the Ojamas: 100%
     Bắt đầu Duel với Field Spell 'Ojama Country' được kích hoạt.
     Ojama Country
     Land of the Ojamas: 100%
     Land of the Ojamas
     Bắt đầu Duel với Field Spell 'Ojama Country' được kích hoạt.
     Ojama Country
     Land of the Ojamas

     Cần 10 UR

     UR Rarity
     Firewall Dragon1 card
     UR Rarity
     Knightmare Unicorn1 card
     UR Rarity
     Ningirsu the World Chalice Warrior1 card
     UR Rarity
     Ojama Green1 card
     UR Rarity
     Ojama Yellow1 card
     UR Rarity
     Cynet Mining1 card
     UR Rarity
     Monster Reborn1 card
     UR Rarity
     Ojamatch3 card

     Main: 21 Extra: 8

     SR Rarity
     Dark Armed Dragon
     SR Rarity
     Dark Armed Dragon
     Dark Armed Dragon
     DARK 7
     Dark Armed Dragon
     Rồng vũ trang hắc ám
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách có chính xác 3 quái thú DARK trong Mộ của bạn. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú DARK khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by having exactly 3 DARK monsters in your GY. You can banish 1 DARK monster from your GY, then target 1 card on the field; destroy that target.


     SR Rarity
     Dark Armed Dragon
     SR Rarity
     Dark Armed Dragon
     Dark Armed Dragon
     DARK 7
     Dark Armed Dragon
     Rồng vũ trang hắc ám
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách có chính xác 3 quái thú DARK trong Mộ của bạn. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú DARK khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by having exactly 3 DARK monsters in your GY. You can banish 1 DARK monster from your GY, then target 1 card on the field; destroy that target.


     SR Rarity
     Draconnet
     SR Rarity
     Draconnet
     Draconnet
     DARK 3
     Draconnet
     Rồng kết nối mạng
     • ATK:

     • 1400

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 2 hoặc thấp hơn quái thú Thường từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 2 or lower Normal Monster from your hand or Deck in Defense Position.


     SR Rarity
     Draconnet
     SR Rarity
     Draconnet
     Draconnet
     DARK 3
     Draconnet
     Rồng kết nối mạng
     • ATK:

     • 1400

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 2 hoặc thấp hơn quái thú Thường từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 2 or lower Normal Monster from your hand or Deck in Defense Position.


     N Rarity
     Lee the World Chalice Fairy
     N Rarity
     Lee the World Chalice Fairy
     Lee the World Chalice Fairy
     LIGHT 2
     Lee the World Chalice Fairy
     Yêu tinh chén vì sao Lee
     • ATK:

     • 100

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "World Chalice" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lee the World Chalice Fairy" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "World Chalice" monster from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 monster from your hand or field to the GY; add this card to your hand. You can only use each effect of "Lee the World Chalice Fairy" once per turn.


     N Rarity
     Lee the World Chalice Fairy
     N Rarity
     Lee the World Chalice Fairy
     Lee the World Chalice Fairy
     LIGHT 2
     Lee the World Chalice Fairy
     Yêu tinh chén vì sao Lee
     • ATK:

     • 100

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "World Chalice" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lee the World Chalice Fairy" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "World Chalice" monster from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 monster from your hand or field to the GY; add this card to your hand. You can only use each effect of "Lee the World Chalice Fairy" once per turn.


     N Rarity
     Lee the World Chalice Fairy
     N Rarity
     Lee the World Chalice Fairy
     Lee the World Chalice Fairy
     LIGHT 2
     Lee the World Chalice Fairy
     Yêu tinh chén vì sao Lee
     • ATK:

     • 100

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "World Chalice" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lee the World Chalice Fairy" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "World Chalice" monster from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 monster from your hand or field to the GY; add this card to your hand. You can only use each effect of "Lee the World Chalice Fairy" once per turn.


     R Rarity
     World Chalice Guardragon
     R Rarity
     World Chalice Guardragon
     World Chalice Guardragon
     WIND 1
     World Chalice Guardragon
     Rồng canh giữ chén vì sao
     • ATK:

     • 400

     • DEF:

     • 400


     Hiệu ứng (VN):

     Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào quái thú được mũi tên Link chỉ vào của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Thường trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "World Chalice Guardragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When a card or effect is activated that targets your linked monster (Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY; negate the activation, and if you do, destroy that card. You can banish this card from your GY, then target 1 Normal Monster in your GY; Special Summon it in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only use this effect of "World Chalice Guardragon" once per turn.


     R Rarity
     World Chalice Guardragon
     R Rarity
     World Chalice Guardragon
     World Chalice Guardragon
     WIND 1
     World Chalice Guardragon
     Rồng canh giữ chén vì sao
     • ATK:

     • 400

     • DEF:

     • 400


     Hiệu ứng (VN):

     Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào quái thú được mũi tên Link chỉ vào của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Thường trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "World Chalice Guardragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When a card or effect is activated that targets your linked monster (Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY; negate the activation, and if you do, destroy that card. You can banish this card from your GY, then target 1 Normal Monster in your GY; Special Summon it in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only use this effect of "World Chalice Guardragon" once per turn.


     N Rarity
     World Legacy - "World Chalice"
     N Rarity
     World Legacy - "World Chalice"
     World Legacy - "World Chalice"
     DARK 5
     World Legacy - "World Chalice"
     Di vật vì sao - Chén vì sao
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu một (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; gửi (các) quái thú đó đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "World Legacy - "World Chalice"" một lần mỗi lượt.
     ● Nếu lá bài được Triệu hồi / Úp thường ngửa mặt này rời khỏi sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú "World Chalice" từ Deck của mình, ngoại trừ "World Legacy - "World Chalice"".
     ● Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "World Legacy" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If a monster(s) is Special Summoned from the Extra Deck (except during the Damage Step): You can Tribute this card; send that monster(s) to the GY. You can only use each of the following effects of "World Legacy - "World Chalice"" once per turn. ● If this face-up Normal Summoned/Set card leaves the field: You can Special Summon 2 "World Chalice" monsters from your Deck, except "World Legacy - "World Chalice"". ● During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY; add 1 "World Legacy" card from your Deck to your hand.


     N Rarity
     World Legacy - "World Chalice"
     N Rarity
     World Legacy - "World Chalice"
     World Legacy - "World Chalice"
     DARK 5
     World Legacy - "World Chalice"
     Di vật vì sao - Chén vì sao
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu một (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; gửi (các) quái thú đó đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "World Legacy - "World Chalice"" một lần mỗi lượt.
     ● Nếu lá bài được Triệu hồi / Úp thường ngửa mặt này rời khỏi sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú "World Chalice" từ Deck của mình, ngoại trừ "World Legacy - "World Chalice"".
     ● Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "World Legacy" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If a monster(s) is Special Summoned from the Extra Deck (except during the Damage Step): You can Tribute this card; send that monster(s) to the GY. You can only use each of the following effects of "World Legacy - "World Chalice"" once per turn. ● If this face-up Normal Summoned/Set card leaves the field: You can Special Summon 2 "World Chalice" monsters from your Deck, except "World Legacy - "World Chalice"". ● During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY; add 1 "World Legacy" card from your Deck to your hand.


     N Rarity
     World Legacy - "World Chalice"
     N Rarity
     World Legacy - "World Chalice"
     World Legacy - "World Chalice"
     DARK 5
     World Legacy - "World Chalice"
     Di vật vì sao - Chén vì sao
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu một (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; gửi (các) quái thú đó đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "World Legacy - "World Chalice"" một lần mỗi lượt.
     ● Nếu lá bài được Triệu hồi / Úp thường ngửa mặt này rời khỏi sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú "World Chalice" từ Deck của mình, ngoại trừ "World Legacy - "World Chalice"".
     ● Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "World Legacy" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If a monster(s) is Special Summoned from the Extra Deck (except during the Damage Step): You can Tribute this card; send that monster(s) to the GY. You can only use each of the following effects of "World Legacy - "World Chalice"" once per turn. ● If this face-up Normal Summoned/Set card leaves the field: You can Special Summon 2 "World Chalice" monsters from your Deck, except "World Legacy - "World Chalice"". ● During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY; add 1 "World Legacy" card from your Deck to your hand.


     UR Rarity
     Ojama Green
     UR Rarity
     Ojama Green
     Ojama Green
     LIGHT 2
     Ojama Green
     Ojama xanh lá
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Anh ấy là một trong Bộ ba Ojama. Người ta nói rằng anh ta cố bằng mọi cách cần thiết. Người ta cũng nói rằng khi cả ba ở cùng nhau, một điều gì đó sẽ xảy ra.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     He's one of the Ojama Trio. It's said that he butts in by any means necessary. It's also said that when the three are together, something happens.


     UR Rarity
     Ojama Yellow
     UR Rarity
     Ojama Yellow
     Ojama Yellow
     LIGHT 2
     Ojama Yellow
     Ojama vàng
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Anh ấy là một trong Bộ ba Ojama. Người ta nói rằng anh ta cố bằng mọi cách cần thiết. Người ta cũng nói rằng khi cả ba ở cùng nhau, một điều gì đó sẽ xảy ra.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     He's one of the Ojama Trio. It's said that he butts in by any means necessary. It's also said that when the three are together, something happens.


     UR Rarity
     Cynet Mining
     UR Rarity
     Cynet Mining
     Cynet Mining
     Spell Normal
     Cynet Mining
     Khai phá mạng lưới

      Hiệu ứng (VN):

      Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.


      UR Rarity
      Monster Reborn
      UR Rarity
      Monster Reborn
      Monster Reborn
      Spell Normal
      Monster Reborn
      Phục sinh quái thú

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
       Phân loại:

       UR Rarity
       Ojamatch
       UR Rarity
       Ojamatch
       Ojamatch
       Spell Quick
       Ojamatch
       Trận Ojama

        Hiệu ứng (VN):

        Gửi 1 "Ojama" từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn đến Mộ; thêm lên tay của bạn 1 "Ojama" với tên khác và 1 "Armed Dragon" từ Deck và / hoặc Mộ của bạn, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này kết thúc, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 trong những quái thú đó. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 3 quái thú "Ojama" xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 1 lá.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Send 1 "Ojama" card from your hand or face-up from your field to the GY; add to your hand, 1 "Ojama" monster with a different name and 1 "Armed Dragon" monster from your Deck and/or GY, then, immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 of those monsters. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 3 of your banished "Ojama" monsters; shuffle them into the Deck, then draw 1 card.


        UR Rarity
        Ojamatch
        UR Rarity
        Ojamatch
        Ojamatch
        Spell Quick
        Ojamatch
        Trận Ojama

         Hiệu ứng (VN):

         Gửi 1 "Ojama" từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn đến Mộ; thêm lên tay của bạn 1 "Ojama" với tên khác và 1 "Armed Dragon" từ Deck và / hoặc Mộ của bạn, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này kết thúc, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 trong những quái thú đó. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 3 quái thú "Ojama" xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 1 lá.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Send 1 "Ojama" card from your hand or face-up from your field to the GY; add to your hand, 1 "Ojama" monster with a different name and 1 "Armed Dragon" monster from your Deck and/or GY, then, immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 of those monsters. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 3 of your banished "Ojama" monsters; shuffle them into the Deck, then draw 1 card.


         UR Rarity
         Ojamatch
         UR Rarity
         Ojamatch
         Ojamatch
         Spell Quick
         Ojamatch
         Trận Ojama

          Hiệu ứng (VN):

          Gửi 1 "Ojama" từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn đến Mộ; thêm lên tay của bạn 1 "Ojama" với tên khác và 1 "Armed Dragon" từ Deck và / hoặc Mộ của bạn, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này kết thúc, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 trong những quái thú đó. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 3 quái thú "Ojama" xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 1 lá.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Send 1 "Ojama" card from your hand or face-up from your field to the GY; add to your hand, 1 "Ojama" monster with a different name and 1 "Armed Dragon" monster from your Deck and/or GY, then, immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 of those monsters. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 3 of your banished "Ojama" monsters; shuffle them into the Deck, then draw 1 card.


          R Rarity
          World Legacy's Sorrow
          R Rarity
          World Legacy's Sorrow
          World Legacy's Sorrow
          Trap Counter
          World Legacy's Sorrow
          Tiếng hét vang vọng di vật vì sao

           Hiệu ứng (VN):

           Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, trong khi bạn điều khiển (các) quái thú co-linked: Vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "World Legacy's Sorrow" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When your opponent activates a Spell/Trap Card, or monster effect, while you control a co-linked monster(s): Negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only activate 1 "World Legacy's Sorrow" per turn.


           R Rarity
           World Legacy's Sorrow
           R Rarity
           World Legacy's Sorrow
           World Legacy's Sorrow
           Trap Counter
           World Legacy's Sorrow
           Tiếng hét vang vọng di vật vì sao

            Hiệu ứng (VN):

            Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, trong khi bạn điều khiển (các) quái thú co-linked: Vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "World Legacy's Sorrow" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When your opponent activates a Spell/Trap Card, or monster effect, while you control a co-linked monster(s): Negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only activate 1 "World Legacy's Sorrow" per turn.


            UR Rarity
            Firewall Dragon
            UR Rarity
            Firewall Dragon
            Firewall Dragon
            LIGHT
            Firewall Dragon
            Rồng tường lửa
            • ATK:

            • 2500

            • LINK-4

            Mũi tên Link:

            Trái

            Trên

            Phải

            Dưới


            Hiệu ứng (VN):

            2+ quái thú
            Một lần khi ngửa trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu các quái thú trên sân và / hoặc Mộ tối đa số lượng quái thú được co-linked với lá bài này; trả lại chúng lên tay. Nếu một quái thú mà lá bài này chỉ đến bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc bị gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cyberse từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Dragon" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2+ monsters Once while face-up on the field (Quick Effect): You can target monsters on the field and/or GY up to the number of monsters co-linked to this card; return them to the hand. If a monster this card points to is destroyed by battle or sent to the GY: You can Special Summon 1 Cyberse monster from your hand. You can only use each effect of "Firewall Dragon" once per turn.


            R Rarity
            Ib the World Chalice Priestess
            R Rarity
            Ib the World Chalice Priestess
            Ib the World Chalice Priestess
            WATER
            Ib the World Chalice Priestess
            Lạc thần chén vì sao Ib
            • ATK:

            • 1800

            • LINK-2

            Mũi tên Link:

            Trái

            Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú với các loại và thuộc tính khác nhau
            Lá bài được kết nối Link này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài được kết nối Link này với các hiệu ứng của lá bài. Nếu (các) quái thú mà lá bài này chỉ đến sẽ bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ thay thế. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 monsters with different Types and Attributes This linked card cannot be destroyed by battle or card effects. Your opponent cannot target this linked card with card effects. If a monster(s) this card points to would be destroyed by a card effect, you can send this card to the GY instead. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.


            R Rarity
            Imduk the World Chalice Dragon
            R Rarity
            Imduk the World Chalice Dragon
            Imduk the World Chalice Dragon
            WIND
            Imduk the World Chalice Dragon
            Rồng chén vì sao Imduk
            • ATK:

            • 800

            • LINK-1

            Mũi tên Link:

            Trên


            Hiệu ứng (VN):

            1 quái thú Bình thường, ngoại trừ Token
            Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "World Chalice" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ, lá bài này chỉ đến: Bạn có thể phá huỷ quái thú của đối thủ đó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            1 Normal Monster, except a Token During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "World Chalice" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster this card points to: You can destroy that opponent's monster. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.


            R Rarity
            Imduk the World Chalice Dragon
            R Rarity
            Imduk the World Chalice Dragon
            Imduk the World Chalice Dragon
            WIND
            Imduk the World Chalice Dragon
            Rồng chén vì sao Imduk
            • ATK:

            • 800

            • LINK-1

            Mũi tên Link:

            Trên


            Hiệu ứng (VN):

            1 quái thú Bình thường, ngoại trừ Token
            Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "World Chalice" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ, lá bài này chỉ đến: Bạn có thể phá huỷ quái thú của đối thủ đó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            1 Normal Monster, except a Token During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "World Chalice" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster this card points to: You can destroy that opponent's monster. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.


            UR Rarity
            Knightmare Unicorn
            UR Rarity
            Knightmare Unicorn
            Knightmare Unicorn
            DARK
            Knightmare Unicorn
            Kỳ lân khúc ác mộng mơ
            • ATK:

            • 2200

            • LINK-3

            Mũi tên Link:

            Trái

            Dưới

            Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2+ quái thú với các tên khác nhau
            Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


            UR Rarity
            Ningirsu the World Chalice Warrior
            UR Rarity
            Ningirsu the World Chalice Warrior
            Ningirsu the World Chalice Warrior
            EARTH
            Ningirsu the World Chalice Warrior
            Chiến sĩ chén vì sao Ningirsu
            • ATK:

            • 2500

            • LINK-3

            Mũi tên Link:

            Trái

            Trên

            Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2+ quái thú Link
            Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Rút các lá bài bằng số "World Chalice" mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ningirsu the World Chalice Warrior" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ sân của mỗi người chơi đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2+ Link Monsters If this card is Link Summoned: Draw cards equal to the number of "World Chalice" monsters this card points to. You can only use this effect of "Ningirsu the World Chalice Warrior" once per turn. Once per turn: You can send 1 card from each player's field to the GYs. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.


            SR Rarity
            Rasterliger
            SR Rarity
            Rasterliger
            Rasterliger
            LIGHT
            Rasterliger
            Sư hổ Raster
            • ATK:

            • 2000

            • LINK-4

            Mũi tên Link:

            Trên

            Trái

            Dưới

            Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2+ quái thú, ngoại trừ Token
            Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của mục tiêu đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế bất kỳ số quái thú nào mà lá bài này chỉ đến; phá hủy một số lượng bằng nhau của các lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rasterliger" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2+ monsters, except Tokens You can target 1 Link Monster in either GY; this card gains ATK equal to that target's ATK until the end of this turn. You can Tribute any number of your monsters this card points to; destroy an equal number of cards on the field. You can only use each effect of "Rasterliger" once per turn.


            N Rarity
            Space Insulator
            N Rarity
            Space Insulator
            Space Insulator
            DARK
            Space Insulator
            Người cách điện từ vũ trụ
            • ATK:

            • 1200

            • LINK-2

            Mũi tên Link:

            Trên

            Dưới


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú
            quái thú lá bài này sẽ mất 800 ATK / DEF. Khi một quái thú Link Cyberse được Triệu hồi Link đến sân của bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này đến khu vực của bạn mà quái thú chỉ đến, nhưng nó không thể được sử dụng dưới dạng Nguyên liệu Link, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 monsters Monsters this card points to lose 800 ATK/DEF. When a Cyberse Link Monster is Link Summoned to your field, while this card is in the GY, except the turn this card was sent to the GY: You can Special Summon this card to your zone that monster points to, but it cannot be used as Link Material, also banish it when it leaves the field.            Deck của WORLD CHALICE trong DUEL LINKS