Alexis Rhodes

Alexis Rhodes

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Alexis Rhodes là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt tới stage 11 (GX). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu xanh dương để có thể đấu với cô ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi đạt tới stage 10 (GX)

Thế giới: GX
 • Alexis Rhodes yêu cầu chìa khóa Xanh dương để đấu tại Gate
 • Alexis Rhodes xuất hiện ở Gate ở Stage 10 (GX)
 • Alexis Rhodes cấp 40 xuất hiện ở Gate khi đạt đến Stage 30
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt đến Stage 11 trong (GX) Duel World Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của cô ấy
 • Thực hiện thành công 3 Triệu hồi Ritual.
 • Thắng 1 trận đấu với Alexis Rhodes ở cấp độ 20 trong Duel World.
 • Thu thập 5 Lá thuộc tính WATER.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Blessing of the Cyber Angel
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. thay vì tiến hành rút bài bình thường, một quái thú 'Cyber Angel' mà bạn chọn sẽ được thêm vào tay bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Blessing of the Cyber Angel
Master of Rites II
Bắt đầu Duel với Bài phép liên tục 'Ritual Cage' được kích hoạt.
Ritual Cage
Master of Rites II
Chung
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Draw Sense: FIRE
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính LỬA ngẫu nhiên.
Draw Sense: FIRE
Draw Sense: WIND
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính GIÓ ngẫu nhiên.
Draw Sense: WIND
Master of Rites
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và chọn 1 trong các cách sau: ● Thêm 1 Quái thú Ritual ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. ● Thêm 1 Bài Phép Ritual ngẫu nhiên từ Bộ Bài của bạn vào tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Rites
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Master of Fusion
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 'Polymerization' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Fusion
Reinforcements
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và rút một quái thú Loại Chiến binh ngẫu nhiên.
Reinforcements
Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Sense: WATER
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính NƯỚC ngẫu nhiên.
Draw Sense: WATER
Master of Rites: Level Duplication
Có thể được sử dụng bằng cách tiết lộ 1 Quái thú Tế lễ trên tay của bạn, sau đó chọn 1 quái thú trên sân của bạn có cùng Loại với Quái thú Tế lễ đó. Hiệu ứng của quái thú đã chọn sẽ bị vô hiệu trong Giai đoạn Chính và Giai đoạn Chiến đấu của lượt này, và Cấp sao của nó trở nên bằng với Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú ở lượt này ngoại trừ các Quái thú Tế lễ.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
Master of Rites: Level Duplication

Drop Reward

UR Rarity
Cyber Blader
UR Rarity
Cyber Blader
Cyber Blader
EARTH7
Cyber Blader
Đao thủ điện tử
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

"Etoile Cyber" + "Blade Skater"
Một cuộc Triệu hồi Fusion của lá bài này chỉ có thể được tiến hành với các quái thú Fusion ở trên. Trong khi đối thủ của bạn chỉ điều khiển 1 quái thú, lá bài này không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Trong khi đối thủ của bạn chỉ điều khiển 2 quái thú, hãy nhân đôi ATK của lá bài này. Trong khi đối thủ của bạn chỉ điều khiển 3 quái thú, hãy vô hiệu hóa hiệu ứng của Bài Phép, Bẫy và Hiệu ứng quái thú của đối thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Etoile Cyber" + "Blade Skater" A Fusion Summon of this card can only be conducted with the above Fusion Material Monsters. While your opponent controls only 1 monster, this card cannot be destroyed by battle. While your opponent controls only 2 monsters, double this card's ATK. While your opponent controls only 3 monsters, negate the effects of your opponent's Spell, Trap, and Effect Monster Cards.


SR Rarity
Cyber Angel Dakini
SR Rarity
Cyber Angel Dakini
Cyber Angel Dakini
LIGHT8
Cyber Angel Dakini
Thiên thần điện tử Dakini
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Machine Angel Ritual". Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể khiến đối thủ gửi 1 quái thú mà họ điều khiển đến Mộ (lựa chọn của họ). Nếu một quái thú Ritual mà bạn điều khiển tấn công một quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Ritual hoặc 1 "Machine Angel Ritual" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Machine Angel Ritual". If this card is Ritual Summoned: You can make your opponent send 1 monster they control to the GY (their choice). If a Ritual Monster you control attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Once per turn, during your End Phase: You can target 1 Ritual Monster or 1 "Machine Angel Ritual" in your GY; add it to your hand.


R Rarity
Cyber Angel Benten
R Rarity
Cyber Angel Benten
Cyber Angel Benten
LIGHT6
Cyber Angel Benten
Thiên thần điện tử Benten
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Machine Angel Ritual". Nếu lá bài này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng với DEF ban đầu của quái thú đó trong Mộ. Nếu lá bài này là Hiến tế: Bạn có thể thêm 1 quái thú LIGHT Fairy từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Machine Angel Ritual". If this card destroys a monster by battle and sends it to the GY: Inflict damage to your opponent equal to that monster's original DEF in the GY. If this card is Tributed: You can add 1 LIGHT Fairy monster from your Deck to your hand.


R Rarity
Performance of Sword
R Rarity
Performance of Sword
Performance of Sword
EARTH6
Performance of Sword
Lính khiêu vũ
 • ATK:

 • 1950

 • DEF:

 • 1850


Hiệu ứng (VN):

Con quái thú này chỉ có thể được Triệu hồi Ritual bằng Ma Pháp Ritual, "Commencement Dance". Bạn cũng phải đưa ra những quái thú có tổng số Ngôi sao Cấp độ bằng 6 hoặc lớn hơn dưới dạng Vật phẩm từ chiến sân hoặc từ tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This monster can only be Ritual Summoned with the Ritual Spell Card, "Commencement Dance". You must also offer monsters whose total Level Stars equal 6 or more as a Tribute from the field or your hand.


SR Rarity
White Night Queen
SR Rarity
White Night Queen
White Night Queen
LIGHT7
White Night Queen
Nữ hoàng đêm trắng
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài Úp; phá huỷ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned. Once per turn: You can target 1 Set card; destroy that target.


SR Rarity
Cyber Prima
SR Rarity
Cyber Prima
Cyber Prima
LIGHT6
Cyber Prima
Prima điện tử
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được được Triệu hồi Hiến tế: Phá huỷ tất cả các Lá bài Phép ngửa trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Tribute Summoned: Destroy all face-up Spell Cards on the field.


UR Rarity
Etoile Cyber
UR Rarity
Etoile Cyber
Etoile Cyber
EARTH4
Etoile Cyber
Vũ công điện tử sao
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, nó nhận được 500 ATK chỉ trong Damage Step.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card attacks your opponent directly, it gains 500 ATK during the Damage Step only.


UR Rarity
Blade Skater
UR Rarity
Blade Skater
Blade Skater
EARTH4
Blade Skater
Người trượt băng cầm đao
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Một hình ảnh của vẻ đẹp trên băng, chiến binh tuyệt đẹp này xé nát đối thủ của mình thành nhiều mảnh bằng đòn tấn công Accel Slicer đầy phong cách của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

An image of beauty on the ice, this gorgeous warrior rips her opponents into pieces with her stylish Accel Slicer attack.


SR Rarity
Machine Angel Absolute Ritual
SR Rarity
Machine Angel Absolute Ritual
Machine Angel Absolute Ritual
Spell Normal
Machine Angel Absolute Ritual
Nghi lễ thiên thần máy tuyệt đối

  Hiệu ứng (VN):

  Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Cyber Angel" Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn và / hoặc trộn quái thú Loại Tiên hoặc Chiến binh từ Mộ của bạn vào Deck, có tổng Cấp độ của chúng chính xác bằng Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card can be used to Ritual Summon any "Cyber Angel" Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field and/or shuffle Fairy or Warrior-Type monsters from your Graveyard into the Deck, whose total Levels exactly equal the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon.


  UR Rarity
  Machine Angel Ritual
  UR Rarity
  Machine Angel Ritual
  Machine Angel Ritual
  Spell Normal
  Machine Angel Ritual
  Nghi lễ thiên thần máy

   Hiệu ứng (VN):

   Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Cyber Angel" Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng hoặc vượt Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual. Nếu (các) quái thú LIGHT mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn, bạn có thể loại bỏ lá bài này thay thế.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card can be used to Ritual Summon any "Cyber Angel" Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon. If a LIGHT monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect while this card is in your GY, you can banish this card instead.


   R Rarity
   Commencement Dance
   R Rarity
   Commencement Dance
   Commencement Dance
   Spell Normal
   Commencement Dance
   Vũ điệu khơi gợi

    Hiệu ứng (VN):

    Lá bài này được sử dụng để Triệu hồi Ritual "Performance of Sword". Bạn cũng phải Hiến tế quái thú có tổng số Sao Cấp bằng 6 hoặc lớn hơn từ sân hoặc tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    This card is used to Ritual Summon "Performance of Sword". You must also Tribute monsters whose total Level Stars equal 6 or more from the field or your hand.


    R Rarity
    A Rival Appears!
    R Rarity
    A Rival Appears!
    A Rival Appears!
    Trap Normal
    A Rival Appears!
    Kình địch xuất hiện

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển. Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ tay bạn có cùng Cấp với quái thú đã chọn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Select 1 face-up monster your opponent controls. Special Summon 1 monster from your hand that has the same Level as the selected monster.


     Level-up Reward

     UR Rarity
     Machine Angel Ritual
     UR Rarity
     Machine Angel Ritual
     Machine Angel Ritual
     Spell Normal
     Machine Angel Ritual
     Nghi lễ thiên thần máy

      Hiệu ứng (VN):

      Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Cyber Angel" Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng hoặc vượt Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual. Nếu (các) quái thú LIGHT mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn, bạn có thể loại bỏ lá bài này thay thế.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      This card can be used to Ritual Summon any "Cyber Angel" Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon. If a LIGHT monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect while this card is in your GY, you can banish this card instead.


      UR Rarity
      Etoile Cyber
      UR Rarity
      Etoile Cyber
      Etoile Cyber
      EARTH4
      Etoile Cyber
      Vũ công điện tử sao
      • ATK:

      • 1200

      • DEF:

      • 1600


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, nó nhận được 500 ATK chỉ trong Damage Step.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card attacks your opponent directly, it gains 500 ATK during the Damage Step only.


      R Rarity
      A Rival Appears!
      R Rarity
      A Rival Appears!
      A Rival Appears!
      Trap Normal
      A Rival Appears!
      Kình địch xuất hiện

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển. Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ tay bạn có cùng Cấp với quái thú đã chọn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Select 1 face-up monster your opponent controls. Special Summon 1 monster from your hand that has the same Level as the selected monster.


       R Rarity
       Inferno Hammer
       R Rarity
       Inferno Hammer
       Inferno Hammer
       DARK6
       Inferno Hammer
       Búa hỏa ngục
       • ATK:

       • 2400

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ và đưa nó đến Mộ do kết quả của chiến đấu, bạn có thể chọn 1 quái thú mặt ngửa trên sân của đối thủ và lật nó vào Tư thế Phòng thủ úp.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card destroys your opponent's monster and sends it to the Graveyard as a result of battle, you can select 1 face-up monster on your opponent's side of the field and flip it into face-down Defense Position.


       R Rarity
       Urgent Ritual Art
       R Rarity
       Urgent Ritual Art
       Urgent Ritual Art
       Trap Normal
       Urgent Ritual Art
       Làm nghi lễ khẩn cấp

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn không điều khiển quái thú Ritual nào: Loại bỏ 1 Lá bài Phép Ritual khỏi tay hoặc Mộ của bạn; hiệu ứng của lá bài này trở thành hiệu ứng của lá bài đó là Ritual Triệu hồi quái thú khi lá bài được kích hoạt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control no Ritual Monsters: Banish 1 Ritual Spell from your hand or GY; this card's effect becomes that card's effect that Ritual Summons a monster when the card is activated.


        R Rarity
        Cyber Angel Benten
        R Rarity
        Cyber Angel Benten
        Cyber Angel Benten
        LIGHT6
        Cyber Angel Benten
        Thiên thần điện tử Benten
        • ATK:

        • 1800

        • DEF:

        • 1500


        Hiệu ứng (VN):

        Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Machine Angel Ritual". Nếu lá bài này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng với DEF ban đầu của quái thú đó trong Mộ. Nếu lá bài này là Hiến tế: Bạn có thể thêm 1 quái thú LIGHT Fairy từ Deck của bạn lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can Ritual Summon this card with "Machine Angel Ritual". If this card destroys a monster by battle and sends it to the GY: Inflict damage to your opponent equal to that monster's original DEF in the GY. If this card is Tributed: You can add 1 LIGHT Fairy monster from your Deck to your hand.


        SR Rarity
        Spell Shield Type-8
        SR Rarity
        Spell Shield Type-8
        Spell Shield Type-8
        Trap Counter
        Spell Shield Type-8
        Hàng rào ma pháp đa lớp loại 8

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
         ● Khi một Bài Phép được kích hoạt chọn vào chính xác 1 quái thú trên sân: Vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó.
         ● Khi một Bài Phép được kích hoạt: Gửi 1 Lá bài Phép từ tay bạn đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate 1 of these effects. ● When a Spell Card is activated that targets exactly 1 monster on the field: Negate the activation, and if you do, destroy it. ● When a Spell Card is activated: Send 1 Spell Card from your hand to the Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy it.


         R Rarity
         Cyber Angel Idaten
         R Rarity
         Cyber Angel Idaten
         Cyber Angel Idaten
         LIGHT6
         Cyber Angel Idaten
         Thiên thần điện tử Idaten
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Machine Angel Ritual". Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể thêm 1 Ma Pháp Ritual từ Deck hoặc Mộ lên tay của mình. Nếu lá bài này được Hiến tế: Bạn có thể làm cho tất cả các quái thú Ritual mà bạn điều khiển nhận được 1000 ATK / DEF.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can Ritual Summon this card with "Machine Angel Ritual". If this card is Ritual Summoned: You can add 1 Ritual Spell from your Deck or GY to your hand. If this card is Tributed: You can make all Ritual Monsters you control gain 1000 ATK/DEF.


         R Rarity
         Cyber Petit Angel
         R Rarity
         Cyber Petit Angel
         Cyber Petit Angel
         LIGHT2
         Cyber Petit Angel
         Tiểu tiên điện tử
         • ATK:

         • 300

         • DEF:

         • 200


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Cyber Angel" "Machine Angel Ritual" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Petit Angel" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Summoned: You can add 1 "Cyber Angel" monster or "Machine Angel Ritual" from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Cyber Petit Angel" once per turn.


         R Rarity
         Cyber Gymnast
         R Rarity
         Cyber Gymnast
         Cyber Gymnast
         EARTH4
         Cyber Gymnast
         Huấn luyện viên GYM điện tử
         • ATK:

         • 800

         • DEF:

         • 1800


         Hiệu ứng (VN):

         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế tấn công ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Once per turn: You can discard 1 card, then target 1 face-up Attack Position monster your opponent controls; destroy that target.


         SR Rarity
         Machine Angel Absolute Ritual
         SR Rarity
         Machine Angel Absolute Ritual
         Machine Angel Absolute Ritual
         Spell Normal
         Machine Angel Absolute Ritual
         Nghi lễ thiên thần máy tuyệt đối

          Hiệu ứng (VN):

          Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Cyber Angel" Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn và / hoặc trộn quái thú Loại Tiên hoặc Chiến binh từ Mộ của bạn vào Deck, có tổng Cấp độ của chúng chính xác bằng Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          This card can be used to Ritual Summon any "Cyber Angel" Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field and/or shuffle Fairy or Warrior-Type monsters from your Graveyard into the Deck, whose total Levels exactly equal the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon.


          SR Rarity
          Cyber Angel Dakini
          SR Rarity
          Cyber Angel Dakini
          Cyber Angel Dakini
          LIGHT8
          Cyber Angel Dakini
          Thiên thần điện tử Dakini
          • ATK:

          • 2700

          • DEF:

          • 2400


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Machine Angel Ritual". Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể khiến đối thủ gửi 1 quái thú mà họ điều khiển đến Mộ (lựa chọn của họ). Nếu một quái thú Ritual mà bạn điều khiển tấn công một quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Ritual hoặc 1 "Machine Angel Ritual" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can Ritual Summon this card with "Machine Angel Ritual". If this card is Ritual Summoned: You can make your opponent send 1 monster they control to the GY (their choice). If a Ritual Monster you control attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Once per turn, during your End Phase: You can target 1 Ritual Monster or 1 "Machine Angel Ritual" in your GY; add it to your hand.


          SR Rarity
          Swing of Memories
          SR Rarity
          Swing of Memories
          Swing of Memories
          Spell Normal
          Swing of Memories
          Xích đu của ký ức

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú Bình thường trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase của lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 Normal Monster in your GY; Special Summon it, but destroy it during the End Phase of this turn.           Deck sử dụng nhân vật Alexis Rhodes trong DUEL LINKS