Thông tin tổng quan của Dogmatika

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Dogmatika Ecclesia, the Virtuous
SR Rarity
Dogmatika Ecclesia, the Virtuous
SR Rarity
Dogmatika Ecclesia, the Virtuous
LIGHT 4
Dogmatika Ecclesia, the Virtuous
Thánh nữ giáo lý rồng, Ecclesia
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Dogmatika Ecclesia, the Virtuous" một lần mỗi lượt. Nếu quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck ở trên sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; thêm 1 "Dogmatika" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Dogmatika Ecclesia, the Virtuous", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the Extra Deck. You can only use each of the following effects of "Dogmatika Ecclesia, the Virtuous" once per turn. If a monster Special Summoned from the Extra Deck is on the field: You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can activate this effect; add 1 "Dogmatika" card from your Deck to your hand, except "Dogmatika Ecclesia, the Virtuous", also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn.

UR Rarity
Dogmatika Fleurdelis, the Knighted
UR Rarity
Dogmatika Fleurdelis, the Knighted
UR Rarity
Dogmatika Fleurdelis, the Knighted
LIGHT 8
Dogmatika Fleurdelis, the Knighted
Hiệp sĩ giáo lý rồng Fleurdelis
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase, nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck ở trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó, nếu bạn điều khiển một "Dogmatika" , bạn có thể vô hiệu hóa các hiệu ứng của 1 quái thú ngửa trên sân, cho đến hết lượt này. "Dogmatika" của bạn tuyên bố tấn công: Bạn có thể làm cho tất cả "Dogmatika" mà bạn đang điều khiển nhận được 500 ATK. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dogmatika Fleurdelis, the Knighted" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase, if a monster Special Summoned from the Extra Deck is on the field (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand, then, if you control another "Dogmatika" monster, you can negate the effects of 1 face-up monster on the field, until the end of this turn. When your "Dogmatika" monster declares an attack: You can make all "Dogmatika" monsters you currently control gain 500 ATK. You can only use each effect of "Dogmatika Fleurdelis, the Knighted" once per turn.

SR Rarity
Dogmatika Maximus
SR Rarity
Dogmatika Maximus
SR Rarity
Dogmatika Maximus
LIGHT 8
Dogmatika Maximus
Maximus giáo lý rồng
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ 1 Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link Monster khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; gửi 2 quái thú có tên khác nhau từ Extra Deck của bạn đến Mộ, đối thủ của bạn cũng gửi 2 quái thú từ Extra Deck của họ đến Mộ, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dogmatika Maximus" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish 1 Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster from your GY; Special Summon this card from your hand. During your Main Phase: You can activate this effect; send 2 monsters with different names from your Extra Deck to the GY, also your opponent sends 2 monsters from their Extra Deck to the GY, also you cannot Special Summon from the Extra Deck for the rest of this turn. You can only use each effect of "Dogmatika Maximus" once per turn.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Nadir Servant
UR Rarity
Nadir Servant
UR Rarity
Nadir Servant
Spell Normal
Nadir Servant
Sứ đồ thiên để

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi 1 quái thú từ Extra Deck của bạn đến Mộ, sau đó thêm 1 quái thú "Dogmatika" hoặc "Fallen of Albaz" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn, có ATK nhỏ hơn hoặc bằng quái thú đã gửi trong Mộ, trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Nadir Servant" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send 1 monster from your Extra Deck to the GY, then add 1 "Dogmatika" monster or "Fallen of Albaz" from your Deck or GY to your hand, that has ATK less than or equal to that sent monster in the GY, also, for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck. You can only activate 1 "Nadir Servant" per turn.

  R Rarity
  Dogmatika Punishment
  R Rarity
  Dogmatika Punishment
  R Rarity
  Dogmatika Punishment
  Trap Normal
  Dogmatika Punishment
  Giáo lý rồng trừng phạt

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi 1 quái thú có ATK bằng hoặc lớn hơn từ Extra Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Cho đến cuối lượt tiếp theo của bạn sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dogmatika Punishment" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster your opponent controls; send 1 monster with an equal or higher ATK from your Extra Deck to the GY, and if you do, destroy that monster. Until the end of your next turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck. You can only activate 1 "Dogmatika Punishment" per turn.

   Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

   UR Rarity
   Elder Entity N'tss
   UR Rarity
   Elder Entity N'tss
   UR Rarity
   Elder Entity N'tss
   LIGHT 4
   Elder Entity N'tss
   Cựu thần N'tss
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   1 quái thú Synchro + 1 quái thú Xyz
   Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi các lá bài trên mà bạn điều khiển đến Mộ. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Elder Entity N'tss(s)" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Synchro Monster + 1 Xyz Monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending the above cards you control to the GY. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 monster from your hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 card on the field; destroy it. You can only Special Summon "Elder Entity N'tss(s)" once per turn.

   UR Rarity
   Garura, Wings of Resonant Life
   UR Rarity
   Garura, Wings of Resonant Life
   UR Rarity
   Garura, Wings of Resonant Life
   DARK 6
   Garura, Wings of Resonant Life
   Chim sự sống chung, Garura
   • ATK:

   • 1500

   • DEF:

   • 2400


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính, nhưng tên khác nhau
   Bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này sẽ được nhân đôi. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Garura, Wings of Resonant Life" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 monsters with the same Type and Attribute, but different names Any battle damage your opponent takes from battles involving this card is doubled. If this card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Garura, Wings of Resonant Life" once per turn.

   UR Rarity
   Titaniklad the Ash Dragon
   UR Rarity
   Titaniklad the Ash Dragon
   UR Rarity
   Titaniklad the Ash Dragon
   DARK 8
   Titaniklad the Ash Dragon
   Rồng tro tàn, Titaniklad
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   "Fallen of Albaz" + 1 quái thú có 2500 ATK hoặc lớn hơn
   Nhận ATK bằng với Cấp độ ban đầu tổng của quái thú được sử dụng để Triệu hồi Fusion của nó x 100. Sau khi lá bài này được Triệu hồi Fusion, trong phần còn lại của lượt này, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt của bất kỳ quái thú nào khác được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck . Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến lượt này: Bạn có thể thêm lên tay của mình, hoặc Triệu hồi Đặc biệt, 1 "Fallen of Albaz" hoặc "Dogmatika" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Titaniklad the Ash Dragon" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   "Fallen of Albaz" + 1 monster with 2500 or more ATK Gains ATK equal to the combined original Levels of the monsters used for its Fusion Summon x 100. After this card is Fusion Summoned, for the rest of this turn, it is unaffected by the activated effects of any other monsters Special Summoned from the Extra Deck. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add to your hand, or Special Summon, 1 "Fallen of Albaz" or "Dogmatika" monster from your Deck. You can only use this effect of "Titaniklad the Ash Dragon" once per turn.

   SR Rarity
   Golden Cloud Beast - Malong
   SR Rarity
   Golden Cloud Beast - Malong
   SR Rarity
   Golden Cloud Beast - Malong
   LIGHT 6
   Golden Cloud Beast - Malong
   Thú mây vàng - Mã Long
   • ATK:

   • 2200

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tăng hoặc thấp hơn Cấp độ của nó đi 1. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá ngửa mặt đối thủ của bạn điều khiển; trả nó về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Golden Cloud Beast - Malong" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Special Summoned: You can increase or decrease its Level by 1. If this card is sent to the GY: You can target 1 face-up card your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Golden Cloud Beast - Malong" once per turn.

   Cần 29 UR

   UR Rarity
   Dimension Shifter2 card
   UR Rarity
   Albion the Branded Dragon1 card
   UR Rarity
   Elder Entity N'tss3 card
   UR Rarity
   Garura, Wings of Resonant Life2 card
   UR Rarity
   Mirrorjade the Iceblade Dragon2 card
   UR Rarity
   Rindbrumm the Striking Dragon1 card
   UR Rarity
   Titaniklad the Ash Dragon2 card
   UR Rarity
   Tri-Brigade Arms Bucephalus II1 card
   UR Rarity
   Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
   UR Rarity
   Dark Ruler No More2 card
   UR Rarity
   Nadir Servant2 card
   UR Rarity
   Necrovalley3 card
   UR Rarity
   Raigeki2 card
   UR Rarity
   Time-Tearing Morganite2 card
   UR Rarity
   Solemn Judgment3 card

   Main: 40 Extra: 15

   SR Rarity
   3 cardBarrier Statue of the Torrent
   SR Rarity
   3 cardBarrier Statue of the Torrent
   Barrier Statue of the Torrent
   WATER 4
   Barrier Statue of the Torrent
   Tượng rào chắn của mưa to
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Cả hai người chơi không thể Triệu hồi đặc biệt các quái thú, except WATER monsters.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Neither player can Special Summon monsters, except WATER monsters.
   Phân loại:

   UR Rarity
   2 cardDimension Shifter
   UR Rarity
   2 cardDimension Shifter
   Dimension Shifter
   DARK 6
   Dimension Shifter
   Người đỏi không gian
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 2200


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn không có lá bài nào trong Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, bất kỳ lá bài nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ thay thế.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you have no cards in your GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; until the end of the next turn, any card sent to the GY is banished instead.


   SR Rarity
   2 cardDogmatika Ecclesia, the Virtuous
   SR Rarity
   2 cardDogmatika Ecclesia, the Virtuous
   Dogmatika Ecclesia, the Virtuous
   LIGHT 4
   Dogmatika Ecclesia, the Virtuous
   Thánh nữ giáo lý rồng, Ecclesia
   • ATK:

   • 1500

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Dogmatika Ecclesia, the Virtuous" một lần mỗi lượt. Nếu quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck ở trên sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; thêm 1 "Dogmatika" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Dogmatika Ecclesia, the Virtuous", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the Extra Deck. You can only use each of the following effects of "Dogmatika Ecclesia, the Virtuous" once per turn. If a monster Special Summoned from the Extra Deck is on the field: You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can activate this effect; add 1 "Dogmatika" card from your Deck to your hand, except "Dogmatika Ecclesia, the Virtuous", also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn.


   SR Rarity
   3 cardFossil Dyna Pachycephalo
   SR Rarity
   3 cardFossil Dyna Pachycephalo
   Fossil Dyna Pachycephalo
   EARTH 4
   Fossil Dyna Pachycephalo
   Khủng long hóa-thạch Pachycephalo
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 1300


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này được lật ngửa: Phá huỷ tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trên sân. Cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is flipped face-up: Destroy all Special Summoned monsters on the field. Neither player can Special Summon monsters.
   Phân loại:

   SR Rarity
   3 cardJowgen the Spiritualist
   SR Rarity
   3 cardJowgen the Spiritualist
   Jowgen the Spiritualist
   LIGHT 3
   Jowgen the Spiritualist
   Linh thuật sư Jowgen
   • ATK:

   • 200

   • DEF:

   • 1300


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay bạn đến Mộ; phá huỷ tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trên sân. Cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can discard 1 random card from your hand to the Graveyard; destroy all Special Summoned monsters on the field. Neither player can Special Summon monsters.


   UR Rarity
   2 cardDark Ruler No More
   UR Rarity
   2 cardDark Ruler No More
   Dark Ruler No More
   Spell Normal
   Dark Ruler No More
   Ma với chả vương

    Hiệu ứng (VN):

    Vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn đang điều khiển, cho đến cuối lượt này, trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, đối thủ của bạn không bị thiệt hại. Cả hai người chơi đều không thể kích hoạt các hiệu ứng quái thú khi kích hoạt lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls, until the end of this turn, also, for the rest of this turn after this card resolves, your opponent takes no damage. Neither player can activate monster effects in response to this card's activation.
    Phân loại:

    R Rarity
    2 cardDecisive Battle of Golgonda
    R Rarity
    2 cardDecisive Battle of Golgonda
    Decisive Battle of Golgonda
    Spell Continuous
    Decisive Battle of Golgonda
    Quyết chiến ở Golgonda

     Hiệu ứng (VN):

     Tên của lá bài này trở thành "Great Sand Sea - Gold Golgonda" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể gửi 1 quái thú Fusion có đề cập đến "Fallen of Albaz" làm nguyên liệu từ Extra Deck của bạn đến Mộ, thay vào đó. Trong End Phase, nếu bạn có "Fallen of Albaz" trên sân của mình hoặc trong Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Springans" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Decisive Battle of Golgonda" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     This card's name becomes "Great Sand Sea - Gold Golgonda" while on the field or in the GY. Once per turn, if a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can send 1 Fusion Monster that mentions "Fallen of Albaz" as material from your Extra Deck to the GY, instead. During the End Phase, if you have "Fallen of Albaz" on your field or in your GY: You can Special Summon 1 "Springans" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Decisive Battle of Golgonda" once per turn.


     R Rarity
     2 cardMoon Mirror Shield
     R Rarity
     2 cardMoon Mirror Shield
     Moon Mirror Shield
     Spell Equip
     Moon Mirror Shield
     Khiên kính trăng

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu quái thú được trang bị chiến đấu với quái thú của đối thủ, trong damage calculation: ATK / DEF của quái thú được trang bị trở nên bằng ATK hoặc DEF (tùy theo giá trị nào cao hơn) của quái thú chiến đấu của đối thủ +100, chỉ trong damage calculation. Nếu lá bài ngửa này được gửi từ sân đến Mộ: Trả 500 LP; đặt lá bài này ở trên cùng hoặc dưới cùng của Deck của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If the equipped monster battles your opponent's monster, during damage calculation: The equipped monster's ATK/DEF become equal to the ATK or DEF (whichever is higher) of the opponent's battling monster +100, during damage calculation only. If this face-up card is sent from the field to the GY: Pay 500 LP; place this card on either the top or bottom of your Deck.


      UR Rarity
      2 cardNadir Servant
      UR Rarity
      2 cardNadir Servant
      Nadir Servant
      Spell Normal
      Nadir Servant
      Sứ đồ thiên để

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi 1 quái thú từ Extra Deck của bạn đến Mộ, sau đó thêm 1 quái thú "Dogmatika" hoặc "Fallen of Albaz" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn, có ATK nhỏ hơn hoặc bằng quái thú đã gửi trong Mộ, trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Nadir Servant" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Send 1 monster from your Extra Deck to the GY, then add 1 "Dogmatika" monster or "Fallen of Albaz" from your Deck or GY to your hand, that has ATK less than or equal to that sent monster in the GY, also, for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck. You can only activate 1 "Nadir Servant" per turn.


       UR Rarity
       3 cardNecrovalley
       UR Rarity
       3 cardNecrovalley
       Necrovalley
       Spell Field
       Necrovalley
       Thung lũng lăng mộ

        Hiệu ứng (VN):

        Tất cả "Gravekeeper's" nhận được 500 ATK và DEF. Bài trong Mộ không thể bị loại bỏ. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào có thể di chuyển một lá bài trong Mộ đến một nơi khác. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào làm thay đổi Loại hoặc Thuộc tính trong Mộ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        All "Gravekeeper's" monsters gain 500 ATK and DEF. Cards in the Graveyard cannot be banished. Negate any card effect that would move a card in the Graveyard to a different place. Negate any card effect that changes Types or Attributes in the Graveyard.


        SR Rarity
        1 cardPot of Duality
        SR Rarity
        1 cardPot of Duality
        Pot of Duality
        Spell Normal
        Pot of Duality
        Hũ nhường tham

         Hiệu ứng (VN):

         Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
         Phân loại:

         SR Rarity
         1 cardPot of Prosperity
         SR Rarity
         1 cardPot of Prosperity
         Pot of Prosperity
         Spell Normal
         Pot of Prosperity
         Hũ nhường vàng

          Hiệu ứng (VN):

          Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
          Phân loại:

          UR Rarity
          2 cardRaigeki
          UR Rarity
          2 cardRaigeki
          Raigeki
          Spell Normal
          Raigeki
          Tia chớp

           Hiệu ứng (VN):

           Phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Destroy all monsters your opponent controls.
           Phân loại:

           UR Rarity
           2 cardTime-Tearing Morganite
           UR Rarity
           2 cardTime-Tearing Morganite
           Time-Tearing Morganite
           Spell Normal
           Time-Tearing Morganite
           Đá Morganite xé thời gian

            Hiệu ứng (VN):

            Đối với phần còn lại của Trận đấu này, hãy áp dụng các hiệu ứng sau.
            ● Bạn không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trên tay.
            ● Rút 2 lá thay vì 1 cho cách rút bình thường trong Draw Phase của bạn.
            ● Bạn có thể tiến hành 2 Triệu hồi Thường/Bộ mỗi lượt, không chỉ 1.
            Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó gửi xuống Mộ 1 "Time-Tearing Morganite"; đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú khi bạn Triệu hồi Thường ở lượt này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            For the rest of this Duel, apply the following effects. ● You cannot activate monster effects in the hand. ● Draw 2 cards instead of 1 for your normal draw during your Draw Phase. ● You can conduct 2 Normal Summons/Sets per turn, not just 1. You can banish this card from your GY, then discard 1 "Time-Tearing Morganite"; your opponent cannot activate monster effects when you Normal Summon this turn.


            R Rarity
            2 cardDogmatika Punishment
            R Rarity
            2 cardDogmatika Punishment
            Dogmatika Punishment
            Trap Normal
            Dogmatika Punishment
            Giáo lý rồng trừng phạt

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi 1 quái thú có ATK bằng hoặc lớn hơn từ Extra Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Cho đến cuối lượt tiếp theo của bạn sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dogmatika Punishment" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 face-up monster your opponent controls; send 1 monster with an equal or higher ATK from your Extra Deck to the GY, and if you do, destroy that monster. Until the end of your next turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck. You can only activate 1 "Dogmatika Punishment" per turn.


             SR Rarity
             2 cardEvenly Matched
             SR Rarity
             2 cardEvenly Matched
             Evenly Matched
             Trap Normal
             Evenly Matched
             Kết quả thắng bại

              Hiệu ứng (VN):

              Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể khiến đối thủ loại bỏ các lá bài khỏi sân của họ theo hướng úp xuống để họ điều khiển số lá bài giống như bạn. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              At the end of the Battle Phase, if your opponent controls more cards than you do: You can make your opponent banish cards from their field face-down so they control the same number of cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
              Phân loại:

              SR Rarity
              3 cardSafe Zone
              SR Rarity
              3 cardSafe Zone
              Safe Zone
              Trap Continuous
              Safe Zone
              Khu vực an toàn

               Hiệu ứng (VN):

               Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế tấn công mặt ngửa trên sân; quái thú ngửa mặt đó không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu bằng hiệu ứng bài, cũng như không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Activate this card by targeting 1 face-up Attack Position monster on the field; that face-up monster cannot be destroyed by battle or your opponent's card effects, your opponent cannot target it with card effects, also it cannot attack your opponent directly. When this card leaves the field, destroy that monster. When that monster leaves the field, destroy this card.


               UR Rarity
               3 cardSolemn Judgment
               UR Rarity
               3 cardSolemn Judgment
               Solemn Judgment
               Trap Counter
               Solemn Judgment
               Tuyên cáo của thần

                Hiệu ứng (VN):

                Khi (các) quái thú được Triệu hồi, HOẶC Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt: Trả một nửa LP của bạn; vô hiệu hoá việc Triệu hồi hoặc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When a monster(s) would be Summoned, OR a Spell/Trap Card is activated: Pay half your LP; negate the Summon or activation, and if you do, destroy that card.
                Phân loại:

                UR Rarity
                1 cardAlbion the Branded Dragon
                UR Rarity
                1 cardAlbion the Branded Dragon
                Albion the Branded Dragon
                DARK 8
                Albion the Branded Dragon
                Rồng dấu ấn Albion
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                "Fallen of Albaz" + 1 quái thú ÁNH SÁNG
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Albion the Branded Dragon", bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion đề cập trên nó khỏi tay, sân và/hoặc Mộ của bạn. Trong End Phase, nếu lá bài này ở trong Mộ vì nó được gửi đến đó ở lượt này: Bạn có thể thêm lên tay của bạn hoặc Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Branded" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Albion the Branded Dragon" một lần trong lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                "Fallen of Albaz" + 1 LIGHT monster If this card is Fusion Summoned: You can Fusion Summon 1 Level 8 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, except "Albion the Branded Dragon", by banishing Fusion Materials mentioned on it from your hand, field, and/or GY. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add to your hand or Set 1 "Branded" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use each effect of "Albion the Branded Dragon" once per turn.


                UR Rarity
                3 cardElder Entity N'tss
                UR Rarity
                3 cardElder Entity N'tss
                Elder Entity N'tss
                LIGHT 4
                Elder Entity N'tss
                Cựu thần N'tss
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 1200


                Hiệu ứng (VN):

                1 quái thú Synchro + 1 quái thú Xyz
                Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi các lá bài trên mà bạn điều khiển đến Mộ. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Elder Entity N'tss(s)" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Synchro Monster + 1 Xyz Monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending the above cards you control to the GY. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 monster from your hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 card on the field; destroy it. You can only Special Summon "Elder Entity N'tss(s)" once per turn.


                UR Rarity
                2 cardGarura, Wings of Resonant Life
                UR Rarity
                2 cardGarura, Wings of Resonant Life
                Garura, Wings of Resonant Life
                DARK 6
                Garura, Wings of Resonant Life
                Chim sự sống chung, Garura
                • ATK:

                • 1500

                • DEF:

                • 2400


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính, nhưng tên khác nhau
                Bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này sẽ được nhân đôi. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Garura, Wings of Resonant Life" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 monsters with the same Type and Attribute, but different names Any battle damage your opponent takes from battles involving this card is doubled. If this card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Garura, Wings of Resonant Life" once per turn.


                UR Rarity
                2 cardMirrorjade the Iceblade Dragon
                UR Rarity
                2 cardMirrorjade the Iceblade Dragon
                Mirrorjade the Iceblade Dragon
                DARK 8
                Mirrorjade the Iceblade Dragon
                Rồng kiếm băng Mirrorjade
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 2500


                Hiệu ứng (VN):

                "Fallen of Albaz" + 1 quái thú Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link
                Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Mirrorjade the Iceblade Dragon". Một lần trong lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn vào Mộ có đề cập đến "Fallen of Albaz" làm nguyên liệu; loại bỏ 1 quái thú trên sân, đồng thời lá bài này không thể sử dụng hiệu ứng này ở lượt tiếp theo. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này trong sự điều khiển của chủ nhân nó rời sân vì một lá bài của đối thủ: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú đối thủ điều khiển trong End Phase của lượt này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                "Fallen of Albaz" + 1 Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster You can only control 1 "Mirrorjade the Iceblade Dragon". Once per turn (Quick Effect): You can send 1 Fusion Monster from your Extra Deck to the GY that mentions "Fallen of Albaz" as material; banish 1 monster on the field, also this card cannot use this effect next turn. If this Fusion Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can destroy all monsters your opponent controls during the End Phase of this turn.


                UR Rarity
                1 cardRindbrumm the Striking Dragon
                UR Rarity
                1 cardRindbrumm the Striking Dragon
                Rindbrumm the Striking Dragon
                DARK 8
                Rindbrumm the Striking Dragon
                Rồng sắt binh Rindbrumm
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                "Fallen of Albaz" + 1 quái thú Beast, Beast-Warrior hoặc Winged Beast
                Khi một hiệu ứng Fusion, Synchro, Xyz, hoặc Link của quái thú được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hoá hiệu ứng đó, sau đó bạn có thể đưa 1 quái thú từ sân về tay. Trong lượt của đối thủ, khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Fallen of Albaz" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó hoặc lá bài này, và loại bỏ lá bài kia. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rindbrumm the Striking Dragon" một lần trong lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                "Fallen of Albaz" + 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster When a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster's effect is activated (Quick Effect): You can negate that effect, then you can return 1 monster from the field to the hand. During your opponent's turn, while this card is in your GY (Quick Effect): You can target 1 "Fallen of Albaz" in your GY; Special Summon either that monster or this card, and banish the other. You can only use each effect of "Rindbrumm the Striking Dragon" once per turn.


                UR Rarity
                2 cardTitaniklad the Ash Dragon
                UR Rarity
                2 cardTitaniklad the Ash Dragon
                Titaniklad the Ash Dragon
                DARK 8
                Titaniklad the Ash Dragon
                Rồng tro tàn, Titaniklad
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 2500


                Hiệu ứng (VN):

                "Fallen of Albaz" + 1 quái thú có 2500 ATK hoặc lớn hơn
                Nhận ATK bằng với Cấp độ ban đầu tổng của quái thú được sử dụng để Triệu hồi Fusion của nó x 100. Sau khi lá bài này được Triệu hồi Fusion, trong phần còn lại của lượt này, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt của bất kỳ quái thú nào khác được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck . Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến lượt này: Bạn có thể thêm lên tay của mình, hoặc Triệu hồi Đặc biệt, 1 "Fallen of Albaz" hoặc "Dogmatika" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Titaniklad the Ash Dragon" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                "Fallen of Albaz" + 1 monster with 2500 or more ATK Gains ATK equal to the combined original Levels of the monsters used for its Fusion Summon x 100. After this card is Fusion Summoned, for the rest of this turn, it is unaffected by the activated effects of any other monsters Special Summoned from the Extra Deck. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add to your hand, or Special Summon, 1 "Fallen of Albaz" or "Dogmatika" monster from your Deck. You can only use this effect of "Titaniklad the Ash Dragon" once per turn.


                UR Rarity
                1 cardTri-Brigade Arms Bucephalus II
                UR Rarity
                1 cardTri-Brigade Arms Bucephalus II
                Tri-Brigade Arms Bucephalus II
                DARK
                Tri-Brigade Arms Bucephalus II
                Vũ khí tam tộc đoàn Bucephalus II
                • ATK:

                • 3500

                • LINK-5

                Mũi tên Link:

                Trái

                Dưới-Trái

                Dưới

                Dưới-Phải

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                3+ quái thú Beast, Beast-Warrior và/hoặc Winged Beast
                Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck trừ khi bạn có 3 Lá bài Phép/Bẫy "Tri-Brigade" hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt bài hoặc hiệu ứng khi bạn Triệu hồi Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú. Khi một quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể loại bỏ lá bài này, đồng thời loại bỏ tất cả các lá bài mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 quái thú Beast, Beast-Warrior hoặc Winged Beast từ Extra Deck của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Tri-Brigade Arms Bucephalus II" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                3+ Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters Cannot be Special Summoned from the Extra Deck unless you have 3 or more "Tri-Brigade" Spells/Traps in your GY. Your opponent cannot activate cards or effects when you Special Summon a monster(s). When a monster declares an attack: You can banish this card, also banish all cards your opponent controls. If this card is sent to the GY: You can send 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Extra Deck to the GY. You can only use this effect of "Tri-Brigade Arms Bucephalus II" once per turn.


                UR Rarity
                1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                UR Rarity
                1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                LIGHT
                Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 3000


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 12
                Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
                Phân loại:

                SR Rarity
                1 cardMereologic Aggregator
                SR Rarity
                1 cardMereologic Aggregator
                Mereologic Aggregator
                DARK
                Mereologic Aggregator
                Thứ tổng hợp phần chất
                • ATK:

                • 2600

                • DEF:

                • 3000


                Hiệu ứng (VN):

                2+ quái thú Cấp 9
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể gửi 1 quái thú từ Extra Deck của mình đến Mộ. Bạn có thể chọn mục tiêu các quái thú trong Mộ của mình, tùy theo số lượng nguyên liệu mà lá bài này có; tách các nguyên liệu ra khỏi lá bài này bằng số mục tiêu đó trong Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa các mục tiêu đó vào lá bài này làm nguyên liệu. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mereologic Aggregator" một lần cho mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2+ Level 9 monsters If this card is Xyz Summoned: You can send 1 monster from your Extra Deck to the GY. You can target monsters in your GY, up to the number of materials this card has; detach materials from this card equal to the number of those targets in the GY, and if you do, attach those targets to this card as material. If this card is sent to the GY: You can target 1 face-up card on the field; negate its effects until the end of this turn. You can only use each effect of "Mereologic Aggregator" once per turn.


                SR Rarity
                1 cardNumber 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                SR Rarity
                1 cardNumber 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                EARTH
                Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
                • ATK:

                • 2100

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.                Deck của DOGMATIKA trong MASTER DUEL