Thông tin tổng quan của Predaplant

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

N Rarity
Predaplant Triantis
N Rarity
Predaplant Triantis
N Rarity
Predaplant Triantis
DARK88
Predaplant Triantis
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Khi lá bài này ở trong Vùng Pendulum của bạn, nếu bạn Triệu hồi Fusion một quái thú Fusion BÓNG TỐI, bạn cũng có thể sử dụng các lá bài trong Vùng Pendulum của bạn làm quái thú trên sân, làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion của nó.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này được gửi vào Mộ hoặc thêm vào Extra Deck của bạn ngửa mặt vì nó được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion: Bạn có thể chọn các quái thú trên sân, tùy theo số quái thú bạn điều khiển, và đặt 1 Predator Counter trên mỗi quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, bất kỳ quái thú nào ở Cấp 2 hoặc lớn hơn sẽ trở thành Cấp 1 miễn là chúng có Counter động vật ăn thịt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] While this card is in your Pendulum Zone, if you Fusion Summon a DARK Fusion Monster, you can also use cards in your Pendulum Zones as monsters on the field, as material for its Fusion Summon. [ Monster Effect ] If this card is sent to the GY or added to your Extra Deck face-up because it was used as Fusion Material: You can choose monsters on the field, up to the number of monsters you control, and place 1 Predator Counter on each one, and if you do, any of those monsters that are Level 2 or higher become Level 1 as long as they have a Predator Counter.

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

R Rarity
D/D/D Super Doom King Purple Armageddon
R Rarity
D/D/D Super Doom King Purple Armageddon
R Rarity
D/D/D Super Doom King Purple Armageddon
DARK101
D/D/D Super Doom King Purple Armageddon
 • ATK:

 • 3500

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt, trước khi tính toán thiệt hại, nếu quái thú Fusion "D/D/D" của bạn chiến đấu với một quái thú của đối thủ: Bạn có thể làm cho quái thú của đối thủ đó giảm 1000 ATK cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
[ Hiệu ứng quái thú ]
2 quái thú "D/D/D"
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thế Công mà đối thủ điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy gây sát thương cho đối thủ bằng một nửa ATK ban đầu của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Super Doom King Purple Armageddon" một lần mỗi lượt. Trước khi tính toán thiệt hại, nếu quái thú của đối thủ chiến đấu: Bạn có thể làm cho ATK của nó bằng với ATK ban đầu của nó cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này trong Vùng quái thú bị phá huỷ: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn, before damage calculation, if your "D/D/D" Fusion Monster battles an opponent's monster: You can make that opponent's monster lose 1000 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] 2 "D/D/D" monsters You can target 1 Attack Position monster your opponent controls; destroy it, and if you do, inflict damage to your opponent equal to half its original ATK. You can only use this effect of "D/D/D Super Doom King Purple Armageddon" once per turn. Before damage calculation, if an opponent's monster battles: You can make its ATK become equal to its original ATK until the end of the Damage Step. If this card in the Monster Zone is destroyed: You can place this card in your Pendulum Zone.

Cần 7 UR

UR Rarity
Master of Chaos1 card
UR Rarity
Predaplant Chimerafflesia1 card
UR Rarity
Starving Venom Predapower Fusion Dragon1 card
UR Rarity
Harpie's Feather Duster1 card
UR Rarity
Raigeki1 card
UR Rarity
Super Polymerization1 card
UR Rarity
Infinite Impermanence1 card

Main: 40 Extra: 14

N Rarity
3 cardPredaplant Triantis
N Rarity
3 cardPredaplant Triantis
Predaplant Triantis
DARK88
Predaplant Triantis
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Khi lá bài này ở trong Vùng Pendulum của bạn, nếu bạn Triệu hồi Fusion một quái thú Fusion BÓNG TỐI, bạn cũng có thể sử dụng các lá bài trong Vùng Pendulum của bạn làm quái thú trên sân, làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion của nó.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này được gửi vào Mộ hoặc thêm vào Extra Deck của bạn ngửa mặt vì nó được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion: Bạn có thể chọn các quái thú trên sân, tùy theo số quái thú bạn điều khiển, và đặt 1 Predator Counter trên mỗi quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, bất kỳ quái thú nào ở Cấp 2 hoặc lớn hơn sẽ trở thành Cấp 1 miễn là chúng có Counter động vật ăn thịt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] While this card is in your Pendulum Zone, if you Fusion Summon a DARK Fusion Monster, you can also use cards in your Pendulum Zones as monsters on the field, as material for its Fusion Summon. [ Monster Effect ] If this card is sent to the GY or added to your Extra Deck face-up because it was used as Fusion Material: You can choose monsters on the field, up to the number of monsters you control, and place 1 Predator Counter on each one, and if you do, any of those monsters that are Level 2 or higher become Level 1 as long as they have a Predator Counter.


R Rarity
1 cardD/D/D Super Doom King Purple Armageddon
R Rarity
1 cardD/D/D Super Doom King Purple Armageddon
D/D/D Super Doom King Purple Armageddon
DARK101
D/D/D Super Doom King Purple Armageddon
 • ATK:

 • 3500

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt, trước khi tính toán thiệt hại, nếu quái thú Fusion "D/D/D" của bạn chiến đấu với một quái thú của đối thủ: Bạn có thể làm cho quái thú của đối thủ đó giảm 1000 ATK cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
[ Hiệu ứng quái thú ]
2 quái thú "D/D/D"
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thế Công mà đối thủ điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy gây sát thương cho đối thủ bằng một nửa ATK ban đầu của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Super Doom King Purple Armageddon" một lần mỗi lượt. Trước khi tính toán thiệt hại, nếu quái thú của đối thủ chiến đấu: Bạn có thể làm cho ATK của nó bằng với ATK ban đầu của nó cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này trong Vùng quái thú bị phá huỷ: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn, before damage calculation, if your "D/D/D" Fusion Monster battles an opponent's monster: You can make that opponent's monster lose 1000 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] 2 "D/D/D" monsters You can target 1 Attack Position monster your opponent controls; destroy it, and if you do, inflict damage to your opponent equal to half its original ATK. You can only use this effect of "D/D/D Super Doom King Purple Armageddon" once per turn. Before damage calculation, if an opponent's monster battles: You can make its ATK become equal to its original ATK until the end of the Damage Step. If this card in the Monster Zone is destroyed: You can place this card in your Pendulum Zone.Deck của PREDAPLANT trong MASTER DUEL