Thông tin tổng quan của Cyberse

    

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Backup Secretary
SR Rarity
Backup Secretary
SR Rarity
Backup Secretary
LIGHT 3
Backup Secretary
Thư ký dự phòng
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú Cyberse, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Backup Secretary" một lần mỗi lượt theo cách này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a Cyberse monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Backup Secretary" once per turn this way.

SR Rarity
Balancer Lord
SR Rarity
Balancer Lord
SR Rarity
Balancer Lord
LIGHT 4
Balancer Lord
Chúa bằng tải
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 1000 LP; trong Main Phase của bạn ở lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Cyberse, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Balancer Lord" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can pay 1000 LP; during your Main Phase this turn, you can Normal Summon 1 Cyberse monster, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) If this card is banished: You can Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your hand. You can only use this effect of "Balancer Lord" once per turn.

N Rarity
Cyberse Converter
N Rarity
Cyberse Converter
N Rarity
Cyberse Converter
LIGHT 2
Cyberse Converter
Máy mạng điện tử chuyển dữ liệu
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là quái thú Cyberse (tối thiểu 1), bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Cyberse Converter" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; nó trở thành quái thú Cyberse cho đến cuối lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If all monsters you control are Cyberse monsters (min. 1), you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Cyberse Converter" once per turn this way. When this card is Normal Summoned: You can target 1 face-up monster you control; it becomes a Cyberse monster until the end of this turn.

SR Rarity
Cyberse Gadget
SR Rarity
Cyberse Gadget
SR Rarity
Cyberse Gadget
LIGHT 4
Cyberse Gadget
Linh kiện mạng điện tử
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 2 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gadget Token" (Cyberse / LIGHT / Cấp độ 2 / ATK 0 / DEF 0). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyberse Gadget" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 2 or lower monster in your GY; Special Summon it in Defense Position, but its effects are negated. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "Gadget Token" (Cyberse/LIGHT/Level 2/ATK 0/DEF 0). You can only use this effect of "Cyberse Gadget" once per turn.

UR Rarity
Degrade Buster
UR Rarity
Degrade Buster
UR Rarity
Degrade Buster
FIRE 7
Degrade Buster
Người triệt hạ thông tin
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 2 quái thú Cyberse khỏi Mộ của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có ATK cao hơn lá bài này (Hiệu ứng nhanh); loại bỏ nó cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Degrade Buster" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 2 Cyberse monsters from your GY. You can target 1 monster your opponent controls with higher ATK than this card (Quick Effect); banish it until the End Phase. You can only use this effect of "Degrade Buster" once per turn.

UR Rarity
Dotscaper
UR Rarity
Dotscaper
UR Rarity
Dotscaper
EARTH 1
Dotscaper
Vật quét màn hình
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Dotscaper" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dotscaper" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY: You can Special Summon this card. If this card is banished: You can Special Summon this card. You can only use 1 "Dotscaper" effect per turn, and only once that turn. You can only use each effect of "Dotscaper" once per Duel.

N Rarity
Link Infra-Flier
N Rarity
Link Infra-Flier
N Rarity
Link Infra-Flier
WIND 2
Link Infra-Flier
Vật bay vượt liên kết
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Link Infra-Flier" một lần mỗi lượt theo cách này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Link Infra-Flier" once per turn this way.

SR Rarity
Radian, the Multidimensional Kaiju
SR Rarity
Radian, the Multidimensional Kaiju
SR Rarity
Radian, the Multidimensional Kaiju
DARK 7
Radian, the Multidimensional Kaiju
Kaiju không gian đa chiều, Radian
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) về phía đối thủ của bạn trên sân ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 2 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Radian Token" (Loại quái thú / TỐI / Cấp 7/2800 ATK / DEF 0), nhưng nó không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's side of the field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 2 Kaiju Counters from anywhere on the field; Special Summon 1 "Radian Token" (Fiend-Type/DARK/Level 7/ATK 2800/DEF 0), but it cannot be used as a Synchro Material.

N Rarity
Scrypton
N Rarity
Scrypton
N Rarity
Scrypton
WATER 5
Scrypton
Ngôn ngữ mã hóa
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cyberse khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Scrypton"; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của quái thú Cyberse: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bị loại bỏ; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Scrypton" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish 1 Cyberse monster from your GY, except "Scrypton"; Special Summon this card from your hand. If this card is sent to the GY as material for the Link Summon of a Cyberse monster: You can target 1 banished monster; shuffle it into the Deck. You can only use each effect of "Scrypton" once per turn.

SR Rarity
Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
SR Rarity
Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
SR Rarity
Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
LIGHT 9
Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
Kaiju điện giật, Lôi Vương
 • ATK:

 • 3300

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) về phía đối thủ của bạn trên sân ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 3 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; Các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong phần còn lại của lượt này, ngoài ra lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's side of the field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 3 Kaiju Counters from anywhere on the field; your opponent's cards and effects cannot be activated for the rest of this turn, also this card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.

SR Rarity
Cyberse Synchron
SR Rarity
Cyberse Synchron
SR Rarity
Cyberse Synchron
DARK 1
Cyberse Synchron
Máy đồng bộ mạng điện tử
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó bằng Cấp độ ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu (các) quái thú của bạn trong Vùng Extra Monster Zone bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyberse Synchron" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can target 1 Level 4 or lower monster you control; increase its Level by its original Level until the end of this turn. If your monster(s) in the Extra Monster Zone would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use this effect of "Cyberse Synchron" once per turn.

UR Rarity
Cynet Mining
UR Rarity
Cynet Mining
UR Rarity
Cynet Mining
Spell Normal
Cynet Mining
Khai phá mạng lưới

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.

  SR Rarity
  Tuning
  SR Rarity
  Tuning
  SR Rarity
  Tuning
  Spell Normal
  Tuning
  Điều chỉnh

   Hiệu ứng (VN):

   Thêm 1 "Synchron" Tuner từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn đến Mộ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Add 1 "Synchron" Tuner from your Deck to your hand, then send the top card of your Deck to the GY.

   Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

   UR Rarity
   Crusadia Equimax
   UR Rarity
   Crusadia Equimax
   UR Rarity
   Crusadia Equimax
   LIGHT
   Crusadia Equimax
   Thánh vệ tự chinh Equimax
   • ATK:

   • 2000

   • LINK-3

   Mũi tên Link:

   Trên

   Dưới-Trái

   Dưới-Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2+ quái thú Hiệu ứng, bao gồm cả quái thú Link
   Nhận ATK bằng với ATK ban đầu tổng hợp của tất cả quái thú mà lá bài này chỉ đến. Quái thú mà lá bài này chỉ đến để không thể tấn công. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể hiến tế quái thú  "Crusadia" hoặc "World Legacy" mà lá bài này chỉ đến, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2+ Effect Monsters, including a Link Monster Gains ATK equal to the combined original ATK of all monsters this card points to. Monsters this card points to cannot attack. Once per turn (Quick Effect): You can Tribute 1 "Crusadia" or "World Legacy" monster this card points to, then target 1 face-up card your opponent controls; negate its effects until the end of this turn.

   R Rarity
   Cyberse Wicckid
   R Rarity
   Cyberse Wicckid
   R Rarity
   Cyberse Wicckid
   DARK
   Cyberse Wicckid
   Trẻ ranh ma mạng điện tử
   • ATK:

   • 800

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Dưới

   Dưới-Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cyberse
   Lá bài được Triệu hồi Link này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Quái thú Cyberse mà lá bài này chỉ đến để không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cyberse khỏi Mộ của mình; thêm 1 Cyberse Tuner từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyberse Wicckid" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Cyberse monsters This Link Summoned card cannot be destroyed by battle or card effects. Cyberse monsters this card points to cannot be destroyed by card effects. If a monster(s) is Special Summoned to a zone(s) this card points to while you control this monster (except during the Damage Step): You can banish 1 Cyberse monster from your GY; add 1 Cyberse Tuner from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Cyberse Wicckid" once per turn.

   SR Rarity
   Honeybot
   SR Rarity
   Honeybot
   SR Rarity
   Honeybot
   LIGHT
   Honeybot
   Rô bốt mật ong
   • ATK:

   • 1900

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Trái

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cyberse
   Cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu những quái thú mà lá bài này chỉ đến với các hiệu ứng của lá bài, và những quái thú đó không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Cyberse monsters Neither player can target monsters this card points to with card effects, and those monsters cannot be destroyed by battle.

   R Rarity
   Link Disciple
   R Rarity
   Link Disciple
   R Rarity
   Link Disciple
   LIGHT
   Link Disciple
   Đệ tử liên kết
   • ATK:

   • 500

   • LINK-1

   Mũi tên Link:

   Dưới


   Hiệu ứng (VN):

   1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
   Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Disciple" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Level 4 or lower Cyberse monster You can Tribute 1 monster this card points to; draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Link Disciple" once per turn.

   UR Rarity
   Update Jammer
   UR Rarity
   Update Jammer
   UR Rarity
   Update Jammer
   WIND
   Update Jammer
   Kẻ gây nhiễu cập nhật
   • ATK:

   • 2000

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Trên

   Trái


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cyberse Cấp 2 hoặc lớn hơn
   Một lần mỗi lượt tấn công, trong damage calculation, nếu quái thú Cyberse của bạn chiến đấu (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; vô hiệu hoá tất cả các hiệu ứng của lá bài khác trên sân cho đến khi kết thúc Damage Step, Damage Calculation cho chiến đấu này sử dụng ATK / DEF ban đầu của mỗi quái thú, cũng như nếu quái thú của đối thủ bị phá huỷ bởi trận đấu này và được gửi đến Mộ, gây ra 1000 thiệt hại cho bạn. phản đối. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Link: quái thú Link đó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 2 or higher Cyberse monsters Once per battle, during damage calculation, if your Cyberse monster battles (Quick Effect): You can activate this effect; negate all other card effects on the field until the end of the Damage Step, damage calculation for this battle uses each monster's original ATK/DEF, also if an opponent's monster is destroyed by this battle and sent to the GY, inflict 1000 damage to your opponent. If this card is sent to the GY as Link Material: That Link Monster can make a second attack during each Battle Phase this turn.

   R Rarity
   Cyberse Integrator
   R Rarity
   Cyberse Integrator
   R Rarity
   Cyberse Integrator
   LIGHT 3
   Cyberse Integrator
   Máy tích phân mạng điện tử
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro, bạn có thể: Triệu hồi Đặc biệt 1 Cyberse Tuner từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyberse Integrator" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned, you can: Special Summon 1 Cyberse Tuner from your hand or GY in Defense Position, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Cyberse monsters. If this Synchro Summoned card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use each effect of "Cyberse Integrator" once per turn.

   SR Rarity
   Cyberse Quantum Dragon
   SR Rarity
   Cyberse Quantum Dragon
   SR Rarity
   Cyberse Quantum Dragon
   DARK 7
   Cyberse Quantum Dragon
   Rồng lượng tử mạng điện tử
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
   Trong khi bạn điều khiển quái thú Link, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu vào quái thú bạn điều khiển để tấn công, ngoại trừ quái thú này, đối thủ của bạn cũng không thể chọn mục tiêu quái thú bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ quái thú này. Một lần mỗi lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể trả lại quái thú của đối thủ đó về tay, lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai liên tiếp.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters While you control a Link Monster, monsters your opponent controls cannot target monsters you control for attacks, except this one, also your opponent cannot target monsters you control with card effects, except this one. Once per turn, at the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can return that opponent's monster to the hand, also, this card can make a second attack in a row.

   UR Rarity
   Abyss Dweller
   UR Rarity
   Abyss Dweller
   UR Rarity
   Abyss Dweller
   WATER
   Abyss Dweller
   Cư dân vực sâu
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 1400


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

   Các Skill được sử dụng hàng đầu

   Synchron Quantum: 100%
   Bạn có thể sử dụng các hiệu ứng sau một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú Mạng ảo QUANG/ÁM/THỔ trong Trận đấu mà bạn sử dụng Kỹ năng này (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ tay/Bộ bài Phụ của bạn).
   ● Tiết lộ 1 "Cyberse Synchron" trên tay của bạn, thêm 1 quái thú ÁNH Cyberse Cấp 3 hoặc Cấp 4 có 800 DEF trở xuống vào tay bạn, và gửi 1 lá bài trên tay bạn vào Mộ.
   ● Đặt 1 "Đồng bộ hóa mạng" trên sân của bạn từ tay bạn. Sau đó, bạn có thể trả lại tối đa 2 quái thú Mạng Ảo về Bộ bài của bạn mà chúng đã bị trục xuất hoặc đang ở trong Mộ của bạn.
   Cyberse Synchron
   Synchron Quantum: 100%
   Synchron Quantum
   Bạn có thể sử dụng các hiệu ứng sau một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú Mạng ảo QUANG/ÁM/THỔ trong Trận đấu mà bạn sử dụng Kỹ năng này (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ tay/Bộ bài Phụ của bạn).
   ● Tiết lộ 1 "Cyberse Synchron" trên tay của bạn, thêm 1 quái thú ÁNH Cyberse Cấp 3 hoặc Cấp 4 có 800 DEF trở xuống vào tay bạn, và gửi 1 lá bài trên tay bạn vào Mộ.
   ● Đặt 1 "Đồng bộ hóa mạng" trên sân của bạn từ tay bạn. Sau đó, bạn có thể trả lại tối đa 2 quái thú Mạng Ảo về Bộ bài của bạn mà chúng đã bị trục xuất hoặc đang ở trong Mộ của bạn.
   Cyberse Synchron
   Synchron Quantum

   Cần 8 UR

   UR Rarity
   Degrade Buster
   UR Rarity
   Degrade Buster
   UR Rarity
   Dotscaper
   UR Rarity
   Dotscaper
   UR Rarity
   Crusadia Equimax
   UR Rarity
   Update Jammer
   UR Rarity
   Abyss Dweller
   UR Rarity
   Cynet Mining

   Main: 23 Extra: 8

   SR Rarity
   Backup Secretary
   SR Rarity
   Backup Secretary
   Backup Secretary
   LIGHT 3
   Backup Secretary
   Thư ký dự phòng
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 800


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú Cyberse, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Backup Secretary" một lần mỗi lượt theo cách này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a Cyberse monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Backup Secretary" once per turn this way.


   SR Rarity
   Balancer Lord
   SR Rarity
   Balancer Lord
   Balancer Lord
   LIGHT 4
   Balancer Lord
   Chúa bằng tải
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 1000 LP; trong Main Phase của bạn ở lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Cyberse, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Balancer Lord" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn: You can pay 1000 LP; during your Main Phase this turn, you can Normal Summon 1 Cyberse monster, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) If this card is banished: You can Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your hand. You can only use this effect of "Balancer Lord" once per turn.


   SR Rarity
   Balancer Lord
   SR Rarity
   Balancer Lord
   Balancer Lord
   LIGHT 4
   Balancer Lord
   Chúa bằng tải
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 1000 LP; trong Main Phase của bạn ở lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Cyberse, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Balancer Lord" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn: You can pay 1000 LP; during your Main Phase this turn, you can Normal Summon 1 Cyberse monster, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) If this card is banished: You can Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your hand. You can only use this effect of "Balancer Lord" once per turn.


   N Rarity
   Cyberse Converter
   N Rarity
   Cyberse Converter
   Cyberse Converter
   LIGHT 2
   Cyberse Converter
   Máy mạng điện tử chuyển dữ liệu
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là quái thú Cyberse (tối thiểu 1), bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Cyberse Converter" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; nó trở thành quái thú Cyberse cho đến cuối lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If all monsters you control are Cyberse monsters (min. 1), you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Cyberse Converter" once per turn this way. When this card is Normal Summoned: You can target 1 face-up monster you control; it becomes a Cyberse monster until the end of this turn.


   SR Rarity
   Cyberse Gadget
   SR Rarity
   Cyberse Gadget
   Cyberse Gadget
   LIGHT 4
   Cyberse Gadget
   Linh kiện mạng điện tử
   • ATK:

   • 1400

   • DEF:

   • 300


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 2 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gadget Token" (Cyberse / LIGHT / Cấp độ 2 / ATK 0 / DEF 0). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyberse Gadget" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 2 or lower monster in your GY; Special Summon it in Defense Position, but its effects are negated. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "Gadget Token" (Cyberse/LIGHT/Level 2/ATK 0/DEF 0). You can only use this effect of "Cyberse Gadget" once per turn.


   UR Rarity
   Degrade Buster
   UR Rarity
   Degrade Buster
   Degrade Buster
   FIRE 7
   Degrade Buster
   Người triệt hạ thông tin
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 2 quái thú Cyberse khỏi Mộ của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có ATK cao hơn lá bài này (Hiệu ứng nhanh); loại bỏ nó cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Degrade Buster" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 2 Cyberse monsters from your GY. You can target 1 monster your opponent controls with higher ATK than this card (Quick Effect); banish it until the End Phase. You can only use this effect of "Degrade Buster" once per turn.


   UR Rarity
   Degrade Buster
   UR Rarity
   Degrade Buster
   Degrade Buster
   FIRE 7
   Degrade Buster
   Người triệt hạ thông tin
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 2 quái thú Cyberse khỏi Mộ của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có ATK cao hơn lá bài này (Hiệu ứng nhanh); loại bỏ nó cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Degrade Buster" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 2 Cyberse monsters from your GY. You can target 1 monster your opponent controls with higher ATK than this card (Quick Effect); banish it until the End Phase. You can only use this effect of "Degrade Buster" once per turn.


   UR Rarity
   Dotscaper
   UR Rarity
   Dotscaper
   Dotscaper
   EARTH 1
   Dotscaper
   Vật quét màn hình
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 2100


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Dotscaper" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dotscaper" một lần trong mỗi Trận đấu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is sent to the GY: You can Special Summon this card. If this card is banished: You can Special Summon this card. You can only use 1 "Dotscaper" effect per turn, and only once that turn. You can only use each effect of "Dotscaper" once per Duel.


   UR Rarity
   Dotscaper
   UR Rarity
   Dotscaper
   Dotscaper
   EARTH 1
   Dotscaper
   Vật quét màn hình
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 2100


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Dotscaper" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dotscaper" một lần trong mỗi Trận đấu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is sent to the GY: You can Special Summon this card. If this card is banished: You can Special Summon this card. You can only use 1 "Dotscaper" effect per turn, and only once that turn. You can only use each effect of "Dotscaper" once per Duel.


   N Rarity
   Link Infra-Flier
   N Rarity
   Link Infra-Flier
   Link Infra-Flier
   WIND 2
   Link Infra-Flier
   Vật bay vượt liên kết
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 1800


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Link Infra-Flier" một lần mỗi lượt theo cách này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can Special Summon this card (from your hand) to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Link Infra-Flier" once per turn this way.


   SR Rarity
   Radian, the Multidimensional Kaiju
   SR Rarity
   Radian, the Multidimensional Kaiju
   Radian, the Multidimensional Kaiju
   DARK 7
   Radian, the Multidimensional Kaiju
   Kaiju không gian đa chiều, Radian
   • ATK:

   • 2800

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) về phía đối thủ của bạn trên sân ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 2 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Radian Token" (Loại quái thú / TỐI / Cấp 7/2800 ATK / DEF 0), nhưng nó không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's side of the field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 2 Kaiju Counters from anywhere on the field; Special Summon 1 "Radian Token" (Fiend-Type/DARK/Level 7/ATK 2800/DEF 0), but it cannot be used as a Synchro Material.


   N Rarity
   Scrypton
   N Rarity
   Scrypton
   Scrypton
   WATER 5
   Scrypton
   Ngôn ngữ mã hóa
   • ATK:

   • 1500

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cyberse khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Scrypton"; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của quái thú Cyberse: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bị loại bỏ; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Scrypton" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can banish 1 Cyberse monster from your GY, except "Scrypton"; Special Summon this card from your hand. If this card is sent to the GY as material for the Link Summon of a Cyberse monster: You can target 1 banished monster; shuffle it into the Deck. You can only use each effect of "Scrypton" once per turn.


   SR Rarity
   Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
   SR Rarity
   Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
   Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
   LIGHT 9
   Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
   Kaiju điện giật, Lôi Vương
   • ATK:

   • 3300

   • DEF:

   • 2100


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) về phía đối thủ của bạn trên sân ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 3 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; Các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong phần còn lại của lượt này, ngoài ra lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's side of the field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 3 Kaiju Counters from anywhere on the field; your opponent's cards and effects cannot be activated for the rest of this turn, also this card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.


   SR Rarity
   Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
   SR Rarity
   Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
   Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
   LIGHT 9
   Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
   Kaiju điện giật, Lôi Vương
   • ATK:

   • 3300

   • DEF:

   • 2100


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) về phía đối thủ của bạn trên sân ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 3 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; Các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong phần còn lại của lượt này, ngoài ra lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's side of the field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 3 Kaiju Counters from anywhere on the field; your opponent's cards and effects cannot be activated for the rest of this turn, also this card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.


   SR Rarity
   Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
   SR Rarity
   Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
   Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
   LIGHT 9
   Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
   Kaiju điện giật, Lôi Vương
   • ATK:

   • 3300

   • DEF:

   • 2100


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) về phía đối thủ của bạn trên sân ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 3 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; Các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong phần còn lại của lượt này, ngoài ra lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's side of the field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 3 Kaiju Counters from anywhere on the field; your opponent's cards and effects cannot be activated for the rest of this turn, also this card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.


   R Rarity
   Wightprincess
   R Rarity
   Wightprincess
   Wightprincess
   LIGHT 3
   Wightprincess
   Công chúa wight
   • ATK:

   • 1600

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Wightprince" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình đến Mộ; tất cả quái thú hiện có trên sân đều mất ATK và DEF bằng với Cấp / Rank của chúng x 300, cho đến khi kết thúc lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Wightprince" from your Deck to the Graveyard. During either player's turn: You can send this card from your hand or field to the Graveyard; all monsters currently on the field lose ATK and DEF equal to their own Level/Rank x 300, until the end of this turn.


   SR Rarity
   Cyberse Synchron
   SR Rarity
   Cyberse Synchron
   Cyberse Synchron
   DARK 1
   Cyberse Synchron
   Máy đồng bộ mạng điện tử
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 100


   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó bằng Cấp độ ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu (các) quái thú của bạn trong Vùng Extra Monster Zone bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyberse Synchron" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn: You can target 1 Level 4 or lower monster you control; increase its Level by its original Level until the end of this turn. If your monster(s) in the Extra Monster Zone would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use this effect of "Cyberse Synchron" once per turn.


   SR Rarity
   Cyberse Synchron
   SR Rarity
   Cyberse Synchron
   Cyberse Synchron
   DARK 1
   Cyberse Synchron
   Máy đồng bộ mạng điện tử
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 100


   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó bằng Cấp độ ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu (các) quái thú của bạn trong Vùng Extra Monster Zone bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyberse Synchron" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn: You can target 1 Level 4 or lower monster you control; increase its Level by its original Level until the end of this turn. If your monster(s) in the Extra Monster Zone would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use this effect of "Cyberse Synchron" once per turn.


   SR Rarity
   Cyberse Synchron
   SR Rarity
   Cyberse Synchron
   Cyberse Synchron
   DARK 1
   Cyberse Synchron
   Máy đồng bộ mạng điện tử
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 100


   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó bằng Cấp độ ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu (các) quái thú của bạn trong Vùng Extra Monster Zone bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyberse Synchron" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn: You can target 1 Level 4 or lower monster you control; increase its Level by its original Level until the end of this turn. If your monster(s) in the Extra Monster Zone would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use this effect of "Cyberse Synchron" once per turn.


   UR Rarity
   Cynet Mining
   UR Rarity
   Cynet Mining
   Cynet Mining
   Spell Normal
   Cynet Mining
   Khai phá mạng lưới

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.


    SR Rarity
    Tuning
    SR Rarity
    Tuning
    Tuning
    Spell Normal
    Tuning
    Điều chỉnh

     Hiệu ứng (VN):

     Thêm 1 "Synchron" Tuner từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn đến Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Add 1 "Synchron" Tuner from your Deck to your hand, then send the top card of your Deck to the GY.


     SR Rarity
     Tuning
     SR Rarity
     Tuning
     Tuning
     Spell Normal
     Tuning
     Điều chỉnh

      Hiệu ứng (VN):

      Thêm 1 "Synchron" Tuner từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn đến Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Add 1 "Synchron" Tuner from your Deck to your hand, then send the top card of your Deck to the GY.


      SR Rarity
      Tuning
      SR Rarity
      Tuning
      Tuning
      Spell Normal
      Tuning
      Điều chỉnh

       Hiệu ứng (VN):

       Thêm 1 "Synchron" Tuner từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn đến Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Add 1 "Synchron" Tuner from your Deck to your hand, then send the top card of your Deck to the GY.


       UR Rarity
       Crusadia Equimax
       UR Rarity
       Crusadia Equimax
       Crusadia Equimax
       LIGHT
       Crusadia Equimax
       Thánh vệ tự chinh Equimax
       • ATK:

       • 2000

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Trên

       Dưới-Trái

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú Hiệu ứng, bao gồm cả quái thú Link
       Nhận ATK bằng với ATK ban đầu tổng hợp của tất cả quái thú mà lá bài này chỉ đến. Quái thú mà lá bài này chỉ đến để không thể tấn công. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể hiến tế quái thú  "Crusadia" hoặc "World Legacy" mà lá bài này chỉ đến, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ Effect Monsters, including a Link Monster Gains ATK equal to the combined original ATK of all monsters this card points to. Monsters this card points to cannot attack. Once per turn (Quick Effect): You can Tribute 1 "Crusadia" or "World Legacy" monster this card points to, then target 1 face-up card your opponent controls; negate its effects until the end of this turn.


       R Rarity
       Cyberse Wicckid
       R Rarity
       Cyberse Wicckid
       Cyberse Wicckid
       DARK
       Cyberse Wicckid
       Trẻ ranh ma mạng điện tử
       • ATK:

       • 800

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Dưới

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cyberse
       Lá bài được Triệu hồi Link này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Quái thú Cyberse mà lá bài này chỉ đến để không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cyberse khỏi Mộ của mình; thêm 1 Cyberse Tuner từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyberse Wicckid" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Cyberse monsters This Link Summoned card cannot be destroyed by battle or card effects. Cyberse monsters this card points to cannot be destroyed by card effects. If a monster(s) is Special Summoned to a zone(s) this card points to while you control this monster (except during the Damage Step): You can banish 1 Cyberse monster from your GY; add 1 Cyberse Tuner from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Cyberse Wicckid" once per turn.


       SR Rarity
       Honeybot
       SR Rarity
       Honeybot
       Honeybot
       LIGHT
       Honeybot
       Rô bốt mật ong
       • ATK:

       • 1900

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trái

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cyberse
       Cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu những quái thú mà lá bài này chỉ đến với các hiệu ứng của lá bài, và những quái thú đó không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Cyberse monsters Neither player can target monsters this card points to with card effects, and those monsters cannot be destroyed by battle.


       R Rarity
       Link Disciple
       R Rarity
       Link Disciple
       Link Disciple
       LIGHT
       Link Disciple
       Đệ tử liên kết
       • ATK:

       • 500

       • LINK-1

       Mũi tên Link:

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
       Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Disciple" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Level 4 or lower Cyberse monster You can Tribute 1 monster this card points to; draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Link Disciple" once per turn.


       UR Rarity
       Update Jammer
       UR Rarity
       Update Jammer
       Update Jammer
       WIND
       Update Jammer
       Kẻ gây nhiễu cập nhật
       • ATK:

       • 2000

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trên

       Trái


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cyberse Cấp 2 hoặc lớn hơn
       Một lần mỗi lượt tấn công, trong damage calculation, nếu quái thú Cyberse của bạn chiến đấu (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; vô hiệu hoá tất cả các hiệu ứng của lá bài khác trên sân cho đến khi kết thúc Damage Step, Damage Calculation cho chiến đấu này sử dụng ATK / DEF ban đầu của mỗi quái thú, cũng như nếu quái thú của đối thủ bị phá huỷ bởi trận đấu này và được gửi đến Mộ, gây ra 1000 thiệt hại cho bạn. phản đối. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Link: quái thú Link đó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 2 or higher Cyberse monsters Once per battle, during damage calculation, if your Cyberse monster battles (Quick Effect): You can activate this effect; negate all other card effects on the field until the end of the Damage Step, damage calculation for this battle uses each monster's original ATK/DEF, also if an opponent's monster is destroyed by this battle and sent to the GY, inflict 1000 damage to your opponent. If this card is sent to the GY as Link Material: That Link Monster can make a second attack during each Battle Phase this turn.


       R Rarity
       Cyberse Integrator
       R Rarity
       Cyberse Integrator
       Cyberse Integrator
       LIGHT 3
       Cyberse Integrator
       Máy tích phân mạng điện tử
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro, bạn có thể: Triệu hồi Đặc biệt 1 Cyberse Tuner từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyberse Integrator" một lần cho mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned, you can: Special Summon 1 Cyberse Tuner from your hand or GY in Defense Position, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Cyberse monsters. If this Synchro Summoned card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use each effect of "Cyberse Integrator" once per turn.


       SR Rarity
       Cyberse Quantum Dragon
       SR Rarity
       Cyberse Quantum Dragon
       Cyberse Quantum Dragon
       DARK 7
       Cyberse Quantum Dragon
       Rồng lượng tử mạng điện tử
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Trong khi bạn điều khiển quái thú Link, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu vào quái thú bạn điều khiển để tấn công, ngoại trừ quái thú này, đối thủ của bạn cũng không thể chọn mục tiêu quái thú bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ quái thú này. Một lần mỗi lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể trả lại quái thú của đối thủ đó về tay, lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai liên tiếp.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters While you control a Link Monster, monsters your opponent controls cannot target monsters you control for attacks, except this one, also your opponent cannot target monsters you control with card effects, except this one. Once per turn, at the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can return that opponent's monster to the hand, also, this card can make a second attack in a row.


       UR Rarity
       Abyss Dweller
       UR Rarity
       Abyss Dweller
       Abyss Dweller
       WATER
       Abyss Dweller
       Cư dân vực sâu
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 1400


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.       Deck của CYBERSE trong DUEL LINKS