Thông tin tổng quan của Code Talker

Code Talker Alive
Có thể được sử dụng nếu bạn có "Decode Talker" trong Vùng Quái thú Phụ của bạn. Đặt 1 "Recoded Alive" lên sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện dưới đây:
● Bộ bài của bạn chứa ít nhất 12 quái thú Cyberse hoặc Bài Phép / Bẫy "Cynet".
● Tất cả quái thú trong Bộ bài phụ của bạn có tên khác nhau.
Recoded Alive
Decode Talker
Code Talker Alive

Cần 11 UR

UR Rarity
Dotscaper1 card
UR Rarity
Linkslayer1 card
UR Rarity
Code Talker1 card
UR Rarity
Decode Talker1 card
UR Rarity
Encode Talker1 card
UR Rarity
Firewall Dragon1 card
UR Rarity
Cynet Mining2 card
UR Rarity
Monster Reborn1 card
UR Rarity
Crackdown1 card
UR Rarity
Ice Dragon's Prison1 card

Main: 21 Extra: 8

SR Rarity
Backup Secretary
SR Rarity
Backup Secretary
Backup Secretary
LIGHT 3
Backup Secretary
Thư ký dự phòng
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú Cyberse, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Backup Secretary" một lần mỗi lượt theo cách này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a Cyberse monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Backup Secretary" once per turn this way.


SR Rarity
Cyberse Gadget
SR Rarity
Cyberse Gadget
Cyberse Gadget
LIGHT 4
Cyberse Gadget
Linh kiện mạng điện tử
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 2 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gadget Token" (Cyberse / LIGHT / Cấp độ 2 / ATK 0 / DEF 0). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyberse Gadget" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 2 or lower monster in your GY; Special Summon it in Defense Position, but its effects are negated. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "Gadget Token" (Cyberse/LIGHT/Level 2/ATK 0/DEF 0). You can only use this effect of "Cyberse Gadget" once per turn.


UR Rarity
Dotscaper
UR Rarity
Dotscaper
Dotscaper
EARTH 1
Dotscaper
Vật quét màn hình
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Dotscaper" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dotscaper" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY: You can Special Summon this card. If this card is banished: You can Special Summon this card. You can only use 1 "Dotscaper" effect per turn, and only once that turn. You can only use each effect of "Dotscaper" once per Duel.


SR Rarity
Lady Debug
SR Rarity
Lady Debug
Lady Debug
LIGHT 4
Lady Debug
Bọ rùa gỡ lỗi
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lady Debug" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 3 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Lady Debug" once per turn.


UR Rarity
Linkslayer
UR Rarity
Linkslayer
Linkslayer
EARTH 5
Linkslayer
Kẻ sát hại liên kết
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ tối đa 2 lá bài, sau đó chọn mục tiêu vào nhiều Bùa / Bẫy đó trên sân; phá hủy chúng.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). Once per turn: You can discard up to 2 cards, then target that many Spells/Traps on the field; destroy them.


SR Rarity
Mathmech Addition
SR Rarity
Mathmech Addition
Mathmech Addition
FIRE 4
Mathmech Addition
Người máy toán học phép cộng
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Cyberse, cũng như Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn (nhưng nó không thể tấn công lượt này), và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ nhận được 1000 ATK cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mathmech Addition" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Cyberse monsters, also Special Summon this card from your hand (but it cannot attack this turn), and if you do, the targeted monster gains 1000 ATK until the end of this turn. You can only use this effect of "Mathmech Addition" once per turn.


R Rarity
Mathmech Subtraction
R Rarity
Mathmech Subtraction
Mathmech Subtraction
FIRE 4
Mathmech Subtraction
Người máy toán học phép trừ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Cyberse, cũng như Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn (nhưng nó không thể tấn công lượt này), và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ mất 1000 ATK cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mathmech Subtraction" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Cyberse monsters, also Special Summon this card from your hand (but it cannot attack this turn), and if you do, the targeted monster loses 1000 ATK until the end of this turn. You can only use this effect of "Mathmech Subtraction" once per turn.


SR Rarity
Micro Coder
SR Rarity
Micro Coder
Micro Coder
DARK 1
Micro Coder
Người lập mã vi mô
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu một quái thú Cyberse mà bạn điều khiển sẽ được sử dụng làm Nguyên liệu Link cho quái thú "Code Talker" , thì lá bài này trong tay bạn cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu. Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân tới Mộ làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của quái thú "Code Talker" : Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Cynet" từ Deck của bạn lên tay của bạn, hoặc, nếu lá bài này trên sân đã được sử dụng làm nguyên liệu, bạn có thể thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 để thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Micro Coder" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a Cyberse monster you control would be used as Link Material for a "Code Talker" monster, this card in your hand can also be used as material. If this card is sent from the hand or field to the GY as material for the Link Summon of a "Code Talker" monster: You can either add 1 "Cynet" Spell/Trap from your Deck to your hand, or, if this card on the field was used as material, you can add 1 Level 4 Cyberse monster instead. You can only use each effect of "Micro Coder" once per turn.


R Rarity
Sea Archiver
R Rarity
Sea Archiver
Sea Archiver
WATER 3
Sea Archiver
Ngựa biển lưu trữ
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu một quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến khu vực mà quái thú Link chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn (nếu nó ở đó khi được Triệu hồi Hiến tế) hoặc bằng tay (ngay cả khi không) , nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sea Archiver" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a monster is Normal or Special Summoned to a zone a Link Monster points to (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your GY (if it was there when the Summon resolved) or hand (even if not), but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Sea Archiver" once per turn.


N Rarity
Cynet Backdoor
N Rarity
Cynet Backdoor
Cynet Backdoor
Spell Quick
Cynet Backdoor
Phần mềm độc mạng lưới

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse mà bạn điều khiển; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú Cyberse từ Deck của bạn lên tay của bạn, có ATK thấp hơn ATK ban đầu của quái thú đó. Trong Standby Phase tiếp theo của bạn, đưa quái thú bị loại bỏ bởi hiệu ứng này trở lại sân và nó có thể tấn công trực tiếp lượt đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Backdoor" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 Cyberse monster you control; banish it, and if you do, add 1 Cyberse monster from your Deck to your hand, whose ATK is lower than that monster's original ATK. During your next Standby Phase, return that monster banished by this effect to the field, and it can attack directly that turn. You can only activate 1 "Cynet Backdoor" per turn.


  SR Rarity
  Cynet Crosswipe
  SR Rarity
  Cynet Crosswipe
  Cynet Crosswipe
  Spell Quick
  Cynet Crosswipe
  Tiêu huỷ mạng lưới

   Hiệu ứng (VN):

   Hiến tế 1 quái thú Cyberse, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Tribute 1 Cyberse monster, then target 1 card on the field; destroy it.


   UR Rarity
   Cynet Mining
   UR Rarity
   Cynet Mining
   Cynet Mining
   Spell Normal
   Cynet Mining
   Khai phá mạng lưới

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.


    UR Rarity
    Monster Reborn
    UR Rarity
    Monster Reborn
    Monster Reborn
    Spell Normal
    Monster Reborn
    Phục sinh quái thú

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
     Phân loại:

     R Rarity
     One-Time Passcode
     R Rarity
     One-Time Passcode
     One-Time Passcode
     Spell Normal
     One-Time Passcode
     Vé mã dùng một lần

      Hiệu ứng (VN):

      Triệu hồi Đặc biệt 1 "Security Token" (Cyberse / LIGHT / Cấp độ 4 / ATK 2000 / DEF 2000) ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "One-Time Passcode" một lần" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Special Summon 1 "Security Token" (Cyberse/LIGHT/Level 4/ATK 2000/DEF 2000) in Defense Position. You can only activate 1 "One-Time Passcode" per turn.


      UR Rarity
      Crackdown
      UR Rarity
      Crackdown
      Crackdown
      Trap Continuous
      Crackdown
      Bắt vật lớn

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
       Phân loại:

       UR Rarity
       Ice Dragon's Prison
       UR Rarity
       Ice Dragon's Prison
       Ice Dragon's Prison
       Trap Normal
       Ice Dragon's Prison
       Rồng băng giam cầm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


        UR Rarity
        Code Talker
        UR Rarity
        Code Talker
        Code Talker
        DARK
        Code Talker
        Người xử mã dạng đầu
        • ATK:

        • 1300

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trên

        Dưới


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Hiệu ứng
        Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà lá bài này chỉ đến. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, trong khi lá bài này chỉ vào quái thú.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster this card points to. Cannot be destroyed by battle or your opponent's card effects, while this card points to a monster.


        UR Rarity
        Decode Talker
        UR Rarity
        Decode Talker
        Decode Talker
        DARK
        Decode Talker
        Người xử mã
        • ATK:

        • 2300

        • LINK-3

        Mũi tên Link:

        Trên

        Dưới-Trái

        Dưới-Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2+ quái thú Hiệu ứng
        Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


        SR Rarity
        Elphase
        SR Rarity
        Elphase
        Elphase
        WIND
        Elphase
        Yêu tinh pha sóng
        • ATK:

        • 2000

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trên

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cyberse Cấp 3 hoặc lớn hơn
        Nhận 300 ATK cho mỗi quái thú mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này rời khỏi sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng trong phần còn lại của lượt này, hiệu ứng của nó (nếu có) sẽ bị vô hiệu hóa và nó không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Elphase" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 3 or higher Cyberse monsters Gains 300 ATK for each monster this card points to. If this Link Summoned card leaves the field: You can target 1 Level 4 or lower Cyberse monster in your GY; Special Summon it, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated and it cannot be used as Link Material. You can only use this effect of "Elphase" once per turn.


        UR Rarity
        Encode Talker
        UR Rarity
        Encode Talker
        Encode Talker
        LIGHT
        Encode Talker
        Người xử mã hóa
        • ATK:

        • 2300

        • LINK-3

        Mũi tên Link:

        Trên

        Dưới

        Dưới-Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2+ quái thú Cyberse
        Một lần mỗi lượt, trước khi Damage Calculation, nếu quái thú của bạn chỉ vào chiến đấu với quái thú của đối thủ có ATK cao hơn nó: Bạn có thể khiến quái thú đó không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó, đồng thời bạn cũng không bị thiệt hại từ chiến đấu đó. Sau khi Damage Calculation đó, hãy cho lá bài này hoặc 1 quái thú mà nó chỉ vào nhận được ATK bằng với ATK của quái thú của đối thủ đã chiến đấu đó, cho đến khi kết thúc lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ Cyberse monsters Once per turn, before damage calculation, if your monster this card points to battles an opponent's monster with higher ATK than it: You can make that monster unable to be destroyed by that battle, also you take no battle damage from that battle. After that damage calculation, have this card or 1 monster it points to gain ATK equal to the ATK of that battled opponent's monster, until the end of this turn.


        UR Rarity
        Firewall Dragon
        UR Rarity
        Firewall Dragon
        Firewall Dragon
        LIGHT
        Firewall Dragon
        Rồng tường lửa
        • ATK:

        • 2500

        • LINK-4

        Mũi tên Link:

        Trái

        Trên

        Phải

        Dưới


        Hiệu ứng (VN):

        2+ quái thú
        Một lần khi ngửa trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu các quái thú trên sân và / hoặc Mộ tối đa số lượng quái thú được co-linked với lá bài này; trả lại chúng lên tay. Nếu một quái thú mà lá bài này chỉ đến bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc bị gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cyberse từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Dragon" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ monsters Once while face-up on the field (Quick Effect): You can target monsters on the field and/or GY up to the number of monsters co-linked to this card; return them to the hand. If a monster this card points to is destroyed by battle or sent to the GY: You can Special Summon 1 Cyberse monster from your hand. You can only use each effect of "Firewall Dragon" once per turn.


        R Rarity
        Link Disciple
        R Rarity
        Link Disciple
        Link Disciple
        LIGHT
        Link Disciple
        Đệ tử liên kết
        • ATK:

        • 500

        • LINK-1

        Mũi tên Link:

        Dưới


        Hiệu ứng (VN):

        1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
        Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Disciple" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Level 4 or lower Cyberse monster You can Tribute 1 monster this card points to; draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Link Disciple" once per turn.


        SR Rarity
        Rasterliger
        SR Rarity
        Rasterliger
        Rasterliger
        LIGHT
        Rasterliger
        Sư hổ Raster
        • ATK:

        • 2000

        • LINK-4

        Mũi tên Link:

        Trên

        Trái

        Dưới

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2+ quái thú, ngoại trừ Token
        Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của mục tiêu đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế bất kỳ số quái thú nào mà lá bài này chỉ đến; phá hủy một số lượng bằng nhau của các lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rasterliger" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ monsters, except Tokens You can target 1 Link Monster in either GY; this card gains ATK equal to that target's ATK until the end of this turn. You can Tribute any number of your monsters this card points to; destroy an equal number of cards on the field. You can only use each effect of "Rasterliger" once per turn.


        SR Rarity
        Security Dragon
        SR Rarity
        Security Dragon
        Security Dragon
        LIGHT
        Security Dragon
        Rồng an ninh
        • ATK:

        • 1100

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trên

        Dưới


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú
        Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.        Deck của CODE TALKER trong DUEL LINKS