100 lá bài được sử dụng hàng đầu

1/Ash Blossom & Joyous Spring

2/Called by the Grave

3/Maxx "C"

4/Harpie's Feather Duster

5/Infinite Impermanence

6/Accesscode Talker

Accesscode Talker Accesscode Talker
Accesscode Talker

Accesscode Talker

Link-4

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Code Talker

Số lượng được sử dụng: 850 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 92.28%

7/Crossout Designator

8/Knightmare Unicorn

Số lượng được sử dụng: 650 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 90.62%

9/Foolish Burial

Số lượng được sử dụng: 567 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 91.51%
Các archetype sử dụng hàng đầu

10/Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder

Số lượng được sử dụng: 563 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.82%
Các archetype sử dụng hàng đầu

11/I:P Masquerena

12/Reinforcement of the Army

13/Monster Reborn

Số lượng được sử dụng: 472 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 92.98%

14/Terraforming

Số lượng được sử dụng: 459 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 92.96%

15/Baronne de Fleur

Số lượng được sử dụng: 456 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 93.07%

16/Nibiru, the Primal Being

Số lượng được sử dụng: 387 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.29%
Các archetype sử dụng hàng đầu

17/Linkuriboh

18/Lightning Storm

19/Apollousa, Bow of the Goddess

20/Effect Veiler

21/Pot of Prosperity

Số lượng được sử dụng: 250 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 90.96%

22/Knightmare Phoenix

23/Hieratic Seal of the Heavenly Spheres

24/Mekk-Knight Crusadia Avramax

Mekk-Knight Crusadia Avramax Mekk-Knight Crusadia Avramax
Mekk-Knight Crusadia Avramax

Mekk-Knight Crusadia Avramax

Link-4

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Mekk-Knight

 • ATK:
 • 3000

Mũi tên Link:

Trái

Dưới-Trái

Dưới-Phải

Phải

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú trở lên được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck
Trong khi lá bài được Triệu hồi Link này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá bài, quái thú của họ cũng không thể chọn mục tiêu vào quái thú để tấn công, ngoại trừ lá bài này. Một lần trong mỗi chiến đấu, trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của quái thú đó trong damage calculation đó. Nếu lá bài được Triệu hồi Link mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ của bạn bởi lá bài của đối thủ: Bạn có thể xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ monsters Special Summoned from the Extra Deck While this Link Summoned card is on the field, your opponent cannot target this card with card effects, also their monsters cannot target monsters for attacks, except this one. Once per battle, during damage calculation, if this card battles a Special Summoned monster (Quick Effect): You can make this card gain ATK equal to that opponent's monster's ATK during that damage calculation only. If this Link Summoned card you control is sent to your GY by an opponent's card: You can shuffle 1 card on the field into the Deck.


Số lượng được sử dụng: 226 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 94.08%
Các archetype sử dụng hàng đầu

25/Selene, Queen of the Master Magicians

Số lượng được sử dụng: 223 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.09%

26/Armed Dragon Thunderbolt

Số lượng được sử dụng: 222 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.14%

27/Bystial Magnamhut

Số lượng được sử dụng: 218 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 85.66%

28/Chaos Ruler, the Chaotic Magical Dragon

Số lượng được sử dụng: 217 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 87.67%

29/Borreload Savage Dragon

Số lượng được sử dụng: 214 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 95.25%

30/Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy

Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy

Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy

8

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 8
Một lần mỗi lượt, khi một Bài Phép hoặc hiệu ứng được kích hoạt trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hoá hiệu ứng đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài đó vào lá bài này để làm nguyên liệu. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; thay đổi mục tiêu tấn công sang lá bài này và thực hiện Damage Calculation. Nếu (các) quái thú Xyz ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz ngửa mà bạn điều khiển; nó nhận được ATK bằng 1 trong số ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 8 monsters Once per turn, when a Spell Card or effect is activated on the field (Quick Effect): You can negate that effect, and if you do, attach that card to this card as material. When an opponent's monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; change the attack target to this card and perform damage calculation. If a face-up Xyz Monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 face-up Xyz Monster you control; it gains ATK equal to 1 of those destroyed monster's original ATK.


Số lượng được sử dụng: 208 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 91.45%

31/Pot of Extravagance

32/One for One

33/Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir

Số lượng được sử dụng: 191 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 90.15%

34/Pot of Desires

35/Accel Synchro Stardust Dragon

Accel Synchro Stardust Dragon Accel Synchro Stardust Dragon
Accel Synchro Stardust Dragon

Accel Synchro Stardust Dragon

8

 • Loại:
 • Synchro Monster

 • Thuộc tính:
 • WIND

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Stardust

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 Tuner Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Mộ của bạn. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Stardust Dragon" từ Extra Deck của bạn (đây được coi là Triệu hồi Synchro), sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro bằng cách sử dụng các quái thú bạn điều khiển làm nguyên liệu. Lượt này, những quái thú được Triệu hồi Synchro bởi hiệu ứng này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Accel Synchro Stardust Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can Special Summon 1 Level 2 or lower Tuner from your GY. During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Stardust Dragon" from your Extra Deck (this is treated as a Synchro Summon), then, immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster using monsters you control as material. This turn, the monsters Synchro Summoned by this effect are unaffected by your opponent's activated effects. You can only use each effect of "Accel Synchro Stardust Dragon" once per turn.


Số lượng được sử dụng: 172 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 90.4%

36/Underworld Goddess of the Closed World

Số lượng được sử dụng: 169 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 91.88%

37/Spright Elf

Số lượng được sử dụng: 168 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 93.71%

38/Salamangreat Almiraj

Số lượng được sử dụng: 168 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 92.65%

39/Chaos Angel

Số lượng được sử dụng: 168 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 83.54%

40/Dharc the Dark Charmer, Gloomy

Số lượng được sử dụng: 163 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.54%

41/Skill Drain

42/Return of the Dragon Lords

43/A.I. Love Fusion

44/Evenly Matched

45/Heavymetalfoes Electrumite

Số lượng được sử dụng: 147 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 96.86%

46/Allure of Darkness

47/Forbidden Droplet

Số lượng được sử dụng: 143 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 91.84%

48/Pot of Duality

49/Elder Entity N'tss

50/A Hero Lives

51/Jet Synchron

52/Small World

53/Dimensional Barrier

54/Bystial Dis Pater

Số lượng được sử dụng: 134 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 91.89%

55/Malefic Blue-Eyes White Dragon

56/Bystial Druiswurm

57/Thunder Dragon Colossus

Số lượng được sử dụng: 131 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 93.38%

58/Elemental HERO Shadow Mist

59/Mask Change

60/Masked HERO Dark Law

61/Solemn Judgment

62/Blue-Eyes Jet Dragon

Blue-Eyes Jet Dragon Blue-Eyes Jet Dragon
Blue-Eyes Jet Dragon

Blue-Eyes Jet Dragon

8

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Blue-Eyes

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Các lá bài khác mà bạn điều khiển không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Blue-Eyes Jet Dragon" một lần mỗi lượt và chỉ có thể kích hoạt chúng khi "Blue-Eyes White Dragon" ở trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn. Nếu một (các) lá bài trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ (nếu nó ở đó khi lá bài bị phá hủy) hoặc tay (ngay cả khi không). Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại nó lên tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

Other cards you control cannot be destroyed by your opponent's card effects. You can only use each of the following effects of "Blue-Eyes Jet Dragon" once per turn, and can only activate them while "Blue-Eyes White Dragon" is on your field or in your GY. If a card(s) on the field is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from the GY (if it was there when the card was destroyed) or hand (even if not). At the start of the Damage Step, if this card battles: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand.


Số lượng được sử dụng: 128 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 74.6%
Các archetype sử dụng hàng đầu

63/Elemental HERO Stratos

64/Magicians' Souls

Số lượng được sử dụng: 125 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 93.52%
Các archetype sử dụng hàng đầu

65/Eldlich the Golden Lord

Số lượng được sử dụng: 125 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 82.36%
Các archetype sử dụng hàng đầu

66/The Melody of Awakening Dragon

67/Assault Synchron

Số lượng được sử dụng: 124 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 79.38%

68/Blue-Eyes Alternative White Dragon