100 lá bài được sử dụng hàng đầu ở OCG

1/Ash Blossom & Joyous Spring

Ash Blossom & Joyous Spring Ash Blossom & Joyous Spring
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
Phân loại:

Số lượng được sử dụng: 33817 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 80.69%

2/Called by the Grave

Called by the Grave
Called by the Grave
Called by the Grave
Spell Quick
Called by the Grave
Ngôi mộ gọi tên

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
  Phân loại:

  Số lượng được sử dụng: 29762 lần
  Phần trăm sử dụng trung bình: 67.12%

  3/Infinite Impermanence

  Infinite Impermanence Infinite Impermanence
  Infinite Impermanence
  Trap Normal
  Infinite Impermanence
  Vô thường vĩnh viễn

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
   Phân loại:

   Số lượng được sử dụng: 24487 lần
   Phần trăm sử dụng trung bình: 67.19%
   Các archetype sử dụng hàng đầu

   4/Harpie's Feather Duster

   Harpie's Feather Duster
   Harpie's Feather Duster
   Harpie's Feather Duster
   Spell Normal
   Harpie's Feather Duster
   Chổi lông vũ của Harpie

    Hiệu ứng (VN):

    Phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.
    Phân loại:

    Số lượng được sử dụng: 19340 lần
    Phần trăm sử dụng trung bình: 72.21%

    5/S:P Little Knight

    S:P Little Knight
    S:P Little Knight
    S:P Little Knight
    DARK
    S:P Little Knight
    Chiến sĩ đêm nhí S:P
    • ATK:

    • 1600

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trái

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Hiệu ứng
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.


    Số lượng được sử dụng: 15504 lần
    Phần trăm sử dụng trung bình: 74.77%

    6/Maxx "C"

    Maxx "C"
    Maxx "C"
    Maxx "C"
    EARTH2
    Maxx "C"
    “G” sinh sản
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 200


    Hiệu ứng (VN):

    Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
    Phân loại:

    Số lượng được sử dụng: 15322 lần
    Phần trăm sử dụng trung bình: 74.83%

    7/Crossout Designator

    Crossout Designator
    Crossout Designator
    Crossout Designator
    Spell Quick
    Crossout Designator
    Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

     Hiệu ứng (VN):

     Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.
     Phân loại:

     Số lượng được sử dụng: 9265 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 71.72%

     8/I:P Masquerena

     I:P Masquerena I:P Masquerena
     I:P Masquerena
     DARK
     I:P Masquerena
     I:P Masquerena
     • ATK:

     • 800

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú không Link
     Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


     Số lượng được sử dụng: 8415 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 77.07%

     9/Nibiru, the Primal Being

     Nibiru, the Primal Being Nibiru, the Primal Being
     Nibiru, the Primal Being
     LIGHT11
     Nibiru, the Primal Being
     Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 600


     Hiệu ứng (VN):

     Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.
     Phân loại:

     Số lượng được sử dụng: 7870 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 59.39%

     10/Apollousa, Bow of the Goddess

     Apollousa, Bow of the Goddess Apollousa, Bow of the Goddess
     Apollousa, Bow of the Goddess
     WIND
     Apollousa, Bow of the Goddess
     Nỏ triệu tập của thần, Apollousa
     • ATK:

     • 0

     • LINK-4

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới

     Dưới-Phải

     Trên


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú trở lên với các tên khác nhau, ngoại trừ Token
     Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". ATK ban đầu của lá bài này sẽ trở thành 800 x số Nguyên liệu Link được sử dụng để Triệu hồi Link của nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 800 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ monsters with different names, except Tokens You can only control 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". The original ATK of this card becomes 800 x the number of Link Materials used for its Link Summon. Once per Chain, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can make this card lose exactly 800 ATK, and if you do, negate the activation.


     Số lượng được sử dụng: 6809 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 74.64%

     11/Baronne de Fleur

     Baronne de Fleur Baronne de Fleur
     Baronne de Fleur
     WIND10
     Baronne de Fleur
     Baronne de Fleur
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 2400


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.


     Số lượng được sử dụng: 6331 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 79.13%

     12/Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder

     Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
     Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
     Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
     LIGHT12
     Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
     Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 3000


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 12
     Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
     Phân loại:

     Số lượng được sử dụng: 5536 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 78.62%

     13/Linkuriboh

     Linkuriboh Linkuriboh
     Linkuriboh
     DARK
     Linkuriboh
     Kuriboh liên kết
     • ATK:

     • 300

     • LINK-1

     Mũi tên Link:

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú Cấp 1
     Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


     Số lượng được sử dụng: 5459 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 82.68%

     14/Garura, Wings of Resonant Life

     Garura, Wings of Resonant Life Garura, Wings of Resonant Life
     Garura, Wings of Resonant Life
     DARK6
     Garura, Wings of Resonant Life
     Chim sự sống chung, Garura
     • ATK:

     • 1500

     • DEF:

     • 2400


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính, nhưng tên khác nhau
     Bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này sẽ được nhân đôi. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Garura, Wings of Resonant Life" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters with the same Type and Attribute, but different names Any battle damage your opponent takes from battles involving this card is doubled. If this card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Garura, Wings of Resonant Life" once per turn.


     Số lượng được sử dụng: 4628 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 70.66%

     15/Accesscode Talker

     Accesscode Talker Accesscode Talker
     Accesscode Talker
     DARK
     Accesscode Talker
     Người xử mã truy cập
     • ATK:

     • 2300

     • LINK-4

     Mũi tên Link:

     Trên

     Trái

     Dưới

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú Hiệu ứng
     Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".
     Phân loại:

     Số lượng được sử dụng: 4537 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 75.71%

     16/Effect Veiler

     Effect Veiler Effect Veiler
     Effect Veiler
     LIGHT1
     Effect Veiler
     Người che đậy hiệu ứng
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
     Phân loại:

     Số lượng được sử dụng: 4486 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 66.51%

     17/Hiita the Fire Charmer, Ablaze

     Hiita the Fire Charmer, Ablaze Hiita the Fire Charmer, Ablaze
     Hiita the Fire Charmer, Ablaze
     FIRE
     Hiita the Fire Charmer, Ablaze
     Người thuần hồn lửa nóng bỏng, Hiita
     • ATK:

     • 1850

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú, bao gồm một quái thú FIRE
     (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú FIRE trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài Link được triệu hồi này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân: Bạn có thể thêm 1 quái thú FIRE với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters, including a FIRE monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 FIRE monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 FIRE monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" once per turn.


     Số lượng được sử dụng: 4195 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 81.32%

     18/Promethean Princess, Bestower of Flames

     Promethean Princess, Bestower of Flames Promethean Princess, Bestower of Flames
     Promethean Princess, Bestower of Flames
     FIRE
     Promethean Princess, Bestower of Flames
     Công chúa ban tặng lửa mắc tội
     • ATK:

     • 2700

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trái

     Dưới

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú Hiệu ứng
     Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú HỎA. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Promethean Princess, Bestower of Flames" một lần trong lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú HỎA từ Mộ của bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA mà bạn điều khiển và 1 quái thú đối thủ điều khiển; phá huỷ chúng, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Effect Monsters You cannot Special Summon monsters, except FIRE monsters. You can only use each of the following effects of "Promethean Princess, Bestower of Flames" once per turn. During your Main Phase: You can Special Summon 1 FIRE monster from your GY. If a monster(s) is Special Summoned to your opponent's field, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can target 1 FIRE monster you control and 1 monster your opponent controls; destroy them, and if you do, Special Summon this card.


     Số lượng được sử dụng: 4087 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 75.06%

     19/The Bystial Lubellion

     The Bystial Lubellion
     The Bystial Lubellion
     The Bystial Lubellion
     LIGHT8
     The Bystial Lubellion
     Con Thú vực sâu Lubellion
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 3000


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn hoặc Mộ) bằng cách Hiến tế 1 quái thú Rồng DARK Cấp 6 hoặc lớn hơn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "The Bystial Lubellion" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú "Bystial" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "The Bystial Lubellion". Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể đặt 1 Lá bài Phép / Bẫy liên tục "Branded" từ Deck của bạn ngửa trên sân của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Bystial Lubellion" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or GY) by Tributing 1 Level 6 or higher DARK Dragon monster. You can only Special Summon "The Bystial Lubellion" once per turn this way. You can send this card from your hand to the GY; add 1 "Bystial" monster from your Deck to your hand, except "The Bystial Lubellion". During your Main Phase: You can place 1 "Branded" Continuous Spell/Trap from your Deck face-up on your field. You can only use each effect of "The Bystial Lubellion" once per turn.


     Số lượng được sử dụng: 3675 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 59.02%
     Các archetype sử dụng hàng đầu

     20/Droll & Lock Bird

     Droll & Lock Bird Droll & Lock Bird
     Droll & Lock Bird
     WIND1
     Droll & Lock Bird
     Chim chọc và khoá
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn, ngoại trừ trong Draw Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; trong phần còn lại của lượt này, cả 2 người chơi không thể thêm bài từ Deck Chính lên tay.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand, except during the Draw Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; for the rest of this turn, cards cannot be added from either player's Main Deck to the hand.
     Phân loại:

     Số lượng được sử dụng: 3542 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 65.82%
     Các archetype sử dụng hàng đầu

     21/Terraforming

     Terraforming
     Terraforming
     Terraforming
     Spell Normal
     Terraforming
     Địa khai hóa

      Hiệu ứng (VN):

      Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.
      Phân loại:

      Số lượng được sử dụng: 3455 lần
      Phần trăm sử dụng trung bình: 79.19%

      22/Bystial Magnamhut

      Bystial Magnamhut
      Bystial Magnamhut
      Bystial Magnamhut
      DARK6
      Bystial Magnamhut
      Thú vực sâu Magnamhut
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI trong Mộ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đây là một Hiệu ứng Nhanh nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, thêm 1 quái thú Rồng từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn, ngoại trừ "Bystial Magnamhut". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Magnamhut" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can target 1 LIGHT or DARK monster in either GY; banish it, and if you do, Special Summon this card from your hand. This is a Quick Effect if your opponent controls a monster. If this card is Special Summoned: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, add 1 Dragon monster from your Deck or GY to your hand, except "Bystial Magnamhut". You can only use each effect of "Bystial Magnamhut" once per turn.


      Số lượng được sử dụng: 3446 lần
      Phần trăm sử dụng trung bình: 79.23%

      23/Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis

      Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
      Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
      DARK12
      Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
      Ngôi sao thảm họa Logiastella TY-PHON
      • ATK:

      • 2900

      • DEF:

      • 2900


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 12
      Trong lượt hoặc lượt sau, đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú hoặc lớn hơn từ Extra Deck, bạn có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng 1 quái thú bạn điều khiển có ATK cao nhất (bạn lựa chọn, nếu bằng nhau). (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Nếu làm thế, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này. Khi quái thú được Triệu hồi Xyz này ở trên sân, cả hai người chơi không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú có ATK 3000 hoặc lớn hơn. Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đưa 1 quái thú từ sân về tay.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 12 monsters During the turn, or turn after, your opponent Special Summoned 2 or more monsters from the Extra Deck, you can also Xyz Summon this card by using 1 monster you control with the highest ATK (your choice, if tied). (Transfer its materials to this card.) If you do, you cannot Normal or Special Summon monsters for the rest of this turn. While this Xyz Summoned monster is on the field, neither player can activate the effects of monsters with 3000 or more ATK. Once per turn: You can detach 1 material from this card; return 1 monster from the field to the hand.


      Số lượng được sử dụng: 3443 lần
      Phần trăm sử dụng trung bình: 73.35%

      24/Original Sinful Spoils - Snake-Eye

      Original Sinful Spoils - Snake-Eye Original Sinful Spoils - Snake-Eye
      Original Sinful Spoils - Snake-Eye
      Spell Normal
      Original Sinful Spoils - Snake-Eye
      Ngọc mang tội gốc - Mắt rắn

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi 1 lá bài ngửa khác mà bạn điều khiển đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Snake-Eye" hoặc "Diabellstar" trong Mộ của bạn; thêm 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ Deck của bạn lên tay bạn, sau đó đặt quái thú được chọn làm mục tiêu xuống cuối Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Original Sinful Spoils - Snake-Eye" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Send 1 other face-up card you control to the GY; Special Summon 1 Level 1 FIRE monster from your hand or Deck. You can banish this card from your GY, then target 1 "Snake-Eye" or "Diabellstar" monster in your GY; add 1 Level 1 FIRE monster from your Deck to your hand, then place the targeted monster on the bottom of the Deck. You can only use 1 "Original Sinful Spoils - Snake-Eye" effect per turn, and only once that turn.


       Số lượng được sử dụng: 3370 lần
       Phần trăm sử dụng trung bình: 75.68%

       25/Foolish Burial

       Foolish Burial
       Foolish Burial
       Foolish Burial
       Spell Normal
       Foolish Burial
       Mai táng rất ngu

        Hiệu ứng (VN):

        Gửi 1 quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Send 1 monster from your Deck to the GY.
        Phân loại:

        Số lượng được sử dụng: 3288 lần
        Phần trăm sử dụng trung bình: 77.48%

        26/Snake-Eyes Poplar

        Snake-Eyes Poplar Snake-Eyes Poplar
        Snake-Eyes Poplar
        FIRE1
        Snake-Eyes Poplar
        Mắt rắn Bạch Dương
        • ATK:

        • 700

        • DEF:

        • 200


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này được thêm lên tay bạn, ngoại trừ bằng cách rút nó: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Snake-Eye" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA trong Mộ của bạn; đặt nó ngửa mặt trong Vùng bài Phép & Bẫy của chủ nhân nó như một bài Phép Duy trì. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eyes Poplar" một lần trong lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is added to your hand, except by drawing it: You can Special Summon this card. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Snake-Eye" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 FIRE monster in your GY; place it face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. You can only use each effect of "Snake-Eyes Poplar" once per turn.


        Số lượng được sử dụng: 3247 lần
        Phần trăm sử dụng trung bình: 63.57%

        27/WANTED: Seeker of Sinful Spoils

        WANTED: Seeker of Sinful Spoils
        WANTED: Seeker of Sinful Spoils
        WANTED: Seeker of Sinful Spoils
        Spell Quick
        WANTED: Seeker of Sinful Spoils
        Truy nã kẻ săn ngọc mang tội

         Hiệu ứng (VN):

         Thêm 1 quái thú "Diabellstar" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 trong số các Phép/Bẫy "Sinful Spoils" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "WANTED: Seeker of Sinful Spoils"; đặt nó ở cuối Deck, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "WANTED: Seeker of Sinful Spoils" một lần trong lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Add 1 "Diabellstar" monster from your Deck or GY to your hand. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 of your "Sinful Spoils" Spells/Traps that is banished or in your GY, except "WANTED: Seeker of Sinful Spoils"; place it on the bottom of the Deck, then draw 1 card. You can only use each effect of "WANTED: Seeker of Sinful Spoils" once per turn.


         Số lượng được sử dụng: 3071 lần
         Phần trăm sử dụng trung bình: 76.17%

         28/Cosmic Cyclone

         Cosmic Cyclone Cosmic Cyclone
         Cosmic Cyclone
         Spell Quick
         Cosmic Cyclone
         Xoáy vũ trụ

          Hiệu ứng (VN):

          Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


          Số lượng được sử dụng: 3031 lần
          Phần trăm sử dụng trung bình: 67.96%

          29/Snake-Eye Ash

          Snake-Eye Ash
          Snake-Eye Ash
          Snake-Eye Ash
          FIRE1
          Snake-Eye Ash
          Mắt rắn Tần Bì
          • ATK:

          • 800

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ Deck của bạn lên tay. Bạn có thể gửi 2 lá bài ngửa do bạn điều khiển vào Mộ, bao gồm cả lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Snake-Eye" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Snake-Eye Ash". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eye Ash" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 1 FIRE monster from your Deck to your hand. You can send 2 face-up cards you control to the GY, including this card; Special Summon 1 "Snake-Eye" monster from your hand or Deck, except "Snake-Eye Ash". You can only use each effect of "Snake-Eye Ash" once per turn.


          Số lượng được sử dụng: 3003 lần
          Phần trăm sử dụng trung bình: 75.21%

          30/Reinforcement of the Army

          Reinforcement of the Army
          Reinforcement of the Army
          Reinforcement of the Army
          Spell Normal
          Reinforcement of the Army
          Quân tiếp viện

           Hiệu ứng (VN):

           Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


           Số lượng được sử dụng: 2972 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 85.65%

           31/Mudragon of the Swamp

           Mudragon of the Swamp Mudragon of the Swamp
           Mudragon of the Swamp
           WATER4
           Mudragon of the Swamp
           Rồng bùn của đầm lầy
           • ATK:

           • 1900

           • DEF:

           • 1600


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú có cùng Thuộc tính nhưng khác loại
           Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu, hoặc quái thú trên sân có cùng Thuộc tính với lá bài này, với các hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính; lá bài này trở thành Thuộc tính đó cho đến khi kết thúc lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters with the same Attribute but different Types Your opponent cannot target this card, or monsters on the field with the same Attribute as this card, with card effects. Once per turn (Quick Effect): You can declare 1 Attribute; this card becomes that Attribute until the end of this turn.


           Số lượng được sử dụng: 2855 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 72.97%

           32/Dharc the Dark Charmer, Gloomy

           Dharc the Dark Charmer, Gloomy Dharc the Dark Charmer, Gloomy
           Dharc the Dark Charmer, Gloomy
           DARK
           Dharc the Dark Charmer, Gloomy
           Người thuần hồn bóng tối mù mịt Dharc
           • ATK:

           • 1850

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Dưới-Trái

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú, bao gồm một quái thú DARK
           (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
           Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú BÓNG TỐI trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể thêm 1 quái thú BÓNG TỐI với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters, including a DARK monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 DARK monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 DARK monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" once per turn.


           Số lượng được sử dụng: 2839 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 68.27%

           33/Worldsea Dragon Zealantis

           Worldsea Dragon Zealantis Worldsea Dragon Zealantis
           Worldsea Dragon Zealantis
           WATER
           Worldsea Dragon Zealantis
           Rồng thế giới biển Zealantis
           • ATK:

           • 2500

           • LINK-4

           Mũi tên Link:

           Trái

           Dưới

           Phải

           Trên


           Hiệu ứng (VN):

           1+ quái thú Hiệu ứng
           Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Worldsea Dragon Zealantis". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Worldsea Dragon Zealantis" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ tất cả quái thú trên sân, sau đó Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú bị loại bỏ bởi hiệu ứng này nhất có thể, đến ô của chủ sở hữu của chúng, ngửa hoặc trong Tư thế phòng thủ úp mặt. Trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy các lá bài trên sân với số lượng quái thú co-linked trên sân.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1+ Effect Monsters You can only control 1 "Worldsea Dragon Zealantis". You can only use each of the following effects of "Worldsea Dragon Zealantis" once per turn. During your Main Phase: You can banish all monsters on the field, then Special Summon as many monsters as possible that were banished by this effect, to their owners' fields, face-up, or in face-down Defense Position. During the Battle Phase (Quick Effect): You can destroy cards on the field up to the number of co-linked monsters on the field.


           Số lượng được sử dụng: 2693 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 75.93%
           Các archetype sử dụng hàng đầu

           34/Diabellstar the Black Witch

           Diabellstar the Black Witch Diabellstar the Black Witch
           Diabellstar the Black Witch
           DARK7
           Diabellstar the Black Witch
           Mụ phù thủy đen Diabellstar
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Sinful Spoils" trực tiếp từ Deck của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân của chủ sở hữu nó vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           You can Special Summon this card (from your hand) by sending 1 card from your hand or field to the GY. You can only Special Summon "Diabellstar the Black Witch" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Diabellstar the Black Witch" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can Set 1 "Sinful Spoils" Spell/Trap directly from your Deck. During your opponent's turn, if this card is sent from its owner's hand or field to the GY: You can send 1 card from your hand or field to the GY, and if you do, Special Summon this card.


           Số lượng được sử dụng: 2583 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 63.86%

           35/Predaplant Dragostapelia

           Predaplant Dragostapelia Predaplant Dragostapelia
           Predaplant Dragostapelia
           DARK8
           Predaplant Dragostapelia
           Thực vật săn mồi rồng Stapelia
           • ATK:

           • 2700

           • DEF:

           • 1900


           Hiệu ứng (VN):

           1 quái thú Fusion + 1 quái thú TỐI
           Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đặt 1 Predator Counter trên đó và nếu nó là Cấp 2 hoặc lớn hơn, nó sẽ trở thành Cấp 1 miễn là nó có Predator Counter. Vô hiệu hoá các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú đối thủ của bạn có Predator Counters.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Fusion Monster + 1 DARK monster Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster your opponent controls; place 1 Predator Counter on it, and if it is Level 2 or higher, it becomes Level 1 as long as it has a Predator Counter. Negate the activated effects of your opponent's monsters that have Predator Counters.


           Số lượng được sử dụng: 2569 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 70.95%

           36/Bystial Dis Pater

           Bystial Dis Pater Bystial Dis Pater
           Bystial Dis Pater
           DARK10
           Bystial Dis Pater
           Thú vực sâu Dis Pater
           • ATK:

           • 3500

           • DEF:

           • 3500


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú Rồng non-Tuner
           Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI bị loại bỏ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Khi đối thủ kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bị loại bỏ; xáo trộn nó vào Deck, sau đó nếu bạn xáo trộn nó vào Deck của bạn, phá huỷ quái thú đó, hoặc nếu bạn xáo trộn nó vào Deck của đối thủ, vô hiệu hoá hiệu ứng đã kích hoạt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Dis Pater" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner Dragon monsters You can target 1 banished LIGHT or DARK monster; Special Summon it to your field. When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can target 1 banished card; shuffle it into the Deck, then if you shuffled it into your Deck, destroy that monster, or if you shuffled it into your opponent's Deck, negate that activated effect. You can only use each effect of "Bystial Dis Pater" once per turn.


           Số lượng được sử dụng: 2430 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 77.44%

           37/Titaniklad the Ash Dragon

           Titaniklad the Ash Dragon Titaniklad the Ash Dragon
           Titaniklad the Ash Dragon
           DARK8
           Titaniklad the Ash Dragon
           Rồng tro tàn, Titaniklad
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2500


           Hiệu ứng (VN):

           "Fallen of Albaz" + 1 quái thú có 2500 ATK hoặc lớn hơn
           Nhận ATK bằng với Cấp độ ban đầu tổng của quái thú được sử dụng để Triệu hồi Fusion của nó x 100. Sau khi lá bài này được Triệu hồi Fusion, trong phần còn lại của lượt này, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt của bất kỳ quái thú nào khác được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck . Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến lượt này: Bạn có thể thêm lên tay của mình, hoặc Triệu hồi Đặc biệt, 1 "Fallen of Albaz" hoặc "Dogmatika" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Titaniklad the Ash Dragon" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           "Fallen of Albaz" + 1 monster with 2500 or more ATK Gains ATK equal to the combined original Levels of the monsters used for its Fusion Summon x 100. After this card is Fusion Summoned, for the rest of this turn, it is unaffected by the activated effects of any other monsters Special Summoned from the Extra Deck. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add to your hand, or Special Summon, 1 "Fallen of Albaz" or "Dogmatika" monster from your Deck. You can only use this effect of "Titaniklad the Ash Dragon" once per turn.


           Số lượng được sử dụng: 2331 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 70.2%
           Các archetype sử dụng hàng đầu

           38/Bonfire

           Bonfire Bonfire
           Bonfire
           Spell Normal
           Bonfire
           Thắp lửa

            Hiệu ứng (VN):

            Thêm 1 quái thú Pyro Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Bonfire" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Add 1 Level 4 or lower Pyro monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Bonfire" per turn.


            Số lượng được sử dụng: 2316 lần
            Phần trăm sử dụng trung bình: 71.82%
            Các archetype sử dụng hàng đầu

            39/Bystial Druiswurm

            Bystial Druiswurm
            Bystial Druiswurm
            Bystial Druiswurm
            DARK6
            Bystial Druiswurm
            Thú vực sâu Druiswurm
            • ATK:

            • 2500

            • DEF:

            • 2000


            Hiệu ứng (VN):

            Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI trong Mộ của 1 trong 2 người chơi; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đây là một Hiệu ứng Nhanh nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi nó xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Druiswurm" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            You can target 1 LIGHT or DARK monster in either GY; banish it, and if you do, Special Summon this card from your hand. This is a Quick Effect if your opponent controls a monster. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls; send it to the GY. You can only use each effect of "Bystial Druiswurm" once per turn.


            Số lượng được sử dụng: 2310 lần
            Phần trăm sử dụng trung bình: 69.81%

            40/Amphibious Swarmship Amblowhale

            Amphibious Swarmship Amblowhale Amphibious Swarmship Amblowhale
            Amphibious Swarmship Amblowhale
            FIRE
            Amphibious Swarmship Amblowhale
            Tàu lặn theo bầy Amblowhale
            • ATK:

            • 2600

            • LINK-4

            Mũi tên Link:

            Trái

            Dưới

            Dưới-Phải

            Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2+ quái thú Hiệu ứng
            Nhận 200 ATK cho mỗi quái thú Link trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Amphibious Swarmship Amblowhale" một lần mỗi lượt.
            ● Nếu lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link-3 hoặc thấp hơn trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.
            ● Nếu (các) quái thú Link-3 hoặc thấp hơn trên sân bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; phá hủy 1 lá bài trên sân.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2+ Effect Monsters Gains 200 ATK for each Link Monster in the GYs. You can only use each of the following effects of "Amphibious Swarmship Amblowhale" once per turn. ● If this card is destroyed: You can target 1 Link-3 or lower monster in either GY; Special Summon it. ● If a Link-3 or lower monster(s) on the field is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can banish this card from your GY; destroy 1 card on the field.


            Số lượng được sử dụng: 2239 lần
            Phần trăm sử dụng trung bình: 77.3%
            Các archetype sử dụng hàng đầu

            41/Super Polymerization

            Super Polymerization
            Super Polymerization
            Super Polymerization
            Spell Quick
            Super Polymerization
            Siêu dung hợp

             Hiệu ứng (VN):

             Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc các hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from either field as Fusion Material. Neither player can activate cards or effects in response to this card's activation.
             Phân loại:

             Số lượng được sử dụng: 2228 lần
             Phần trăm sử dụng trung bình: 68.92%

             42/Knightmare Unicorn

             Knightmare Unicorn Knightmare Unicorn
             Knightmare Unicorn
             DARK
             Knightmare Unicorn
             Kỳ lân khúc ác mộng mơ
             • ATK:

             • 2200

             • LINK-3

             Mũi tên Link:

             Trái

             Dưới

             Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2+ quái thú với các tên khác nhau
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


             Số lượng được sử dụng: 2196 lần
             Phần trăm sử dụng trung bình: 73.86%

             43/Snake-Eyes Flamberge Dragon

             Snake-Eyes Flamberge Dragon Snake-Eyes Flamberge Dragon
             Snake-Eyes Flamberge Dragon
             FIRE8
             Snake-Eyes Flamberge Dragon
             Rồng lửa mắt rắn
             • ATK:

             • 3000

             • DEF:

             • 2500


             Hiệu ứng (VN):

             Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân hoặc trong Mộ; đặt nó ngửa mặt trong Vùng bài Phép & Bẫy của chủ nhân nó như một bài Phép Duy trì. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú được coi là bài Phép Duy trì trên sân; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú HỎA Cấp 1 từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eyes Flamberge Dragon" một lần trong lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             You can target 1 face-up monster on the field or in either GY; place it face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 Monster Card treated as a Continuous Spell on the field; Special Summon it to your field. If this card is sent from the hand or field to the GY: You can Special Summon 2 Level 1 FIRE monsters from your GY. You can only use each effect of "Snake-Eyes Flamberge Dragon" once per turn.


             Số lượng được sử dụng: 2195 lần
             Phần trăm sử dụng trung bình: 62.48%
             Các archetype sử dụng hàng đầu

             44/Underworld Goddess of the Closed World

             Underworld Goddess of the Closed World Underworld Goddess of the Closed World
             Underworld Goddess of the Closed World
             LIGHT
             Underworld Goddess of the Closed World
             Thần thế giới địa phủ khép kín, Saros-Eres
             • ATK:

             • 3000

             • LINK-5

             Mũi tên Link:

             Dưới

             Dưới-Phải

             Phải

             Trên-Phải

             Trên


             Hiệu ứng (VN):

             4+ quái thú Hiệu ứng
             Bạn cũng có thể sử dụng 1 quái thú mà đối thủ điều khiển làm nguyên liệu để Triệu hồi Link lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ, trừ khi họ chọn mục tiêu vào lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             4+ Effect Monsters You can also use 1 monster your opponent controls as material to Link Summon this card. If this card is Link Summoned: You can negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls. This Link Summoned card is unaffected by your opponent's activated effects, unless they target this card. Once per turn, when your opponent activates a card or effect that Special Summons a monster(s) from the GY (Quick Effect): You can negate the activation.


             Số lượng được sử dụng: 2190 lần
             Phần trăm sử dụng trung bình: 73.87%

             45/Triple Tactics Talent

             Triple Tactics Talent Triple Tactics Talent
             Triple Tactics Talent
             Spell Normal
             Triple Tactics Talent
             Chiến lược tài ba

              Hiệu ứng (VN):

              Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
              ● Rút 2 lá bài.
              ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
              ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
              Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
              Phân loại:

              Số lượng được sử dụng: 2151 lần
              Phần trăm sử dụng trung bình: 63.53%

              46/Chaos Angel

              Chaos Angel Chaos Angel
              Chaos Angel
              DARK10
              Chaos Angel
              Thiên thần hỗn mang
              • ATK:

              • 3500

              • DEF:

              • 2800


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1+ quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI non-Tuner
              Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI mà bạn điều khiển làm Tuner. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; loại bỏ nó. Lá bài này nhận các hiệu ứng này dựa trên Thuộc tính ban đầu của nguyên liệu được sử dụng để Triệu hồi Synchro của nó.
              ● ÁNH SÁNG: quái thú Synchro bạn điều khiển không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú được kích hoạt bởi đối thủ của bạn.
              ● DARK: quái thú bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1+ non-Tuner LIGHT or DARK monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 LIGHT or DARK monster you control as a Tuner. If this card is Special Summoned: You can target 1 card on the field; banish it. This card gains these effects based on the original Attributes of materials used for its Synchro Summon. ● LIGHT: Synchro Monsters you control are unaffected by monster effects activated by your opponent. ● DARK: Monsters you control cannot be destroyed by battle.


              Số lượng được sử dụng: 2129 lần
              Phần trăm sử dụng trung bình: 73.21%

              47/Lubellion the Searing Dragon

              Lubellion the Searing Dragon Lubellion the Searing Dragon
              Lubellion the Searing Dragon
              LIGHT8
              Lubellion the Searing Dragon
              Rồng lửa thần Lubellion
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 3000


              Hiệu ứng (VN):

              1 quái thú BÓNG TỐI + "Fallen of Albaz"
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Lubellion the Searing Dragon", bằng cách xáo trộn các Nguyên liệu Fusion được đề cập trên nó vào Deck, từ các quái thú của bạn trên sân, Mộ, và/hoặc các lá bài bị loại bỏ ngửa mặt . Trong thời gian còn lại của lượt này, lá bài này không thể tấn công, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lubellion the Searing Dragon" một lần trong lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 DARK monster + "Fallen of Albaz" If this card is Fusion Summoned: You can discard 1 card; Fusion Summon 1 Level 8 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, except "Lubellion the Searing Dragon", by shuffling Fusion Materials mentioned on it into the Deck, from your monsters on the field, GY, and/or face-up banished cards. For the rest of this turn, this card cannot attack, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters. You can only use this effect of "Lubellion the Searing Dragon" once per turn.


              Số lượng được sử dụng: 2097 lần
              Phần trăm sử dụng trung bình: 76.02%

              48/Mirrorjade the Iceblade Dragon

              Mirrorjade the Iceblade Dragon Mirrorjade the Iceblade Dragon
              Mirrorjade the Iceblade Dragon
              DARK8
              Mirrorjade the Iceblade Dragon
              Rồng kiếm băng Mirrorjade
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 2500


              Hiệu ứng (VN):

              "Fallen of Albaz" + 1 quái thú Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link
              Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Mirrorjade the Iceblade Dragon". Một lần trong lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn vào Mộ có đề cập đến "Fallen of Albaz" làm nguyên liệu; loại bỏ 1 quái thú trên sân, đồng thời lá bài này không thể sử dụng hiệu ứng này ở lượt tiếp theo. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này trong sự điều khiển của chủ nhân nó rời sân vì một lá bài của đối thủ: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú đối thủ điều khiển trong End Phase của lượt này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              "Fallen of Albaz" + 1 Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster You can only control 1 "Mirrorjade the Iceblade Dragon". Once per turn (Quick Effect): You can send 1 Fusion Monster from your Extra Deck to the GY that mentions "Fallen of Albaz" as material; banish 1 monster on the field, also this card cannot use this effect next turn. If this Fusion Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can destroy all monsters your opponent controls during the End Phase of this turn.


              Số lượng được sử dụng: 2082 lần
              Phần trăm sử dụng trung bình: 64.36%

              49/Branded Fusion

              Branded Fusion
              Branded Fusion
              Branded Fusion
              Spell Normal
              Branded Fusion
              Dấu ấn dung hợp

               Hiệu ứng (VN):

               Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion có đề cập đến "Fallen of Albaz" làm nguyên liệu từ Extra Deck của bạn, sử dụng 2 quái thú từ tay của bạn, Deck hoặc sân làm Nguyên liệu Fusion. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Branded Fusion" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Fusion Summon 1 Fusion Monster that mentions "Fallen of Albaz" as material from your Extra Deck, using 2 monsters from your hand, Deck, or field as Fusion Material. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate this card. You can only activate 1 "Branded Fusion" per turn.


               Số lượng được sử dụng: 2057 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 69.84%

               50/Albion the Branded Dragon

               Albion the Branded Dragon Albion the Branded Dragon
               Albion the Branded Dragon
               DARK8
               Albion the Branded Dragon
               Rồng dấu ấn Albion
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               "Fallen of Albaz" + 1 quái thú ÁNH SÁNG
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Albion the Branded Dragon", bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion đề cập trên nó khỏi tay, sân và/hoặc Mộ của bạn. Trong End Phase, nếu lá bài này ở trong Mộ vì nó được gửi đến đó ở lượt này: Bạn có thể thêm lên tay của bạn hoặc Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Branded" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Albion the Branded Dragon" một lần trong lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               "Fallen of Albaz" + 1 LIGHT monster If this card is Fusion Summoned: You can Fusion Summon 1 Level 8 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, except "Albion the Branded Dragon", by banishing Fusion Materials mentioned on it from your hand, field, and/or GY. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add to your hand or Set 1 "Branded" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use each effect of "Albion the Branded Dragon" once per turn.


               Số lượng được sử dụng: 2053 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 69.95%

               51/Fallen of Albaz

               Fallen of Albaz Fallen of Albaz
               Fallen of Albaz
               DARK4
               Fallen of Albaz
               Trẻ suy tàn của Albaz
               • ATK:

               • 1800

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú trên một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion, bao gồm cả lá bài này, nhưng bạn không thể sử dụng các quái thú khác mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fallen of Albaz" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If this card is Normal or Special Summoned (except during the Damage Step): You can discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters on either field as Fusion Material, including this card, but you cannot use other monsters you control as Fusion Material. You can only use this effect of "Fallen of Albaz" once per turn.


               Số lượng được sử dụng: 2033 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 62.47%

               52/Salamangreat Raging Phoenix

               Salamangreat Raging Phoenix Salamangreat Raging Phoenix
               Salamangreat Raging Phoenix
               FIRE
               Salamangreat Raging Phoenix
               Thú lửa chuyển sinh phượng hoàng phẫn nộ
               • ATK:

               • 2800

               • LINK-4

               Mũi tên Link:

               Trên

               Dưới-Trái

               Dưới

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú có hiệu ứng LỬA
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Raging Phoenix" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Salamangreat" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú HỎA ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số quái thú đó; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng CÔNG bằng với CÔNG của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Raging Phoenix" một lần trong lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ FIRE Effect Monsters If this card is Link Summoned using "Salamangreat Raging Phoenix" as material: You can add 1 "Salamangreat" card from your Deck to your hand. If a face-up FIRE monster(s) you control is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can target 1 of those monsters; Special Summon this card, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's ATK. You can only use each effect of "Salamangreat Raging Phoenix" once per turn.


               Số lượng được sử dụng: 2000 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 56.68%
               Các archetype sử dụng hàng đầu

               53/Aluber the Jester of Despia

               Aluber the Jester of Despia
               Aluber the Jester of Despia
               Aluber the Jester of Despia
               DARK4
               Aluber the Jester of Despia
               Gã hề của kịch tuyệt mệnh Aluber
               • ATK:

               • 1800

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Branded" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu một quái thú Fusion ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu, hoặc rời sân vì hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến cuối lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Aluber the Jester of Despia" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Branded" Spell/Trap from your Deck to your hand. If a face-up Fusion Monster you control is destroyed by battle, or leaves the field because of an opponent's card effect, while this card is in your GY: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; Special Summon this card, and if you do, negate the targeted monster's effects until the end of this turn. You can only use 1 "Aluber the Jester of Despia" effect per turn, and only once that turn.


               Số lượng được sử dụng: 1993 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 67.72%

               54/Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir

               Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
               Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
               EARTH4
               Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
               Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
               • ATK:

               • 2100

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 4
               Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.


               Số lượng được sử dụng: 1975 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 72.73%

               55/Guardian Chimera

               Guardian Chimera Guardian Chimera
               Guardian Chimera
               DARK9
               Guardian Chimera
               Vệ binh Chimera
               • ATK:

               • 3300

               • DEF:

               • 3300


               Hiệu ứng (VN):

               3 quái thú với những cái tên khác nhau
               Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ bằng Nguyên liệu Fusion từ tay và sân của bạn, với ít nhất 1 quái thú từ mỗi loại. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng Bài Phép hoặc hiệu ứng: Bạn có thể rút các lá bài bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ tay và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ hiện sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Guardian Chimera" một lần mỗi lượt. Trong khi "Polymerization" trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               3 monsters with different names Must first be Fusion Summoned using only Fusion Materials from your hand and field, with at least 1 monster from each. If this card is Fusion Summoned by a Spell Card or effect: You can draw cards equal to the number of cards used as material from the hand, and if you do, destroy cards your opponent controls equal to the number of cards used as material from the field. You can only use this effect of "Guardian Chimera" once per turn. While "Polymerization" is in your GY, your opponent cannot target this card with card effects.


               Số lượng được sử dụng: 1974 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 71.49%

               56/Blazing Cartesia, the Virtuous

               Blazing Cartesia, the Virtuous Blazing Cartesia, the Virtuous
               Blazing Cartesia, the Virtuous
               LIGHT4
               Blazing Cartesia, the Virtuous
               Thánh nữ hiển hách, Cartesia
               • ATK:

               • 1500

               • DEF:

               • 1500


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu bạn điều khiển "Fallen of Albaz" hoặc nó nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc cao hơn từ Extra Deck của mình, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu. Trong End Phase, nếu (các) quái thú Fusion được gửi đến Mộ của bạn trong lượt này: Bạn có thể thêm lá bài này từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Blazing Cartesia, the Virtuous" một lần trong lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If you control "Fallen of Albaz" or it is in your GY: You can Special Summon this card from your hand. During the Main Phase (Quick Effect): You can Fusion Summon 1 Level 8 or higher Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as material. During the End Phase, if a Fusion Monster(s) was sent to your GY this turn: You can add this card from the GY to your hand. You can only use each effect of "Blazing Cartesia, the Virtuous" once per turn.


               Số lượng được sử dụng: 1973 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 61.98%

               57/Granguignol the Dusk Dragon

               Granguignol the Dusk Dragon Granguignol the Dusk Dragon
               Granguignol the Dusk Dragon
               LIGHT8
               Granguignol the Dusk Dragon
               Rồng tận diệt thức tỉnh Granguignol
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2500


               Hiệu ứng (VN):

               "Blazing Cartesia, the Virtuous" + 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI Cấp 6 hoặc lớn hơn từ Deck hoặc Extra Deck của bạn vào Mộ. Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng quái thú đã kích hoạt của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân hoặc Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Dogmatika" từ Deck của bạn hoặc 1 quái thú "Despia" từ Extra Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Granguignol the Dusk Dragon" một lần trong lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               "Blazing Cartesia, the Virtuous" + 1 LIGHT or DARK monster If this card is Fusion Summoned: You can send 1 Level 6 or higher LIGHT or DARK monster from your Deck or Extra Deck to the GY. If a monster is Special Summoned by your opponent's activated monster effect (except during the Damage Step): You can banish this card from your field or GY; Special Summon 1 "Dogmatika" monster from your Deck or 1 "Despia" monster from your Extra Deck. You can only use each effect of "Granguignol the Dusk Dragon" once per turn.


               Số lượng được sử dụng: 1972 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 71.32%

               58/Knightmare Phoenix

               Knightmare Phoenix Knightmare Phoenix
               Knightmare Phoenix
               FIRE
               Knightmare Phoenix
               Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
               • ATK:

               • 1900

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Trên

               Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú có tên khác nhau
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


               Số lượng được sử dụng: 1834 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 73.01%

               59/Muckraker From the Underworld

               Muckraker From the Underworld Muckraker From the Underworld
               Muckraker From the Underworld
               DARK
               Muckraker From the Underworld
               Phóng viên của thế giới ngầm
               • ATK:

               • 1000

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Trái

               Dưới


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Hiệu ứng
               Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Nếu (các) quái thú mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Fiend để thay thế. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Fiend trong Mộ của mình, ngoại trừ "Muckraker From the Underworld"; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Muckraker From the Underworld" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Effect Monsters Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. If a monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can Tribute 1 Fiend monster instead. You can target 1 Fiend monster in your GY, except "Muckraker From the Underworld"; discard 1 card, and if you do, Special Summon that monster, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use this effect of "Muckraker From the Underworld" once per turn.


               Số lượng được sử dụng: 1793 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 71.06%

               60/Dimension Shifter

               Dimension Shifter
               Dimension Shifter
               Dimension Shifter
               DARK6
               Dimension Shifter
               Người đỏi không gian
               • ATK:

               • 1200

               • DEF:

               • 2200


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu bạn không có lá bài nào trong Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, bất kỳ lá bài nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ thay thế.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If you have no cards in your GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; until the end of the next turn, any card sent to the GY is banished instead.


               Số lượng được sử dụng: 1781 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 71.52%

               61/Pot of Prosperity

               Pot of Prosperity
               Pot of Prosperity
               Pot of Prosperity
               Spell Normal
               Pot of Prosperity
               Hũ nhường vàng

                Hiệu ứng (VN):

                Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
                Phân loại:

                Số lượng được sử dụng: 1761 lần
                Phần trăm sử dụng trung bình: 68.6%

                62/Branded in Red

                Branded in Red Branded in Red
                Branded in Red
                Spell Quick
                Branded in Red
                Dấu ấn của đỏ

                 Hiệu ứng (VN):

                 Chọn mục tiêu 1 quái thú "Despia" hoặc "Fallen of Albaz" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng sau.
                 ● Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc lớn hơn từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion đề cập trên nó khỏi tay hoặc sân của bạn, nhưng nó không thể tấn công trực tiếp ở lượt này.
                 Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Branded in Red" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Target 1 "Despia" monster or "Fallen of Albaz" in your GY; add it to your hand, then you can apply the following effect. ● Fusion Summon 1 Level 8 or higher Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials mentioned on it from your hand or field, but it cannot attack directly this turn. You can only activate 1 "Branded in Red" per turn.


                 Số lượng được sử dụng: 1671 lần
                 Phần trăm sử dụng trung bình: 75.35%

                 63/Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying

                 Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                 Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                 WATER10
                 Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                 Đại công tước kiếm hồn - Thừa Ảnh
                 • ATK:

                 • 3000

                 • DEF:

                 • 3000


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                 Đối với mỗi lá bài bị loại bỏ, lá bài này nhận được 100 ATK / DEF và quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của mình. Nếu một (các) lá bài bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ mỗi lá bài 1 từ cả sân đối phương và Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For each banished card, this card gains 100 ATK/DEF and monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF. If this card would be destroyed by card effect, you can banish 1 card from your GY instead. If a card(s) is banished (except during the Damage Step): You can banish 1 card each from both your opponent's field and GY. You can only use this effect of "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" once per turn.


                 Số lượng được sử dụng: 1665 lần
                 Phần trăm sử dụng trung bình: 82.18%
                 Các archetype sử dụng hàng đầu

                 64/Guiding Quem, the Virtuous

                 Guiding Quem, the Virtuous Guiding Quem, the Virtuous
                 Guiding Quem, the Virtuous
                 LIGHT4
                 Guiding Quem, the Virtuous
                 Thánh nữ dẫn lối, Quem
                 • ATK:

                 • 1500

                 • DEF:

                 • 1500


                 Hiệu ứng (VN):

                 (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Dogmatika""Despia" .)
                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Fallen of Albaz" hoặc 1 lá bài nhắc nó từ Deck của bạn vào Mộ. Nếu (các) lá bài rời khỏi Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Fallen of Albaz", hoặc 1 quái thú đề cập đến nó, trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Guiding Quem, the Virtuous"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Guiding Quem, the Virtuous" một lần trong lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 (This card is always treated as a "Dogmatika" and "Despia" card.) If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Fallen of Albaz" or 1 card that mentions it from your Deck to the GY. If a card(s) leaves the Extra Deck (except during the Damage Step): You can target 1 "Fallen of Albaz", or 1 monster that mentions it, in your GY, except "Guiding Quem, the Virtuous"; Special Summon it. You can only use each effect of "Guiding Quem, the Virtuous" once per turn.


                 Số lượng được sử dụng: 1648 lần
                 Phần trăm sử dụng trung bình: 63.54%
                 Các archetype sử dụng hàng đầu

                 65/Red Supernova Dragon

                 Red Supernova Dragon Red Supernova Dragon
                 Red Supernova Dragon
                 DARK12
                 Red Supernova Dragon
                 Rồng siêu tân tinh sẹo đỏ
                 • ATK:

                 • 4000

                 • DEF:

                 • 3000


                 Hiệu ứng (VN):

                 3 Tuner + 1+ quái thú Synchro non-Tuner
                 Đầu tiên phải được Triệu hồi Synchro. Nhận 500 ATK cho mỗi Tuner trong Mộ của bạn. Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng quái thú của đối thủ được kích hoạt, hoặc khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; loại bỏ lá bài này, cũng như loại bỏ tất cả các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển. Một lần mỗi lượt, trong End Phase tiếp theo của bạn sau khi lá bài này bị loại bỏ bởi hiệu ứng của chính nó: Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 3 Tuners + 1+ non-Tuner Synchro Monsters Must first be Synchro Summoned. Gains 500 ATK for each Tuner in your GY. Cannot be destroyed by your opponent's card effects. Once per turn, when your opponent's monster effect is activated, or when an opponent's monster declares an attack (Quick Effect): You can activate this effect; banish this card, also banish all cards your opponent controls. Once per turn, during your next End Phase after this card was banished by its own effect: Special Summon this banished card.


                 Số lượng được sử dụng: 1627 lần
                 Phần trăm sử dụng trung bình: 75.65%

                 66/Evenly Matched

                 Evenly Matched Evenly Matched
                 Evenly Matched
                 Trap Normal
                 Evenly Matched
                 Kết quả thắng bại

                  Hiệu ứng (VN):

                  Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể khiến đối thủ loại bỏ các lá bài khỏi sân của họ theo hướng úp xuống để họ điều khiển số lá bài giống như bạn. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  At the end of the Battle Phase, if your opponent controls more cards than you do: You can make your opponent banish cards from their field face-down so they control the same number of cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                  Phân loại:

                  Số lượng được sử dụng: 1618 lần
                  Phần trăm sử dụng trung bình: 74.84%
                  Các archetype sử dụng hàng đầu