Bảng xếp hạng của Duel Links

Tier 1

Chiếm phần lớn ở nhóm đầu ở các giải đấu.*

Chiếm phần lớn ở nhóm đầu ở các giải đấu.*


Tier 2

Nằm trong nhóm đầu ở những giải đấu, nhưng không phải là một tỷ lệ lớn. *

Nằm trong nhóm đầu ở những giải đấu, nhưng không phải là một tỷ lệ lớn. *06/03/2023

06/03/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

03/02/2023

03/02/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

29/01/2023

29/01/2023
Trước
Sau
Trước
Sau

18/01/2023

18/01/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

06/01/2023

06/01/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

29/12/2022

29/12/2022
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

09/12/2022

09/12/2022
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

23/11/2022

23/11/2022
Trước
Sau
Trước
Sau

21/11/2022

21/11/2022
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

01/11/2022

01/11/2022
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Top