100 lá bài được sử dụng hàng đầu ở Duel Links

1/Knightmare Phoenix

2/Book of Moon

3/Knightmare Unicorn

Số lượng được sử dụng: 1007 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 92.9%

4/Ice Dragon's Prison

5/Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi

6/Dingirsu, the Orcust of the Evening Star

Số lượng được sử dụng: 648 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 94.68%

7/Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon

8/Galaxy-Eyes Cipher Dragon

9/Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

Số lượng được sử dụng: 514 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 95.52%
Các archetype sử dụng hàng đầu

10/Divine Dragon Knight Felgrand

11/Vampire Sucker

12/Shiranui Solitaire

13/Mezuki

14/Gold Sarcophagus

15/Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon

16/Shiranui Squiresaga

17/Shiranui Skillsaga Supremacy

18/Doomkaiser Dragon

19/Shiranui Spectralsword Shade

20/Shiranui Style Samsara

21/Shiranui Squire

22/Shiranui Spiritmaster

23/Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon

24/Nebula Dragon

25/Tachyon Transmigration

26/Galactic Spiral Dragon

27/Schwarzschild Limit Dragon

28/Starliege Seyfert

29/Parsec, the Interstellar Dragon

30/Shiranui Samurai

31/Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story

32/Enemy Controller

33/Abyss Dweller

34/Crackdown

35/Beatrice, Lady of the Eternal

SR Rarity
Beatrice, Lady of the Eternal
SR Rarity
Beatrice, Lady of the Eternal
Beatrice, Lady of the Eternal
LIGHT6
Beatrice, Lady of the Eternal
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2800


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


Số lượng được sử dụng: 294 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 90.39%

36/D.D. Crow

37/Draco Berserker of the Tenyi

38/Shiranui Sunsaga

39/Mischief of the Gnomes

40/Coach King Giantrainer

41/Number S39: Utopia the Lightning

Số lượng được sử dụng: 245 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.55%

42/Monk of the Tenyi

Số lượng được sử dụng: 232 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 98.16%
Các archetype sử dụng hàng đầu

43/Tenyi Spirit - Vishuda

44/Shaman of the Tenyi

45/Tenyi Spirit - Ashuna

46/Berserker of the Tenyi

47/Tenyi Spirit - Shthana

48/Effect Veiler

49/Number 39: Utopia

50/Tenyi Spirit - Adhara

51/Vessel for the Dragon Cycle

52/Baxia, Brightness of the Yang Zing

53/Tenyi Spirit - Mapura

54/Flawless Perfection of the Tenyi

55/Heavenly Dragon Circle

56/Tenyi Spirit - Nahata

57/Constellar Ptolemy M7

58/Constellar Star Chart

59/Constellar Pleiades

60/Constellar Caduceus

61/Constellar Sombre

62/Constellar Omega

63/Constellar Rasalhague

64/Constellar Pollux

65/Constellar Zubeneschamali

66/Live☆Twin Lil-la

67/Evil★Twin Lil-la

68/Yoko, the Graceful Mayakashi

Số lượng được sử dụng: 186 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 100%
Các archetype sử dụng hàng đầu

69/Dakki, the Graceful Mayakashi

70/Mayakashi Return

71/Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi

Số lượng được sử dụng: 186 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 95.08%
Các archetype sử dụng hàng đầu

72/Yuki-Onna, the Ice Mayakashi

Số lượng được sử dụng: 186 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 91.93%
Các archetype sử dụng hàng đầu

73/Mayakashi Winter

74/Yuki-Musume, the Ice Mayakashi

75/Hajun, the Winged Mayakashi

76/Yasha, the Skeletal Mayakashi

77/Knightmare Cerberus

78/Evil★Twin Ki-sikil

79/Live☆Twin Ki-sikil

80/Live☆Twin Home

81/Evil★Twin Present

82/Mystical Space Typhoon

83/Mayakashi Mayhem

Số lượng được sử dụng: 171 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 85.9%
Các archetype sử dụng hàng đầu

84/Linkuriboh

85/Chronomaly Vimana

86/Reinforcement of the Army

87/One for One

88/Rasterliger

89/Artemis, the Magistus Moon Maiden

Số lượng được sử dụng: 144 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 95.97%

90/Super Polymerization

91/Evilswarm Nightmare

92/Borreload Dragon

Số lượng được sử dụng: 121 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 95.42%
Các archetype sử dụng hàng đầu

93/Ballista Squad

94/Warning Point

95/Secret Password

96/Gravity Controller

97/Ferocious Flame Swordsman

98/S-Force Lapcewell

99/S-Force Pla-Tina

100/S-Force Retroactive