100 lá bài được sử dụng hàng đầu

1/Knightmare Phoenix

2/Book of Moon

3/Knightmare Unicorn

Số lượng được sử dụng: 1507 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 90.81%

4/Link Disciple

5/Ice Dragon's Prison

6/Mystical Space Typhoon

Số lượng được sử dụng: 1011 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 82.13%

7/Galaxy-Eyes Cipher Dragon

Số lượng được sử dụng: 717 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 97.11%

8/Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

SR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
SR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

9

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Cipher

 • ATK:
 • 3200

 • DEF:
 • 2800

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 9
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.


Số lượng được sử dụng: 714 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 96.22%

9/Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon

Số lượng được sử dụng: 714 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 94.53%

10/Dark Rebellion Xyz Dragon

11/Number 70: Malevolent Sin

12/Reinforcement of the Army

13/Imduk the World Chalice Dragon

Số lượng được sử dụng: 593 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.5%
Các archetype sử dụng hàng đầu

14/Mekk-Knight Indigo Eclipse

15/Mekk-Knight Purple Nightfall

Số lượng được sử dụng: 571 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 85.99%
Các archetype sử dụng hàng đầu

16/Mekk-Knight Blue Sky

Số lượng được sử dụng: 571 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 83.75%
Các archetype sử dụng hàng đầu

17/Mekk-Knight Red Moon

18/World Legacy's Secret

19/Mekk-Knight of the Morning Star

Số lượng được sử dụng: 561 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 94.31%
Các archetype sử dụng hàng đầu

20/World Legacy's Memory

21/Mekk-Knight Avram

Số lượng được sử dụng: 524 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 87.28%
Các archetype sử dụng hàng đầu

22/Expendable Dai

23/Knightmare Mermaid

24/Mekk-Knight Yellow Star

25/The Phantom Knights of Break Sword

Số lượng được sử dụng: 453 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 83.47%

26/Compulsory Evacuation Device

27/Gouki Re-Match

28/Gouki Jet Ogre

29/Gouki The Master Ogre

Số lượng được sử dụng: 414 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 93.72%
Các archetype sử dụng hàng đầu

30/Gouki Finishing Move

31/Gouki Headbatt

32/Gouki Suprex

33/Gouki Thunder Ogre

34/Gouki Octostretch

Số lượng được sử dụng: 414 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 79.46%
Các archetype sử dụng hàng đầu

35/Gouki Riscorpio

36/Gouki Twistcobra

37/The Phantom Knights of Ancient Cloak

Số lượng được sử dụng: 378 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 99.73%
Các archetype sử dụng hàng đầu

38/The Phantom Knights of Ragged Gloves

39/The Phantom Knights of Silent Boots

40/Phantom Knights' Wing

41/Lady Debug

42/Gouki The Great Ogre

43/Decode Talker

44/Swap Cleric

45/Forbidden Lance

46/Abyss Dweller

47/Leviair the Sea Dragon

48/Cynet Mining

49/The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch

 Rarity
The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
 Rarity
The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch

The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Quick-Play

 • Archetype:
 • Phantom Knights

Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase: Chọn mục tiêu 1 quái thú DARK Xyz mà bạn điều khiển mà không có nguyên liệu; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú DARK Xyz cao hơn quái thú mà bạn điều khiển 1 Rank, bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài này vào nó làm nguyên liệu bổ sung. (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú DARK Xyz mà bạn điều khiển; đưa 1 quái thú "The Phantom Knights" từ tay của bạn lên quái thú đó làm nguyên liệu.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase: Target 1 DARK Xyz Monster you control with no material; Special Summon from your Extra Deck, 1 DARK Xyz Monster that is 1 Rank higher than that monster you control, by using it as the Xyz Material, and if you do, attach this card to it as additional material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 DARK Xyz Monster you control; attach 1 "The Phantom Knights" monster from your hand to that monster as material.


Số lượng được sử dụng: 342 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 85.12%
Các archetype sử dụng hàng đầu

50/Dark Requiem Xyz Dragon

UR Rarity
Dark Requiem Xyz Dragon
UR Rarity
Dark Requiem Xyz Dragon
Dark Requiem Xyz Dragon

Dark Requiem Xyz Dragon

5

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Dragon

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 5
Nếu lá bài này có "Dark Rebellion Xyz Dragon" làm nguyên liệu, nó sẽ nhận được những hiệu ứng này.
● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó.
● Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Xyz từ Mộ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 5 monsters If this card has "Dark Rebellion Xyz Dragon" as material, it gains these effects. ● Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's original ATK. ● When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; negate the activation, and if you do, destroy that card, then you can Special Summon 1 Xyz Monster from your GY.


Số lượng được sử dụng: 342 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 84.75%
Các archetype sử dụng hàng đầu

51/The Phantom Knights of Stained Greaves

Số lượng được sử dụng: 341 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 66.97%
Các archetype sử dụng hàng đầu

52/Firewall Dragon

53/Cynet Crosswipe

Số lượng được sử dụng: 309 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 65.98%
Các archetype sử dụng hàng đầu

54/Code Talker

55/Salamangreat Sunlight Wolf

UR Rarity
Salamangreat Sunlight Wolf
UR Rarity
Salamangreat Sunlight Wolf
Salamangreat Sunlight Wolf

Salamangreat Sunlight Wolf

Link-2

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Salamangreat

 • ATK:
 • 1800

Mũi tên Link:

Trên

Dưới

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Hiệu ứng LỬA
Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.


Số lượng được sử dụng: 269 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 82.73%
Các archetype sử dụng hàng đầu

56/Salamangreat Gazelle

57/Salamangreat Falco

58/Salamangreat Meer

59/Salamangreat Sanctuary

60/Salamangreat Circle

61/Salamangreat Balelynx

62/Salamangreat Jack Jaguar

63/Salamangreat Foxy

Số lượng được sử dụng: 253 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 76.42%
Các archetype sử dụng hàng đầu

64/Salamangreat Fowl

65/Cynet Backdoor

66/Micro Coder

Số lượng được sử dụng: 251 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 59.63%
Các archetype sử dụng hàng đầu

67/Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier

Số lượng được sử dụng: 247 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 92.77%

68/Security Dragon

69/Cosmic Cyclone

Số lượng được sử dụng: 209 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 92.35%

70/Warning Point

71/Knightmare Cerberus

Số lượng được sử dụng: 202 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 91.44%

72/Number 68: Sanaphond the Sky Prison

73/Void Feast

74/Infernoid Decatron

75/Void Vanishment

Số lượng được sử dụng: 171 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 94.6%
Các archetype sử dụng hàng đầu

76/Infernoid Harmadik

R Rarity
Infernoid Harmadik
R Rarity
Infernoid Harmadik
Infernoid Harmadik

Infernoid Harmadik

3

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • Infernoid

 • ATK:
 • 1600

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Infernoid" khỏi tay hoặc Mộ của bạn trong khi tổng Cấp độ và Thứ hạng của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó (đây là một Hiệu ứng Nhanh).


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Infernoid" monster from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can target 1 monster on the field; destroy it. This card cannot attack the turn you activate this effect. Once per turn, during your opponent's turn: You can Tribute 1 monster, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish it (this is a Quick Effect).


Số lượng được sử dụng: 171 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 94.13%
Các archetype sử dụng hàng đầu

77/Infernoid Devyaty

Số lượng được sử dụng: 171 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 93.85%
Các archetype sử dụng hàng đầu

78/Infernoid Seitsemas

Số lượng được sử dụng: 171 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 80.72%
Các archetype sử dụng hàng đầu

79/Infernoid Patrulea

R Rarity
Infernoid Patrulea
R Rarity
Infernoid Patrulea
Infernoid Patrulea

Infernoid Patrulea

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • Infernoid

 • ATK:
 • 1800

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Infernoid" khỏi tay hoặc Mộ của bạn trong khi tổng Cấp độ và Thứ hạng của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó (đây là một Hiệu ứng Nhanh).


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Infernoid" monster from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. This card cannot attack the turn you activate this effect. Once per turn, during your opponent's turn: You can Tribute 1 monster, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish it (this is a Quick Effect).


Số lượng được sử dụng: 171 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 77.98%
Các archetype sử dụng hàng đầu

80/Duelittle Chimera

81/Void Seer

82/Knightmare Corruptor Iblee

Số lượng được sử dụng: 167 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 82.89%
Các archetype sử dụng hàng đầu

83/Ravenous Crocodragon Archethys

84/Ningirsu the World Chalice Warrior