100 lá bài được sử dụng hàng đầu ở Duel Links

1/Knightmare Phoenix

SR Rarity
Knightmare Phoenix
SR Rarity
Knightmare Phoenix
Knightmare Phoenix
FIRE
Knightmare Phoenix
Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
 • ATK:

 • 1900

 • LINK-2

Mũi tên Link:

Trên

Phải


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú có tên khác nhau
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


Số lượng được sử dụng: 99 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 96.05%

2/Knightmare Unicorn

UR Rarity
Knightmare Unicorn
UR Rarity
Knightmare Unicorn
Knightmare Unicorn
DARK
Knightmare Unicorn
Kỳ lân khúc ác mộng mơ
 • ATK:

 • 2200

 • LINK-3

Mũi tên Link:

Trái

Dưới

Phải


Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú với các tên khác nhau
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


Số lượng được sử dụng: 90 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 94.56%

3/Forbidden Lance

UR Rarity
Forbidden Lance
UR Rarity
Forbidden Lance
Forbidden Lance
Spell Quick
Forbidden Lance
Cây thương thánh bị cấm

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


  Số lượng được sử dụng: 88 lần
  Phần trăm sử dụng trung bình: 73.38%

  4/Raider's Knight

   Rarity
  Raider's Knight
   Rarity
  Raider's Knight
  Raider's Knight
  DARK
  Raider's Knight
  Hiệp sĩ kẻ săn cướp
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú DARK Cấp 4
  (Lá bài này luôn được coi là lá bài "The Phantom Knights""Raidraptor" .)
  Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", hoặc "Xyz Dragon" quái thú Xyz cao hơn hoặc thấp hơn 1 Rank so với lá bài này, bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, nhưng phá huỷ nó trong End Phase tiếp theo của đối thủ. (Đây được coi như là một Xyz Summon. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raider's Knight" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 DARK monsters (This card is always treated as a "The Phantom Knights" and "Raidraptor" card.) You can detach 1 material from this card; Special Summon from your Extra Deck, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", or "Xyz Dragon" Xyz Monster that is 1 Rank higher or lower than this card, by using this face-up card you control as material, but destroy it during your opponent's next End Phase. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only use this effect of "Raider's Knight" once per turn.


  Số lượng được sử dụng: 75 lần
  Phần trăm sử dụng trung bình: 91.72%
  Các archetype sử dụng hàng đầu

  5/Arc Rebellion Xyz Dragon

   Rarity
  Arc Rebellion Xyz Dragon
   Rarity
  Arc Rebellion Xyz Dragon
  Arc Rebellion Xyz Dragon
  DARK
  Arc Rebellion Xyz Dragon
  Rồng Xyz phiến loạn vòng cung
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  3 quái thú Cấp 5
  Lá bài được Triệu hồi Xyz này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; lá bài này nhận được ATK bằng tổng ATK ban đầu của tất cả các quái thú khác trên sân, sau đó, nếu lá bài này có quái thú DARK Xyz làm nguyên liệu, thì sẽ vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả các quái thú mặt ngửa khác trên sân. Sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn không thể tuyên bố tấn công với các quái thú khác trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Arc Rebellion Xyz Dragon" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  3 Level 5 monsters This Xyz Summoned card cannot be destroyed by card effects. You can detach 1 material from this card; this card gains ATK equal to the total original ATK of all other monsters on the field, then, if this card has a DARK Xyz Monster as material, negate the effects of all other face-up monsters on the field. After this effect resolves, you cannot declare attacks with other monsters for the rest of this turn. You can only use this effect of "Arc Rebellion Xyz Dragon" once per turn.


  Số lượng được sử dụng: 75 lần
  Phần trăm sử dụng trung bình: 88.73%
  Các archetype sử dụng hàng đầu

  6/Dark Rebellion Xyz Dragon

  UR Rarity
  Dark Rebellion Xyz Dragon
  UR Rarity
  Dark Rebellion Xyz Dragon
  Dark Rebellion Xyz Dragon
  DARK
  Dark Rebellion Xyz Dragon
  Rồng xyz phiến loạn bóng tối
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 4
  Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


  Số lượng được sử dụng: 74 lần
  Phần trăm sử dụng trung bình: 96.25%

  7/Dark Requiem Xyz Dragon

  UR Rarity
  Dark Requiem Xyz Dragon
  UR Rarity
  Dark Requiem Xyz Dragon
  Dark Requiem Xyz Dragon
  DARK
  Dark Requiem Xyz Dragon
  Rồng Xyz cầu siêu bóng tối
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  3 quái thú Cấp 5
  Nếu lá bài này có "Dark Rebellion Xyz Dragon" làm nguyên liệu, nó sẽ nhận được những hiệu ứng này.
  ● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó.
  ● Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Xyz từ Mộ của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  3 Level 5 monsters If this card has "Dark Rebellion Xyz Dragon" as material, it gains these effects. ● Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's original ATK. ● When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; negate the activation, and if you do, destroy that card, then you can Special Summon 1 Xyz Monster from your GY.


  Số lượng được sử dụng: 71 lần
  Phần trăm sử dụng trung bình: 92.49%
  Các archetype sử dụng hàng đầu

  8/Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force

   Rarity
  Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force
   Rarity
  Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force
  Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force
  Spell Quick
  Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force
  Phép thăng hạng - Lực bóng ma

   Hiệu ứng (VN):

   Trong Main Phase: Loại bỏ 1 hoặc nhiều quái thú DARK khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú DARK Xyz mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Xyz "The Phantom Knights", "Raidraptor", hoặc "Xyz Dragon" , có Rank của quái thú mục tiêu mà bạn điều khiển + số lượng quái thú bị loại bỏ, bằng cách sử dụng nó làm nguyên liệu, cũng như trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Xyz. (Đây được coi là Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During the Main Phase: Banish 1 or more DARK monsters from your GY, then target 1 DARK Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", or "Xyz Dragon" Xyz Monster, whose Rank equals that of the targeted monster you control + the number of monsters banished, by using it as material, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Xyz Monsters. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only activate 1 "Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force" per turn.


   Số lượng được sử dụng: 69 lần
   Phần trăm sử dụng trung bình: 68.4%
   Các archetype sử dụng hàng đầu

   9/The Phantom Knights of Break Sword

   SR Rarity
   The Phantom Knights of Break Sword
   SR Rarity
   The Phantom Knights of Break Sword
   The Phantom Knights of Break Sword
   DARK
   The Phantom Knights of Break Sword
   Hiệp sĩ bóng ma với kiếm bị gãy
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 3
   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "The Phantom Knights" có cùng Cấp độ trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng và tăng Cấp độ của chúng lên 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. If this Xyz Summoned card is destroyed: You can target 2 "The Phantom Knights" monsters with the same Level in your GY; Special Summon them and increase their Levels by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.


   Số lượng được sử dụng: 58 lần
   Phần trăm sử dụng trung bình: 95.6%
   Các archetype sử dụng hàng đầu

   10/Reinforcement of the Army

   UR Rarity
   Reinforcement of the Army
   UR Rarity
   Reinforcement of the Army
   Reinforcement of the Army
   Spell Normal
   Reinforcement of the Army
   Quân tiếp viện

    Hiệu ứng (VN):

    Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


    Số lượng được sử dụng: 57 lần
    Phần trăm sử dụng trung bình: 93.96%
    Các archetype sử dụng hàng đầu

    11/The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch

    UR Rarity
    The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
    UR Rarity
    The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
    The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
    Spell Quick
    The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
    Phép thăng hạng - Phóng hiệp sĩ bóng ma

     Hiệu ứng (VN):

     Trong Main Phase: Chọn mục tiêu 1 quái thú DARK Xyz mà bạn điều khiển mà không có nguyên liệu; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú DARK Xyz cao hơn quái thú mà bạn điều khiển 1 Rank, bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài này vào nó làm nguyên liệu bổ sung. (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú DARK Xyz mà bạn điều khiển; đưa 1 quái thú "The Phantom Knights" từ tay của bạn lên quái thú đó làm nguyên liệu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During the Main Phase: Target 1 DARK Xyz Monster you control with no material; Special Summon from your Extra Deck, 1 DARK Xyz Monster that is 1 Rank higher than that monster you control, by using it as the Xyz Material, and if you do, attach this card to it as additional material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 DARK Xyz Monster you control; attach 1 "The Phantom Knights" monster from your hand to that monster as material.


     Số lượng được sử dụng: 55 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 100%
     Các archetype sử dụng hàng đầu

     12/The Phantom Knights of Ancient Cloak

     UR Rarity
     The Phantom Knights of Ancient Cloak
     UR Rarity
     The Phantom Knights of Ancient Cloak
     The Phantom Knights of Ancient Cloak
     DARK 3
     The Phantom Knights of Ancient Cloak
     Hiệp sĩ bóng ma với áo choàng đầy bụi
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này ở Tư thế Tấn công: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú TỐI trên sân; đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, quái thú đó sẽ nhận được 800 CÔNG / CÔNG cho đến cuối lượt của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "The Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "The Phantom Knights of Ancient Cloak". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ancient Cloak" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is in Attack Position: You can target 1 DARK monster on the field; change this card to Defense Position, and if you do, that monster gains 800 ATK/DEF until the end of your opponent's turn. You can banish this card from your GY; add 1 "The Phantom Knights" card from your Deck to your hand, except "The Phantom Knights of Ancient Cloak". You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ancient Cloak" once per turn.


     Số lượng được sử dụng: 55 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 98.11%
     Các archetype sử dụng hàng đầu

     13/The Phantom Knights of Silent Boots

     SR Rarity
     The Phantom Knights of Silent Boots
     SR Rarity
     The Phantom Knights of Silent Boots
     The Phantom Knights of Silent Boots
     DARK 3
     The Phantom Knights of Silent Boots
     Hiệp sĩ bóng ma với ủng im lặng
     • ATK:

     • 200

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển một "The Phantom Knights" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 Lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control a "The Phantom Knights" monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn this way. You can banish this card from your GY; add 1 "Phantom Knights" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn.


     Số lượng được sử dụng: 55 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 96.23%
     Các archetype sử dụng hàng đầu

     14/The Phantom Knights of Stained Greaves

     R Rarity
     The Phantom Knights of Stained Greaves
     R Rarity
     The Phantom Knights of Stained Greaves
     The Phantom Knights of Stained Greaves
     DARK 3
     The Phantom Knights of Stained Greaves
     Hiệp sĩ bóng ma với giáp chân bị dơ
     • ATK:

     • 1200

     • DEF:

     • 600


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu "The Phantom Knights" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình, sau đó bạn có thể tăng Cấp độ của lá bài này lên 1. Bạn có thể loại bỏ lá bài này từ Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "The Phantom Knights" từ tay của bạn, ngoại trừ "The Phantom Knights of Stained Greaves", sau đó bạn có thể tăng Cấp độ của nó lên 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Stained Greaves" một lần mỗi lượt .


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If a "The Phantom Knights" monster(s) is Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, then you can increase the Level of this card by 1. You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "The Phantom Knights" monster from your hand, except "The Phantom Knights of Stained Greaves", then you can increase its Level by 1. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Stained Greaves" once per turn.


     Số lượng được sử dụng: 55 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 86.79%
     Các archetype sử dụng hàng đầu

     15/The Phantom Knights of Torn Scales

      Rarity
     The Phantom Knights of Torn Scales
      Rarity
     The Phantom Knights of Torn Scales
     The Phantom Knights of Torn Scales
     DARK 3
     The Phantom Knights of Torn Scales
     Hiệp sĩ bóng ma với vảy bị xé
     • ATK:

     • 600

     • DEF:

     • 1600


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; gửi 1 lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "The Phantom Knights of Torn Scales". Nếu một lá bài "Phantom Knights" trong Mộ của bạn bị loại bỏ, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Torn Scales" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can discard 1 card; send 1 "Phantom Knights" card from your Deck to the GY, except "The Phantom Knights of Torn Scales". If another "Phantom Knights" card in your GY is banished, while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Torn Scales" once per turn.


     Số lượng được sử dụng: 55 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 71.7%
     Các archetype sử dụng hàng đầu

     16/Phantom Knights' Wing

     UR Rarity
     Phantom Knights' Wing
     UR Rarity
     Phantom Knights' Wing
     Phantom Knights' Wing
     Trap Normal
     Phantom Knights' Wing
     Cánh bóng ma

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó nhận được 500 ATK, cũng như là lần đầu tiên mục tiêu đó bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong lượt này, nó không bị phá huỷ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "The Phantom Knights" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Phantom Knights' Wing" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; it gains 500 ATK, also the first time that target would be destroyed by battle or card effect this turn, it is not destroyed. You can banish this card from your GY, then target 1 "The Phantom Knights" monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Phantom Knights' Wing" once per turn.


      Số lượng được sử dụng: 55 lần
      Phần trăm sử dụng trung bình: 71.23%
      Các archetype sử dụng hàng đầu

      17/The Phantom Knights of Ragged Gloves

      UR Rarity
      The Phantom Knights of Ragged Gloves
      UR Rarity
      The Phantom Knights of Ragged Gloves
      The Phantom Knights of Ragged Gloves
      DARK 3
      The Phantom Knights of Ragged Gloves
      Hiệp sĩ bóng ma với đôi găng bị rách
      • ATK:

      • 1000

      • DEF:

      • 500


      Hiệu ứng (VN):

      Một quái thú Xyz TỐI đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
      ● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: Nó nhận được 1000 ATK.
      Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ragged Gloves" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      A DARK Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: It gains 1000 ATK. You can banish this card from your GY; send 1 "Phantom Knights" card from your Deck to the GY. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ragged Gloves" once per turn.


      Số lượng được sử dụng: 55 lần
      Phần trăm sử dụng trung bình: 58.96%
      Các archetype sử dụng hàng đầu

      18/Evilswarm Ophion

      UR Rarity
      Evilswarm Ophion
      UR Rarity
      Evilswarm Ophion
      Evilswarm Ophion
      DARK
      Evilswarm Ophion
      Vai-rớt Ophion
      • ATK:

      • 2550

      • DEF:

      • 1650


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú "lswarm" Cấp 4
      Trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 Lá bài "Infestation" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 "lswarm" monsters While this card has Xyz Material, Level 5 or higher monsters cannot be Special Summoned. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "Infestation" Spell/Trap Card from your Deck to your hand.


      Số lượng được sử dụng: 54 lần
      Phần trăm sử dụng trung bình: 93.4%
      Các archetype sử dụng hàng đầu

      19/Infestation Terminus

      R Rarity
      Infestation Terminus
      R Rarity
      Infestation Terminus
      Infestation Terminus
      Trap Normal
      Infestation Terminus
      Sự đổ vỡ xâm lăng

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 "lswarm" mà bạn điều khiển và 2 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đầu tiên, và nếu bạn làm điều đó, hãy trả lại mục tiêu thứ hai lên tay.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 "lswarm" monster you control and 2 cards your opponent controls; banish the first target, and if you do, return the second targets to the hand.


       Số lượng được sử dụng: 54 lần
       Phần trăm sử dụng trung bình: 92.45%
       Các archetype sử dụng hàng đầu

       20/Phantom Knights' Sword

       UR Rarity
       Phantom Knights' Sword
       UR Rarity
       Phantom Knights' Sword
       Phantom Knights' Sword
       Trap Continuous
       Phantom Knights' Sword
       Kiếm bóng ma

        Hiệu ứng (VN):

        Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó nhận được 800 ATK, ngoài ra nếu mục tiêu đó bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể phá hủy lá bài này để thay thế. Khi nó rời khỏi sân, hãy phá hủy lá bài này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "The Phantom Knights" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Phantom Knights' Sword" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Activate this card by targeting 1 face-up monster on the field; it gains 800 ATK, also if that target would be destroyed by battle or card effect, you can destroy this card instead. When it leaves the field, destroy this card. You can banish this card from your GY, then target 1 "The Phantom Knights" monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Phantom Knights' Sword" once per turn.


        Số lượng được sử dụng: 53 lần
        Phần trăm sử dụng trung bình: 98.11%
        Các archetype sử dụng hàng đầu

        21/Leviair the Sea Dragon

        UR Rarity
        Leviair the Sea Dragon
        UR Rarity
        Leviair the Sea Dragon
        Leviair the Sea Dragon
        WIND
        Leviair the Sea Dragon
        Rồng biển hư không Leviair
        • ATK:

        • 1800

        • DEF:

        • 1600


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 3
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú bị loại bỏ từ Cấp 4 hoặc thấp hơn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến sân của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 banished Level 4 or lower monster; Special Summon that target to your field.


        Số lượng được sử dụng: 53 lần
        Phần trăm sử dụng trung bình: 79.25%
        Các archetype sử dụng hàng đầu

        22/Dingirsu, the Orcust of the Evening Star

        UR Rarity
        Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
        UR Rarity
        Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
        Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
        DARK
        Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
        Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
        • ATK:

        • 2600

        • DEF:

        • 2100


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 8
        Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
        ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
        ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


        Số lượng được sử dụng: 51 lần
        Phần trăm sử dụng trung bình: 99.07%
        Các archetype sử dụng hàng đầu

        23/Number 68: Sanaphond the Sky Prison

        R Rarity
        Number 68: Sanaphond the Sky Prison
        R Rarity
        Number 68: Sanaphond the Sky Prison
        Number 68: Sanaphond the Sky Prison
        DARK
        Number 68: Sanaphond the Sky Prison
        COn số 68: Nhà tù trời ác Sanaphond
        • ATK:

        • 2100

        • DEF:

        • 2700


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 8
        Nhận 100 ATK và DEF cho mỗi quái thú trong Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài, cả hai người chơi cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Mộ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 8 monsters Gains 100 ATK and DEF for each monster in the GYs. Once per turn: You can detach 1 material from this card; until the end of your opponent's next turn, this card cannot be destroyed by card effects, also neither player can Special Summon monsters from the GYs.


        Số lượng được sử dụng: 48 lần
        Phần trăm sử dụng trung bình: 74.19%
        Các archetype sử dụng hàng đầu

        24/Crackdown

        UR Rarity
        Crackdown
        UR Rarity
        Crackdown
        Crackdown
        Trap Continuous
        Crackdown
        Bắt vật lớn

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
         Phân loại:

         Số lượng được sử dụng: 46 lần
         Phần trăm sử dụng trung bình: 78.68%
         Các archetype sử dụng hàng đầu

         25/Treacherous Trap Hole

         SR Rarity
         Treacherous Trap Hole
         SR Rarity
         Treacherous Trap Hole
         Treacherous Trap Hole
         Trap Normal
         Treacherous Trap Hole
         Hang rơi lươn lẹo

          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


          Số lượng được sử dụng: 45 lần
          Phần trăm sử dụng trung bình: 86.82%
          Các archetype sử dụng hàng đầu

          26/Dragon Spirit of White

          SR Rarity
          Dragon Spirit of White
          SR Rarity
          Dragon Spirit of White
          Dragon Spirit of White
          LIGHT 8
          Dragon Spirit of White
          Rồng linh hồn trắng
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Blue-Eyes" .)
          Lá bài này được coi như một quái thú Bình thường khi ở trong tay hoặc Mộ. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Blue-Eyes White Dragon" từ tay bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          (This card is always treated as a "Blue-Eyes" card.) This card is treated as a Normal Monster while in the hand or GY. When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; banish it. If your opponent controls a monster (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Blue-Eyes White Dragon" from your hand.


          Số lượng được sử dụng: 43 lần
          Phần trăm sử dụng trung bình: 100%
          Các archetype sử dụng hàng đầu

          27/Blue-Eyes Ultimate Dragon

          UR Rarity
          Blue-Eyes Ultimate Dragon
          UR Rarity
          Blue-Eyes Ultimate Dragon
          Blue-Eyes Ultimate Dragon
          LIGHT 12
          Blue-Eyes Ultimate Dragon
          Rồng tối thượng mắt xanh
          • ATK:

          • 4500

          • DEF:

          • 3800


          Hiệu ứng (VN):

          "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon"


          Hiệu ứng gốc (EN):

          "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon"


          Số lượng được sử dụng: 43 lần
          Phần trăm sử dụng trung bình: 100%
          Các archetype sử dụng hàng đầu

          28/Blue-Eyes Alternative White Dragon

          UR Rarity
          Blue-Eyes Alternative White Dragon
          UR Rarity
          Blue-Eyes Alternative White Dragon
          Blue-Eyes Alternative White Dragon
          LIGHT 8
          Blue-Eyes Alternative White Dragon
          Rồng trắng mới mắt xanh
          • ATK:

          • 3000

          • DEF:

          • 2500


          Hiệu ứng (VN):

          Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách để lộ "Blue-Eyes White Dragon" trên tay của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Blue-Eyes Alternative White Dragon" một lần mỗi lượt theo cách này. Tên của lá bài này trở thành "Blue-Eyes White Dragon" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by revealing "Blue-Eyes White Dragon" in your hand. You can only Special Summon "Blue-Eyes Alternative White Dragon" once per turn this way. This card's name becomes "Blue-Eyes White Dragon" while it is on the field or in the Graveyard. Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; destroy it. This card cannot attack the turn this effect is activated.


          Số lượng được sử dụng: 43 lần
          Phần trăm sử dụng trung bình: 97.67%
          Các archetype sử dụng hàng đầu

          29/Blue-Eyes White Dragon

          SR Rarity
          Blue-Eyes White Dragon
          SR Rarity
          Blue-Eyes White Dragon
          Blue-Eyes White Dragon
          LIGHT 8
          Blue-Eyes White Dragon
          Rồng trắng mắt xanh
          • ATK:

          • 3000

          • DEF:

          • 2500


          Hiệu ứng (VN):

          Con rồng huyền thoại này là một động cơ hủy diệt mạnh mẽ. Hầu như bất khả chiến bại, rất ít người đã ngửa với sinh vật tuyệt vời này và sống để kể câu chuyện.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          This legendary dragon is a powerful engine of destruction. Virtually invincible, very few have faced this awesome creature and lived to tell the tale.


          Số lượng được sử dụng: 43 lần
          Phần trăm sử dụng trung bình: 95.35%
          Các archetype sử dụng hàng đầu

          30/Successor Soul

          UR Rarity
          Successor Soul
          UR Rarity
          Successor Soul
          Successor Soul
          Spell Quick
          Successor Soul
          Hồn thừa kế

           Hiệu ứng (VN):

           Hiến tế 1 quái thú Hiệu ứng, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Thường Cấp 7 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Successor Soul" mỗi lượt. Bạn chỉ có thể tấn công với 1 quái thú trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Tribute 1 Effect Monster, then target 1 Effect Monster your opponent controls; send it to the GY, then Special Summon 1 Level 7 or higher Normal Monster from your hand or Deck. You can only activate 1 "Successor Soul" per turn. You can only attack with 1 monster during the turn you activate this card.


           Số lượng được sử dụng: 43 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 95.35%
           Các archetype sử dụng hàng đầu

           31/Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon

           UR Rarity
           Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon
           UR Rarity
           Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon
           Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon
           LIGHT 12
           Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon
           Tân rồng trắng mắt xanh
           • ATK:

           • 4500

           • DEF:

           • 3800


           Hiệu ứng (VN):

           "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon"
           Vào cuối Damage Step, nếu đây là lá bài ngửa duy nhất mà bạn điều khiển và lá bài được Triệu hồi Fusion này tấn công: Bạn có thể gửi 1 "Blue-Eyes" từ Extra Deck của mình đến Mộ; lá bài này có thể tấn công lại liên tiếp. Bạn có thể sử dụng hiệu ứng này của "Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon" tối đa hai lần mỗi lượt. Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào "Blue-Eyes" mà bạn điều khiển: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon" At the end of the Damage Step, if this is the only face-up card you control, and this Fusion Summoned card attacked: You can send 1 "Blue-Eyes" Fusion Monster from your Extra Deck to the Graveyard; this card can attack again in a row. You can use this effect of "Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon" up to twice per turn. During either player's turn, when a card or effect is activated that targets a "Blue-Eyes" monster(s) you control: You can banish this card from your Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy that card.


           Số lượng được sử dụng: 43 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 95.35%
           Các archetype sử dụng hàng đầu

           32/Black Luster Soldier

           UR Rarity
           Black Luster Soldier
           UR Rarity
           Black Luster Soldier
           Black Luster Soldier
           EARTH 8
           Black Luster Soldier
           Lính hỗn mang
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 2500


           Hiệu ứng (VN):

           Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Black Luster Ritual".


           Hiệu ứng gốc (EN):

           You can Ritual Summon this card with "Black Luster Ritual".


           Số lượng được sử dụng: 43 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 93.02%
           Các archetype sử dụng hàng đầu

           33/Dragon Master Knight

           UR Rarity
           Dragon Master Knight
           UR Rarity
           Dragon Master Knight
           Dragon Master Knight
           LIGHT 12
           Dragon Master Knight
           Chủ nhân hiệp sĩ rồng
           • ATK:

           • 5000

           • DEF:

           • 5000


           Hiệu ứng (VN):

           "Black Luster Soldier" + "Blue-Eyes Ultimate Dragon"
           Phải được Triệu hồi Fusion. Lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi quái thú Rồng mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           "Black Luster Soldier" + "Blue-Eyes Ultimate Dragon" Must be Fusion Summoned. This card gains 500 ATK for each Dragon monster you control, except this card.


           Số lượng được sử dụng: 43 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 93.02%
           Các archetype sử dụng hàng đầu

           34/Imduk the World Chalice Dragon

           R Rarity
           Imduk the World Chalice Dragon
           R Rarity
           Imduk the World Chalice Dragon
           Imduk the World Chalice Dragon
           WIND
           Imduk the World Chalice Dragon
           Rồng chén vì sao Imduk
           • ATK:

           • 800

           • LINK-1

           Mũi tên Link:

           Trên


           Hiệu ứng (VN):

           1 quái thú Bình thường, ngoại trừ Token
           Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "World Chalice" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ, lá bài này chỉ đến: Bạn có thể phá huỷ quái thú của đối thủ đó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Normal Monster, except a Token During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "World Chalice" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster this card points to: You can destroy that opponent's monster. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.


           Số lượng được sử dụng: 43 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 93.02%
           Các archetype sử dụng hàng đầu

           35/Blue-Eyes Twin Burst Dragon

           UR Rarity
           Blue-Eyes Twin Burst Dragon
           UR Rarity
           Blue-Eyes Twin Burst Dragon
           Blue-Eyes Twin Burst Dragon
           LIGHT 10
           Blue-Eyes Twin Burst Dragon
           Rồng hai ngòi nổ mắt xanh
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 2500


           Hiệu ứng (VN):

           "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon"
           Phải được Triệu hồi Fusion hoặc Triệu hồi Đặc biệt bằng cách gửi các quái thú ở trên mà bạn điều khiển đến Mộ (trong trường hợp đó, bạn không sử dụng "Polymerization"). Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase. Vào cuối Damage Step, khi lá bài này tấn công quái thú của đối thủ, nhưng quái thú của đối thủ không bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể loại bỏ quái thú của đối thủ đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon" Must be either Fusion Summoned, or Special Summoned by sending the above monsters you control to the GY (in which case you do not use "Polymerization"). Cannot be destroyed by battle. This card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. At the end of the Damage Step, when this card attacks an opponent's monster, but the opponent's monster was not destroyed by the battle: You can banish that opponent's monster.


           Số lượng được sử dụng: 43 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 88.37%
           Các archetype sử dụng hàng đầu

           36/The Melody of Awakening Dragon

           SR Rarity
           The Melody of Awakening Dragon
           SR Rarity
           The Melody of Awakening Dragon
           The Melody of Awakening Dragon
           Spell Normal
           The Melody of Awakening Dragon
           Giai điệu đánh thức rồng

            Hiệu ứng (VN):

            Bỏ 1 lá bài; thêm tối đa 2 quái thú Rồng với 3000 ATK hoặc lớn hơn và 2500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Discard 1 card; add up to 2 Dragon monsters with 3000 or more ATK and 2500 or less DEF from your Deck to your hand.


            Số lượng được sử dụng: 43 lần
            Phần trăm sử dụng trung bình: 86.05%
            Các archetype sử dụng hàng đầu

            37/Heat Wave

            R Rarity
            Heat Wave
            R Rarity
            Heat Wave
            Heat Wave
            Spell Normal
            Heat Wave
            Sóng nhiệt

             Hiệu ứng (VN):

             Khi bắt đầu Main Phase 1 của bạn: Cả hai người chơi không thể quái thú Hiệu ứng Triệu hồi Bình thường hoặc Đặc biệt, cho đến Draw Phase tiếp theo của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             At the start of your Main Phase 1: Neither player can Normal or Special Summon Effect Monsters, until your next Draw Phase.


             Số lượng được sử dụng: 43 lần
             Phần trăm sử dụng trung bình: 81.4%
             Các archetype sử dụng hàng đầu

             38/Ultimate Fusion

             SR Rarity
             Ultimate Fusion
             SR Rarity
             Ultimate Fusion
             Ultimate Fusion
             Spell Quick
             Ultimate Fusion
             Kết hợp tối thượng

              Hiệu ứng (VN):

              Trong Main Phase: Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn có đề cập đến "Blue-Eyes White Dragon" hoặc "Blue-Eyes Ultimate Dragon" làm nguyên liệu, bằng cách xáo trộn Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên nó từ tay, sân và / hoặc Mộ vào Deck, sau đó, bạn có thể phá hủy các lá bài ngửa mà đối thủ điều khiển, lên đến số lượng "Blue-Eyes White Dragon""Blue-Eyes Ultimate Dragon" được sử dụng từ sân làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ultimate Fusion" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              During the Main Phase: Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that mentions "Blue-Eyes White Dragon" or "Blue-Eyes Ultimate Dragon" as material, by shuffling the Fusion Materials listed on it from your hand, field, and/or GY into the Deck, then, you can destroy face-up cards your opponent controls, up to the number of "Blue-Eyes White Dragon" and "Blue-Eyes Ultimate Dragon" used from the field as material. You can only activate 1 "Ultimate Fusion" per turn.


              Số lượng được sử dụng: 43 lần
              Phần trăm sử dụng trung bình: 72.09%
              Các archetype sử dụng hàng đầu

              39/LANphorhynchus

              N Rarity
              LANphorhynchus
              N Rarity
              LANphorhynchus
              LANphorhynchus
              LIGHT
              LANphorhynchus
              LANphorhynchus
              • ATK:

              • 1200

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Dưới-Trái

              Dưới-Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters


              Số lượng được sử dụng: 43 lần
              Phần trăm sử dụng trung bình: 55.81%
              Các archetype sử dụng hàng đầu

              40/Bingo Machine, Go!!!

              R Rarity
              Bingo Machine, Go!!!
              R Rarity
              Bingo Machine, Go!!!
              Bingo Machine, Go!!!
              Spell Normal
              Bingo Machine, Go!!!
              Máy Bingo, bật!!!

               Hiệu ứng (VN):

               Tiết lộ 3 lá bài từ Deck của bạn mà mỗi lá đáp lại ít nhất 1 trong các tiêu chí được liệt kê bên dưới, đối thủ của bạn chọn ngẫu nhiên 1 lá để bạn thêm bài lên tay của mình và bạn trộn phần còn lại vào Deck của mình. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Bingo Machine, Go!!!" mỗi lượt.
               ● Quái thú "Blue-Eyes"
               ● Phép / Bẫy liệt kê cụ thể lá bài "Blue-Eyes White Dragon" hoặc "Blue-Eyes Ultimate Dragon", ngoại trừ "Bingo Machine, Go!!!"


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Reveal 3 cards from your Deck that each meets at least 1 of the criteria listed below, your opponent randomly picks 1 for you to add to your hand, and you shuffle the rest into your Deck. You can only activate 1 "Bingo Machine, Go!!!" per turn. ● "Blue-Eyes" monster ● Spell/Trap that specifically lists the card "Blue-Eyes White Dragon" or "Blue-Eyes Ultimate Dragon", except "Bingo Machine, Go!!!"


               Số lượng được sử dụng: 43 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 44.19%
               Các archetype sử dụng hàng đầu

               41/Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi

               SR Rarity
               Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
               SR Rarity
               Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
               Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
               WATER
               Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
               Trá yêu đóng băng, Tuyết Nữ
               • ATK:

               • 2400

               • LINK-3

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải

               Dưới


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú Zombie
               Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các quái thú Synchro Zombie bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ Zombie monsters You can only control 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". You can only use each of the following effects of "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects. (Quick Effect): You can banish this card from your GY; Special Summon 1 of your Zombie Synchro Monsters that is banished or in your GY.


               Số lượng được sử dụng: 38 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 88.77%
               Các archetype sử dụng hàng đầu

               42/Mezuki

               SR Rarity
               Mezuki
               SR Rarity
               Mezuki
               Mezuki
               EARTH 4
               Mezuki
               Mã đầu quỷ
               • ATK:

               • 1700

               • DEF:

               • 800


               Hiệu ứng (VN):

               Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.


               Số lượng được sử dụng: 38 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 83.33%
               Các archetype sử dụng hàng đầu

               43/Artemis, the Magistus Moon Maiden

               SR Rarity
               Artemis, the Magistus Moon Maiden
               SR Rarity
               Artemis, the Magistus Moon Maiden
               Artemis, the Magistus Moon Maiden
               LIGHT
               Artemis, the Magistus Moon Maiden
               Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
               • ATK:

               • 800

               • LINK-1

               Mũi tên Link:

               Trên


               Hiệu ứng (VN):

               1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
               Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.


               Số lượng được sử dụng: 35 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 92.26%
               Các archetype sử dụng hàng đầu

               44/Shiranui Skillsaga Supremacy

               SR Rarity
               Shiranui Skillsaga Supremacy
               SR Rarity
               Shiranui Skillsaga Supremacy
               Shiranui Skillsaga Supremacy
               FIRE
               Shiranui Skillsaga Supremacy
               Mỹ thần Bất Tri Hỏa
               • ATK:

               • 2300

               • LINK-3

               Mũi tên Link:

               Trên

               Trái

               Dưới


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú Zombie
               Các quái thú Synchro mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Quái thú LỬA mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số các quái thú Synchro Zombie đã bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Skillsaga Supremacy" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ Zombie monsters Synchro Monsters you control cannot be destroyed by card effects. FIRE monsters you control cannot be destroyed by battle. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 of your banished Zombie Synchro Monsters; Special Summon it to your zone this card points to. You can only use this effect of "Shiranui Skillsaga Supremacy" once per turn.


               Số lượng được sử dụng: 35 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 76.99%
               Các archetype sử dụng hàng đầu

               45/Vampire Sucker

               SR Rarity
               Vampire Sucker
               SR Rarity
               Vampire Sucker
               Vampire Sucker
               DARK
               Vampire Sucker
               Ma cà rồng hút
               • ATK:

               • 1600

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Zombie
               Nếu bạn muốn Hiến tế (các) quái thú để thực hiện Triệu hồi Hiến tế, bạn có thể Hiến tế (các) quái thú Thây ma mà đối thủ của bạn điều khiển, ngay cả khi bạn không điều khiển chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Vampire Sucker" một lần mỗi lượt.
               ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ, nhưng nó trở thành quái thú Zombie.
               ● Nếu (các) quái thú Zombie được Triệu hồi Đặc biệt từ một trong hai Mộ: Rút 1 lá bài.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Zombie monsters If you would Tribute a monster(s) for a Tribute Summon, you can Tribute a Zombie monster(s) your opponent controls, even though you do not control them. You can only use each of the following effects of "Vampire Sucker" once per turn. ● You can target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your opponent's field in Defense Position, but it becomes a Zombie monster. ● If a Zombie monster(s) is Special Summoned from either GY: Draw 1 card.


               Số lượng được sử dụng: 35 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 76.45%
               Các archetype sử dụng hàng đầu

               46/Evilswarm Nightmare

               SR Rarity
               Evilswarm Nightmare
               SR Rarity
               Evilswarm Nightmare
               Evilswarm Nightmare
               DARK
               Evilswarm Nightmare
               Vai-rớt Nightmare
               • ATK:

               • 950

               • DEF:

               • 1950


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú DARK Cấp 4
               Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.


               Số lượng được sử dụng: 24 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 85.42%
               Các archetype sử dụng hàng đầu

               47/Book of Moon

               UR Rarity
               Book of Moon
               UR Rarity
               Book of Moon
               Book of Moon
               Spell Quick
               Book of Moon
               Sách mặt trăng

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


                Số lượng được sử dụng: 24 lần
                Phần trăm sử dụng trung bình: 84.29%

                48/Gravity Controller

                SR Rarity
                Gravity Controller
                SR Rarity
                Gravity Controller
                Gravity Controller
                DARK
                Gravity Controller
                Người điều khiển trọng lực
                • ATK:

                • 1000

                • LINK-1

                Mũi tên Link:

                Dưới-Trái


                Hiệu ứng (VN):

                1 quái thú không Link trong Vùng quái thú phụ
                Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Lá bài này trong Vùng Extra Monster Zone không thể bị phá hủy bằng chiến đấu với một quái thú trong Vùng quái thú Chính. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ trong Vùng Extra Monster Zone: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ đó và lá bài này vào Deck.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 non-Link Monster in an Extra Monster Zone Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. This card in the Extra Monster Zone cannot be destroyed by battle with a monster in the Main Monster Zone. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster in the Extra Monster Zone: You can return both that opponent's monster and this card to the Deck.


                Số lượng được sử dụng: 24 lần
                Phần trăm sử dụng trung bình: 78.57%
                Các archetype sử dụng hàng đầu

                49/Shaddoll Dragon

                R Rarity
                Shaddoll Dragon
                R Rarity
                Shaddoll Dragon
                Shaddoll Dragon
                DARK 4
                Shaddoll Dragon
                Rồng búp bê bóng đêm
                • ATK:

                • 1900

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                FLIP: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.
                Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Dragon" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                FLIP: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 Spell/Trap on the field; destroy it. You can only use 1 "Shaddoll Dragon" effect per turn, and only once that turn.


                Số lượng được sử dụng: 24 lần
                Phần trăm sử dụng trung bình: 69.05%
                Các archetype sử dụng hàng đầu

                50/Shiranui Spiritmaster

                R Rarity
                Shiranui Spiritmaster
                R Rarity
                Shiranui Spiritmaster
                Shiranui Spiritmaster
                FIRE 4
                Shiranui Spiritmaster
                Người cúng tế Bất Tri Hỏa
                • ATK:

                • 1500

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Shiranui" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Shiranui Spiritmaster", nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Spiritmaster" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Shiranui" monster from your hand or GY, except "Shiranui Spiritmaster", but banish it when it leaves the field. If this card is banished: You can target 1 face-up card your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Shiranui Spiritmaster" once per turn.


                Số lượng được sử dụng: 23 lần
                Phần trăm sử dụng trung bình: 100%
                Các archetype sử dụng hàng đầu

                51/Abyss Dweller

                UR Rarity
                Abyss Dweller
                UR Rarity
                Abyss Dweller
                Abyss Dweller
                WATER
                Abyss Dweller
                Cư dân vực sâu
                • ATK:

                • 1700

                • DEF:

                • 1400


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


                Số lượng được sử dụng: 23 lần
                Phần trăm sử dụng trung bình: 97.33%

                52/Shiranui Squiresaga

                UR Rarity
                Shiranui Squiresaga
                UR Rarity
                Shiranui Squiresaga
                Shiranui Squiresaga
                FIRE 7
                Shiranui Squiresaga
                Thần yêu ma Bất Tri Hỏa
                • ATK:

                • 2100

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Squiresaga(s)" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn, sau đó áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự, tùy thuộc vào quái thú trước khi bị loại bỏ, nếu đó là bất kỳ hiệu ứng nào trong số này.
                ● Zombie: Bạn có thể có tất cả quái thú mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK.
                ● LỬA: Bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.
                ● Synchro: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trên sân.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can only Special Summon "Shiranui Squiresaga(s)" once per turn. Once per turn: You can banish 1 face-up monster you control or in your GY, then apply these effects, in sequence, depending on what the monster was before it was banished, if it was any of these. ● Zombie: You can have all monsters you control gain 300 ATK. ● FIRE: You can destroy 1 Spell/Trap on the field. ● Synchro: You can destroy 1 monster on the field.


                Số lượng được sử dụng: 23 lần
                Phần trăm sử dụng trung bình: 95.65%
                Các archetype sử dụng hàng đầu

                53/Doomkaiser Dragon

                R Rarity
                Doomkaiser Dragon
                R Rarity
                Doomkaiser Dragon
                Doomkaiser Dragon
                FIRE 6
                Doomkaiser Dragon
                Rồng diệt vong Kaiser
                • ATK:

                • 2400

                • DEF:

                • 1500


                Hiệu ứng (VN):

                "Plaguespreader Zombie" + 1 hoặc nhiều quái thú Loại thây ma non-Tuner
                Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Loại Thây ma trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến phía sân của bạn trong Tư thế tấn công ngửa, nhưng phá huỷ mục tiêu đó khi lá bài này rời khỏi sân.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                "Plaguespreader Zombie" + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters When this card is Special Summoned: You can target 1 Zombie-Type monster in your opponent's Graveyard; Special Summon that target to your side of the field in face-up Attack Position, but destroy it when this card leaves the field.


                Số lượng được sử dụng: 23 lần
                Phần trăm sử dụng trung bình: 95.65%
                Các archetype sử dụng hàng đầu

                54/Shiranui Samurai

                N Rarity
                Shiranui Samurai
                N Rarity
                Shiranui Samurai
                Shiranui Samurai
                FIRE 4
                Shiranui Samurai
                Kiếm sĩ Bất Tri Hỏa
                • ATK:

                • 1800

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của bạn; lá bài này nhận được 600 ATK, và nếu nó làm điều đó, loại bỏ bất kỳ quái thú nào đấu với lá bài này, sau khi Damage Calculation. Các hiệu ứng này kéo dài cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Shiranui" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Shiranui Samurai"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Samurai" một lần trong mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                (Quick Effect): You can banish 1 Zombie monster from your GY; this card gains 600 ATK, and if it does, banish any monster that battled this card, after damage calculation. These effects last until the end of this turn. If this card is banished: You can target 1 "Shiranui" monster in your GY, except "Shiranui Samurai"; add it to your hand. You can only use each effect of "Shiranui Samurai" once per turn.


                Số lượng được sử dụng: 23 lần
                Phần trăm sử dụng trung bình: 91.3%
                Các archetype sử dụng hàng đầu

                55/Gold Sarcophagus

                UR Rarity
                Gold Sarcophagus
                UR Rarity
                Gold Sarcophagus
                Gold Sarcophagus
                Spell Normal
                Gold Sarcophagus
                Hòm phong ấn bằng vàng

                 Hiệu ứng (VN):

                 Loại bỏ 1 lá bài khỏi Deck của bạn, ngửa mặt lên. Trong Standby Phase thứ hai của bạn sau khi lá bài này được kích hoạt, hãy thêm lá bài đó lên tay.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Banish 1 card from your Deck, face-up. During your second Standby Phase after this card's activation, add that card to the hand.


                 Số lượng được sử dụng: 23 lần
                 Phần trăm sử dụng trung bình: 91.3%
                 Các archetype sử dụng hàng đầu

                 56/Shiranui Solitaire

                 SR Rarity
                 Shiranui Solitaire
                 SR Rarity
                 Shiranui Solitaire
                 Shiranui Solitaire
                 FIRE 4
                 Shiranui Solitaire
                 Ẩn sĩ Bất Tri Hỏa
                 • ATK:

                 • 500

                 • DEF:

                 • 0


                 Hiệu ứng (VN):

                 Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Zombie; Triệu hồi Đặc biệt 1 Zombie Tuner với 0 DEF từ Deck của bạn. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú "Shiranui" bị loại bỏ của mình, ngoại trừ "Shiranui Solitaire", hoặc tối đa 2 "Shiranui Style Synthesis" ở trên sân; Triệu hồi Đặc biệt chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Solitaire" một lần cho mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 You can Tribute 1 Zombie monster; Special Summon 1 Zombie Tuner with 0 DEF from your Deck. If this card is banished: You can target 1 of your banished "Shiranui" monsters, except "Shiranui Solitaire", or up to 2 instead if "Shiranui Style Synthesis" is on the field; Special Summon them. You can only use each effect of "Shiranui Solitaire" once per turn.


                 Số lượng được sử dụng: 23 lần
                 Phần trăm sử dụng trung bình: 82.61%
                 Các archetype sử dụng hàng đầu

                 57/Shiranui Spectralsword Shade

                 R Rarity
                 Shiranui Spectralsword Shade
                 R Rarity
                 Shiranui Spectralsword Shade
                 Shiranui Spectralsword Shade
                 FIRE 3
                 Shiranui Spectralsword Shade
                 Kiếm ma Bất Tri Hỏa đụng hồn
                 • ATK:

                 • 800

                 • DEF:

                 • 0


                 Hiệu ứng (VN):

                 Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú Zombie bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ "Shiranui Spectralsword Shade", bao gồm một quái thú "Shiranui" Triệu hồi Đặc biệt chúng ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng, ngoài ra, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Spectralsword Shade" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 You can Tribute this card, then target 2 of your banished Zombie monsters, except "Shiranui Spectralsword Shade", including a "Shiranui" monster; Special Summon them in Defense Position, but negate their effects, also, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Zombie monsters. You can only use this effect of "Shiranui Spectralsword Shade" once per turn.


                 Số lượng được sử dụng: 23 lần
                 Phần trăm sử dụng trung bình: 82.61%
                 Các archetype sử dụng hàng đầu

                 58/Shiranui Squire

                 UR Rarity
                 Shiranui Squire
                 UR Rarity
                 Shiranui Squire
                 Shiranui Squire
                 FIRE 4
                 Shiranui Squire
                 Võ binh Bất Tri Hỏa
                 • ATK:

                 • 1500

                 • DEF:

                 • 0


                 Hiệu ứng (VN):

                 Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shiranui Spectralsword" từ tay hoặc Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Squire" một lần trong mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 When this card is Normal Summoned, you can: Special Summon 1 "Shiranui Spectralsword" monster from your hand or Deck, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Zombie monsters. If this card is banished: You can draw 1 card, then discard 1 card. You can only use each effect of "Shiranui Squire" once per turn.


                 Số lượng được sử dụng: 23 lần
                 Phần trăm sử dụng trung bình: 69.57%
                 Các archetype sử dụng hàng đầu

                 59/Shiranui Smith

                 N Rarity
                 Shiranui Smith
                 N Rarity
                 Shiranui Smith
                 Shiranui Smith
                 FIRE 4
                 Shiranui Smith
                 Thợ rèn Bất Tri Hỏa
                 • ATK:

                 • 1000

                 • DEF:

                 • 0


                 Hiệu ứng (VN):

                 Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể thêm 1 "Shiranui" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Shiranui Smith". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Smith" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong lượt này, những quái thú thuộc loại Zombie mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 If this card is sent from the field to the Graveyard as a Synchro Material: You can add 1 "Shiranui" card from your Deck to your hand, except "Shiranui Smith". You can only use this effect of "Shiranui Smith" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, Zombie-Type monsters you control cannot be destroyed by battle.


                 Số lượng được sử dụng: 23 lần
                 Phần trăm sử dụng trung bình: 65.22%
                 Các archetype sử dụng hàng đầu

                 60/Gozuki

                 UR Rarity
                 Gozuki
                 UR Rarity
                 Gozuki
                 Gozuki
                 EARTH 4
                 Gozuki
                 Ngưu đầu quỷ
                 • ATK:

                 • 1700

                 • DEF:

                 • 800


                 Hiệu ứng (VN):

                 Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


                 Số lượng được sử dụng: 23 lần
                 Phần trăm sử dụng trung bình: 60.87%
                 Các archetype sử dụng hàng đầu

                 61/Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story

                 SR Rarity
                 Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
                 SR Rarity
                 Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
                 Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
                 Spell Quick
                 Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
                 Sự tích gặp yêu quái - Truyện về Bất Tri Hỏa

                  Hiệu ứng (VN):

                  Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú: Bỏ đi 1 quái thú Zombie; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shiranui" có tên khác từ Deck hoặc Mộ của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Zombie, trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  If your opponent controls a monster: Discard 1 Zombie monster; Special Summon 1 "Shiranui" monster with a different name from your Deck or GY, also you cannot Special Summon monsters, except Zombie monsters, for the rest of this turn after this card resolves. You can only activate 1 "Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story" per turn.


                  Số lượng được sử dụng: 23 lần
                  Phần trăm sử dụng trung bình: 47.83%
                  Các archetype sử dụng hàng đầu

                  62/Shiranui Style Samsara

                  N Rarity
                  Shiranui Style Samsara
                  N Rarity
                  Shiranui Style Samsara
                  Shiranui Style Samsara
                  Trap Continuous
                  Shiranui Style Samsara
                  Bất Tri Hỏa Trận của luân hồi

                   Hiệu ứng (VN):

                   Tên của lá bài này trở thành "Shiranui Style Synthesis" khi nó ở trong Vùng bài Phép & Bẫy. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
                   ● Loại bỏ 1 quái thú loại Thây ma mặt ngửa mà bạn điều khiển; bạn không có thiệt hại trong lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
                   ● Chọn mục tiêu 2 trong số quái thú Loại Thây ma đã loại bỏ của bạn với 0 DEF; xáo trộn cả hai vào Deck, sau đó rút 1 lá bài.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   This card's name becomes "Shiranui Style Synthesis" while it is in the Spell & Trap Zone. Once per turn: You can activate 1 of these effects. ● Banish 1 face-up Zombie-Type monster you control; you take no damage this turn (even if this card leaves the field). ● Target 2 of your banished Zombie-Type monsters with 0 DEF; shuffle them both into the Deck, then draw 1 card.


                   Số lượng được sử dụng: 23 lần
                   Phần trăm sử dụng trung bình: 47.83%
                   Các archetype sử dụng hàng đầu

                   63/Magistus Invocation

                   R Rarity
                   Magistus Invocation
                   R Rarity
                   Magistus Invocation
                   Magistus Invocation
                   Spell Normal
                   Magistus Invocation
                   Phép triệu hoán Magistus

                    Hiệu ứng (VN):

                    Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu, bao gồm cả quái thú Pháp sư. Nếu Triệu hồi "Magistus" theo cách này, bạn cũng có thể sử dụng quái thú trong Vùng Phép & Bẫy được trang bị cho quái thú "Magistus" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magistus Invocation" mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as material, including a Spellcaster monster. If Summoning a "Magistus" Fusion Monster this way, you can also use monsters in your Spell & Trap Zones that are equipped to a "Magistus" monster. You can only activate 1 "Magistus Invocation" per turn.


                    Số lượng được sử dụng: 22 lần
                    Phần trăm sử dụng trung bình: 92.86%
                    Các archetype sử dụng hàng đầu

                    64/Rilliona, the Magistus of Verre

                    UR Rarity
                    Rilliona, the Magistus of Verre
                    UR Rarity
                    Rilliona, the Magistus of Verre
                    Rilliona, the Magistus of Verre
                    LIGHT 4
                    Rilliona, the Magistus of Verre
                    Nữ thủy tinh hội Magistus, Rilliona
                    • ATK:

                    • 800

                    • DEF:

                    • 1800


                    Hiệu ứng (VN):

                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                    ● Thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay bạn.
                    ● Trả lại 1 trong số các quái thú Spellcaster đã bị loại bỏ của bạn ở Cấp độ 4 hoặc thấp hơn xuống Mộ của bạn.
                    Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Mộ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 4.
                    Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Magistus of Verre" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Add 1 "Magistus" Spell/Trap from your Deck to your hand. ● Return 1 of your banished Level 4 or lower Spellcaster monsters to your GY. You can banish this card from your GY, then target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your GY, except a Level 4 monster. You can only use each effect of "Rilliona, the Magistus of Verre" once per turn.


                    Số lượng được sử dụng: 22 lần
                    Phần trăm sử dụng trung bình: 85.71%
                    Các archetype sử dụng hàng đầu

                    65/El Shaddoll Construct

                    UR Rarity
                    El Shaddoll Construct
                    UR Rarity
                    El Shaddoll Construct
                    El Shaddoll Construct
                    LIGHT 8
                    El Shaddoll Construct
                    Thần búp bê bóng đêm Nephilim
                    • ATK:

                    • 2800

                    • DEF:

                    • 2500


                    Hiệu ứng (VN):

                    1 "Shaddoll" + 1 quái thú ÁNH SÁNG
                    Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Shaddoll" từ Deck của bạn đến Mộ. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt: Phá huỷ quái thú đó. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Shaddoll" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    1 "Shaddoll" monster + 1 LIGHT monster Must first be Fusion Summoned. If this card is Special Summoned: You can send 1 "Shaddoll" card from your Deck to the GY. At the start of the Damage Step, if this card battles a Special Summoned monster: Destroy that monster. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Shaddoll" Spell/Trap in your GY; add it to your hand.


                    Số lượng được sử dụng: 21 lần
                    Phần trăm sử dụng trung bình: 85.71%
                    Các archetype sử dụng hàng đầu

                    66/Shaddoll Hound

                    N Rarity
                    Shaddoll Hound
                    N Rarity
                    Shaddoll Hound
                    Shaddoll Hound
                    DARK 4
                    Shaddoll Hound
                    Chó săn búp bê bóng đêm
                    • ATK:

                    • 1600

                    • DEF:

                    • 900


                    Hiệu ứng (VN):

                    FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Shaddoll" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.
                    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; thay đổi tư thế chiến đấu của nó. (Hiệu ứng lật quái thú không được kích hoạt tại thời điểm này, ngoại trừ "Shaddoll" .) Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Hound" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    FLIP: You can target 1 "Shaddoll" card in your GY; add it to your hand. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 monster on the field; change its battle position. (Flip monsters' effects are not activated at this time, except "Shaddoll" monsters'.) You can only use 1 "Shaddoll Hound" effect per turn, and only once that turn.


                    Số lượng được sử dụng: 21 lần
                    Phần trăm sử dụng trung bình: 80.95%
                    Các archetype sử dụng hàng đầu

                    67/Resh Shaddoll Incarnation

                    SR Rarity
                    Resh Shaddoll Incarnation
                    SR Rarity
                    Resh Shaddoll Incarnation
                    Resh Shaddoll Incarnation
                    Trap Normal
                    Resh Shaddoll Incarnation
                    Búp bê bóng đêm hóa thiêng

                     Hiệu ứng (VN):

                     Chọn mục tiêu 1 quái thú "Shaddoll" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ ngửa hoặc úp.
                     Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 lá bài "Shaddoll" khỏi Mộ của bạn, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                     ● Thay đổi 1 quái thú mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế phòng thủ mặt ngửa.
                     ● Thay đổi 1 quái thú mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế phòng thủ Mặt úp.
                     Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Resh Shaddoll Incarnation" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Target 1 "Shaddoll" monster in your GY; Special Summon it in face-up or face-down Defense Position. You can banish this card and 1 "Shaddoll" card from your GY, then activate 1 of these effects; ● Change 1 face-down monster you control to face-up Defense Position. ● Change 1 face-up monster you control to face-down Defense Position. You can only use 1 "Resh Shaddoll Incarnation" effect per turn, and only once that turn.


                     Số lượng được sử dụng: 21 lần
                     Phần trăm sử dụng trung bình: 76.19%
                     Các archetype sử dụng hàng đầu

                     68/Shaddoll Beast

                     SR Rarity
                     Shaddoll Beast
                     SR Rarity
                     Shaddoll Beast
                     Shaddoll Beast
                     DARK 5
                     Shaddoll Beast
                     Thú búp bê bóng đêm
                     • ATK:

                     • 2200

                     • DEF:

                     • 1700


                     Hiệu ứng (VN):

                     FLIP: Bạn có thể rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ.
                     Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Beast" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     FLIP: You can draw 2 cards, then discard 1 card. If this card is sent to the GY by a card effect: You can draw 1 card. You can only use 1 "Shaddoll Beast" effect per turn, and only once that turn.


                     Số lượng được sử dụng: 21 lần
                     Phần trăm sử dụng trung bình: 66.67%
                     Các archetype sử dụng hàng đầu

                     69/Shaddoll Falco

                     N Rarity
                     Shaddoll Falco
                     N Rarity
                     Shaddoll Falco
                     Shaddoll Falco
                     DARK 2
                     Shaddoll Falco
                     Đại bàng búp bê bóng đêm
                     • ATK:

                     • 600

                     • DEF:

                     • 1400


                     Hiệu ứng (VN):

                     FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Shaddoll" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Shaddoll Falco"; Triệu hồi Đặc biệt nó trong Tư thế Phòng thủ úp.
                     Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ úp. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Falco" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     FLIP: You can target 1 "Shaddoll" monster in your GY, except "Shaddoll Falco"; Special Summon it in face-down Defense Position. If this card is sent to the GY by a card effect: You can Special Summon it in face-down Defense Position. You can only use 1 "Shaddoll Falco" effect per turn, and only once that turn.


                     Số lượng được sử dụng: 21 lần
                     Phần trăm sử dụng trung bình: 61.9%
                     Các archetype sử dụng hàng đầu

                     70/Reeshaddoll Wendi

                     SR Rarity
                     Reeshaddoll Wendi
                     SR Rarity
                     Reeshaddoll Wendi
                     Reeshaddoll Wendi
                     WIND 3
                     Reeshaddoll Wendi
                     Búp bê bóng đêm cánh ảo Wendi
                     • ATK:

                     • 1500

                     • DEF:

                     • 1000


                     Hiệu ứng (VN):

                     FLIP: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa hoặc mặt "Reeshaddoll Wendi".
                     Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ "Reeshaddoll Wendi". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Reeshaddoll Wendi" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     FLIP: You can Special Summon 1 "Shaddoll" monster from your Deck in face-up or face-down Defense Position, except "Reeshaddoll Wendi". If this card is sent to the GY by a card effect: You can Special Summon 1 "Shaddoll" monster from your Deck in face-down Defense Position, except "Reeshaddoll Wendi". You can only use 1 "Reeshaddoll Wendi" effect per turn, and only once that turn.


                     Số lượng được sử dụng: 21 lần
                     Phần trăm sử dụng trung bình: 57.14%
                     Các archetype sử dụng hàng đầu

                     71/Shaddoll Squamata

                     R Rarity
                     Shaddoll Squamata
                     R Rarity
                     Shaddoll Squamata
                     Shaddoll Squamata
                     DARK 4
                     Shaddoll Squamata
                     Thằn lằn búp bê bóng đêm
                     • ATK:

                     • 1800

                     • DEF:

                     • 1000


                     Hiệu ứng (VN):

                     FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó.
                     Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Shaddoll" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Shaddoll Squamata". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Squamata" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     FLIP: You can target 1 monster on the field; destroy it. If this card is sent to the GY by a card effect: You can send 1 "Shaddoll" card from your Deck to the GY, except "Shaddoll Squamata". You can only use 1 "Shaddoll Squamata" effect per turn, and only once that turn.


                     Số lượng được sử dụng: 21 lần
                     Phần trăm sử dụng trung bình: 57.14%
                     Các archetype sử dụng hàng đầu

                     72/El Shaddoll Fusion

                     R Rarity
                     El Shaddoll Fusion
                     R Rarity
                     El Shaddoll Fusion
                     El Shaddoll Fusion
                     Spell Quick
                     El Shaddoll Fusion
                     Kết hợp thần búp bê bóng đêm

                      Hiệu ứng (VN):

                      Triệu hồi Fusion 1 quái thú "Shaddoll" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "El Shaddoll Fusion" mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Fusion Summon 1 "Shaddoll" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. You can only activate 1 "El Shaddoll Fusion" per turn.


                      Số lượng được sử dụng: 21 lần
                      Phần trăm sử dụng trung bình: 52.38%
                      Các archetype sử dụng hàng đầu

                      73/Shaddoll Hedgehog

                      R Rarity
                      Shaddoll Hedgehog
                      R Rarity
                      Shaddoll Hedgehog
                      Shaddoll Hedgehog
                      DARK 3
                      Shaddoll Hedgehog
                      Nhím búp bê bóng đêm
                      • ATK:

                      • 800

                      • DEF:

                      • 200


                      Hiệu ứng (VN):

                      FLIP: Bạn có thể thêm 1 "Shaddoll" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
                      Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Shaddoll Hedgehog". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Hedgehog" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      FLIP: You can add 1 "Shaddoll" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Shaddoll" monster from your Deck to your hand, except "Shaddoll Hedgehog". You can only use 1 "Shaddoll Hedgehog" effect per turn, and only once that turn.


                      Số lượng được sử dụng: 21 lần
                      Phần trăm sử dụng trung bình: 38.1%
                      Các archetype sử dụng hàng đầu

                      74/Ice Dragon's Prison

                      UR Rarity
                      Ice Dragon's Prison
                      UR Rarity
                      Ice Dragon's Prison
                      Ice Dragon's Prison
                      Trap Normal
                      Ice Dragon's Prison
                      Rồng băng giam cầm

                       Hiệu ứng (VN):

                       Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                       Số lượng được sử dụng: 18 lần
                       Phần trăm sử dụng trung bình: 86.36%

                       75/Cyberse Quantum Dragon

                       SR Rarity
                       Cyberse Quantum Dragon
                       SR Rarity
                       Cyberse Quantum Dragon
                       Cyberse Quantum Dragon
                       DARK 7
                       Cyberse Quantum Dragon
                       Rồng lượng tử mạng điện tử
                       • ATK:

                       • 2500

                       • DEF:

                       • 2000


                       Hiệu ứng (VN):

                       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                       Trong khi bạn điều khiển quái thú Link, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu vào quái thú bạn điều khiển để tấn công, ngoại trừ quái thú này, đối thủ của bạn cũng không thể chọn mục tiêu quái thú bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ quái thú này. Một lần mỗi lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể trả lại quái thú của đối thủ đó về tay, lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai liên tiếp.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters While you control a Link Monster, monsters your opponent controls cannot target monsters you control for attacks, except this one, also your opponent cannot target monsters you control with card effects, except this one. Once per turn, at the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can return that opponent's monster to the hand, also, this card can make a second attack in a row.


                       Số lượng được sử dụng: 17 lần
                       Phần trăm sử dụng trung bình: 93.33%
                       Các archetype sử dụng hàng đầu

                       76/Crystron Quariongandrax

                       UR Rarity
                       Crystron Quariongandrax
                       UR Rarity
                       Crystron Quariongandrax
                       Crystron Quariongandrax
                       WATER 9
                       Crystron Quariongandrax
                       Rô bốt thuỷ tinh Quariongandrax
                       • ATK:

                       • 3000

                       • DEF:

                       • 3000


                       Hiệu ứng (VN):

                       2 hoặc nhiều Tuner + 1 quái thú non-Tuner
                       Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu đến những quái thú mà đối thủ điều khiển và / hoặc trong Mộ của chúng, tối đa bằng số Nguyên liệu Synchro được sử dụng cho việc Triệu hồi Synchro của lá bài này; loại bỏ chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bị loại bỏ, ngoại trừ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2 or more Tuners + 1 non-Tuner monster If this card is Synchro Summoned: You can target monsters your opponent controls and/or in their Graveyard, up to the number of Synchro Materials used for the Synchro Summon of this card; banish them. If this Synchro Summoned card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 banished monster, except this card; Special Summon it to your field.


                       Số lượng được sử dụng: 17 lần
                       Phần trăm sử dụng trung bình: 84.44%
                       Các archetype sử dụng hàng đầu

                       77/Herald of the Arc Light

                       UR Rarity
                       Herald of the Arc Light
                       UR Rarity
                       Herald of the Arc Light
                       Herald of the Arc Light
                       LIGHT 4
                       Herald of the Arc Light
                       Ánh sáng báo hiệu cầu vồng
                       • ATK:

                       • 600

                       • DEF:

                       • 1000


                       Hiệu ứng (VN):

                       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                       Thay vào đó, bất kỳ quái thú nào được gửi từ tay hoặc Deck chính đến Mộ sẽ bị loại bỏ. Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Ma Pháp Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Any monster sent from the hand or Main Deck to the GY is banished instead. When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is sent to the GY: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


                       Số lượng được sử dụng: 16 lần
                       Phần trăm sử dụng trung bình: 100%
                       Các archetype sử dụng hàng đầu

                       78/Number 39: Utopia

                       UR Rarity
                       Number 39: Utopia
                       UR Rarity
                       Number 39: Utopia
                       Number 39: Utopia
                       LIGHT
                       Number 39: Utopia
                       Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
                       • ATK:

                       • 2500

                       • DEF:

                       • 2000


                       Hiệu ứng (VN):

                       2 quái thú Cấp 4
                       Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


                       Số lượng được sử dụng: 16 lần
                       Phần trăm sử dụng trung bình: 96.67%

                       79/Raidraptor - Force Strix

                       SR Rarity
                       Raidraptor - Force Strix
                       SR Rarity
                       Raidraptor - Force Strix
                       Raidraptor - Force Strix
                       DARK
                       Raidraptor - Force Strix
                       Chim săn cướp - Hù lực
                       • ATK:

                       • 100

                       • DEF:

                       • 2000


                       Hiệu ứng (VN):

                       2 quái thú Cấp 4
                       Lá bài này nhận được 500 ATK và DEF cho mỗi quái thú có Cánh mà bạn điều khiển (trừ lá bài này). Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; thêm 1 quái thú Có cánh tối Cấp 4 từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2 Level 4 monsters This card gains 500 ATK and DEF for each Winged Beast monster you control (other than this card). Once per turn: You can detach 1 material from this card; add 1 Level 4 DARK Winged Beast monster from your Deck to your hand.


                       Số lượng được sử dụng: 16 lần
                       Phần trăm sử dụng trung bình: 93.75%
                       Các archetype sử dụng hàng đầu

                       80/Raidraptor - Pain Lanius

                       SR Rarity
                       Raidraptor - Pain Lanius
                       SR Rarity
                       Raidraptor - Pain Lanius
                       Raidraptor - Pain Lanius
                       DARK 1
                       Raidraptor - Pain Lanius
                       Chim săn cướp - Bách thanh khổ
                       • ATK:

                       • 100

                       • DEF:

                       • 100


                       Hiệu ứng (VN):

                       Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi Xyz, ngoại trừ việc Triệu hồi Xyz của quái thú Loại Beast Có cánh. Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Raidraptor" mà bạn điều khiển có Cấp độ; nhận sát thương bằng ATK hoặc DEF của nó (tùy theo mức nào thấp hơn, nhưng lựa chọn của bạn nếu bằng nhau), và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Cấp của lá bài này sẽ trở thành Cấp hiện tại của mục tiêu quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raidraptor - Pain Lanius" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a Winged Beast-Type monster. If this card is in your hand: You can target 1 "Raidraptor" monster you control that has a Level; take damage equal to its ATK or DEF (whichever is lower, but your choice if tied), and if you do, Special Summon this card, and if you do that, this card's Level becomes the current Level of the targeted monster. You can only use this effect of "Raidraptor - Pain Lanius" once per turn.


                       Số lượng được sử dụng: 16 lần
                       Phần trăm sử dụng trung bình: 93.75%
                       Các archetype sử dụng hàng đầu

                       81/Raidraptor - Revolution Falcon - Air Raid

                        Rarity
                       Raidraptor - Revolution Falcon - Air Raid
                        Rarity
                       Raidraptor - Revolution Falcon - Air Raid
                       Raidraptor - Revolution Falcon - Air Raid
                       DARK
                       Raidraptor - Revolution Falcon - Air Raid
                       Chim săn cướp - Đại bàng cách mạng - Không kích
                       • ATK:

                       • 2000

                       • DEF:

                       • 3000


                       Hiệu ứng (VN):

                       Quái thú 3 Cấp 6 quái thú có cánh
                       Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi xuống Mộ 1 "Rank-Up-Magic" "Raidraptor" Rank 5 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu nó bị úp, hãy gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK mà nó có trên sân. Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Raidraptor - Revolution Falcon" từ Extra Deck của mình, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài này vào nó để làm nguyên liệu.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       3 Level 6 Winged Beast monsters You can also Xyz Summon this card by discarding 1 "Rank-Up-Magic" Spell and using a Rank 5 or lower "Raidraptor" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) If this card is Xyz Summoned: You can target 1 monster your opponent controls; destroy it, and if it was face-up, inflict damage to your opponent equal to the ATK it had on the field. If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: You can Special Summon 1 "Raidraptor - Revolution Falcon" from your Extra Deck, and if you do, attach this card to it as material.


                       Số lượng được sử dụng: 16 lần
                       Phần trăm sử dụng trung bình: 87.5%
                       Các archetype sử dụng hàng đầu

                       82/Raidraptor - Mimicry Lanius

                       UR Rarity
                       Raidraptor - Mimicry Lanius
                       UR Rarity
                       Raidraptor - Mimicry Lanius
                       Raidraptor - Mimicry Lanius
                       DARK 4
                       Raidraptor - Mimicry Lanius
                       Chim săn cướp - Bách thanh bắt chước
                       • ATK:

                       • 1100

                       • DEF:

                       • 1900


                       Hiệu ứng (VN):

                       Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong lượt này: Bạn có thể tăng Cấp độ của tất cả "Raidraptor" mà bạn hiện đang điều khiển lên 1. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này nằm trong Mộ bởi vì nó đã được gửi đến lượt này: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; thêm 1 "Raidraptor" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Raidraptor - Mimicry Lanius". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raidraptor - Mimicry Lanius" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Once per turn, during your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can increase the Levels of all "Raidraptor" monsters you currently control by 1. During your Main Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there this turn: You can banish this card; add 1 "Raidraptor" card from your Deck to your hand, except "Raidraptor - Mimicry Lanius". You can only use this effect of "Raidraptor - Mimicry Lanius" once per turn.


                       Số lượng được sử dụng: 16 lần
                       Phần trăm sử dụng trung bình: 81.25%
                       Các archetype sử dụng hàng đầu

                       83/Raidraptor - Tribute Lanius

                       UR Rarity
                       Raidraptor - Tribute Lanius
                       UR Rarity
                       Raidraptor - Tribute Lanius
                       Raidraptor - Tribute Lanius
                       DARK 4
                       Raidraptor - Tribute Lanius
                       Chim săn cướp - Bách thanh hiến tế
                       • ATK:

                       • 1800

                       • DEF:

                       • 400


                       Hiệu ứng (VN):

                       Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong lượt này: Bạn có thể gửi 1 "Raidraptor" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong Main Phase 2 của bạn, nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Rank-Up-Magic" từ Deck của bạn lên tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt những quái thú còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Raidraptor" Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Raidraptor - Hiến tế Lanius" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       During your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can send 1 "Raidraptor" card from your Deck to the Graveyard. During your Main Phase 2, if this card destroyed an opponent's monster by battle this turn: You can add 1 "Rank-Up-Magic" Quick-Play Spell Card from your Deck to your hand, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Raidraptor" monsters. You can only use each effect of "Raidraptor - Tribute Lanius" once per turn.


                       Số lượng được sử dụng: 16 lần
                       Phần trăm sử dụng trung bình: 81.25%
                       Các archetype sử dụng hàng đầu

                       84/Raidraptor - Singing Lanius

                       N Rarity
                       Raidraptor - Singing Lanius
                       N Rarity
                       Raidraptor - Singing Lanius
                       Raidraptor - Singing Lanius
                       DARK 4
                       Raidraptor - Singing Lanius
                       Chim săn cướp - Bách thanh hót
                       • ATK:

                       • 100

                       • DEF:

                       • 100


                       Hiệu ứng (VN):

                       Nếu bạn điều khiển một quái thú Xyz ngửa, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Raidraptor - Singing Lanius" một lần mỗi lượt theo cách này.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       If you control a face-up Xyz Monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Raidraptor - Singing Lanius" once per turn this way.


                       Số lượng được sử dụng: 16 lần
                       Phần trăm sử dụng trung bình: 81.25%
                       Các archetype sử dụng hàng đầu

                       85/Raidraptor - Revolution Falcon

                       UR Rarity
                       Raidraptor - Revolution Falcon
                       UR Rarity
                       Raidraptor - Revolution Falcon
                       Raidraptor - Revolution Falcon
                       DARK
                       Raidraptor - Revolution Falcon
                       Chim săn cướp - Đại bàng cách mạng
                       • ATK:

                       • 2000

                       • DEF:

                       • 3000


                       Hiệu ứng (VN):

                       Quái thú Winged Beast-Type 3 Cấp 6
                       Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; lượt này, lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa: ATK và DEF của quái thú đó trở thành 0. Nếu lá bài này có "Raidraptor" làm Nguyên liệu Xyz, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
                       ● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra sát thương cho đối thủ bằng một nửa ATK mà quái thú đó có trên sân.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       3 Level 6 Winged Beast-Type monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; this turn, this card can attack all monsters your opponent controls, once each. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's face-up Special Summoned monster: That monster's ATK and DEF become 0. If this card has a "Raidraptor" Xyz Monster as Xyz Material, it gains this effect. ● Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; destroy it, and if you do, inflict damage to your opponent equal to half the ATK that monster had on the field.


                       Số lượng được sử dụng: 16 lần
                       Phần trăm sử dụng trung bình: 75%
                       Các archetype sử dụng hàng đầu

                       86/Raidraptor - Vanishing Lanius

                       SR Rarity
                       Raidraptor - Vanishing Lanius
                       SR Rarity
                       Raidraptor - Vanishing Lanius
                       Raidraptor - Vanishing Lanius
                       DARK 4
                       Raidraptor - Vanishing Lanius
                       Chim săn cướp - Bách thanh trục xuất
                       • ATK:

                       • 1300

                       • DEF:

                       • 1600


                       Hiệu ứng (VN):

                       Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Raidraptor" từ tay bạn.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Once per turn, during your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Raidraptor" monster from your hand.


                       Số lượng được sử dụng: 16 lần
                       Phần trăm sử dụng trung bình: 62.5%
                       Các archetype sử dụng hàng đầu

                       87/Rank-Up-Magic Soul Shave Force

                       UR Rarity
                       Rank-Up-Magic Soul Shave Force
                       UR Rarity
                       Rank-Up-Magic Soul Shave Force
                       Rank-Up-Magic Soul Shave Force
                       Spell Normal
                       Rank-Up-Magic Soul Shave Force
                       Phép thăng hạng - Lực cạo hồn

                        Hiệu ứng (VN):

                        Trả một nửa LP của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 "Raidraptor" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Xyz cao hơn quái thú đó 2 Rank, bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi là Triệu hồi Xyz.)


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Pay half your LP, then target 1 "Raidraptor" Xyz Monster in your Graveyard; Special Summon it, then Special Summon from your Extra Deck, 1 Xyz Monster that is 2 Ranks higher than that monster, by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon.)


                        Số lượng được sử dụng: 16 lần
                        Phần trăm sử dụng trung bình: 56.25%
                        Các archetype sử dụng hàng đầu

                        88/Raidraptor - Strangle Lanius

                        SR Rarity
                        Raidraptor - Strangle Lanius
                        SR Rarity
                        Raidraptor - Strangle Lanius
                        Raidraptor - Strangle Lanius
                        DARK 4
                        Raidraptor - Strangle Lanius
                        Chim săn cướp - Bách thanh bẻ khớp
                        • ATK:

                        • 1600

                        • DEF:

                        • 1100


                        Hiệu ứng (VN):

                        Nếu bạn điều khiển một quái thú TỐI: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú TỐI. Nếu bạn điều khiển quái thú Xyz với quái thú DARK Xyz làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Raidraptor" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Raidraptor - Strangle Lanius" một lần mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        If you control a DARK monster: You can Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. If you control an Xyz Monster with a DARK Xyz Monster as material: You can target 1 Level 4 or lower "Raidraptor" monster in your GY; Special Summon it, but its effects are negated. You can only use each effect of "Raidraptor - Strangle Lanius" once per turn.


                        Số lượng được sử dụng: 16 lần
                        Phần trăm sử dụng trung bình: 50%
                        Các archetype sử dụng hàng đầu

                        89/T.G. Gear Zombie

                        UR Rarity
                        T.G. Gear Zombie
                        UR Rarity
                        T.G. Gear Zombie
                        T.G. Gear Zombie
                        DARK 1
                        T.G. Gear Zombie
                        T.G. Thây ma bánh răng
                        • ATK:

                        • 600

                        • DEF:

                        • 0


                        Hiệu ứng (VN):

                        Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "TG" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó quái thú bị chọn mục tiêu mất 1000 ATK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "TG Gear Zombie" một lần mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        You can target 1 "T.G." monster you control; Special Summon this card from your hand, then the targeted monster loses 1000 ATK. You can only use this effect of "T.G. Gear Zombie" once per turn.


                        Số lượng được sử dụng: 15 lần
                        Phần trăm sử dụng trung bình: 100%
                        Các archetype sử dụng hàng đầu

                        90/Dark Hole

                        SR Rarity
                        Dark Hole
                        SR Rarity
                        Dark Hole
                        Dark Hole
                        Spell Normal
                        Dark Hole
                        HỐ đen

                         Hiệu ứng (VN):

                         Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         Destroy all monsters on the field.


                         Số lượng được sử dụng: 15 lần
                         Phần trăm sử dụng trung bình: 92.42%

                         91/T.G. Warwolf

                         SR Rarity
                         T.G. Warwolf
                         SR Rarity
                         T.G. Warwolf
                         T.G. Warwolf
                         DARK 3
                         T.G. Warwolf
                         T.G. Người sói
                         • ATK:

                         • 1200

                         • DEF:

                         • 0


                         Hiệu ứng (VN):

                         Khi (các) quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn được Triệu hồi Đặc biệt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 "TG" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "TG Warwolf".


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         When a Level 4 or lower monster(s) is Special Summoned (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. Once per turn, during the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field and sent there this turn: You can add 1 "T.G." monster from your Deck to your hand, except "T.G. Warwolf".


                         Số lượng được sử dụng: 15 lần
                         Phần trăm sử dụng trung bình: 86.67%
                         Các archetype sử dụng hàng đầu

                         92/T.G. Limiter Removal

                         UR Rarity
                         T.G. Limiter Removal
                         UR Rarity
                         T.G. Limiter Removal
                         T.G. Limiter Removal
                         Spell Normal
                         T.G. Limiter Removal
                         T.G. phá vỡ giới hạn

                          Hiệu ứng (VN):

                          Bỏ 1 lá bài; thêm 2 quái thú "TG" có tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "TG" trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, hoặc nếu bạn điều khiển quái thú Máy "TG" , bạn có thể thêm nó lên tay mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "TG Limiter Removal" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          Discard 1 card; add 2 "T.G." monsters with different names from your Deck to your hand. You can banish this card from your GY, then target 1 "T.G." monster in your GY; shuffle it into the Deck, or if you control a Machine "T.G." monster, you can add it to your hand instead. You can only use 1 "T.G. Limiter Removal" effect per turn, and only once that turn.


                          Số lượng được sử dụng: 15 lần
                          Phần trăm sử dụng trung bình: 86.67%
                          Các archetype sử dụng hàng đầu

                          93/Mist Bird Clausolas

                          R Rarity
                          Mist Bird Clausolas
                          R Rarity
                          Mist Bird Clausolas
                          Mist Bird Clausolas
                          WIND 3
                          Mist Bird Clausolas
                          Chim núi mây Clausolas
                          • ATK:

                          • 0

                          • DEF:

                          • 2300


                          Hiệu ứng (VN):

                          1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành 0, và nếu nó làm điều đó, các hiệu ứng của nó sẽ bị vô hiệu hoá. Những thay đổi này kéo dài cho đến hết lượt này.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes 0, and if it does, its effects are negated. These changes last until the end of this turn.


                          Số lượng được sử dụng: 15 lần
                          Phần trăm sử dụng trung bình: 86.67%
                          Các archetype sử dụng hàng đầu

                          94/T.G. Screw Serpent

                          UR Rarity
                          T.G. Screw Serpent
                          UR Rarity
                          T.G. Screw Serpent
                          T.G. Screw Serpent
                          WATER 4
                          T.G. Screw Serpent
                          T.G. Rắn biển cánh quạt
                          • ATK:

                          • 1300

                          • DEF:

                          • 500


                          Hiệu ứng (VN):

                          Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "TG" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn, ngoại trừ "TG Screw Serpent"; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "TG" mà bạn điều khiển; tăng hoặc thấp hơn Cấp độ của nó đi 1 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "TG Screw Serpent" một lần mỗi lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "T.G." monster in your GY, except "T.G. Screw Serpent"; Special Summon that monster, but its effects are negated. You can banish this card from your GY, then target 1 "T.G." monster you control; increase or reduce its Level by 1 until the end of this turn. You can only use each effect of "T.G. Screw Serpent" once per turn.


                          Số lượng được sử dụng: 15 lần
                          Phần trăm sử dụng trung bình: 80%
                          Các archetype sử dụng hàng đầu

                          95/T.G. Booster Raptor

                          SR Rarity
                          T.G. Booster Raptor
                          SR Rarity
                          T.G. Booster Raptor
                          T.G. Booster Raptor
                          WIND 1
                          T.G. Booster Raptor
                          T.G. Raptor bộ đẩy
                          • ATK:

                          • 400

                          • DEF:

                          • 300


                          Hiệu ứng (VN):

                          Nếu bạn điều khiển một "TG" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "TG Booster Raptor" một lần mỗi lượt theo cách này. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này ở trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân và được gửi ở đó trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 "TG" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "TG Booster Raptor".


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          If you control a "T.G." monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "T.G. Booster Raptor" once per turn this way. Once per turn, during the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field and sent there this turn: You can add 1 "T.G." monster from your Deck to your hand, except "T.G. Booster Raptor".


                          Số lượng được sử dụng: 15 lần
                          Phần trăm sử dụng trung bình: 80%
                          Các archetype sử dụng hàng đầu

                          96/Battlewasp - Hama the Conquering Bow

                          UR Rarity
                          Battlewasp - Hama the Conquering Bow
                          UR Rarity
                          Battlewasp - Hama the Conquering Bow
                          Battlewasp - Hama the Conquering Bow
                          WIND 8
                          Battlewasp - Hama the Conquering Bow
                          Bắp cày chiến - Hama nỏ chinh phục
                          • ATK:

                          • 2800

                          • DEF:

                          • 2000


                          Hiệu ứng (VN):

                          1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                          Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng quái thú Synchro làm nguyên liệu, nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Battlewasp - Hama the Conquering Bow" một lần mỗi lượt.
                          ● Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể khiến tất cả quái thú mà đối thủ của bạn đang điều khiển mất 1000 ATK / DEF.
                          ● Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn chưa chịu bất kỳ thiệt hại nào trong chiến đấu ở Phase này: Bạn có thể gây 300 sát thương cho đối thủ cho mỗi "Battlewasp" trong Mộ của bạn.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card was Synchro Summoned using a Synchro Monster as material, it can make a second attack during each Battle Phase. You can only use each of the following effects of "Battlewasp - Hama the Conquering Bow" once per turn. ● When this card inflicts battle damage to your opponent: You can make all monsters your opponent currently controls lose 1000 ATK/DEF. ● At the end of your Battle Phase, if your opponent has not taken any battle damage this Phase: You can inflict 300 damage to your opponent for each "Battlewasp" monster in your GY.


                          Số lượng được sử dụng: 15 lần
                          Phần trăm sử dụng trung bình: 73.33%
                          Các archetype sử dụng hàng đầu

                          97/Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder

                          R Rarity
                          Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
                          R Rarity
                          Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
                          Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
                          DARK 12
                          Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
                          Cánh đen công phá - Onimaru sét thánh
                          • ATK:

                          • 3000

                          • DEF:

                          • 2000


                          Hiệu ứng (VN):

                          1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                          Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng "Blackwing" làm Nguyên liệu, nó sẽ được coi là Tuner khi ngửa mặt trên sân. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Blackwing" trong Mộ của mình; Cấp độ của lá bài này sẽ giống như Cấp độ của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder" một lần trong mỗi trận đấu. Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro chỉ sử dụng các quái thú Synchro tấn công, thì lá bài này chỉ nhận được 3000 ATK trong Damage Step.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned using a "Blackwing" monster as Material, it is treated as a Tuner while face-up on the field. Cannot be destroyed by card effects. You can target 1 "Blackwing" monster in your Graveyard; this card's Level becomes the same as that monster's. You can only use this effect of "Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder" once per Duel. If this card that was Synchro Summoned using only Synchro Monsters attacks, this card gains 3000 ATK during the Damage Step only.


                          Số lượng được sử dụng: 15 lần
                          Phần trăm sử dụng trung bình: 73.33%
                          Các archetype sử dụng hàng đầu

                          98/Fossil Dig

                          UR Rarity
                          Fossil Dig
                          UR Rarity
                          Fossil Dig
                          Fossil Dig
                          Spell Normal
                          Fossil Dig
                          Đào hóa thạch

                           Hiệu ứng (VN):

                           Thêm 1 quái thú Khủng long Cấp 6 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           Add 1 Level 6 or lower Dinosaur monster from your Deck to your hand.


                           Số lượng được sử dụng: 15 lần
                           Phần trăm sử dụng trung bình: 66.67%
                           Các archetype sử dụng hàng đầu

                           99/T.G. Halberd Cannon

                           UR Rarity
                           T.G. Halberd Cannon
                           UR Rarity
                           T.G. Halberd Cannon
                           T.G. Halberd Cannon
                           EARTH 12
                           T.G. Halberd Cannon
                           T.G. Pháo phủ thương
                           • ATK:

                           • 4000

                           • DEF:

                           • 4000


                           Hiệu ứng (VN):

                           1 quái thú Tunner Synchro + 2 hoặc nhiều quái thú non-Tunner Synchro
                           Phải được Triệu hồi Synchro và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi (các) quái thú sẽ được Triệu hồi: Bạn có thể vô hiệu hóa việc Triệu hồi, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Lá bài này phải được ngửa trên sân để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này. Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "TG" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           1 Tuner Synchro Monster + 2 or more non-Tuner Synchro Monsters Must be Synchro Summoned, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn, during either player's turn, when a monster(s) would be Summoned: You can negate the Summon, and if you do, destroy that monster. This card must be face-up on the field to activate and to resolve this effect. When this card is sent from the field to the Graveyard: You can target 1 "T.G." monster in your Graveyard; Special Summon that target.


                           Số lượng được sử dụng: 15 lần
                           Phần trăm sử dụng trung bình: 66.67%
                           Các archetype sử dụng hàng đầu

                           100/Black Rose Dragon

                           UR Rarity
                           Black Rose Dragon
                           UR Rarity
                           Black Rose Dragon
                           Black Rose Dragon
                           FIRE 7
                           Black Rose Dragon
                           Rồng hoa hồng đen
                           • ATK:

                           • 2400

                           • DEF:

                           • 1800


                           Hiệu ứng (VN):

                           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                           Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Thực vật khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế tấn công ngửa, và nếu bạn làm điều đó, ATK của nó sẽ trở thành 0 cho đến cuối lượt này.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can destroy all cards on the field. Once per turn: You can banish 1 Plant monster from your GY, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; change that target to face-up Attack Position, and if you do, its ATK becomes 0 until the end of this turn.


                           Số lượng được sử dụng: 15 lần
                           Phần trăm sử dụng trung bình: 53.33%
                           Các archetype sử dụng hàng đầu