100 lá bài được sử dụng hàng đầu

1/Called by the Grave

2/Maxx "C"

3/Ash Blossom & Joyous Spring

4/Crossout Designator

5/Knightmare Unicorn

Số lượng được sử dụng: 4724 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 88.32%

6/I:P Masquerena

7/Infinite Impermanence

8/Accesscode Talker

UR Rarity
Accesscode Talker
UR Rarity
Accesscode Talker
Accesscode Talker

Accesscode Talker

Link-4

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Code Talker

Số lượng được sử dụng: 3255 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.38%

9/Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder

Số lượng được sử dụng: 3194 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.01%

10/Spright Elf

Số lượng được sử dụng: 2727 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 80.85%
Các archetype sử dụng hàng đầu

11/Dharc the Dark Charmer, Gloomy

Số lượng được sử dụng: 2726 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 83.31%
Các archetype sử dụng hàng đầu

12/Spright Carrot

Số lượng được sử dụng: 2456 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 85.71%
Các archetype sử dụng hàng đầu

13/Spright Starter

14/Spright Smashers

15/Spright Blue

16/Spright Red

Số lượng được sử dụng: 2414 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 83.35%
Các archetype sử dụng hàng đầu

17/Gigantic Spright

UR Rarity
Gigantic Spright
UR Rarity
Gigantic Spright
Gigantic Spright

Gigantic Spright

2

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Thunder

 • Archetype:
 • Spright

 • ATK:
 • 1600

 • DEF:
 • 1600

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 2
Đối với Triệu hồi Xyz của lá bài này, bạn có thể coi quái thú Link-2 mà bạn điều khiển là quái thú Cấp 2 để lấy nguyên liệu. ATK ban đầu của lá bài này có quái thú Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link làm nguyên liệu sẽ tăng gấp đôi. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; tách 1 nguyên liệu ra khỏi quái thú bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 2 từ Deck của bạn, cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ Cấp / Rank / Link 2 quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gigantic Spright" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 2 monsters For this card's Xyz Summon, you can treat Link-2 monsters you control as Level 2 monsters for material. The original ATK of this card that has a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material becomes doubled. During your Main Phase: You can activate this effect; detach 1 material from a monster you control, and if you do, Special Summon 1 Level 2 monster from your Deck, also neither player can Special Summon monsters for the rest of this turn, except Level/Rank/Link 2 monsters. You can only use this effect of "Gigantic Spright" once per turn.


Số lượng được sử dụng: 2405 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.72%
Các archetype sử dụng hàng đầu

18/Spright Jet

19/Mekk-Knight Crusadia Avramax

UR Rarity
Mekk-Knight Crusadia Avramax
UR Rarity
Mekk-Knight Crusadia Avramax
Mekk-Knight Crusadia Avramax

Mekk-Knight Crusadia Avramax

Link-4

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Mekk-Knight

 • ATK:
 • 3000

Mũi tên Link:

Trái

Dưới-Trái

Dưới-Phải

Phải

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú trở lên được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck
Trong khi lá bài được Triệu hồi Link này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá bài, quái thú của họ cũng không thể chọn mục tiêu vào quái thú để tấn công, ngoại trừ lá bài này. Một lần trong mỗi chiến đấu, trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của quái thú đó trong damage calculation đó. Nếu lá bài được Triệu hồi Link mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ của bạn bởi lá bài của đối thủ: Bạn có thể xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ monsters Special Summoned from the Extra Deck While this Link Summoned card is on the field, your opponent cannot target this card with card effects, also their monsters cannot target monsters for attacks, except this one. Once per battle, during damage calculation, if this card battles a Special Summoned monster (Quick Effect): You can make this card gain ATK equal to that opponent's monster's ATK during that damage calculation only. If this Link Summoned card you control is sent to your GY by an opponent's card: You can shuffle 1 card on the field into the Deck.


Số lượng được sử dụng: 2371 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 85.6%
Các archetype sử dụng hàng đầu

20/Baronne de Fleur

Số lượng được sử dụng: 2210 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 90.48%

21/Foolish Burial

Số lượng được sử dụng: 2184 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.25%

22/Number 65: Djinn Buster

23/Harpie's Feather Duster

24/Onibimaru Soul Sweeper

25/Apollousa, Bow of the Goddess

26/Nibiru, the Primal Being

Số lượng được sử dụng: 1393 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 76.94%
Các archetype sử dụng hàng đầu

27/Polymerization

28/Forbidden Droplet

Số lượng được sử dụng: 1266 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 75.74%
Các archetype sử dụng hàng đầu

29/Super Polymerization

30/Predaplant Dragostapelia

31/Starving Venom Fusion Dragon

Số lượng được sử dụng: 1187 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 83.38%

32/Pot of Desires

33/Fallen of Albaz

34/Branded Fusion

35/Albion the Branded Dragon

Số lượng được sử dụng: 1162 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 82.63%
Các archetype sử dụng hàng đầu

36/Lubellion the Searing Dragon

UR Rarity
Lubellion the Searing Dragon
UR Rarity
Lubellion the Searing Dragon
Lubellion the Searing Dragon

Lubellion the Searing Dragon

8

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Albaz Dragon

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

1 quái thú DARK + "Fallen of Albaz"
Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Lubellion the Searing Dragon", bằng cách xáo trộn Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó vào Deck, từ giữa các lá bài của bạn trên sân, trong Mộ của bạn và / hoặc các lá bài bị loại bỏ ngửa của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, lá bài này không thể tấn công, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lubellion the Searing Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 DARK monster + "Fallen of Albaz" If this card is Fusion Summoned: You can discard 1 card; Fusion Summon 1 Level 8 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, except "Lubellion the Searing Dragon", by shuffling Fusion Materials listed on it into the Deck, from among your cards on the field, in your GY, and/or your face-up banished cards, but for the rest of this turn, this card cannot attack, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters. You can only use this effect of "Lubellion the Searing Dragon" once per turn.


Số lượng được sử dụng: 1160 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 73.81%
Các archetype sử dụng hàng đầu

37/Mirrorjade the Iceblade Dragon

Số lượng được sử dụng: 1155 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 87.27%
Các archetype sử dụng hàng đầu

38/Downerd Magician

Số lượng được sử dụng: 1142 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.23%
Các archetype sử dụng hàng đầu

39/Adamancipator Risen - Dragite

UR Rarity
Adamancipator Risen - Dragite
UR Rarity
Adamancipator Risen - Dragite
Adamancipator Risen - Dragite

Adamancipator Risen - Dragite

8

 • Loại:
 • Synchro Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Rock

 • Archetype:
 • Adamancipator

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 2200

Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lật và xem 5 lá bài hàng đầu trong Deck của mình và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể trả lại các lá bài mà đối thủ điều khiển lên tay, tùy theo số lượng quái thú Đá lật và xem được, đồng thời đặt các lá bài đã được lật và xem trên cuối Deck của bạn theo thứ tự bất kỳ. Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng, trong khi quái thú NƯỚC đang ở trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Adamancipator Risen - Dragite" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters During your Main Phase: You can excavate the top 5 cards of your Deck, and if you do, you can return cards your opponent controls to the hand, up to the number of excavated Rock monsters, also place the excavated cards on the bottom of your Deck in any order. When your opponent activates a Spell/Trap Card or effect, while a WATER monster is in your GY (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Adamancipator Risen - Dragite" once per turn.


Số lượng được sử dụng: 1139 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 81.69%

40/Guardian Chimera

UR Rarity
Guardian Chimera
UR Rarity
Guardian Chimera
Guardian Chimera

Guardian Chimera

9

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast

 • Archetype:
 • Guardian

 • ATK:
 • 3300

 • DEF:
 • 3300

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú với những cái tên khác nhau
Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ bằng Nguyên liệu Fusion từ tay và sân của bạn, với ít nhất 1 quái thú từ mỗi loại. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng Bài Phép hoặc hiệu ứng: Bạn có thể rút các quân bài bằng với số quân bài được sử dụng làm nguyên liệu từ tay và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy các quân bài mà đối thủ của bạn điều khiển bằng với số quân bài được sử dụng làm nguyên liệu từ hiện sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Guardian Chimera" một lần mỗi lượt. Trong khi "Polymerization" trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 monsters with different names Must first be Fusion Summoned using only Fusion Materials from your hand and field, with at least 1 monster from each. If this card is Fusion Summoned by a Spell Card or effect: You can draw cards equal to the number of cards used as material from the hand, and if you do, destroy cards your opponent controls equal to the number of cards used as material from the field. You can only use this effect of "Guardian Chimera" once per turn. While "Polymerization" is in your GY, your opponent cannot target this card with card effects.


Số lượng được sử dụng: 1116 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 75.26%
Các archetype sử dụng hàng đầu

41/Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying

Số lượng được sử dụng: 1112 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 91.07%

42/Aluber the Jester of Despia

SR Rarity
Aluber the Jester of Despia
SR Rarity
Aluber the Jester of Despia
Aluber the Jester of Despia

Aluber the Jester of Despia

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Despia

Số lượng được sử dụng: 1110 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 92.39%
Các archetype sử dụng hàng đầu

43/Branded Opening

Số lượng được sử dụng: 1109 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 92.36%
Các archetype sử dụng hàng đầu

44/Despian Tragedy

45/Branded Banishment

46/Frightfur Patchwork

47/Edge Imp Chain

48/Masquerade the Blazing Dragon

Số lượng được sử dụng: 1087 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 76.44%
Các archetype sử dụng hàng đầu

49/Ad Libitum of Despia

Số lượng được sử dụng: 1086 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 84.29%
Các archetype sử dụng hàng đầu

50/Branded in Red

51/Despian Quaeritis

Số lượng được sử dụng: 1070 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.1%
Các archetype sử dụng hàng đầu

52/Dramaturge of Despia

53/Effect Veiler

54/Allure of Darkness

55/Runick Flashing Fire

56/Runick Tip

57/Runick Freezing Curses

58/Runick Destruction

59/Hugin the Runick Wings

60/Runick Fountain

61/Geri the Runick Fangs