100 lá bài được sử dụng hàng đầu ở Master Duel

1/Ash Blossom & Joyous Spring

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
Phân loại:

Số lượng được sử dụng: 939 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 84.98%

2/Called by the Grave

UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
Called by the Grave
Spell Quick
Called by the Grave
Ngôi mộ gọi tên

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
  Phân loại:

  Số lượng được sử dụng: 825 lần
  Phần trăm sử dụng trung bình: 84.75%

  3/S:P Little Knight

   Rarity
  S:P Little Knight
   Rarity
  S:P Little Knight
  S:P Little Knight
  DARK
  S:P Little Knight
  Chiến sĩ đêm nhí S:P
  • ATK:

  • 1600

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Trái

  Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Hiệu ứng
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.


  Số lượng được sử dụng: 799 lần
  Phần trăm sử dụng trung bình: 85.18%

  4/Infinite Impermanence

  UR Rarity
  Infinite Impermanence
  UR Rarity
  Infinite Impermanence
  Infinite Impermanence
  Trap Normal
  Infinite Impermanence
  Vô thường vĩnh viễn

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
   Phân loại:

   Số lượng được sử dụng: 766 lần
   Phần trăm sử dụng trung bình: 83.67%

   5/Maxx "C"

   UR Rarity
   Maxx "C"
   UR Rarity
   Maxx "C"
   Maxx "C"
   EARTH 2
   Maxx "C"
   “G” sinh sản
   • ATK:

   • 500

   • DEF:

   • 200


   Hiệu ứng (VN):

   Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
   Phân loại:

   Số lượng được sử dụng: 639 lần
   Phần trăm sử dụng trung bình: 86.55%

   6/Effect Veiler

   UR Rarity
   Effect Veiler
   UR Rarity
   Effect Veiler
   Effect Veiler
   LIGHT 1
   Effect Veiler
   Người che đậy hiệu ứng
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
   Phân loại:

   Số lượng được sử dụng: 539 lần
   Phần trăm sử dụng trung bình: 76.75%

   7/Nibiru, the Primal Being

   UR Rarity
   Nibiru, the Primal Being
   UR Rarity
   Nibiru, the Primal Being
   Nibiru, the Primal Being
   LIGHT 11
   Nibiru, the Primal Being
   Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 600


   Hiệu ứng (VN):

   Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.
   Phân loại:

   Số lượng được sử dụng: 511 lần
   Phần trăm sử dụng trung bình: 79.84%

   8/Triple Tactics Talent

   UR Rarity
   Triple Tactics Talent
   UR Rarity
   Triple Tactics Talent
   Triple Tactics Talent
   Spell Normal
   Triple Tactics Talent
   Chiến lược tài ba

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
    ● Rút 2 lá bài.
    ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
    ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
    Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
    Phân loại:

    Số lượng được sử dụng: 441 lần
    Phần trăm sử dụng trung bình: 83.54%

    9/Crossout Designator

    UR Rarity
    Crossout Designator
    UR Rarity
    Crossout Designator
    Crossout Designator
    Spell Quick
    Crossout Designator
    Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

     Hiệu ứng (VN):

     Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.
     Phân loại:

     Số lượng được sử dụng: 388 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 90.04%

     10/I:P Masquerena

     UR Rarity
     I:P Masquerena
     UR Rarity
     I:P Masquerena
     I:P Masquerena
     DARK
     I:P Masquerena
     I:P Masquerena
     • ATK:

     • 800

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú không Link
     Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


     Số lượng được sử dụng: 302 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 92.63%
     Các archetype sử dụng hàng đầu

     11/Baronne de Fleur

     UR Rarity
     Baronne de Fleur
     UR Rarity
     Baronne de Fleur
     Baronne de Fleur
     WIND 10
     Baronne de Fleur
     Baronne de Fleur
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 2400


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.


     Số lượng được sử dụng: 281 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 94.9%

     12/Garura, Wings of Resonant Life

     UR Rarity
     Garura, Wings of Resonant Life
     UR Rarity
     Garura, Wings of Resonant Life
     Garura, Wings of Resonant Life
     DARK 6
     Garura, Wings of Resonant Life
     Chim sự sống chung, Garura
     • ATK:

     • 1500

     • DEF:

     • 2400


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính, nhưng tên khác nhau
     Bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này sẽ được nhân đôi. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Garura, Wings of Resonant Life" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters with the same Type and Attribute, but different names Any battle damage your opponent takes from battles involving this card is doubled. If this card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Garura, Wings of Resonant Life" once per turn.


     Số lượng được sử dụng: 280 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 79.43%
     Các archetype sử dụng hàng đầu

     13/Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder

     UR Rarity
     Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
     UR Rarity
     Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
     Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
     LIGHT
     Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
     Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 3000


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 12
     Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
     Phân loại:

     Số lượng được sử dụng: 259 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 92.58%
     Các archetype sử dụng hàng đầu

     14/Reinforcement of the Army

     UR Rarity
     Reinforcement of the Army
     UR Rarity
     Reinforcement of the Army
     Reinforcement of the Army
     Spell Normal
     Reinforcement of the Army
     Quân tiếp viện

      Hiệu ứng (VN):

      Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


      Số lượng được sử dụng: 252 lần
      Phần trăm sử dụng trung bình: 93.64%

      15/Accesscode Talker

      UR Rarity
      Accesscode Talker
      UR Rarity
      Accesscode Talker
      Accesscode Talker
      DARK
      Accesscode Talker
      Người xử mã truy cập
      • ATK:

      • 2300

      • LINK-4

      Mũi tên Link:

      Trên

      Trái

      Dưới

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú Hiệu ứng
      Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".
      Phân loại:

      Số lượng được sử dụng: 251 lần
      Phần trăm sử dụng trung bình: 92.76%

      16/Apollousa, Bow of the Goddess

      UR Rarity
      Apollousa, Bow of the Goddess
      UR Rarity
      Apollousa, Bow of the Goddess
      Apollousa, Bow of the Goddess
      WIND
      Apollousa, Bow of the Goddess
      Nỏ triệu tập của thần, Apollousa
      • ATK:

      • 0

      • LINK-4

      Mũi tên Link:

      Dưới-Trái

      Dưới

      Dưới-Phải

      Trên


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú trở lên với các tên khác nhau, ngoại trừ Token
      Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". ATK ban đầu của lá bài này sẽ trở thành 800 x số Nguyên liệu Link được sử dụng để Triệu hồi Link của nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 800 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ monsters with different names, except Tokens You can only control 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". The original ATK of this card becomes 800 x the number of Link Materials used for its Link Summon. Once per Chain, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can make this card lose exactly 800 ATK, and if you do, negate the activation.


      Số lượng được sử dụng: 244 lần
      Phần trăm sử dụng trung bình: 92.11%

      17/Dharc the Dark Charmer, Gloomy

      SR Rarity
      Dharc the Dark Charmer, Gloomy
      SR Rarity
      Dharc the Dark Charmer, Gloomy
      Dharc the Dark Charmer, Gloomy
      DARK
      Dharc the Dark Charmer, Gloomy
      Người thuần hồn bóng tối mù mịt Dharc
      • ATK:

      • 1850

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Dưới-Trái

      Dưới-Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú, bao gồm một quái thú DARK
      (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú BÓNG TỐI trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể thêm 1 quái thú BÓNG TỐI với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters, including a DARK monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 DARK monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 DARK monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" once per turn.


      Số lượng được sử dụng: 241 lần
      Phần trăm sử dụng trung bình: 84.82%

      18/Underworld Goddess of the Closed World

      UR Rarity
      Underworld Goddess of the Closed World
      UR Rarity
      Underworld Goddess of the Closed World
      Underworld Goddess of the Closed World
      LIGHT
      Underworld Goddess of the Closed World
      Thần thế giới địa phủ khép kín, Saros-Eres
      • ATK:

      • 3000

      • LINK-5

      Mũi tên Link:

      Dưới

      Dưới-Phải

      Phải

      Trên-Phải

      Trên


      Hiệu ứng (VN):

      4+ quái thú Hiệu ứng
      Bạn cũng có thể sử dụng 1 quái thú mà đối thủ điều khiển làm nguyên liệu để Triệu hồi Link lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ, trừ khi họ chọn mục tiêu vào lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      4+ Effect Monsters You can also use 1 monster your opponent controls as material to Link Summon this card. If this card is Link Summoned: You can negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls. This Link Summoned card is unaffected by your opponent's activated effects, unless they target this card. Once per turn, when your opponent activates a card or effect that Special Summons a monster(s) from the GY (Quick Effect): You can negate the activation.


      Số lượng được sử dụng: 237 lần
      Phần trăm sử dụng trung bình: 90.95%

      19/Foolish Burial

      UR Rarity
      Foolish Burial
      UR Rarity
      Foolish Burial
      Foolish Burial
      Spell Normal
      Foolish Burial
      Mai táng rất ngu

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi 1 quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Send 1 monster from your Deck to the GY.
       Phân loại:

       Số lượng được sử dụng: 233 lần
       Phần trăm sử dụng trung bình: 88.22%

       20/Hiita the Fire Charmer, Ablaze

       SR Rarity
       Hiita the Fire Charmer, Ablaze
       SR Rarity
       Hiita the Fire Charmer, Ablaze
       Hiita the Fire Charmer, Ablaze
       FIRE
       Hiita the Fire Charmer, Ablaze
       Người thuần hồn lửa nóng bỏng, Hiita
       • ATK:

       • 1850

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Dưới-Trái

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú, bao gồm một quái thú FIRE
       (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
       Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú FIRE trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài Link được triệu hồi này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân: Bạn có thể thêm 1 quái thú FIRE với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters, including a FIRE monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 FIRE monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 FIRE monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" once per turn.


       Số lượng được sử dụng: 228 lần
       Phần trăm sử dụng trung bình: 90.76%

       21/Promethean Princess, Bestower of Flames

       UR Rarity
       Promethean Princess, Bestower of Flames
       UR Rarity
       Promethean Princess, Bestower of Flames
       Promethean Princess, Bestower of Flames
       FIRE
       Promethean Princess, Bestower of Flames
       Công chúa ban tặng lửa mắc tội
       • ATK:

       • 2700

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú Hiệu ứng
       Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú HỎA. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Promethean Princess, Bestower of Flames" một lần trong lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú HỎA từ Mộ của bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA mà bạn điều khiển và 1 quái thú đối thủ điều khiển; phá huỷ chúng, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ Effect Monsters You cannot Special Summon monsters, except FIRE monsters. You can only use each of the following effects of "Promethean Princess, Bestower of Flames" once per turn. During your Main Phase: You can Special Summon 1 FIRE monster from your GY. If a monster(s) is Special Summoned to your opponent's field, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can target 1 FIRE monster you control and 1 monster your opponent controls; destroy them, and if you do, Special Summon this card.


       Số lượng được sử dụng: 221 lần
       Phần trăm sử dụng trung bình: 96.68%

       22/Linkuriboh

       UR Rarity
       Linkuriboh
       UR Rarity
       Linkuriboh
       Linkuriboh
       DARK
       Linkuriboh
       Kuriboh liên kết
       • ATK:

       • 300

       • LINK-1

       Mũi tên Link:

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       1 quái thú Cấp 1
       Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


       Số lượng được sử dụng: 205 lần
       Phần trăm sử dụng trung bình: 90.94%
       Các archetype sử dụng hàng đầu

       23/Original Sinful Spoils - Snake-Eye

       UR Rarity
       Original Sinful Spoils - Snake-Eye
       UR Rarity
       Original Sinful Spoils - Snake-Eye
       Original Sinful Spoils - Snake-Eye
       Spell Normal
       Original Sinful Spoils - Snake-Eye
       Ngọc mang tội gốc - Mắt rắn

        Hiệu ứng (VN):

        Gửi 1 lá bài ngửa khác mà bạn điều khiển đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Snake-Eye" hoặc "Diabellstar" trong Mộ của bạn; thêm 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ Deck của bạn lên tay bạn, sau đó đặt quái thú được chọn làm mục tiêu xuống cuối Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Original Sinful Spoils - Snake-Eye" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Send 1 other face-up card you control to the GY; Special Summon 1 Level 1 FIRE monster from your hand or Deck. You can banish this card from your GY, then target 1 "Snake-Eye" or "Diabellstar" monster in your GY; add 1 Level 1 FIRE monster from your Deck to your hand, then place the targeted monster on the bottom of the Deck. You can only use 1 "Original Sinful Spoils - Snake-Eye" effect per turn, and only once that turn.


        Số lượng được sử dụng: 188 lần
        Phần trăm sử dụng trung bình: 95%

        24/Predaplant Dragostapelia

        SR Rarity
        Predaplant Dragostapelia
        SR Rarity
        Predaplant Dragostapelia
        Predaplant Dragostapelia
        DARK 8
        Predaplant Dragostapelia
        Thực vật săn mồi rồng Stapelia
        • ATK:

        • 2700

        • DEF:

        • 1900


        Hiệu ứng (VN):

        1 quái thú Fusion + 1 quái thú TỐI
        Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đặt 1 Predator Counter trên đó và nếu nó là Cấp 2 hoặc lớn hơn, nó sẽ trở thành Cấp 1 miễn là nó có Predator Counter. Vô hiệu hoá các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú đối thủ của bạn có Predator Counters.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Fusion Monster + 1 DARK monster Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster your opponent controls; place 1 Predator Counter on it, and if it is Level 2 or higher, it becomes Level 1 as long as it has a Predator Counter. Negate the activated effects of your opponent's monsters that have Predator Counters.


        Số lượng được sử dụng: 188 lần
        Phần trăm sử dụng trung bình: 81.73%
        Các archetype sử dụng hàng đầu

        25/Salamangreat Raging Phoenix

         Rarity
        Salamangreat Raging Phoenix
         Rarity
        Salamangreat Raging Phoenix
        Salamangreat Raging Phoenix
        FIRE
        Salamangreat Raging Phoenix
        Thú lửa chuyển sinh phượng hoàng phẫn nộ
        • ATK:

        • 2800

        • LINK-4

        Mũi tên Link:

        Trên

        Dưới-Trái

        Dưới

        Dưới-Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2+ quái thú có hiệu ứng LỬA
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Raging Phoenix" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Salamangreat" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú HỎA ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số quái thú đó; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng CÔNG bằng với CÔNG của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Raging Phoenix" một lần trong lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ FIRE Effect Monsters If this card is Link Summoned using "Salamangreat Raging Phoenix" as material: You can add 1 "Salamangreat" card from your Deck to your hand. If a face-up FIRE monster(s) you control is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can target 1 of those monsters; Special Summon this card, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's ATK. You can only use each effect of "Salamangreat Raging Phoenix" once per turn.


        Số lượng được sử dụng: 183 lần
        Phần trăm sử dụng trung bình: 83.55%
        Các archetype sử dụng hàng đầu

        26/WANTED: Seeker of Sinful Spoils

        UR Rarity
        WANTED: Seeker of Sinful Spoils
        UR Rarity
        WANTED: Seeker of Sinful Spoils
        WANTED: Seeker of Sinful Spoils
        Spell Quick
        WANTED: Seeker of Sinful Spoils
        Truy nã kẻ săn ngọc mang tội

         Hiệu ứng (VN):

         Thêm 1 quái thú "Diabellstar" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 trong số các Phép/Bẫy "Sinful Spoils" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "WANTED: Seeker of Sinful Spoils"; đặt nó ở cuối Deck, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "WANTED: Seeker of Sinful Spoils" một lần trong lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Add 1 "Diabellstar" monster from your Deck or GY to your hand. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 of your "Sinful Spoils" Spells/Traps that is banished or in your GY, except "WANTED: Seeker of Sinful Spoils"; place it on the bottom of the Deck, then draw 1 card. You can only use each effect of "WANTED: Seeker of Sinful Spoils" once per turn.


         Số lượng được sử dụng: 182 lần
         Phần trăm sử dụng trung bình: 91.88%

         27/Diabellstar the Black Witch

         UR Rarity
         Diabellstar the Black Witch
         UR Rarity
         Diabellstar the Black Witch
         Diabellstar the Black Witch
         DARK 7
         Diabellstar the Black Witch
         Mụ phù thủy đen Diabellstar
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Sinful Spoils" trực tiếp từ Deck của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân của chủ sở hữu nó vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can Special Summon this card (from your hand) by sending 1 card from your hand or field to the GY. You can only Special Summon "Diabellstar the Black Witch" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Diabellstar the Black Witch" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can Set 1 "Sinful Spoils" Spell/Trap directly from your Deck. During your opponent's turn, if this card is sent from its owner's hand or field to the GY: You can send 1 card from your hand or field to the GY, and if you do, Special Summon this card.


         Số lượng được sử dụng: 182 lần
         Phần trăm sử dụng trung bình: 89.32%

         28/Mudragon of the Swamp

         SR Rarity
         Mudragon of the Swamp
         SR Rarity
         Mudragon of the Swamp
         Mudragon of the Swamp
         WATER 4
         Mudragon of the Swamp
         Rồng bùn của đầm lầy
         • ATK:

         • 1900

         • DEF:

         • 1600


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú có cùng Thuộc tính nhưng khác loại
         Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu, hoặc quái thú trên sân có cùng Thuộc tính với lá bài này, với các hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính; lá bài này trở thành Thuộc tính đó cho đến khi kết thúc lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 monsters with the same Attribute but different Types Your opponent cannot target this card, or monsters on the field with the same Attribute as this card, with card effects. Once per turn (Quick Effect): You can declare 1 Attribute; this card becomes that Attribute until the end of this turn.


         Số lượng được sử dụng: 182 lần
         Phần trăm sử dụng trung bình: 80.16%
         Các archetype sử dụng hàng đầu

         29/Spright Elf

         UR Rarity
         Spright Elf
         UR Rarity
         Spright Elf
         Spright Elf
         FIRE
         Spright Elf
         Tinh linh sét dị Elf
         • ATK:

         • 1400

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Dưới-Trái

         Dưới-Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú, bao gồm một quái thú Cấp / Rank / Link 2
         Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu quái thú mà lá bài này chỉ đến bằng các hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 2 trong Mộ của mình, hoặc, nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Rank / Link 2 để thay thế; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Elf" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 monsters, including a Level/Rank/Link 2 monster Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. Your opponent cannot target monsters this card points to with card effects. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 Level 2 monster in your GY, or, if your opponent controls a monster, you can target 1 Rank/Link 2 monster instead; Special Summon it. You can only use this effect of "Spright Elf" once per turn.


         Số lượng được sử dụng: 181 lần
         Phần trăm sử dụng trung bình: 88.37%

         30/Knightmare Phoenix

         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         Knightmare Phoenix
         FIRE
         Knightmare Phoenix
         Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 1900

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Trên

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú có tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


         Số lượng được sử dụng: 180 lần
         Phần trăm sử dụng trung bình: 90.87%

         31/Worldsea Dragon Zealantis

         UR Rarity
         Worldsea Dragon Zealantis
         UR Rarity
         Worldsea Dragon Zealantis
         Worldsea Dragon Zealantis
         WATER
         Worldsea Dragon Zealantis
         Rồng thế giới biển Zealantis
         • ATK:

         • 2500

         • LINK-4

         Mũi tên Link:

         Trái

         Dưới

         Phải

         Trên


         Hiệu ứng (VN):

         1+ quái thú Hiệu ứng
         Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Worldsea Dragon Zealantis". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Worldsea Dragon Zealantis" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ tất cả quái thú trên sân, sau đó Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú bị loại bỏ bởi hiệu ứng này nhất có thể, đến ô của chủ sở hữu của chúng, ngửa hoặc trong Tư thế phòng thủ úp mặt. Trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy các lá bài trên sân với số lượng quái thú co-linked trên sân.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1+ Effect Monsters You can only control 1 "Worldsea Dragon Zealantis". You can only use each of the following effects of "Worldsea Dragon Zealantis" once per turn. During your Main Phase: You can banish all monsters on the field, then Special Summon as many monsters as possible that were banished by this effect, to their owners' fields, face-up, or in face-down Defense Position. During the Battle Phase (Quick Effect): You can destroy cards on the field up to the number of co-linked monsters on the field.


         Số lượng được sử dụng: 164 lần
         Phần trăm sử dụng trung bình: 95.51%
         Các archetype sử dụng hàng đầu

         32/Snake-Eyes Poplar

          Rarity
         Snake-Eyes Poplar
          Rarity
         Snake-Eyes Poplar
         Snake-Eyes Poplar
         FIRE 1
         Snake-Eyes Poplar
         Mắt rắn Bạch Dương
         • ATK:

         • 700

         • DEF:

         • 200


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được thêm lên tay bạn, ngoại trừ bằng cách rút nó: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Snake-Eye" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA trong Mộ của bạn; đặt nó ngửa mặt trong Vùng bài Phép & Bẫy của chủ nhân nó như một bài Phép Duy trì. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eyes Poplar" một lần trong lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is added to your hand, except by drawing it: You can Special Summon this card. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Snake-Eye" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 FIRE monster in your GY; place it face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. You can only use each effect of "Snake-Eyes Poplar" once per turn.


         Số lượng được sử dụng: 157 lần
         Phần trăm sử dụng trung bình: 71.63%
         Các archetype sử dụng hàng đầu

         33/Bonfire

         UR Rarity
         Bonfire
         UR Rarity
         Bonfire
         Bonfire
         Spell Normal
         Bonfire
         Thắp lửa

          Hiệu ứng (VN):

          Thêm 1 quái thú Pyro Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Bonfire" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Add 1 Level 4 or lower Pyro monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Bonfire" per turn.


          Số lượng được sử dụng: 156 lần
          Phần trăm sử dụng trung bình: 82.33%

          34/One for One

          UR Rarity
          One for One
          UR Rarity
          One for One
          One for One
          Spell Normal
          One for One
          Một đổi một

           Hiệu ứng (VN):

           Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.


           Số lượng được sử dụng: 152 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 92.53%
           Các archetype sử dụng hàng đầu

           35/Bystial Magnamhut

           UR Rarity
           Bystial Magnamhut
           UR Rarity
           Bystial Magnamhut
           Bystial Magnamhut
           DARK 6
           Bystial Magnamhut
           Thú vực sâu Magnamhut
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI trong Mộ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đây là một Hiệu ứng Nhanh nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, thêm 1 quái thú Rồng từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn, ngoại trừ "Bystial Magnamhut". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Magnamhut" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           You can target 1 LIGHT or DARK monster in either GY; banish it, and if you do, Special Summon this card from your hand. This is a Quick Effect if your opponent controls a monster. If this card is Special Summoned: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, add 1 Dragon monster from your Deck or GY to your hand, except "Bystial Magnamhut". You can only use each effect of "Bystial Magnamhut" once per turn.


           Số lượng được sử dụng: 145 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 95.15%

           36/Bystial Druiswurm

           SR Rarity
           Bystial Druiswurm
           SR Rarity
           Bystial Druiswurm
           Bystial Druiswurm
           DARK 6
           Bystial Druiswurm
           Thú vực sâu Druiswurm
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI trong Mộ của 1 trong 2 người chơi; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đây là một Hiệu ứng Nhanh nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi nó xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Druiswurm" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           You can target 1 LIGHT or DARK monster in either GY; banish it, and if you do, Special Summon this card from your hand. This is a Quick Effect if your opponent controls a monster. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls; send it to the GY. You can only use each effect of "Bystial Druiswurm" once per turn.


           Số lượng được sử dụng: 145 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 94.07%

           37/Kashtira Fenrir

           UR Rarity
           Kashtira Fenrir
           UR Rarity
           Kashtira Fenrir
           Kashtira Fenrir
           EARTH 7
           Kashtira Fenrir
           Sát-đế thịnh nộ Fenrir
           • ATK:

           • 2400

           • DEF:

           • 2400


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Kashtira Fenrir" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Kashtira" từ Deck lên tay của bạn. Khi lá bài này tuyên bố tấn công, hoặc nếu đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó, úp mặt xuống.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Kashtira Fenrir" once per turn. During your Main Phase: You can add 1 "Kashtira" monster from your Deck to your hand. When this card declares an attack, or if your opponent activates a monster effect (except during the Damage Step): You can target 1 face-up card your opponent controls; banish it, face-down.


           Số lượng được sử dụng: 138 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 94.88%

           38/Pot of Prosperity

           SR Rarity
           Pot of Prosperity
           SR Rarity
           Pot of Prosperity
           Pot of Prosperity
           Spell Normal
           Pot of Prosperity
           Hũ nhường vàng

            Hiệu ứng (VN):

            Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
            Phân loại:

            Số lượng được sử dụng: 132 lần
            Phần trăm sử dụng trung bình: 86.36%

            39/Borreload Savage Dragon

            UR Rarity
            Borreload Savage Dragon
            UR Rarity
            Borreload Savage Dragon
            Borreload Savage Dragon
            DARK 8
            Borreload Savage Dragon
            Rồng nạp nòng xúng man rợ
            • ATK:

            • 3000

            • DEF:

            • 2500


            Hiệu ứng (VN):

            1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
            Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể trang bị 1 quái thú Link từ Mộ của bạn vào lá bài này và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt Borrel Counter trên lá bài này bằng Link Rating của quái thú Link đó. Lá bài này nhận được tấn công bằng một nửa số tấn công của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng của nó. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 Borrel Counter khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Borreload Savage Dragon" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can equip 1 Link Monster from your GY to this card, and if you do, place Borrel Counters on this card equal to that Link Monster's Link Rating. This card gains ATK equal to half the ATK of the monster equipped to it by its effect. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can remove 1 Borrel Counter from this card; negate the activation. You can only use this effect of "Borreload Savage Dragon" once per turn.


            Số lượng được sử dụng: 131 lần
            Phần trăm sử dụng trung bình: 96.53%
            Các archetype sử dụng hàng đầu

            40/The Bystial Lubellion

            UR Rarity
            The Bystial Lubellion
            UR Rarity
            The Bystial Lubellion
            The Bystial Lubellion
            LIGHT 8
            The Bystial Lubellion
            Con Thú vực sâu Lubellion
            • ATK:

            • 2500

            • DEF:

            • 3000


            Hiệu ứng (VN):

            Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn hoặc Mộ) bằng cách Hiến tế 1 quái thú Rồng DARK Cấp 6 hoặc lớn hơn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "The Bystial Lubellion" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú "Bystial" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "The Bystial Lubellion". Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể đặt 1 Lá bài Phép / Bẫy liên tục "Branded" từ Deck của bạn ngửa trên sân của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Bystial Lubellion" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or GY) by Tributing 1 Level 6 or higher DARK Dragon monster. You can only Special Summon "The Bystial Lubellion" once per turn this way. You can send this card from your hand to the GY; add 1 "Bystial" monster from your Deck to your hand, except "The Bystial Lubellion". During your Main Phase: You can place 1 "Branded" Continuous Spell/Trap from your Deck face-up on your field. You can only use each effect of "The Bystial Lubellion" once per turn.


            Số lượng được sử dụng: 129 lần
            Phần trăm sử dụng trung bình: 81.33%

            41/Bystial Saronir

            SR Rarity
            Bystial Saronir
            SR Rarity
            Bystial Saronir
            Bystial Saronir
            DARK 6
            Bystial Saronir
            Thú vực sâu Saronir
            • ATK:

            • 2500

            • DEF:

            • 2000


            Hiệu ứng (VN):

            Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI trong Mộ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đây là một Hiệu ứng Nhanh nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 quái thú "Bystial" hoặc 1 Lá bài Phép / Bẫy "Branded" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Bystial Saronir". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Saronir" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            You can target 1 LIGHT or DARK monster in either GY; banish it, and if you do, Special Summon this card from your hand. This is a Quick Effect if your opponent controls a monster. If this card is sent to the GY: You can send 1 "Bystial" monster or 1 "Branded" Spell/Trap from your Deck to the GY, except "Bystial Saronir". You can only use each effect of "Bystial Saronir" once per turn.


            Số lượng được sử dụng: 124 lần
            Phần trăm sử dụng trung bình: 93.13%

            42/Snake-Eyes Flamberge Dragon

            UR Rarity
            Snake-Eyes Flamberge Dragon
            UR Rarity
            Snake-Eyes Flamberge Dragon
            Snake-Eyes Flamberge Dragon
            FIRE 8
            Snake-Eyes Flamberge Dragon
            Rồng lửa mắt rắn
            • ATK:

            • 3000

            • DEF:

            • 2500


            Hiệu ứng (VN):

            Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân hoặc trong Mộ; đặt nó ngửa mặt trong Vùng bài Phép & Bẫy của chủ nhân nó như một bài Phép Duy trì. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú được coi là bài Phép Duy trì trên sân; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú HỎA Cấp 1 từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eyes Flamberge Dragon" một lần trong lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            You can target 1 face-up monster on the field or in either GY; place it face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 Monster Card treated as a Continuous Spell on the field; Special Summon it to your field. If this card is sent from the hand or field to the GY: You can Special Summon 2 Level 1 FIRE monsters from your GY. You can only use each effect of "Snake-Eyes Flamberge Dragon" once per turn.


            Số lượng được sử dụng: 122 lần
            Phần trăm sử dụng trung bình: 82.09%
            Các archetype sử dụng hàng đầu

            43/Snake-Eye Ash

            SR Rarity
            Snake-Eye Ash
            SR Rarity
            Snake-Eye Ash
            Snake-Eye Ash
            FIRE 1
            Snake-Eye Ash
            Mắt rắn Tần Bì
            • ATK:

            • 800

            • DEF:

            • 1000


            Hiệu ứng (VN):

            Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ Deck của bạn lên tay. Bạn có thể gửi 2 lá bài ngửa do bạn điều khiển vào Mộ, bao gồm cả lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Snake-Eye" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Snake-Eye Ash". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eye Ash" một lần trong lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 1 FIRE monster from your Deck to your hand. You can send 2 face-up cards you control to the GY, including this card; Special Summon 1 "Snake-Eye" monster from your hand or Deck, except "Snake-Eye Ash". You can only use each effect of "Snake-Eye Ash" once per turn.


            Số lượng được sử dụng: 120 lần
            Phần trăm sử dụng trung bình: 83.56%

            44/Snake-Eye Oak

            N Rarity
            Snake-Eye Oak
            N Rarity
            Snake-Eye Oak
            Snake-Eye Oak
            FIRE 1
            Snake-Eye Oak
            Mắt rắn Sồi
            • ATK:

            • 900

            • DEF:

            • 200


            Hiệu ứng (VN):

            Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú HỎA Cấp 1 của bạn đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay bạn hoặc Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn có thể gửi 2 lá bài ngửa do bạn điều khiển vào Mộ, bao gồm cả lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Snake-Eye" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Snake-Eye Oak". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eye Oak" một lần trong lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 of your Level 1 FIRE monsters that is banished or in your GY; either add it to your hand or Special Summon it. You can send 2 face-up cards you control to the GY, including this card; Special Summon 1 "Snake-Eye" monster from your hand or Deck, except "Snake-Eye Oak". You can only use each effect of "Snake-Eye Oak" once per turn.


            Số lượng được sử dụng: 119 lần
            Phần trăm sử dụng trung bình: 94.82%
            Các archetype sử dụng hàng đầu

            45/Pressured Planet Wraitsoth

            UR Rarity
            Pressured Planet Wraitsoth
            UR Rarity
            Pressured Planet Wraitsoth
            Pressured Planet Wraitsoth
            Spell Field
            Pressured Planet Wraitsoth
            Thế giới hỏng thứ sáu Paraisos

             Hiệu ứng (VN):

             Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Kashtira" từ Deck của bạn lên tay. Quái thú bạn điều khiển tăng 100 CÔNG/THỦ cho mỗi Hệ khác nhau trên sân. Nếu một "Kashtira Shangri-Ira" mà bạn điều khiển kích hoạt một hiệu ứng (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Pressured Planet Wraitsoth" một lần trong lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pressured Planet Wraitsoth" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When this card is activated: You can add 1 "Kashtira" monster from your Deck to your hand. Monsters you control gain 100 ATK/DEF for each different Attribute on the field. If a "Kashtira Shangri-Ira" you control activates an effect (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use this effect of "Pressured Planet Wraitsoth" once per turn. You can only activate 1 "Pressured Planet Wraitsoth" per turn.


             Số lượng được sử dụng: 119 lần
             Phần trăm sử dụng trung bình: 90.61%

             46/Guardian Chimera

             UR Rarity
             Guardian Chimera
             UR Rarity
             Guardian Chimera
             Guardian Chimera
             DARK 9
             Guardian Chimera
             Vệ binh Chimera
             • ATK:

             • 3300

             • DEF:

             • 3300


             Hiệu ứng (VN):

             3 quái thú với những cái tên khác nhau
             Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ bằng Nguyên liệu Fusion từ tay và sân của bạn, với ít nhất 1 quái thú từ mỗi loại. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng Bài Phép hoặc hiệu ứng: Bạn có thể rút các lá bài bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ tay và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ hiện sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Guardian Chimera" một lần mỗi lượt. Trong khi "Polymerization" trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             3 monsters with different names Must first be Fusion Summoned using only Fusion Materials from your hand and field, with at least 1 monster from each. If this card is Fusion Summoned by a Spell Card or effect: You can draw cards equal to the number of cards used as material from the hand, and if you do, destroy cards your opponent controls equal to the number of cards used as material from the field. You can only use this effect of "Guardian Chimera" once per turn. While "Polymerization" is in your GY, your opponent cannot target this card with card effects.


             Số lượng được sử dụng: 118 lần
             Phần trăm sử dụng trung bình: 87.97%
             Các archetype sử dụng hàng đầu

             47/Divine Temple of the Snake-Eye

             SR Rarity
             Divine Temple of the Snake-Eye
             SR Rarity
             Divine Temple of the Snake-Eye
             Divine Temple of the Snake-Eye
             Spell Field
             Divine Temple of the Snake-Eye
             Điện thờ mắt rắn

              Hiệu ứng (VN):

              Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể đặt 1 quái thú "Snake-Eye" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn ngửa mặt trong Vùng Phép & Bẫy của chủ sở hữu nó như một bài Phép Duy trì. Quái thú HỎA Cấp 1 bạn điều khiển tăng 1100 ATK. Một lần trong lượt, nếu đối thủ Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá Bài quái thú trên sân được coi là bài Phép Duy trì; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Divine Temple of the Snake-Eye" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When this card is activated: You can place 1 "Snake-Eye" monster from your hand, Deck, or GY face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. Level 1 FIRE monsters you control gain 1100 ATK. Once per turn, if your opponent Normal or Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can target 1 Monster Card on the field treated as a Continuous Spell; Special Summon it to your field. You can only activate 1 "Divine Temple of the Snake-Eye" per turn.


              Số lượng được sử dụng: 117 lần
              Phần trăm sử dụng trung bình: 92.84%
              Các archetype sử dụng hàng đầu

              48/Kurikara Divincarnate

              UR Rarity
              Kurikara Divincarnate
              UR Rarity
              Kurikara Divincarnate
              Kurikara Divincarnate
              FIRE 1
              Kurikara Divincarnate
              Câu Lợi Già Hư Thiên Đồng
              • ATK:

              • 1500

              • DEF:

              • 1500


              Hiệu ứng (VN):

              Không thể được Triệu hồi / Úp thường. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế tất cả quái thú mặt ngửa trên sân đã kích hoạt hiệu ứng của chúng trong lượt này trong Vùng quái thú của đối thủ. Nhận 1500 ATK cho mỗi quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Trong End Phase của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kurikara Divincarnate" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing all face-up monsters on the field that activated their effects this turn in your opponent's Monster Zone. Gains 1500 ATK for each monster Tributed to Special Summon this card. During your End Phase: You can target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field. You can only use this effect of "Kurikara Divincarnate" once per turn.


              Số lượng được sử dụng: 117 lần
              Phần trăm sử dụng trung bình: 75.15%
              Các archetype sử dụng hàng đầu

              49/Branded Regained

              SR Rarity
              Branded Regained
              SR Rarity
              Branded Regained
              Branded Regained
              Spell Continuous
              Branded Regained
              Dấu ấn lấy lại

               Hiệu ứng (VN):

               Nếu (các) quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; đặt quái thú đó ở dưới cùng của Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Branded Regained" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Bystial" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng này của "Branded Regained" một lần cho mỗi Chuỗi.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If a LIGHT or DARK monster(s) is banished (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; place that monster on the bottom of the Deck, and if you do, draw 1 card. You can only use this effect of "Branded Regained" once per turn. Once per turn, if your opponent Normal or Special Summons a monster (except during the Damage Step): You can target 1 "Bystial" monster in your GY; Special Summon it. You can only activate this effect of "Branded Regained" once per Chain.


               Số lượng được sử dụng: 116 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 91.94%

               50/Formula Synchron

               SR Rarity
               Formula Synchron
               SR Rarity
               Formula Synchron
               Formula Synchron
               LIGHT 2
               Formula Synchron
               Máy đồng bộ xe công thức
               • ATK:

               • 200

               • DEF:

               • 1500


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1 quái thú non-Tuner
               Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút 1 lá. Một lần mỗi Chuỗi, trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng lá bài này mà bạn điều khiển.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1 non-Tuner monster When this card is Synchro Summoned: You can draw 1 card. Once per Chain, during your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon using this card you control.


               Số lượng được sử dụng: 115 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 91.59%
               Các archetype sử dụng hàng đầu

               51/Sinful Spoils of Subversion - Snake-Eye

               R Rarity
               Sinful Spoils of Subversion - Snake-Eye
               R Rarity
               Sinful Spoils of Subversion - Snake-Eye
               Sinful Spoils of Subversion - Snake-Eye
               Spell Normal
               Sinful Spoils of Subversion - Snake-Eye
               Ngọc mang tội làm phản - Mắt rắn

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân; đặt nó ngửa lên trong Vùng Phép & Bẫy của chủ nhân nó như một Phép Liên tục. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Sinful Spoils of Subversion - Snake-Eye" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 face-up monster on the field; place it face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. You can only activate 1 "Sinful Spoils of Subversion - Snake-Eye" per turn.


                Số lượng được sử dụng: 113 lần
                Phần trăm sử dụng trung bình: 95.91%
                Các archetype sử dụng hàng đầu

                52/Jet Synchron

                SR Rarity
                Jet Synchron
                SR Rarity
                Jet Synchron
                Jet Synchron
                FIRE 1
                Jet Synchron
                Máy đồng bộ phản lực
                • ATK:

                • 500

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể thêm 1 "Junk" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Jet Synchron" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can add 1 "Junk" monster from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Jet Synchron" effect per turn, and only once that turn.


                Số lượng được sử dụng: 113 lần
                Phần trăm sử dụng trung bình: 90.3%
                Các archetype sử dụng hàng đầu

                53/Super Polymerization

                UR Rarity
                Super Polymerization
                UR Rarity
                Super Polymerization
                Super Polymerization
                Spell Quick
                Super Polymerization
                Siêu dung hợp

                 Hiệu ứng (VN):

                 Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc các hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from either field as Fusion Material. Neither player can activate cards or effects in response to this card's activation.
                 Phân loại:

                 Số lượng được sử dụng: 106 lần
                 Phần trăm sử dụng trung bình: 84.81%
                 Các archetype sử dụng hàng đầu

                 54/Foolish Burial Goods

                 SR Rarity
                 Foolish Burial Goods
                 SR Rarity
                 Foolish Burial Goods
                 Foolish Burial Goods
                 Spell Normal
                 Foolish Burial Goods
                 Mai táng đồ dùng rất ngu

                  Hiệu ứng (VN):

                  Gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của bạn tới Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt "Foolish Burial Goods" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Send 1 Spell/Trap from your Deck to the GY. You can only activate 1 "Foolish Burial Goods" per turn.


                  Số lượng được sử dụng: 105 lần
                  Phần trăm sử dụng trung bình: 87.1%
                  Các archetype sử dụng hàng đầu

                  55/Primeval Planet Perlereino

                  UR Rarity
                  Primeval Planet Perlereino
                  UR Rarity
                  Primeval Planet Perlereino
                  Primeval Planet Perlereino
                  Spell Field
                  Primeval Planet Perlereino
                  Thế giới hỏng thứ nhất Perlereino

                   Hiệu ứng (VN):

                   Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Tearlaments" hoặc 1 "Visas Starfrost" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Quái thú Fusion và quái thú "Tearlaments" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK. Nếu (các) quái thú "Tearlaments" mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn bị xáo trộn vào Deck hoặc Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Primeval Planet Perlereino" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Primeval Planet Perlereino" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   When this card is activated: You can add 1 "Tearlaments" monster or 1 "Visas Starfrost" from your Deck to your hand. Fusion Monsters and "Tearlaments" monsters you control gain 500 ATK. If a "Tearlaments" monster(s) you control or in your GY is shuffled into the Deck or Extra Deck (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use this effect of "Primeval Planet Perlereino" once per turn. You can only activate 1 "Primeval Planet Perlereino" per turn.


                   Số lượng được sử dụng: 103 lần
                   Phần trăm sử dụng trung bình: 89.84%
                   Các archetype sử dụng hàng đầu

                   56/Harpie's Feather Duster

                   UR Rarity
                   Harpie's Feather Duster
                   UR Rarity
                   Harpie's Feather Duster
                   Harpie's Feather Duster
                   Spell Normal
                   Harpie's Feather Duster
                   Chổi lông vũ của Harpie

                    Hiệu ứng (VN):

                    Phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.
                    Phân loại:

                    Số lượng được sử dụng: 96 lần
                    Phần trăm sử dụng trung bình: 93.05%
                    Các archetype sử dụng hàng đầu

                    57/Time Thief Redoer

                    UR Rarity
                    Time Thief Redoer
                    UR Rarity
                    Time Thief Redoer
                    Time Thief Redoer
                    DARK
                    Time Thief Redoer
                    Thợ lặn niên đại làm lại
                    • ATK:

                    • 2400

                    • DEF:

                    • 2000


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể đưa lá bài trên cùng của Deck của đối thủ vào lá bài này để làm nguyên liệu. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách ra tối đa 3 loại nguyên liệu khác nhau từ lá bài này, sau đó áp dụng (các) hiệu ứng sau tùy thuộc vào thứ được tách ra.
                    ● Quái thú: Loại bỏ lá bài này cho đến End Phase. ● Bài Phép: Rút 1 lá bài.
                    ● Bẫy: Úp 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển trên đầu Deck.
                    Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Time Thief Redoer" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters Once per turn, during the Standby Phase: You can attach the top card of your opponent's Deck to this card as material. (Quick Effect): You can detach up to 3 different types of materials from this card, then apply the following effect(s) depending on what was detached. ● Monster: Banish this card until the End Phase. ● Spell: Draw 1 card. ● Trap: Place 1 face-up card your opponent controls on the top of the Deck. You can only use this effect of "Time Thief Redoer" once per turn.


                    Số lượng được sử dụng: 90 lần
                    Phần trăm sử dụng trung bình: 88.59%

                    58/Hapi, Guidance of Horus

                     Rarity
                    Hapi, Guidance of Horus
                     Rarity
                    Hapi, Guidance of Horus
                    Hapi, Guidance of Horus
                    WIND 8
                    Hapi, Guidance of Horus
                    Người dẫn lối của Horus, Hapi
                    • ATK:

                    • 2400

                    • DEF:

                    • 1600


                    Hiệu ứng (VN):

                    Nếu bạn điều khiển "King's Sarcophagus", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ Mộ của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Hapi, Guidance of Horus" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển rời sân bởi hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Vùng quái thú của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 lá bài đã bị loại bỏ và/hoặc trong Mộ; thêm cả hai lên tay hoặc xáo trộn cả hai vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hapi, Guidance of Horus" một lần trong lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    If you control "King's Sarcophagus", you can Special Summon this card (from your GY). You can only Special Summon "Hapi, Guidance of Horus" once per turn this way. If another card(s) you control leaves the field by an opponent's card effect, while this card is in your Monster Zone (except during the Damage Step): You can target 2 cards that are banished and/or in the GYs; either add both to the hand or shuffle both into the Deck. You can only use this effect of "Hapi, Guidance of Horus" once per turn.


                    Số lượng được sử dụng: 90 lần
                    Phần trăm sử dụng trung bình: 86.09%

                    59/Imsety, Glory of Horus

                     Rarity
                    Imsety, Glory of Horus
                     Rarity
                    Imsety, Glory of Horus
                    Imsety, Glory of Horus
                    DARK 8
                    Imsety, Glory of Horus
                    Người đem vinh quang cho Horus, Imsety
                    • ATK:

                    • 3000

                    • DEF:

                    • 1800


                    Hiệu ứng (VN):

                    Nếu bạn điều khiển "King's Sarcophagus", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ Mộ của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Imsety, Glory of Horus" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Imsety, Glory of Horus" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay bạn vào Mộ, bao gồm cả lá bài này; thêm 1 "King's Sarcophagus" từ Deck của bạn lên tay bạn, sau đó bạn có thể rút 1 lá bài. Nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển rời sân bởi hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Vùng quái thú của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi 1 lá bài trên sân vào Mộ.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    If you control "King's Sarcophagus", you can Special Summon this card (from your GY). You can only Special Summon "Imsety, Glory of Horus" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Imsety, Glory of Horus" once per turn. You can send 2 cards from your hand to the GY, including this card; add 1 "King's Sarcophagus" from your Deck to your hand, then you can draw 1 card. If another card(s) you control leaves the field by an opponent's card effect, while this card is in your Monster Zone (except during the Damage Step): You can send 1 card on the field to the GY.


                    Số lượng được sử dụng: 90 lần
                    Phần trăm sử dụng trung bình: 84.82%

                    60/King's Sarcophagus

                     Rarity
                    King's Sarcophagus
                     Rarity
                    King's Sarcophagus
                    King's Sarcophagus
                    Spell Continuous
                    King's Sarcophagus
                    Quan tài của vua

                     Hiệu ứng (VN):

                     quái thú "Horus" bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài không chọn mục tiêu chúng. Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay bạn đến Mộ; gửi 1 quái thú "Horus" từ Deck của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "King's Sarcophagus" tối đa bốn lần mỗi lượt. Một lần trong lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu quái thú "Horus" của bạn chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể gửi quái thú của đối thủ đó vào Mộ.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     "Horus" monsters you control cannot be destroyed by card effects that do not target them. You can send 1 card from your hand to the GY; send 1 "Horus" monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "King's Sarcophagus" up to four times per turn. Once per turn, at the start of the Damage Step, if your "Horus" monster battles an opponent's monster: You can send that opponent's monster to the GY.


                     Số lượng được sử dụng: 90 lần
                     Phần trăm sử dụng trung bình: 75.29%

                     61/Tearlaments Scheiren

                     UR Rarity
                     Tearlaments Scheiren
                     UR Rarity
                     Tearlaments Scheiren
                     Tearlaments Scheiren
                     DARK 4
                     Tearlaments Scheiren
                     Nương miện ai oán Scheiren
                     • ATK:

                     • 1800

                     • DEF:

                     • 1300


                     Hiệu ứng (VN):

                     Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ, sau đó, gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn xuống Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, bằng cách đặt Nguyên liệu Fusion được đề cập trên đó từ tay, sân và / hoặc Mộ của bạn, bao gồm lá bài này từ Mộ của bạn, ở cuối Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Scheiren" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     During your Main Phase: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, send 1 monster from your hand to the GY, then, send the top 3 cards of your Deck to the GY. If this card is sent to the GY by card effect (except during the Damage Step): You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by placing Fusion Materials mentioned on it from your hand, field, and/or GY, including this card from your GY, on the bottom of the Deck in any order. You can only use each effect of "Tearlaments Scheiren" once per turn.


                     Số lượng được sử dụng: 86 lần
                     Phần trăm sử dụng trung bình: 89.56%
                     Các archetype sử dụng hàng đầu

                     62/Gold Sarcophagus

                     UR Rarity
                     Gold Sarcophagus
                     UR Rarity
                     Gold Sarcophagus
                     Gold Sarcophagus
                     Spell Normal
                     Gold Sarcophagus
                     Hòm phong ấn bằng vàng

                      Hiệu ứng (VN):

                      Loại bỏ 1 lá bài khỏi Deck của bạn, ngửa mặt lên. Trong Standby Phase thứ hai của bạn sau khi lá bài này được kích hoạt, hãy thêm lá bài đó lên tay.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Banish 1 card from your Deck, face-up. During your second Standby Phase after this card's activation, add that card to the hand.


                      Số lượng được sử dụng: 86 lần
                      Phần trăm sử dụng trung bình: 82.14%

                      63/Predaplant Verte Anaconda

                      UR Rarity
                      Predaplant Verte Anaconda
                      UR Rarity
                      Predaplant Verte Anaconda
                      Predaplant Verte Anaconda
                      DARK
                      Predaplant Verte Anaconda
                      Thực vật săn mồi trăn gai leo xanh
                      • ATK:

                      • 500

                      • LINK-2

                      Mũi tên Link:

                      Dưới-Trái

                      Dưới-Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Hiệu ứng
                      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó trở thành TỐI cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể trả 2000 LP và gửi 1 "Fusion" hoặc "Polymerization" Bình thường hoặc Ma Pháp Nhanh từ Deck của bạn đến Mộ; hiệu ứng này trở thành hiệu ứng của bài Phép đó khi lá bài đó được kích hoạt, ngoài ra, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Predaplant Verte Anaconda" một lần cho mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Effect Monsters You can target 1 face-up monster on the field; it becomes DARK until the end of this turn. You can pay 2000 LP and send 1 "Fusion" or "Polymerization" Normal or Quick-Play Spell from your Deck to the GY; this effect becomes that Spell's effect when that card is activated, also, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn. You can only use each effect of "Predaplant Verte Anaconda" once per turn.


                      Số lượng được sử dụng: 86 lần
                      Phần trăm sử dụng trung bình: 79.47%
                      Các archetype sử dụng hàng đầu

                      64/Titaniklad the Ash Dragon

                      UR Rarity
                      Titaniklad the Ash Dragon
                      UR Rarity
                      Titaniklad the Ash Dragon
                      Titaniklad the Ash Dragon
                      DARK 8
                      Titaniklad the Ash Dragon
                      Rồng tro tàn, Titaniklad
                      • ATK:

                      • 2500

                      • DEF:

                      • 2500


                      Hiệu ứng (VN):

                      "Fallen of Albaz" + 1 quái thú có 2500 ATK hoặc lớn hơn
                      Nhận ATK bằng với Cấp độ ban đầu tổng của quái thú được sử dụng để Triệu hồi Fusion của nó x 100. Sau khi lá bài này được Triệu hồi Fusion, trong phần còn lại của lượt này, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt của bất kỳ quái thú nào khác được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck . Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến lượt này: Bạn có thể thêm lên tay của mình, hoặc Triệu hồi Đặc biệt, 1 "Fallen of Albaz" hoặc "Dogmatika" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Titaniklad the Ash Dragon" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      "Fallen of Albaz" + 1 monster with 2500 or more ATK Gains ATK equal to the combined original Levels of the monsters used for its Fusion Summon x 100. After this card is Fusion Summoned, for the rest of this turn, it is unaffected by the activated effects of any other monsters Special Summoned from the Extra Deck. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add to your hand, or Special Summon, 1 "Fallen of Albaz" or "Dogmatika" monster from your Deck. You can only use this effect of "Titaniklad the Ash Dragon" once per turn.


                      Số lượng được sử dụng: 86 lần
                      Phần trăm sử dụng trung bình: 79.33%
                      Các archetype sử dụng hàng đầu

                      65/Tearlaments Havnis

                      N Rarity
                      Tearlaments Havnis
                      N Rarity
                      Tearlaments Havnis
                      Tearlaments Havnis
                      DARK 3
                      Tearlaments Havnis
                      Nương miện ai oán Havnis
                      • ATK:

                      • 1600

                      • DEF:

                      • 1000


                      Hiệu ứng (VN):

                      Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 3 lá trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, bằng cách đặt Nguyên liệu Fusion được đề cập trên đó từ tay, sân và / hoặc Mộ của bạn, bao gồm lá bài này từ Mộ của bạn, ở cuối Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Havnis" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      When your opponent activates a monster effect on the field (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand, and if you do, send the top 3 cards of your Deck to the GY. If this card is sent to the GY by card effect (except during the Damage Step): You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by placing Fusion Materials mentioned on it from your hand, field, and/or GY, including this card from your GY, on the bottom of the Deck in any order. You can only use each effect of "Tearlaments Havnis" once per turn.


                      Số lượng được sử dụng: 85 lần
                      Phần trăm sử dụng trung bình: 94.44%

                      66/Tearlaments Kitkallos

                      SR Rarity
                      Tearlaments Kitkallos
                      SR Rarity
                      Tearlaments Kitkallos
                      Tearlaments Kitkallos
                      DARK 5
                      Tearlaments Kitkallos
                      Nương miện ai oán Kitkallos
                      • ATK:

                      • 2300

                      • DEF:

                      • 1200


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 quái thú "Tearlaments" + 1 quái thú Aqua
                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể lấy 1 lá bài "Tearlaments" từ Deck của bạn, và thêm nó lên tay bạn hoặc gửi nó vào Mộ. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú do bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Tearlaments" từ tay hoặc Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi quái thú được chọn vào Mộ. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ bằng hiệu ứng bài: Bạn có thể gửi 5 lá bài trên cùng của Deck của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Kitkallos" một lần trong lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 "Tearlaments" monster + 1 Aqua monster If this card is Special Summoned: You can take 1 "Tearlaments" card from your Deck, and either add it to your hand or send it to the GY. You can target 1 monster you control; Special Summon 1 "Tearlaments" monster from your hand or GY, and if you do, send the targeted monster to the GY. If this card is sent to the GY by card effect: You can send the top 5 cards of your Deck to the GY. You can only use each effect of "Tearlaments Kitkallos" once per turn.


                      Số lượng được sử dụng: 83 lần
                      Phần trăm sử dụng trung bình: 99.57%

                      67/Tearlaments Kashtira

                      SR Rarity
                      Tearlaments Kashtira
                      SR Rarity
                      Tearlaments Kashtira
                      Tearlaments Kashtira
                      WATER 7
                      Tearlaments Kashtira
                      Sát-đế thịnh nộ nương miện ai oán
                      • ATK:

                      • 2300

                      • DEF:

                      • 1200


                      Hiệu ứng (VN):

                      Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, loại bỏ 1 lá bài "Kashtira" hoặc "Tearlaments" khỏi tay hoặc Mộ của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 3 lá trên cùng trong Deck của người chơi đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng của Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Kashtira" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      During the Main Phase (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand, and if you do, banish 1 "Kashtira" or "Tearlaments" card from your hand or GY. If this card is Normal or Special Summoned: You can send the top 3 cards of either player's Deck to the GY. If this card is sent to the GY by card effect: You can send the top 2 cards of your Deck to the GY. You can only use each effect of "Tearlaments Kashtira" once per turn.


                      Số lượng được sử dụng: 83 lần
                      Phần trăm sử dụng trung bình: 99.15%

                      68/Fairy Tail - Snow

                      UR Rarity
                      Fairy Tail - Snow
                      UR Rarity
                      Fairy Tail - Snow
                      Fairy Tail - Snow
                      LIGHT 4
                      Fairy Tail - Snow
                      Đuôi cổ tích - Snow
                      • ATK:

                      • 1850

                      • DEF:

                      • 1000


                      Hiệu ứng (VN):

                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 7 lá bài khác khỏi tay, sân và / hoặc Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. If this card is in your GY (Quick Effect): You can banish 7 other cards from your hand, field, and/or GY; Special Summon this card.


                      Số lượng được sử dụng: 83 lần
                      Phần trăm sử dụng trung bình: 96.37%
                      Các archetype sử dụng hàng đầu